EFEKTI HIPERTERMIJE NA KONCENTRACIJU GLUKOZE I HEMOGRAM ŠTAKORA (Rattus norvegicus)

Size: px
Start display at page:

Download "EFEKTI HIPERTERMIJE NA KONCENTRACIJU GLUKOZE I HEMOGRAM ŠTAKORA (Rattus norvegicus)"

Transcription

1 NAUČNI RAD Original Paper EFEKTI HIPERTERMIJE NA KONCENTRACIJU GLUKOZE I HEMOGRAM ŠTAKORA (Rattus norvegicus) EFFECTS OF HYPERTHERMIA ON BLOOD SERUM GLUCOSE LEVEL AND HAEMOGRAM IN RATS (Rattus norvegicus) Mahmutović Lejla, Hasković E., Suljević D. 1 Abstract We investigated the impact of short-term experimental hyperthermia on glucose and haemogram in rats Rattus norvegicus (Wistar strain). The blood used for the analysis was obtained by the method of direct puncture of the heart. We analyzed the biochemical (glucose) and haematological parameters (RBC, WBC, hemoglobin, hematocrit, and haematological indices). The effect of short-term hyperthermia leads to a statistically significant increase of the number of erythrocytes, leukocytes and glucose concentration, whereas statistically significant reduction in hemoglobin concentration and hematological indices is evident. Key words: hyperthermia, haemogram, glucose concentration Kratak sadržaj Ispitivan je uticaj kratkotrajne eksperimentalne hipertermije na koncentraciju glukoze i hemogram štakora Rattus norvegicus (soj Wistar). Krv korištena za analizu dobijena je metodom direktne punkcije srca. Analizirani su biohemijski (glukoza) i hematološki parametri (RBC, WBC, hemoglobin, hematokrit i hematološki indeksi). Efekt kratkotrajne hipertermije dovodi do statistički signifikantnog povećanja broja eritrocita, leukocita i koncentracije glukoze, dok je evidentno statistički značajno smanjenje koncentracije hemoglobina i hematoloških indeksa. Ključne riječi: hipertermija, hemogram, koncentracija glukoze 1 Mr. sc. Lejla Mahmutović, biolog, Kantonalna bolnica Zenica, dr.sc. Edhem Hasković, biolog, vanredni profesor, Odsjek za biologiju, Prirodnomatematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, mr.sc. Damir Suljević, biolog, viši asistent, Odsjek za biologiju,prirodno -matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu Lejla Mahmutović, MSc, Biologist, Cantonal Hospital Zenica, Edhem Hasković, PhD, Biologist, Associate Professor, Department of Biology, Faculty of Science, University of Sarajevo, Damir Suljević, Msc, Biologist, Senior Assistant, Department of Biology, Faculty of Science, University of Sarajevo Veterinaria 61 (1-2), 35-42, Sarajevo

2 Uvod Proučavanja variranja biohemijskih i fizioloških procesa kod životinjskih organizama imaju veliki naučni i praktični značaj. Naime, podaci o veličini istraživanih parametara omogućavaju uvid u cijeli niz procesa u organizmu, a posredno u stanje životne sredine. Svaka promjena u životnoj sredini izaziva i određeni efekt, što prouzrokuje i fiziološki odgovor kojim se pokušava održati ravnoteža unutar određenih granica, odnosno prilagođavanje promjenjivim uslovima (12). Hematopoetski sistem spada u sisteme organizma vrlo osjetljive na promjene faktora vanjske sredine i istovremeno je pokazatelj općeg stanja organizma. Poznato je da opća krvna slika predstavlja jedan od osnovnih kriterija u dijagnostici općeg stanja organizma. Krv u širem smislu predstavlja izvanredan i pouzdan indikator fiziološkog stanja organizma, a samim tim i promjene koje se dešavaju u organizmu pod uticajem različitih faktora vanjske sredine (9). Preduslov za korištenje hematoloških podataka u svrhu procjene uticaja ekoloških promjena i patoloških stanja je dobro poznavanje normalne hematologije date vrste i granica fiziološkog variranja hematološkog statusa. Iz ovog proizlazi, da je potrebno razlikovati promjene u krvnoj slici koje nastupaju fiziološki (cirkanualne, cirkadijane, aklimacione) od onih koje su prouzrokovane patološkim stanjem organizma. Za shvatanje promjena koje nastaju u krvnoj slici od velikog su značaja eksperimentalna ispitivanja i istraživanja o reakciji hematološkog statusa kod djelovanja pojedinih patogenih agenasa (15). Kod životinjskih organizama dolazi do niza promjena koje su posljedica reakcije na stanje stresa, a koje se mogu adekvatno predstaviti na osnovu promjena u krvnoj slici. Odgovor organizma na stresne reakcije promjenom hematoloških parametara dobro je proučen kod stresa izazvanog povećanjem spoljašnje temperature. Kako su promjene temperature popratna pojava u okolišu, ovakva istraživanja omogućavaju određivanje praga tolerancije ove vrste u odnosu na ekološke promjene (17). Hipertermija se definira kao povećanje tjelesne temperature od najmanje 1,5 C iznad normalne tjelesne temperature. Mnogobrojni znanstveni radovi potvrđuju da hipertermija djeluje teratogeno kako kod životinja tako i kod ljudi (14). Stanje povišene tjelesne temperature (hipertermija) može biti posljedica: a) podešenosti termoregulacijskog centra na viši nivo, dakle iznutra, kao kod vrućice i b) poremećenog stvaranja i odavanja toplote, tj. povišenja temperature tijela zbog visoke temperature okoliša (16). Kako povišena temperatura uslovljava povećanje nivoa glukoze i promjene vrijednosti hemograma u organizmu, ovakav sistem uključuje složeni odbrambeni mehanizam koji integrira humoralni i nervni nivo. Zbog toga ovakav složeni odbrambeni sistem daje uvijek vidljive rezultate o fiziološkim procesima koji se dešavaju u organizmu pod uticajem stresnih faktora (17). 36

3 Tokom termalnog stresa kod štakora se dešavaju dva različita procesa: relativno kratko vrijeme otpušta se adrenalin, dok je lučenje kortikosteroida (kortizol) proces koji traje duže. Ova dva procesa se dešavaju istovremeno, ali imaju različite efekte na periferni sastav krvi. Kod štakora, najveće promjene usljed djelovanja adrenalina su povećanje koncentracije glukoze i broja limfocita, a tokom hroničnog stresa, dolazi do smanjenja broja limfocita i eozinofila djelovanjem kortikosteroida (2). Osnovni ciljevi ovog eksperimenta su utvrđivanje promjene hematoloških parametara (eritrocita i leukocita) kod štakora (Rattus norvegicus) u uslovima hipertermije, kao i efekt hipertermije na koncentraciju serumske glukoze. Materijal i metode Štakori (Rattus norvegicus, soj Wistar) korišteni u ovom eksperimentu uzgojeni su u vivariju Katedre za biohemiju i fiziologiju Odsjeka za biologiju Prirodnomatematičkog fakulteta u Sarajevu. Hranjeni su standardnom hranom koja se inače koristi pri uzgoju ove vrste, a uzgojeni su u specijalnim kavezima koji odgovaraju međunarodnim standardima. Eksperimentalne tehnike U eksperimentu je 10 jedinki korišteno kao kontrolna grupa (K), dok je 30 jedinki izloženo kratkotrajnoj hipertermiji, kao eksperimentalna grupa (E). Kod kontrolne grupe (K) izvršena je direktna punkcija srca radi uzimanja krvi za analizu. Sve jedinke su prije toga blago anestezirane hloroformom. Kod eksperimentalne grupe (E) povećanje tjelesne temperature izazvano je izlaganjem životinja povećanoj temperaturi sredine, tj. stavljanjem životinja u zagrijanu vodu pri 40 0 C u trajanju od 10 minuta. Nakon izlaganja povišenoj temperaturi, jedinke eksperimentalne grupe su također anestezirane te su uzeti uzorci krvi za analizu, na isti način kao i kod kontrolne. Uzorcima krvi dodavan je odgovarajući antikoagulans (EDTA), osim za krv koja je korištena za biohemijske analize. Koncentracija glukoze određivana je u serumu dobivenom centrifugiranjem krvi 10 minuta pri rpm. Hematološko-biohemijske tehnike Određivanje koncentracije glukoze u serumu vršeno je metodom sa heksokinazom pomoću spektrofotometra, pri 340 nm talasne dužine (7). Za određivanje koncentracije hemoglobina korištena je cijanidmethemoglobin metoda na spektrofotometru pri talasnoj dužini od 546 nm. Metoda se zasniva na pretvaranju hemoglobina u cijanidmethemoglobin (HbCN) i poređenju boje s bojom standardnog rastvora poznate koncentracije (metoda po Drabkinu) (11). Veterinaria 61 (1-2), 35-42, Sarajevo

4 Određivanje hematokrita vršeno je mikrohematokrit metodom, koja podrazumijeva centrifugiranje krvi kojoj je dodat odgovarajući antikoagulans, korištenjem mikrohematokrit centrifuge (7). Broj eritrocita i leukocita određivan je standardnom metodom u hemocitometru (11). Vrijednosti hematoloških indeksa utvrđene su uvrštavanjem vrijednosti koncentracije hemoglobina, vrijednosti hematokrita i broja eritrocita u odgovarajuće formule (7). Svi rezultati ispitivanja su obrađeni metodama deskriptivne i analitičke statistike, uz primjenu statističkog programa Microsoft Excel Rezultati U tabeli 1 prikazane su vrijednosti ukupnog broja eritrocita (RBC), ukupnog broja leukocita (WBC), hematokrita (Hct), koncentracije glukoze, hemoglobina (Hb) i hematoloških indeksa (MCV, MCH, i MCHC). Tabela 1. Vrijednosti hematoloških i biohemijskih parametara kod kontrolne i eksperimentalne grupe štakora Table 1. The values of hematological and biochemical parameters in control and experimental groups of rats Parametar min max stdev V% RBC (10 12 /l) K 6,5 5,53 7,28 0,46 7,63 E 6,89 5,08 7,42 0,45 6,65 WBC (10 9 /l) K 3,76 3,25 4,35 0,42 11,3 E 5,13 4,15 6,5 0,71 13,8 Hct (l/l) K 0,39 0,32 0,63 0,09 23,5 E 0,4 0,36 0,47 0,02 5,65 Glukoza (mmol/l) K 2,31 1,1 4,4 1,09 47,3 E 3,9 1,1 9,9 2,44 62,3 Hb (g/l) K 247,22 200,55 343,55 42,63 15,54 E 224,22 84,35 321,05 45,05 20,09 MCV (fl) K 60,26 46,47 95,74 7,72 22,95 E 59,3 51,28 69,66 5,07 8,55 MCH (pg) K 43,3 31,04 54,32 7,72 18,26 E 32,65 12,55 43,03 6,53 19,99 MCHC (g/l erit.) K 728,07 356,66 953,75 170,54 23,42 E 547,56 243,4 770,85 113,84 20,79 Svi dobiveni podaci su komparirani i analizirani korištenjem studentovog t-testa, a rezultati tog testa su prikazani u tabeli 2. 38

5 Tabela 2. Statistička značajnost razlika ispitivanih parametara između kontrolne i eksperimentalne grupe štakora Table 2. The significant difference of the investigated parameters in control and experimental groups of rats Parametar Kontrolna grupa Eksperimentalna grupa Ph vrijednost WBC (10 9 /l) 3,76 5,13 p < 0,05 RBC (10 12 /l) 6,50 6,89 p < 0,05 Hct (l/l) 0,39 0,40 p > 0,05 Glukoza (mmol/l) 2,31 3,92 p < 0,05 Hb (g/l) 247,22 224,22 p < 0,05 MCV (fl) 60,26 59,30 p > 0,05 MCH (pg) 43,30 32,65 p < 0,05 MCHC (g/l erit.) 728,07 547,56 p < 0,05 Vrijednosti hematokrita i MCV nisu se značajno mijenjale u hipertermiji. Statistički signifikantne razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe utvrđene su za ostale parametre, kao posljedica djelovanja hipertermije na navedene biohemijske i fiziološke parametre u krvi štakora. Diskusija Analizirajući dobivene vrijednosti hematoloških parametara (tab. 1) evidentno je da nizak koeficijent variranja upućuje na činjenicu da nisu izražena značajnija individualna variranja hematoloških parametara u krvi štakora. U nekim slučajevima, koeficijent variranja je manji kod eksperimentalne grupe, odnosno u uslovima hipertermije, što govori u prilog činjenici da eksperimentalne životinje dobro podnose hipertermiju i nema individualnih razlika. Štakori obje analizirane grupe imaju vrlo izražena individualna variranja u koncentraciji serumske glukoze, a posebno u hipertermiji. Hipertermija, kao stres, izaziva povećanje broja eritrocita, leukocita i koncentracije glukoze, dok ostali parametri pokazuju smanjenje njihovih vrijednosti (Hb, MCH i MCHC), a vrijednosti hematokrita i prosječnog volumena eritrocita (MCV) ne pokazuju skoro nikakve razlike. Prilikom izlaganja štakora hipertermiji dolazi do statistički značajnog porasta vrijednosti broja leukocita i eritrocita. Povećanje broja leukocita je odgovor organizma na stres i predstavlja jednu od adaptivnih sposobnosti organizma prilikom djelovanja stresnih faktora. Poznato je da se u stresnim stanjima aktivira imunološki sistem, što rezultira povećanim brojem leukocita u cirkulaciji (5). I povećanje broja eritrocita može se dovesti u vezu sa adaptivnom sposobnošću organizma, jer se u uslovima hipertermije povećava potreba za kisikom, a da bi se te potrebe podmirile, povećava se broj eritrocita, što automatski znači i povećanje hematokritske vrijednosti (3). Veterinaria 61 (1-2), 35-42, Sarajevo

6 Osim što je povećanje broja leukocita i eritrocita jedna od adaptivnih osobina organizma na stres, ovo se povećanje generalno može dovesti u vezu i sa povećanim intenzitetom metaboličkih procesa tokom hipertermije, čime se ubrzava rad svih sistema, pa tako i hematopoetskog, jer povećanje intenziteta metaboličkih procesa dovodi do hipoksije koja je glavni stimulator hematopoeze (1). Vrijednosti MCV-a neznatno padaju kod eksperimentalne grupe štakora, ali taj pad vrijednosti nije statistički značajan. Smanjenje vrijednosti ovog parametra u stanju hipertermije može se dovesti u vezu s povećanjem broja eritrocita i njihovom smanjenom zapreminom, jer je poznato da su povećane vrijednosti broja eritrocita praćene smanjenim vrijednostima MCV-a, odnosno broj eritrocita i njihova zapremina su obrnuto proporcionalni (6). Signifikantan pad vrijednosti koncentracije hemoglobina i hematoloških indeksa MCH i MCHC konstatovan je kod eksperimentalne grupe štakora. Za očekivati bi bilo da će, usljed signifikantnog povećanja broja eritrocita kod eksperimentalne grupe štakora, doći i do povećanja vrijednosti koncentracije hemoglobina, kao i povećanja vrijednosti ostala dva hematološka indeksa, obzirom da su njihove vrijednosti vezane za vrijednost koncentracije hemoglobina. Međutim, vrijeme ekspozicije povišenoj temperaturi je bilo prilično kratko (10 minuta), što je vjerovatno bilo nedovoljno za usklađivanje svih adaptivnih mehanizmama koje organizam pokreće u slučaju stresne situacije. Poznato je da povećanu eritropoezu ne prati uvijek povećana sinteza hemoglobina, jer je sinteza hemoglobina dosta složenija (13). To je naročito izraženo kada su organizmu potrebne veće koncentracije kisika, pa hematopoetski sistem ubacuje iz depoa u cirkulaciju veći broj eritrocita, kao što je to u slučaju hipertermije, jer je tada organizam u stanju blage hipoksije (8). Za pretpostaviti je da bi se usljed povećanja broja eritrocita povećala i koncentracija hemoglobina, da je vrijeme ekspozicije povišenoj temperaturi duže trajalo. Logično je bilo očekivati statistički signifikantan porast koncentracije glukoze kod eksperimentalne grupe štakora usljed aktivacije metaboličkih procesa izazvanih reakcijama na povišenu temperaturu. Porast koncentracije glukoze nastupa pod stresom. U stresnim se situacijama (hipertermija, fizički napor, strah, itd.) pored ostalih tvari luči i adrenalin. Zbog jačeg lučenja adrenalina, fiziološki dolazi do laganog porasta glukoze u krvi (4). Povišena vrijednost koncentracije glukoze posljedica je i povećane mišićne aktivnosti usljed kretanja, pri čemu se troši energija, a zbog čega dolazi do priliva glukoze iz njenih depoa. Ovaj porast koncentracije glukoze rezultira adaptacijama na tkivnom nivou (10). Kako su tretirane jedinke štakora pokazale intenzivne reakcije tokom izloženosti povišenoj temperaturi, a koje su se ogledale u neprestanom kretanju, pokušaju bijega i uznemirenošću, logične su i dobijene vrijednosti koncentracije glukoze, kao posljedica intezivnog mišićnog rada i stresnog odgovora. 40

7 Zaključci Hipertermija djeluje kao stresogeni faktor na hematološki i biohemijski status štakora. Adaptivni odgovor štakora na stresore ogleda se kroz povećanje broja eritrocita i leukocita te povećanje koncentracije glukoze kao najznačajnijeg odbrambenog faktora u stresnoj reakciji. Kratkotrajna hipertermija značajno utiče na eritopoezu, u smislu izbacivanja eritrocita iz njihovih depoa u cirkulaciju, dok je eritropoeza u koštanoj srži nedovoljna da za kratko vrijeme pokrene složene mehanizme, uključujući sintezu hemoglobina, čija je koncentracija u ovakvoj hipertermiji snižena, kao i neki hematološki indeksi. LITERATURA 1. Blair S. Haemato biochemical alterations induced by lied acetate toxicity in Wistar Rats. Department of Veterinary pathology, College of Veterinary Sciences and A. H. Anaund Agriculture University Car BD, Eny VM, Everds NE, Clinical pathology of the rat Chrousos G, Gold P. The concepts of stress and stress system disorders: overwiev ofphysical and behavioral homeostasis. JAMA. 1992: 267 (9): Crosby F. Haematologic and serum protein alterations in the hipertermic Rat. Beaton exp. Biol. Med. 1965: 107 : Domingeuez-Gerpe, Rey-Mendez. Alterations induced by chronic stress in lymphocyte subsets of blood and primary and secondary immune organs of mice. BMC Immunol. 2001: 2;7. 6. Guyton A. Fiziologija čovjeka. Medicinska naklada, Zagreb Hasković E., Ivanc A., Mitrašinović M. Autorizovana skripta Uporedna fiziologija životinja i čovjeka. Univerzitet u Sarajevu. Prirodno - matematički fakultet. Odsjek za biologiju Hauptmann E. Osnove kliničke hematologije. Školska knjiga. Zagreb Ivanc A. Ecophysiological interpretation of the haematology of different species of Percidae in the Tisa river. Tiscia. 1994; 28: Ivanc A., Hasković E., Dekić R., Sarić M. Mehanizmi fizioloških adaptacija. I Simpozijum biologa Republike Srpske. Banja Luka Ivanc A., Hasković E., Mitrašinović M. Autorizovana skripta Opšta fiziologija životinja i čovjeka. Univerzitet u Sarajevu. Prirodno-matematički fakultet. Odsjek za biologiju. WUS Austria Krupauer V. Vliv pohlaví na váhu lína obecheho. Buletin VUR Vodnany. 1968; 4: Nikolić B. Osnovi fiziologije čovjeka. Medicinska knjiga. Beograd Zagreb Petrović MV. Uporedna fiziologija životinja I dio. Beograd Veterinaria 61 (1-2), 35-42, Sarajevo

8 15. Suzuki Y. Basofil migrations in acute inflammation. Nippon Suisan Gakkaishi Bulletin of the Japanese Society of Scientific. 1992;11: Van Breukelen F, Martin SL. Molecular Biology of Thermoregulation. J.Appl. Physiol Vijayan MM, Moon TW. Acute handling stress alters hepatic glicogen metabolism. Can J. Sci. 1992; 49: Uredništvo primilo rukopis

VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA

VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA GLUCOSE AND TOTAL PROTEIN LEVEL IN LABORATORY RATS UNDER CONDITIONS OF SHORT-TERM FASTING Suljević D.,

More information

Bactrim sirup doziranje

Bactrim sirup doziranje 23 апр 2016. Doziranje i uputstvo za upotrebu.. Bactrim (sirup i tablete) je antibiotik koji se koristi za lečenje infekcija koje izazivaju bakterije i drugi pluća,. not socialist metformin stinks thyroxine

More information

III Међунардна Конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, Бања Лука, октобар године

III Међунардна Конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, Бања Лука, октобар године KOMPARACIJA KONCENTRACIJA ALKOHOLA IZMJERENIH ALKOTESTIRANJEM IZDAHNUTOG VAZDUHA I KONCENTRACIJA ALKOHOLA UTVRĐENIH ANALIZOM UZORAKA KRVI NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE TOKOM PERIODA OD DESET GODINA COMPARISON

More information

DIFFERENT STERILIZATION METHODS FOR OVERCOMING INTERNAL BACTERIAL INFECTION IN SUNFLOWER SEEDS

DIFFERENT STERILIZATION METHODS FOR OVERCOMING INTERNAL BACTERIAL INFECTION IN SUNFLOWER SEEDS Zbornik Matice srpske za prirodne nauke / Proc. Nat. Sci, Matica Srpska Novi Sad, 109, 59 64, 2005 UDC 633.854.78:631.53.027.2 Ksenija J. Taški-Ajdukoviã 1, Dragana M. Vasiã 2 1 National Laboratory for

More information

Josip BELJAK 1, Ana JEROMEL 1 *, Stanka HERJAVEC 1, Sandi ORLIC 2 ORIGINAL PAPER

Josip BELJAK 1, Ana JEROMEL 1 *, Stanka HERJAVEC 1, Sandi ORLIC 2 ORIGINAL PAPER ORIGINAL PAPER INFLUENCE OF AUTOCHTHONOUS SACCHAROMYCES SPP. STRAINS ON THE SULFUR DIOXIDE CONCENTRATION IN WINE UTJECAJ AUTOHTONIH SOJEVA SACCHAROMYCES SPP. NA KONCENTRACIJU SUMPORNOG DIOKSIDA U VINU

More information

Uticaj temperature okoline na hepatocelularno oštećenje kod pacova nakon unošenja 3,4-metilendioksimetamfetamina

Uticaj temperature okoline na hepatocelularno oštećenje kod pacova nakon unošenja 3,4-metilendioksimetamfetamina Volumen 68, Broj 7 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 561 ORIGINALNI Č LANAK UDC: 616.36-091.8-092.9:615.099]:612.014.43 DOI: 10.2298/VSP1107561M Uticaj temperature okoline na hepatocelularno oštećenje kod

More information

UTICAJ MAGNEZIJUMA NA PARAMETRE AKTIVNOSTI HIPOTALAMO-HIPOFIZNO- NADBUBREŽNE I HIPOTALAMO-HIPOFIZNO- GONADNE OSOVINE KOD RAGBISTA

UTICAJ MAGNEZIJUMA NA PARAMETRE AKTIVNOSTI HIPOTALAMO-HIPOFIZNO- NADBUBREŽNE I HIPOTALAMO-HIPOFIZNO- GONADNE OSOVINE KOD RAGBISTA UNIVERZITET U BEOGRADU FARMACEUTSKI FAKULTET Gordana M. Dmitrašinović UTICAJ MAGNEZIJUMA NA PARAMETRE AKTIVNOSTI HIPOTALAMO-HIPOFIZNO- NADBUBREŽNE I HIPOTALAMO-HIPOFIZNO- GONADNE OSOVINE KOD RAGBISTA doktorska

More information

THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI

THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI B. KALANOVIĆ, B. DIMITRIJEVIĆ, Snežana TRMČIĆ, Nebojša MARKOVIĆ Faculty of Agriculture, Belgrade Zemun,

More information

THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF MILK ON YIELD OF SEMI-HARD CHEESE

THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF MILK ON YIELD OF SEMI-HARD CHEESE Biotechnology in Animal Husbandry 26 (3-4), p 167-177, 2010 ISSN 1450-9156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun UDC 637.04:637.353 DOI:10.2298/BAH1004167B THE INFLUENCE OF CHEMICAL

More information

Susceptibility of Sweet Cherry Cultivars to Rain Induced Fruit Cracking in Region of Sarajevo

Susceptibility of Sweet Cherry Cultivars to Rain Induced Fruit Cracking in Region of Sarajevo Original scientific paper Originalan naučni rad UDK: 634.232-154.7(497.6) DOI: 10.7251/AGREN1302179S Susceptibility of Sweet Cherry Cultivars to Rain Induced Fruit Cracking in Region of Sarajevo Mirjana

More information

GENETIC DIVERSITY IN Brassica SPECIES AND Eruca sativa FOR YIELD ASSOCIATED PARAMETERS

GENETIC DIVERSITY IN Brassica SPECIES AND Eruca sativa FOR YIELD ASSOCIATED PARAMETERS UDC 575:630 DOI: 10.2298/GENSR1402537K Original scientific paper GENETIC DIVERSITY IN Brassica SPECIES AND Eruca sativa FOR YIELD ASSOCIATED PARAMETERS Mahwish KANWAL 1, FARHATULLAH 1*, M. Ashiq RABBANI

More information

NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA

NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA UDK: 637.146 NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA Prof, dr Tihomir MILKOViC, dr Jovan PETROViC, Tehnološki fakultet, Leskovac Sažetak Kompozicija startera

More information

Agrobiological and technological characteristics of variety pinot gris clone B10 and pinot gris clone rulander 2/54 in the Niš subregion

Agrobiological and technological characteristics of variety pinot gris clone B10 and pinot gris clone rulander 2/54 in the Niš subregion UDC: 634.8-152.6(497.11) COBISS.SR-ID: 212202508 Original research paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XIX, 38 (2014); 87-95 1 Agrobiological and technological characteristics of variety pinot gris clone

More information

CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY

CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY Journal of Agricultural Sciences Vol. 54, No 3, 2009 Pages 205-212 UDC: 635.14+635.53:66.047.4/.5 Original scientific paper CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY Jelena Marković

More information

Analiza hematoloških parametara kod pasa obolelih od babezioze

Analiza hematoloških parametara kod pasa obolelih od babezioze LETOPIS NAUČNIH RADOVA / ANNALS OF AGRONOMY Vol. 41, No 1, 56-62 UDK: 636.9 Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Novom Sadu Analiza hematoloških parametara kod pasa obolelih od babezioze Nikolina Novakov

More information

NAUČNI RAD. Ključne reči: modifikovana atmosfera, pastrmka, šaran, svežina, ukupan isparljivi azot, ph. UDK :597:66

NAUČNI RAD. Ključne reči: modifikovana atmosfera, pastrmka, šaran, svežina, ukupan isparljivi azot, ph. UDK :597:66 Uticaj pakovanja u modifikovanoj atmosferi i vakuumu na odabrane hemijske parametre svežine kalifornijske pastrmke (Oncorhynchus mykiss) i odrezaka šarana (Cyprinus carpio) Jelena A. Babić 1, Mirjana R.

More information

Kontrolirana klinička studija analgetskog učinka HWA 272 u usporedbi s paracetamolom i placebom

Kontrolirana klinička studija analgetskog učinka HWA 272 u usporedbi s paracetamolom i placebom s paracetamolom i placebom. Med Vjesn 1993; 25(1-2):77-82 77 Kontrolirana klinička studija analgetskog učinka HWA 272 u usporedbi s paracetamolom i placebom Zlatko Hrgović i Senad Habibović Stručni rad

More information

Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu drvnih proizvoda Republike Hrvatske

Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu drvnih proizvoda Republike Hrvatske ...Pirc, Motik, Moro, Posavec, Kopljar: Analiza pokazatelja stanja na tržištu drvnih... Andreja Pirc 1, Darko Motik 1, Maja Moro 1, Stjepan Posavec 1, Aida Kopljar 2 Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu

More information

Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant Apple Varieties*

Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant Apple Varieties* Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant * Senzorička evaluacija plodova jabuke nekih sorata otpornih na čađavu krastavost* Zlatko Čmelik, Jasmina Družić, Bogdan Cvjetković i Krunoslav Dugalić

More information

Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1

Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1 original research paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XVI, 31 (2011) 43-49 Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1 Valentina Bozhkova Fruit Growing Institute,

More information

THE MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF THE FLOWER AND THE PER CENT OF FERTILISED PISTILS OF PROMISING YELLOW FRUITING RASPBERRY HYBRIDS

THE MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF THE FLOWER AND THE PER CENT OF FERTILISED PISTILS OF PROMISING YELLOW FRUITING RASPBERRY HYBRIDS UDK 634.711:631.527.5 THE MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF THE FLOWER AND THE PER CENT OF FERTILISED PISTILS OF PROMISING YELLOW FRUITING RASPBERRY HYBRIDS Dragan Nikolić, Aleksandar Radović 1 Abstract The

More information

IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION. Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ

IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION. Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ UDC 575.827 Original scientific paper IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ Agricultural Research Institute Srbija, Belgrade Agricultural and Technological

More information

Aktivnost alkoholdehidrogenaze u jetri krava muzara

Aktivnost alkoholdehidrogenaze u jetri krava muzara Izvorni naučni rad UDK 619:611.36:636.2 Aktivnost alkoholdehidrogenaze u jetri krava muzara Mira Kovačević 1, Slavica Košarčić 1, Milovan Jovičin 1, Ivan Vujanac 2, Aleksandar Milovanović 1, Dejan Bugarski

More information

Seminarski rad: Poremecaji metabolizma gvozdja

Seminarski rad: Poremecaji metabolizma gvozdja Seminarski rad: Poremecaji metabolizma gvozdja SADRZAJ: 1. UVOD 1 2. REGULACIJA METABOLIZMA GVOZDJA 2 3. LABORATORIJSKI PARAMETRI KAO POKAZATELJ STANJA METABOLIZMA GVOZDJA. 2 3.1.KONCENTRCIJA GVOZDJA.

More information

BROJLER. Specifikacije ishrane. An Aviagen Brand

BROJLER. Specifikacije ishrane. An Aviagen Brand BROJLER 308 Specifikacije ishrane 2014 An Aviagen Brand Uvod Specifikacije ishrane za brojlere su date u sledećim tabelama za različitu proizvodnju i tržišnu situaciju širom sveta: Neseksirani

More information

Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties

Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties Professional paper Stručni rad UDK: 634.1/.8-152.7:664.2.0938 DOI: 10.7251/AGREN1204681N Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties

More information

Kakvoća toplinski tretiranih plodova mandarine (Citrus unshiu Marc., cv. Owari) nakon skladištenja

Kakvoća toplinski tretiranih plodova mandarine (Citrus unshiu Marc., cv. Owari) nakon skladištenja Kakvoća toplinski tretiranih plodova mandarine Effects of prestorage heat treatments on Satsuma mandarin fruits (Citrus unshiu Marc., cv. Owari) quality after storage Martina Skendrović Babojelić, Iva

More information

Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća

Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća Utjecaj IZVORNI temperature ZNANSTVENI zraka RAD tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog

More information

UČINAK ZAMJENE ŽIVOTINJSKIH BJELANČEVINA U HRANI SJEMENKAMA LUPINE NA PRODUKTIVNOST KOKOŠI NESILICA

UČINAK ZAMJENE ŽIVOTINJSKIH BJELANČEVINA U HRANI SJEMENKAMA LUPINE NA PRODUKTIVNOST KOKOŠI NESILICA UČINAK ZAMJENE ŽIVOTINJSKIH BJELANČEVINA U HRANI SJEMENKAMA LUPINE NA PRODUKTIVNOST THE PLANT-BASED DIET CONTAINING TREATED LUPIN SEED IN THE NUTRITION OF HENS AND THE COMPARISON OF ITS PRODUCTION EFFICACY

More information

Pomološke i hemijske osobine ploda nekih sorti krušaka gajenih u uslovima Bratunca

Pomološke i hemijske osobine ploda nekih sorti krušaka gajenih u uslovima Bratunca Originalan naučni rad Original scientific paper UDK: 634.13-152.6(497.6 BRATUNAC) DOI: 10.7251/AGRSR1303357K Pomološke i hemijske osobine ploda nekih sorti krušaka gajenih u uslovima Bratunca Mirko Kulina

More information

CO C K T A I L M E N U

CO C K T A I L M E N U COCKTAIL MENU COCKTAIL MENU COCKTAILS M A R A S I TA C A I P I R I S I M A CC A I P I R O S I A Havan Rum 3 yo, Raspberry lime, Brown sugar, Apple liquer, Apple juice, Passoa Havana Rum 3 yo, Lime, Brown

More information

BIOHEMIJSKE AKTIVNOSTI SELEKTOVANIH SOJEVA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE 1. Aleksandra Martinović, R. K. Abrahamsen, D. Obradović 2

BIOHEMIJSKE AKTIVNOSTI SELEKTOVANIH SOJEVA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE 1. Aleksandra Martinović, R. K. Abrahamsen, D. Obradović 2 Biotechnology in Animal Husbandry 22 (1-2), p 139-151, 26 ISSN 145-9156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun UDC 637.33 BIOHEMIJSKE AKTIVNOSTI SELEKTOVANIH SOJEVA BAKTERIJA MLEČNE

More information

Ispitivanje oksidativne stabilnosti hladno presovanog ulja suncokreta visokooleinskog tipa pri povišenoj temperaturi

Ispitivanje oksidativne stabilnosti hladno presovanog ulja suncokreta visokooleinskog tipa pri povišenoj temperaturi Ispitivanje oksidativne stabilnosti hladno presovanog ulja suncokreta visokooleinskog tipa pri povišenoj temperaturi Ranko S. Romanić, Snežana Z. Kravić Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi

More information

Prelomna tačka rentabiliteta. LOGO 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton

Prelomna tačka rentabiliteta. LOGO 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton Prelomna tačka rentabiliteta 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton 1 Cilj učenja Pokazati kako promene u vrednostima Izazivača troškova

More information

Introduction. L.B. Roostita, H. A. W. Lengkey

Introduction. L.B. Roostita, H. A. W. Lengkey Biotechnology in Animal Husbandry 30 (2), p 289293, 2014 ISSN 14509156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, BelgradeZemun UDC 637.07'636.4 DOI: 10.2298/BAH1402289R DETERMINATION OF PORK ADULTERATION

More information

UTICAJ TRENINGA PLIOMETRIJE NA EKSPLOZIVNU SNAGU KOD RUKOMETAŠA

UTICAJ TRENINGA PLIOMETRIJE NA EKSPLOZIVNU SNAGU KOD RUKOMETAŠA SPORT - Nauka i Praksa, Vol. 3, 1, 2013, str. 17-27 Originalni naučni članak UTICAJ TRENINGA PLIOMETRIJE NA EKSPLOZIVNU SNAGU KOD RUKOMETAŠA UDK 796.322.015.136.52 Andrija Atanasković 1 Osnovna škola Svetozar

More information

Ispitivanje reoloških svojstava tekućeg jogurta tijekom dugotrajnijeg čuvanja primjenom metode dinamičkog oscilacijskog testa

Ispitivanje reoloških svojstava tekućeg jogurta tijekom dugotrajnijeg čuvanja primjenom metode dinamičkog oscilacijskog testa Ispitivanje reoloških svojstava tekućeg jogurta tijekom dugotrajnijeg čuvanja primjenom metode dinamičkog oscilacijskog testa Milica Vilušić Izvorni znanstveni rad-original scientific paper UDK:637.146.34

More information

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU Nikolina Ljubek, apsolvent Sveučilišni diplomski studij Bilinogojstvo Smjer: Zaštita bilja UTJECAJ NAVODNJAVANJA I GNOJIDBE

More information

Influence of trellis system on productive and technological characteristics of variety Victoria in Strumica vine growing district

Influence of trellis system on productive and technological characteristics of variety Victoria in Strumica vine growing district Prethodno saopštenje Preliminary communication UDK: 634.84.076(497.7) DOI: 10.7251/AGREN1201145B Influence of trellis system on productive and technological characteristics of variety Victoria in Strumica

More information

DESIKACIJA U REDOVNOJ I POSTRNOJ SJETVI SUNCOKRETA

DESIKACIJA U REDOVNOJ I POSTRNOJ SJETVI SUNCOKRETA ISSN 1330-7142 UDK = 633.854.78/57.8 DESIKACIJA U REDOVNOJ I POSTRNOJ SJETVI SUNCOKRETA I. Liović (1), J. Martinović (2), M. Bilandžić (1), M. Krizmanić (1), A. Mijić (1), B. Šimić (1) SAŽETAK Izvorni

More information

Elektromotori u vrsti zaštite nadtlak prednosti i mane

Elektromotori u vrsti zaštite nadtlak prednosti i mane Elektromotori u vrsti zaštite nadtlak prednosti i ma (Pressurized enclosure motors advantages and disadvantages) Damir Korunić Elektromotori namijenjeni za rad u prostorima ugroženim potencijalno eksplozivnom

More information

METODE ZA OTKRIVANJE PROMJENA KOD DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA

METODE ZA OTKRIVANJE PROMJENA KOD DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA Mulahusić, A., Tuno, N.: Metode za otkrivanje promjena kod daljinskih istraživanja 3 UDK 528.85 Pregledni naučni rad METODE ZA OTKRIVANJE PROMJENA KOD DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA METHODS FOR CHANGE DETECTION

More information

Hrvatsko društvo za kvalitetu Članovi za članove 6. prosinca Damir Keller i Dean Rennert Qualitas d.o.o. Zagreb

Hrvatsko društvo za kvalitetu Članovi za članove 6. prosinca Damir Keller i Dean Rennert Qualitas d.o.o. Zagreb Hrvatsko društvo za kvalitetu Članovi za članove 6. prosinca 2016. Damir Keller i Dean Rennert Qualitas d.o.o. Zagreb www.qualitas.hr Qualitas d.o.o. Analiziranje i poboljšavanje procesa pomoću mapiranja

More information

Osetljivost Monilinia laxa (Ader. & Ruhl.) na fungicide različitog mehanizma delovanja

Osetljivost Monilinia laxa (Ader. & Ruhl.) na fungicide različitog mehanizma delovanja Pestic. fitomed. (Beograd), 21 (2006) 297304 UDC: 632.3:632.952 Pestic. Phytomed. (Belgrade), 21 (2006) 297304 Naučni rad * Scientific Paper Osetljivost Monilinia laxa (Ader. & Ruhl.) na fungicide različitog

More information

HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK

HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK Ivana Pažur Vojvodić Knjižnica Instituta Ruđer Bošković, Zagreb ipazur@irb.hr Sažetak Web 2.0 donio je interaktivna sučelja

More information

Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela

Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela Zoran Iličković, Eldin Redžić, Franc Andrejaš, Gordan

More information

Utvđivanje nivoa rezistentnosti Myzus persicae (Sulzer) biohemijskim metodama

Utvđivanje nivoa rezistentnosti Myzus persicae (Sulzer) biohemijskim metodama Pestic. fitomed. (Beograd), 22 (2007) 291-299 UDC: 632.95.025.8:632.6:634.25+633.71 Pestic. Phytomed. (Belgrade), 22 (2007) 291-299 Naučni rad * Scientific Paper Utvđivanje nivoa rezistentnosti Myzus persicae

More information

LIJEČNIČKI VJESNIK. Iz klinike za unutarnje bolesti medic, fakulteta u Zagrebu (Predstojnik prof. Dr. Ivan H. Botterij

LIJEČNIČKI VJESNIK. Iz klinike za unutarnje bolesti medic, fakulteta u Zagrebu (Predstojnik prof. Dr. Ivan H. Botterij LIJEČNIČKI VJESNIK GOD. LXXI1 ZAGREB, SIJEČANJ 1950. BROJ 1 Iz klinike za unutarnje bolesti medic, fakulteta u Zagrebu (Predstojnik prof. Dr. Ivan H. Botterij Današnje stanje patogeneze i terapije anemija*

More information

NAŠICE 2.rujan 2011 Ivo Miljenovic

NAŠICE 2.rujan 2011 Ivo Miljenovic THÖNI NATURGAS Industrijska postrojenja na bioplin za upotrebu u poljoprivredi NAŠICE 2.rujan 2011 Ivo Miljenovic Thöni Industrijska postrojenja d.o.o. Osnovano: 1964 Zaposlenika: 500 (5 proizvodnih pogona)

More information

SMERNICE ZA PROBLEM REFERENTNIH VREDNOSTI U DЕČIJEM UZRASTU. Slobodan Jovanović MD, PhD, Bsc JUGOLAB, Sombor

SMERNICE ZA PROBLEM REFERENTNIH VREDNOSTI U DЕČIJEM UZRASTU. Slobodan Jovanović MD, PhD, Bsc JUGOLAB, Sombor SMERNICE ZA PROBLEM REFERENTNIH VREDNOSTI U DЕČIJEM UZRASTU Slobodan Jovanović MD, PhD, Bsc JUGOLAB, Sombor UVOD Svako ko koristi referentne vrednosti treba da zna da u one samo vodilje za kliniĉara odn.

More information

UTJECAJ GENA ZA BMP3 NA TRABEKULARNE I KORTIKALNE PARAMETRE DUGIH KOSTIJU MIŠA

UTJECAJ GENA ZA BMP3 NA TRABEKULARNE I KORTIKALNE PARAMETRE DUGIH KOSTIJU MIŠA Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet Ivan Banovac UTJECAJ GENA ZA BMP3 NA TRABEKULARNE I KORTIKALNE PARAMETRE DUGIH KOSTIJU MIŠA Zagreb, 2016. Ovaj rad izrađen je u Laboratoriju za mineralizirana

More information

Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj

Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj PREGLEDNI RAD Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj Martina LIPAR 1, Gordana BOSANKIĆ 1, Antonija HORVAT HRŽIĆ 2, Zvonimir SAVIĆ

More information

Željko Krneta UDK : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad Mara Kerić Pedagoški fakultet, Sombor Momčilo Pelemiš

Željko Krneta UDK : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad Mara Kerić Pedagoški fakultet, Sombor Momčilo Pelemiš Željko Krneta UDK 796.012.1:572.087 Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad Mara Kerić Pedagoški fakultet, Sombor Momčilo Pelemiš Pedagoški fakultet, Bijeljina Originalni naučni rad ANALIZA MOTORIČKOG

More information

LIJEČNIČKI VJESNIK G O D. L X V III. Z A G R E B. K O L O V O Z B R O J 7 i 8

LIJEČNIČKI VJESNIK G O D. L X V III. Z A G R E B. K O L O V O Z B R O J 7 i 8 LIJEČNIČKI VJESNIK G O D. L X V III. Z A G R E B. K O L O V O Z 1946. B R O J 7 i 8 iz Laboratorija za standardizaciju organoterapeutskih preparata»plive«, Savjetovališta za dijabetičare i II. Internog

More information

Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines

Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines Marijan BUBOLA 1, Danijela JANJANIN 1, Zoran UŽILA 1, Kristina DIKLIĆ

More information

International Journal of Medical Research & Health Sciences

International Journal of Medical Research & Health Sciences International Journal of Medical Research & Health Sciences www.ijmrhs.com Volume 2 Issue 2 April-June 23 Coden: IJMRHS Copyright @23 ISSN: 239-5886 Received: 2 th Jan 23 Revised: 5 th Feb 23 Accepted:

More information

Aleksandar ODALOVIĆ, Ranko PRENKIĆ, Marijana BULATOVIĆ, Vesna MRDOVIĆ, Ivana BURZANOVIĆ 1

Aleksandar ODALOVIĆ, Ranko PRENKIĆ, Marijana BULATOVIĆ, Vesna MRDOVIĆ, Ivana BURZANOVIĆ 1 NATURA MONTENEGRINA, Podgorica, 10(1): 49-55 NATURAL FRUIT JUICES PRODUCTION IN MONTENEGRO Aleksandar ODALOVIĆ, Ranko PRENKIĆ, Marijana BULATOVIĆ, Vesna MRDOVIĆ, Ivana BURZANOVIĆ 1 1 University of Montenegro,

More information

Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH

Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH Istraživanja I-45 Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH Tomislav Galac Zagreb, srpanj 2015. ISTRAŽIVANJA I-45 IZDAVAČ Hrvatska narodna banka Direkcija za

More information

MOGUĆNOSTI DJELOVANJA AEROBNIM VJEŽBANEM NA OSTEOPENIJU I OSTEOPOROZU KOD ODRASLIH ŽENA

MOGUĆNOSTI DJELOVANJA AEROBNIM VJEŽBANEM NA OSTEOPENIJU I OSTEOPOROZU KOD ODRASLIH ŽENA Sekcija I, Sport u funkciji preventive i rehabilitacije MOGUĆNOSTI DJELOVANJA AEROBNIM VJEŽBANEM NA OSTEOPENIJU I OSTEOPOROZU KOD ODRASLIH ŽENA POSIBILITIES OF EXERCISE ACTING FORWARD TO OSTEOPENIA AND

More information

GLASILO ZBORA LIJEČN IK A HRVATSKE

GLASILO ZBORA LIJEČN IK A HRVATSKE GLASILO ZBORA LIJEČN IK A HRVATSKE THE JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF CROATIA UVODNIK. S A D R Ž A J Klinička zapažanja o»endemskoj nefropatiji«u Hrvatskoj Z. Radošević, M. Radonić i Z. Horvat 445

More information

EFFECT OF COMBINED NITROGEN ON GROWTH AND NODULATION OF TWO MUNGBEAN (VIGNA RADIATA [L.] WILCZEK) CULTIVARS

EFFECT OF COMBINED NITROGEN ON GROWTH AND NODULATION OF TWO MUNGBEAN (VIGNA RADIATA [L.] WILCZEK) CULTIVARS Journal of Research (Science), Bahauddin Zakariya University, Multan, Pakistan. Vol.15, No.1, June 2004, pp. 67-72 ISSN 1021-1012 EFFECT OF COMBINED NITROGEN ON GROWTH AND NODULATION OF TWO MUNGBEAN (VIGNA

More information

FIZIČKO-HEMIJSKE, MIKROBIOLOŠKE I SENZORNE PROMENE DUVANA TIPA BERLEJ SOSIRANOG PRE RIDRAING POSTUPKA

FIZIČKO-HEMIJSKE, MIKROBIOLOŠKE I SENZORNE PROMENE DUVANA TIPA BERLEJ SOSIRANOG PRE RIDRAING POSTUPKA FIZIČKO-HEMIJSKE, MIKROBIOLOŠKE I SENZORNE PROMENE DUVANA TIPA BERLEJ SOSIRANOG PRE RIDRAING POSTUPKA Kitanović I. Radiša, Ivana T. Karabegović, Dragiša S. Savić* Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet,

More information

UTICAJ TELESNE KONDICIJE KRAVA NA OSETLJIVOST NA AKUTNI TOPLOTNI STRES. Marko R. Cincović, Branislava Belić 1. Rezime

UTICAJ TELESNE KONDICIJE KRAVA NA OSETLJIVOST NA AKUTNI TOPLOTNI STRES. Marko R. Cincović, Branislava Belić 1. Rezime UTICAJ TELESNE KONDICIJE KRAVA NA OSETLJIVOST NA AKUTNI TOPLOTNI STRES Marko R. Cincović, Branislava Belić 1 Rezime Krave su izlagane 5 dana uzastopno direktnom sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17

More information

1. Sadržaj. Popis slika..i. Popis tablica...ii. Popis grafova..iii

1. Sadržaj. Popis slika..i. Popis tablica...ii. Popis grafova..iii 1. Sadržaj Popis slika..i Popis tablica.....ii Popis grafova..iii 2.Uvod...7 3. Pregled literature...8 4. Metodologija istraživanja...8 5. Definicija marketinga 11 5.1. Marketing koncepcije 11 6. Izravni

More information

EFFECT OF CURING AND SEAL PACKAGING ON PEEL AND PULP WEIGHT LOSS PERCENTAGE OF SCUFFING DAMAGED AND UNDAMAGED CITRUS FRUIT.

EFFECT OF CURING AND SEAL PACKAGING ON PEEL AND PULP WEIGHT LOSS PERCENTAGE OF SCUFFING DAMAGED AND UNDAMAGED CITRUS FRUIT. 200 EFFECT OF CURING AND SEAL PACKAGING ON PEEL AND PULP WEIGHT LOSS PERCENTAGE OF SCUFFING DAMAGED AND UNDAMAGED CITRUS FRUIT. Dr. M. Akram Tariq, 1 Ex Professor A. K. Thompson, 2 Ali Asghar Asi 3 and

More information

Hemometrijski pristup razvoju kolorimetrijske metode za procenu količine prehrambenih boja u proizvodima od mesa

Hemometrijski pristup razvoju kolorimetrijske metode za procenu količine prehrambenih boja u proizvodima od mesa Hemometrijski pristup razvoju kolorimetrijske metode za procenu količine prehrambenih boja u proizvodima od mesa Radivoj B. Petronijević 1, Vesna F. Matekalo-Sverak 1, Aurelija T. Spirić 1, Ilija K. Vuković

More information

Poređenje antropometrijskih karakteristika i telesnog sastava između školske dece i košarkaša istog uzrasta

Poređenje antropometrijskih karakteristika i telesnog sastava između školske dece i košarkaša istog uzrasta Naučni članak Poređenje antropometrijskih karakteristika i telesnog sastava između školske dece i košarkaša istog uzrasta Milica Sinobad Institut za anatomiju, Medicinski fakultet, Beograd Sažetak Specifične

More information

The Role of On-line Redox Potential Measurement in Sauvignon blanc Fermentation

The Role of On-line Redox Potential Measurement in Sauvignon blanc Fermentation KUKEC et al.: Redox Potential Measurement in Sauvignon blanc Fermentation, Food Technol. Biotechnol. (1) 9 55 () 9 UDC 51.13:3.:3.1 ISSN 133 9 preliminary communication (FTB-197) The Role of On-line Redox

More information

Karakteristike bar kodova iz tehničkog i dizajnerskog aspekta

Karakteristike bar kodova iz tehničkog i dizajnerskog aspekta Završni rad br. 559/MM/2017 Karakteristike bar kodova iz tehničkog i dizajnerskog aspekta Dorotea Levanić, 0581/336 Varaždin, listopad 2017. godine 2 Multimedija, oblikovanje i primjena Završni rad br.

More information

UTICAJ BAKRA I CINKA U SIRI NA SADRZAJ VISIH ALKOHOLA U VINU

UTICAJ BAKRA I CINKA U SIRI NA SADRZAJ VISIH ALKOHOLA U VINU APTEFF, 31, 1-748 (2) UDC 663.251 : 663.252.4 : 546.56+546.47 BIBLlD: 145-7188, (2) 31, pp. 239-246 UTICAJ BAKRA I CINKA U SIRI NA SADRZAJ VISIH ALKOHOLA U VINU Nadeida E. Ruiic U radu su prikazani rezultati

More information

Utjecaj uvjeta vrenja na kakvoću rakije od šljive cv Elena (Prunus domestica L.)

Utjecaj uvjeta vrenja na kakvoću rakije od šljive cv Elena (Prunus domestica L.) Utjecaj uvjeta vrenja na kakvoću rakije od šljive cv Elena (Prunus Effect of fermentation condition on the quality of plum brandy made from cv Elena (Prunus Pavica Tupajić, Zlatko Čmelik, Marko Boljat,

More information

Effect of Different Levels of Grape Pomace on Blood Serum Biochemical Parameters Broiler Chicks at 29 and 49 days of age

Effect of Different Levels of Grape Pomace on Blood Serum Biochemical Parameters Broiler Chicks at 29 and 49 days of age Effect of Different Levels of Grape Pomace on Blood Serum Biochemical Parameters Broiler Chicks at 29 and 49 days of age Safdar Dorri * (1), Sayed Ali Tabeidian (2), majid Toghyani (2), Rahman Jahanian

More information

Primena proteolitičkih enzima u cilju ubrzanja zrenja Gruyerea (Usage of Proteolytics Enzymes for Accelerated Gruyere Ripening)

Primena proteolitičkih enzima u cilju ubrzanja zrenja Gruyerea (Usage of Proteolytics Enzymes for Accelerated Gruyere Ripening) M. Carić i sur.: Primena proteolitičkih... Mljekarstvo (9) 5 Primena proteolitičkih enzima u cilju ubrzanja zrenja Gruyerea (Usage of Proteolytics Enzymes for Accelerated Gruyere Ripening) Dr. Marijana

More information

H. [amanc, Danijela Kirovski, \. Sladojevi}, I. Vujanac, Simona Zarcula **

H. [amanc, Danijela Kirovski, \. Sladojevi}, I. Vujanac, Simona Zarcula ** ORIGINALNI RAD ORIGINAL PAPER UDK 636.2.09:612.126:616.33 KONCENTRACIJA KALCIJUMA I FOSFORA U KRVNOM SERUMU KRAVA SA DISLOKACIJOM SIRI[TA NA LEVO * BLOOD CALCIUM AND PHOSPHORUS CONCENTRATIONS IN COWS WITH

More information

DUVAN. Beograd. Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge AGROSTEMIN d.o.o., Kralja Milutina Beograd, Srbija

DUVAN. Beograd. Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge AGROSTEMIN d.o.o., Kralja Milutina Beograd, Srbija Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge AGROSTEMIN d.o.o., Kralja Milutina 26 11000 Beograd, Srbija DUVAN Beograd tel/fax : 381 (11) 268 26 64 mobil : 381 (64) 147 80 08 e-mail : office@agrostemin.com

More information

RODITELJSKO JATO ROSS 308. Specifikacije Ishrane. An Aviagen Brand

RODITELJSKO JATO ROSS 308. Specifikacije Ishrane. An Aviagen Brand 1 RODITELJSKO JATO ROSS 308 Specifikacije Ishrane An Aviagen Brand Uvod Ova knjižica sadrži nutritivne preporuke za roditeljsko jato Ross 308 (sporo operjavajući) i koristi se zajedno sa Ross Roditeljsko

More information

UTJECAJ KONSTRUKCIJSKIH KARAKTERISTIKA I BRZINE RADA KOMBAJNA ZA BERBU GRAŠKA NA KAKVOĆU RADA

UTJECAJ KONSTRUKCIJSKIH KARAKTERISTIKA I BRZINE RADA KOMBAJNA ZA BERBU GRAŠKA NA KAKVOĆU RADA UTJECAJ KONSTRUKCIJSKIH KARAKTERISTIKA I BRZINE RADA KOMBAJNA ZA BERBU GRAŠKA NA KAKVOĆU RADA THE IMPACT OF STRUCTURAL CHARACTERISTICS AND WORKING SPEED OF PEA HARVESTER ON THE QUALITY OF WORK SAŽETAK

More information

UTICAJ REDOVNE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA ADAPTIVNE PROCESE MOTORIČKE AGILNOSTI I FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI

UTICAJ REDOVNE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA ADAPTIVNE PROCESE MOTORIČKE AGILNOSTI I FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI Glasnik Antropološkog društva Srbije / Journal of the Antropological Society of Serbia Niš, vol. 47, str. 261-268, 2012, UDK 572(05), ISSN 1820-7936 UDK: 796.012-057.874 doi:10.5937/gads1247261b UTICAJ

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE. Saša S. Lauš

UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE. Saša S. Lauš UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE Saša S. Lauš ZASTUPLJENOST OSNOVNIH FRAKCIJA SERUMSKIH PROTEINA, IMUNOGLOBULINA G I TITAR ANTITELA PROTIV HERPESVIRUSA 1 U NOVOROĐENE ŽDREBADI POREKLOM

More information

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Irena Petrak Narodna knjižnica Krk prostor, građa i korisnici (DIPLOMSKI RAD) Rijeka, 2015. SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Odsjek za kroatistiku Irena

More information

Variability of Oil Content in Fruit of Olive Variety Žutica on Montenegrin Coast

Variability of Oil Content in Fruit of Olive Variety Žutica on Montenegrin Coast Original scientific paper Originalan naučni rad UDK: 634.63(497.16) DOI: 10.7251/AGREN1401055L Variability of Oil Content in Fruit of Olive Variety Žutica on Montenegrin Coast Biljana Lazović 1, Mirjana

More information

THE CURRENT STATE OF VARIOUS CHARACTERISTICS RELATED TO THE WINE MARKET IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

THE CURRENT STATE OF VARIOUS CHARACTERISTICS RELATED TO THE WINE MARKET IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ERAZ konferencija 2015: Održivi ekonomski razvoj savremeni i multidisciplinarni pristupi THE CURRENT STATE OF VARIOUS CHARACTERISTICS RELATED TO THE WINE MARKET IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA TRENUTNO STANJE

More information

The effect of instant Pu-erh tea intragastric administration in mice with hydrogenated oil diet-induced obesity

The effect of instant Pu-erh tea intragastric administration in mice with hydrogenated oil diet-induced obesity Available online www.jocpr.com Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2014, 6(6):2025-2030 Research Article ISSN : 0975-7384 CODEN(USA) : JCPRC5 The effect of instant Pu-erh tea intragastric

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 685/USH

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 685/USH SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD Zagreb, rujan 2016. Magi Lukač 685/USH UTJECAJ DODATKA LIMUNSKE KISELINE NA FUNKCIONALNA SVOJSTVA TEKUĆIH PASTERIZIRANIH JAJA Rad

More information

Zbirna Lista objava. KORISNIK Republicka Komisija za sprecavanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske

Zbirna Lista objava. KORISNIK Republicka Komisija za sprecavanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske PRESS CLIPPING,BIH Bulevar Desanke Maksimović 8 78000 BANJA LUKA, RS-BiH tel/fax: +387 (0)65 / 728628 tel/fax: +387 (0)63 / 990069 e-mail: office@pressclipping.info www.pressclipping.info www.m1g.info

More information

Utjecaj temperature fermentacije na aromatski profil vina Rizling rajnski

Utjecaj temperature fermentacije na aromatski profil vina Rizling rajnski IZVORNI ZNANSTVENI RAD Utjecaj temperature fermentacije na aromatski profil vina Rizling rajnski Snježana JAKOBOVIĆ 1, Mario JAKOBOVIĆ 2, Hrvoje HRVOJČEC 3, Natalija HORVAT 3 1 Zavod za znanstveni i umjetnički

More information

POMOLOŠKE OSOBINE NOVIJIH SORTI TREŠNJE NA PODLOZI COLT. Dragan P. Milatović *, Dejan B. Đurović, Boban S. Đorđević, Todor B. Vulić i Gordan N.

POMOLOŠKE OSOBINE NOVIJIH SORTI TREŠNJE NA PODLOZI COLT. Dragan P. Milatović *, Dejan B. Đurović, Boban S. Đorđević, Todor B. Vulić i Gordan N. Journal of Agricultural Sciences Vol. 58, No. 1, 2013 Pages 61-72 DOI: 10.2298/JAS1301061M UDC: 634.23-154.75(497.11) Original scientific paper POMOLOŠKE OSOBINE NOVIJIH SORTI TREŠNJE NA PODLOZI COLT Dragan

More information

Utjecaj trajanja maceracije na kemijski sastav i organoleptička svojstva vina Cabernet sauvignon

Utjecaj trajanja maceracije na kemijski sastav i organoleptička svojstva vina Cabernet sauvignon IZVORNI ZNANSTVENI RAD Utjecaj trajanja maceracije na kemijski sastav i organoleptička svojstva vina Cabernet sauvignon Josip MESIĆ, Valentina OBRADOVIĆ, Maja ERGOVIĆ RAVANČIĆ, Brankica SVITLICA Veleučilište

More information

Prosciutto & Wine Bar

Prosciutto & Wine Bar Prosciutto & Wine Bar DALMATIAN SMOKED HAM Dalmatian smoked ham is produced from leg of Yorkshire and Landras pigs and their crosses. Pork leg is salted exclusively with sea salt, which acts as a natural

More information

GROWTH AND YIELD ATTRIBUTES OF ZEA MAYS L. AND VIGNA UNGUICULATA L. (WALP) TO DIFFERENT DENSITIES OF TITHONIA DIVERSIFOLIA (HELMS) A.

GROWTH AND YIELD ATTRIBUTES OF ZEA MAYS L. AND VIGNA UNGUICULATA L. (WALP) TO DIFFERENT DENSITIES OF TITHONIA DIVERSIFOLIA (HELMS) A. GROWTH AND YIELD ATTRIBUTES OF ZEA MAYS L. AND VIGNA UNGUICULATA L. (WALP) TO DIFFERENT DENSITIES OF TITHONIA DIVERSIFOLIA (HELMS) A. GRAY ZNAČAJKE RASTA I PRINOSA ZEA MAYS L. I VIGNA UNGUICULATA L. (WALP)

More information

SVOJSTVA TOVNOSTI I KAKVO E MESA ROSS 308 I COBB 500 PILI A FATTENING TRAITS AND MEAT QUALITY CHARACTERISTICS OF THE ROSS 308 AND COBB 500 CHICKENS

SVOJSTVA TOVNOSTI I KAKVO E MESA ROSS 308 I COBB 500 PILI A FATTENING TRAITS AND MEAT QUALITY CHARACTERISTICS OF THE ROSS 308 AND COBB 500 CHICKENS SVOJSTVA TOVNOSTI I KAKVO E MESA ROSS 308 I COBB 500 PILI A FATTENING TRAITS AND MEAT QUALITY CHARACTERISTICS OF THE ROSS 308 AND COBB 500 CHICKENS Gordana Kralik, Z. Škrti, Zlata Maltar, Danica Hanžek

More information

KORIST TRANSFUZIJA AUTOLOGNE KRVI KOD OPERACIJA UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA

KORIST TRANSFUZIJA AUTOLOGNE KRVI KOD OPERACIJA UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Zrinka Orešković KORIST TRANSFUZIJA AUTOLOGNE KRVI KOD OPERACIJA UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA DISERTACIJA ZAGREB, 2015. Rad je izrađen na Klinici za Ortopediju

More information

Rast i zdravlje teladi hranjenih različitim vrstama tekuće hrane

Rast i zdravlje teladi hranjenih različitim vrstama tekuće hrane IZVORNI ZNANSTVENI RAD Rast i zdravlje teladi hranjenih različitim vrstama tekuće hrane Tomislav Ivanković 1, Matija Domaćinović 2, Marcela Šperanda 2, Mislav Đidara 2, Zvonimir Steiner 2, Ivana Klarić

More information

VASPITANJE KAO FAKTOR INTEGRALNOG RAZVOJA PREDŠKOLSKOG DJETETA

VASPITANJE KAO FAKTOR INTEGRALNOG RAZVOJA PREDŠKOLSKOG DJETETA Radovan Čokorilo Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Istočno Sarajevo Nada Čokorilo OŠ "Risto Proroković" Nevesinje VASPITANJE KAO FAKTOR INTEGRALNOG RAZVOJA PREDŠKOLSKOG DJETETA SAŽETAK Fizičko vaspitanje

More information

DYNAMICS OF DRY MATTER SYNTHESIS DURING CORN DEVELOPMENT

DYNAMICS OF DRY MATTER SYNTHESIS DURING CORN DEVELOPMENT Zbornik Matice srpske za prirodne nauke / Proc. Nat. Sci, Matica Srpska Novi Sad, 110, 107 114, 2006 UDC 633.15:631.8 Dragana S. Latkoviã Ljubinko Ð. Staråeviã Branko J. Marinkoviã Faculty of Agriculture,

More information

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU EKONOMSKI FAKULTET UTICAJ BRAND-OVA NA UNAPREĐENJE PRODAJE

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU EKONOMSKI FAKULTET UTICAJ BRAND-OVA NA UNAPREĐENJE PRODAJE INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU EKONOMSKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD UTICAJ BRAND-OVA NA UNAPREĐENJE PRODAJE Mentor: Prof.dr. Ibrahim Jusufranić Student: Amir Osmanagić Travnik, 2014. godine SADRŽAJ:

More information

OPSEG ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ZAPOSLENIKA IZLOŽENIH KARCINOGENIM TVARIMA

OPSEG ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ZAPOSLENIKA IZLOŽENIH KARCINOGENIM TVARIMA IZVORNI ZNANSTVENI RAD M. Vazdar Rohde, J. Mustajbegović, M. Zavalić* OPSEG ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ZAPOSLENIKA IZLOŽENIH KARCINOGENIM TVARIMA UDK 631.8:613.6]:614.23 PRIMLJENO: 29.3.2013. PRIHVAĆENO: 16.7.2014.

More information

DETEKCIJA KRATERA IZ DIGITALNIH TOPOGRAFSKIH SLIKA

DETEKCIJA KRATERA IZ DIGITALNIH TOPOGRAFSKIH SLIKA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Goran Salamunićcar DETEKCIJA KRATERA IZ DIGITALNIH TOPOGRAFSKIH SLIKA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2012 UNIVERSITY OF ZAGREB FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING

More information

PRAĆENJE PTH, VITAMINA D, KALCIJA I FOSFORA KOD BOLESNIKA S ENDEMSKOM NEFROPATIJOM LIJEČENIH HEMODIJALIZOM

PRAĆENJE PTH, VITAMINA D, KALCIJA I FOSFORA KOD BOLESNIKA S ENDEMSKOM NEFROPATIJOM LIJEČENIH HEMODIJALIZOM SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike Zoran Ivezić PRAĆENJE PTH, VITAMINA D, KALCIJA I FOSFORA KOD BOLESNIKA S ENDEMSKOM

More information

THE EXPRESSION OF rin GENE IN PROLONGATED TOMATO FRUIT RIPENING (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.)

THE EXPRESSION OF rin GENE IN PROLONGATED TOMATO FRUIT RIPENING (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) UDC 575.21:635.64 Original scientific paper THE EXPRESSION OF rin GENE IN PROLONGATED TOMATO FRUIT RIPENING (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) Jasmina ZDRAVKOVIĆ, Živoslav MARKOVIĆ, Milan DAMJANOVIĆ, Milan

More information