yon_ dis - ki-syon dis - Ici - svon dis - ki - syon yon gwo_ di - manch ma-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "yon_ dis - ki-syon dis - Ici - svon dis - ki - syon yon gwo_ di - manch ma-"

Transcription

1 Louis Marie Celestin = 40 if Soprano Alto Tenor Bass Cominissioned by the University of Mùzmi Frost Chorale JoMichael Scheibe Conduclor Twa Tanbou For SATB Chorus a cappella Sydney Guillaume \ n _l_ I ' > > > Twa tan bou_ kap f'l* mf '""P _ mf > > > Twa tan bou_ ka ta ka ta bou la po po pal kap l_ Tif > > '""P 'il Twa tan bou_ ka ta ka ta bau lai po po po kap * Tif > >_ '""Pit ; ; ; ; T( mf 3 Keyboard ([or rehearsal ollly) < (!'J J Twa tan bou_ ka ta ka ta bau la po po po kap =J40 _ I_ > >'' > mf '""P mf r ; j ; j 3 f'l Cm! aiso /le sung ( h(lrsk')' louer (A/llllinor) '"' fè Io't'JTY" ts kisyon yon gwo_ di inanch ma _ fl fè _ yon_ dis kisyon dis Ici svon dis ki syon yon gwo_ di manch ma f'l tg fè yon_ dis kisvon dis ki syon diskisyon yon gwo_ di manch ma : fè yon_ dis kisyon dis Ici syon dis ki syon yon gwo_ di rnanch ma 3 r"'i r f'l _ ( L:j LJ i: ' t: t fi Copyright 2008 Walton Music International Copyright Secured Made in USA Ali rights reserved wwwwaltonmusiccom

2 4 6 tj U r ten lè _ sot nan Ci nen ' \ 'l ten lè yo_ sot nan Ci nen "l ten le )'0_ sot nan Ci nen ; ten lè yol; sot nan Ci nen 6 l'j u r J ;: j t i 8 tj i v > > zo po dop zo po dop zo po dop zo po dop doum douml; Ti (\ u > > doum doum Yon ata: { > > doum doum_ "l i _ > > \\'0)" wo)' woy woy doum doum_ Yon Ti Kata: 8 0 u > >? > L_j

3 5 IO!'J t > > ye taka ta kak kata doum doum_ "l t > > " doum doum_ yon Tanbouren: fl \ s > doum doum_ 20 po do po po po po > > doum douml yon Tanbourem ID f t > > 'J ":? > ''LJ l!'j!o tl :> > > > > doum doum_ Yon gwo Boula: Twa tan bou_ Kafi i tj > > s > > doum doum_ Yon gwo BouIa: Twa tan bou_ f'l l "?" > > f \ > > doum doum_ Yon gwo Boula: Twa tan bou_ Ka "?" > >_ L s: > doum doum_ Boula men Bou la Twa tan bou_ Ka f 3 fi > > > > >? "?" > > (' >_ J f r

4 6 6 0 mf!llo! ta Kata Boula Tanbouren Bou la_ re te li dl wo 0 fi mf r""!i t '" 'l 'TnP loi ij Bou Ia_ re te li di wo 'II 6 ta Kata Boula Tanbouren dou'i li pi bon dou'i li pi bon 0 mp ta Kata Boula Tanbouren doum doum li pi bon doum doum li pi bon 0'd! ml j s» ; : mp_ 9 t 0 li r li ài li ka frape_ pl fo tan de Bou la_ re te "" Il Il tj li di li ka frape_ pi fa Bou la_ re te loi if r dou'i li pi bon woy li pi bon bon bon dou! li pi bon woy woy li pi bon woy li pi bon bon bon doum doum li pi bon 9 fj fl loi rï tj ij =J < ïï LJ 'J

5 22 ') ji oij? 7 ') '" +! LJ 'J_ li di wo se ka fra pe_ pi f?:j tande ''" li di wo se_ li_ ki ka fra pe_ pi foi tande t» _ \ dou'i li pi bon dou'i li pi bon se vre 22 ft t» u doum doum li pi bon woy woy li pi bon se vre? 0 r r r" r "'" v t ''" ( Q_ l'l Il Ioj fl Il Il l'l Il f cresc ( Iiiiiiiiiiiiiii Dondoum pa doudoum 25 0 pa dou=dourn pa pa men Bou la fl Il loi tj f cresc

6 8 27 ') fi u '"'ltmp Boula Boula Boula Boula Bou la_ men Bou la ke _ u "" Boula Boula Boula Boula Bôu la_ men Bou la ke l' V '"' 0 H mp Boula Boula Boula Boula Bou lal; men Bou la 27 F=i t :::::::: t::::::::;j ':" _ mp f*" il ; 29 RalL l')url_ t e Ii le keke ke le keke woy tande Tanbouren: ') 0 li '" t \!oi li le keke ke le keke woy tànde Tanbôuren: Tou doum Tou doum Tou doum Tou doum woy tande Tanbouren: RaIL 29 (l Il IL r i rt ooj ':' ':' ':'

7 Percussively J05 ' u ti 9 ' u Il mp t Tan bauren_ di li gen pi bèl son Tan "l 0 + ml \ > r za ko ti ki to ko ti ki to ka ti ki to zo po do po Briglttly ml> woy woy woy woy dou m 3 Percussively J=05 '0" mpl ( ml u ; ;; ; > > l 33 l'l jj tj l'l la ""'"""""'"' () bouren di li gen pi bèl son Tan bouren_ di li gen pl bèl son Tanl'l jj '( l_j > ZO ti ki to ti zoko ti kita zo podo " > doum doum doum doum podo dou m 33 l'l loi li I!!"""'\ tl ; L> LJ

8 0 35 " Il +t Tan bouren t Il H u bouren di li gen pi bèl son Tan bourerrl; di li gen pi bèl son Tanl'l Il Il a di > r \ ki t' zo ti to n zoko tikitc zo po do dou m > zo tiki tc ti 0 po po_ podo doum 35 M W LJ ;; > b i : " 37 + f t ) ' ( ==:J li di Iè map si te se re te tan de f'l Il I± bouren di li gen pi bèl son Tan bouren_ di li gen pi bèl son Tanl'l 0 loi?? \ :> :> > zo ti to ti to ti to zo po do > doum doum doum doum podo 37 fl I± 0 "'" t::::::::i ; >

9 39 f'l 0 Il? : Tan bouren a di_ '\ 0 Il r bouren di li gen pi bèl son Tan bouren_ di li gen pi bèl son Tan '\ Il Il LJ > zo tikitc tif zoko ti kita zo podo zo / " : > zo tikito ti 0 po po_ podo zo j Iî_ 3 Il " ;" ; > 4 f'liolh_ C:::LJ li di lè map SI te se re te tande '\ Il Il _ u bouren di Ii gen pi bèl son Tan bouren_ di li gen pi bèl son \ '\ Il po kata boum boum toum toum toum tourn podo po po po doum po kata boum boum toum toum toum toum podo po po po doum 4 '\ H _ r; C:::::IJ ) ;; i

10 2 43 u li I t::::::lj oh li di lè map si te se rete tande '" 0 H _ woy woy li di lè map si te se rete tande 0 _ JO '!' '!' kj7 L zo ti toi oum zokoti kitc ta lè map si te se rete tande c:::::::ij > zo tiki ta po do po dopo lè map si te se rete tande 43 + rï t F 'LM I=t"l '!" "!" LL > ; ;?" L';' > _; _ 'f' :: == 46 p 0 + J=r:""l I::::J lè map si te se rete tan de rete tan de ' u fi P _ / '!' '!' le map si te se rete tan de re=te tan de '" 0 + P F=r! f lè map si te se rete tan de rete tan de zo ki ki zo ko ti hl to zo P \ 46 c:=j '" li + f lè map si te se rete tan de rete tan de zo tiki to ki zo ko tiki to zo i_f ==:"\ 0 "!' "!' "" < P _ r ; ;; c:::::

11 49 fl Il H fl Il ' Tanbouren Tanbouren Tanbouren Tanbouren mp Tanbouren Tanbouren Tanbouren Tanbouren \ ' Il + po dop po_ Id ti ki zo po po mp ; ; ; po dop po_ ki ti ki zo po po Tanbouren Tanbouren Tanbouren Tanbouren 49 fl loi Il < mtp L' ; ; ; ; _; 3 5 ' Il + : t L/ e 0 ak Bou la ap frape yap fè tenten ke le keke fl Il H ':" fl Il H ak Bou la ap frape yap fè tenten ke le keke < \ 5 ; ; ; ak Bou la ap frape zo po dop 20 po dop zo po dop zo po dop fi Il fi = r""""i r I "" t ':" _ ;'_;

12 4 53 ft '\ jj P r woy woy_ men Kata woh '\ " ot P mp h k' IJ k woy woy_ men Kata woh woh Ka ta _ tap ou te li refj IJ It p h h woh woh woh b;' ': p = mp woy woy_ men Kata woh Ka ta ki_ tap kou te li re 53 0 "J Il Il : 0 r L u IJ p mp qj!:' li b «:» f t:_ 57 _j) l''''''''''l l I '' woh li rnove Ka ta Kata ki tap koute Il re te li_ mo ve_ ' ' # # te li_ mo ve_ woh ou'woh li move li mp fl li move Ka ta Kata ki tap koute li re te Ii_ mo ve_ \ '' l"""" ( : LI te li_mo ve_ woh woh woh li mo v ve li 57 ' tj = _!_ F «:» F =: l= J r _

13 60 f'j " ' "l """' woh woh lei abi ak menm rad t= IJ pa te_ ka kon prann kou man de ka ma rad_ ki abiye ak menm rad f'j \ woh kou man de ka kouman de karnarad de ka ## 5 60 f'j pa te_ ka kon prann kouman de ka ma rad_ de ka " ' : IJ : r# f'' fi fi # i ' r""' 63 f'j 0! ' "l LJ ki pi tit merun man man chita ap fèdebiozay bi dim_ bi dim bio blo bon ::: 0 Il ' ki pi tit menm man man chi ta ap fe de bio zay bi dim_ bi dim blo bio blo woy f'j ::: Il Il \ chita ap fè debiozay bi diml; bi dim blo bio bio woy > ;' \ ma rad _ t < marad _ chita ap fe deblezay bi dim_ bi dim bio bio blo woy 63 fl :> ; Il

14 6 66 ill Il Il a G _t > > bon jou_ Ma di gra Ka ta ton bel zouk ke mf Il lt t:= 'J > > Yon jou_ Ma di gra Ka ta ton be_ zouk ke ke le 0 H mf mf \ kele ml' _ LJ LJ LJ LJ dou wa dou _ wa dou wa dou wa 66 It u _t t io 'J ' ::> > < mf f LJ LJ 68 fi Il +l U r dè fi Il u > le le ke le Ie ke le le le ke le Ie zo po do pop pop po do ye le le_ fi li r: "' \ > c:> le Ie ke le le ke le le Ie ke le Ie zo po do pop pop po do ye le le_ c < 68 It fi IL LJ LJ J dou wa dou wa dou wa ye le le_ u > ( urtr ji;";";" :: bd L_ I

15 70 " * :;; t > nye mounl; ki te la yo tout ton be_ dan se "l Il jf l t t::::== ioj ki :> > tout moun_ te la yo tout ton be_ dan se 7 " \ wa ye le le douwa_ douwa ye le le LJ LJ dou wa dou wa dou wa ye le le 70 :> > < J " : lj 72 " If zou tikitou ti zou kou ti kitou ka ta la la_ ka ta ka tourn toum tourn ' " li U ki LJ zou TI tou TI zou kou ti kitou ka ta la la_ kataka toumtoumtoum " JI " V :> zoup ::; zoup 72 " " '" < =?' LJ

16 8 740 t loi + ": li lp Tanbou ren ak Bou la ki te_ la ap tan de _ f Tanbou ren ak Bou la ki te_ la ap tan de ft li p J!" 'li > > pi tim_pi tim pop pi tim_pi hm pi hm _ pi tim pop pi tim_pi tim > > " clou dou wa ou wa ou wa clou clou waou waou wa '' 74 ":!± rï L j = LJ _ > _ > _ =J n t' cr F r F CF j li = J42 J pou fè_ fèt la pi bèl yt' tou fon ri ban bèl; LilLIi r U pou fè_ fèt la pi bèl yo tou fon ri ban bel: loi +! > > ;::::::r IJ r=::ii pi tim_ pi tim pop pi tim_ pi tim pi tim_ pi tim pop pi ti pi tirn > L j > clou dou wa ou wa ou wa dou dou \\'aou \\'aou h'a 76 ft Il li _ U l I_J 'J c:::t " :::di = > _ >

17 bli 780 fi Il Il 9 u fl Il!l U [oul; sa a _ Jou_ sa a _ chan te J yo_ chan te fl 4 li """"""" > pi tim _ pi hmpop pi tim _ pi hm > pi hm_ pi hm pop pi tim_ pi tim u 780 " Il!l doudou _ > > waou wa ou wa dou dou _ waou wa ou wa L L > > 80 " fi Il JI 0 > r r r" ' )ioft chan te ke'm pap 4"'FIffi bli ye: yon_ chan te ke'rn pap janm L; ye:_ Il jf """"""" > pi tirn _ pi tim pop pi tim _ pi tim pi tirn _ pi hm pop pi ti pi hm > > ( < 80 dou dou waou wa ou wa dou dou waou waou wa JI Il li f \ rï r > >

18 tan "t jj It l'l & +t tj Tout L; J bou ki œ pè se Tout_ tan bou ki dis pè se > > & = 'II pi tim_pi tim pop pi tirn _ pi tim pi tirn _ pi tim pop pi hm_pi tim > > dou dou waou waou wa dou dou waou waou wa 82 l'j It """"""" r r tj ( _ > > 84 _tl_loi Il l'j &!t cresc nou_ ko le ze pol poun fè_ la vi pi cresr ko le cresc _/j li '9 Il an nou_ ze pol poun fè_ la vi pi > pi tim_pi tim pop pi timl pi bm dou wa cresc > clou dou waou wa ou "'a dou clou '\'a ou wa ouwa ouwa 84 fi " Il tj LJ lj < cresc >

19 2 fi u t fl Il Il bèl zo po do po kole zepàl f r bèl 20 po do po kole zepol M li f \ LI doum ti kitoum ti kitoum woh f /! 86 ITJ J=0 doum zo po do po kale zepol L "l Il H u " f ; ; e=:«88 poco a poco accelerando fl Il : r U woh zo pop po do poun fè la vi pi bel "l JI If '!"""""'0 I:""""T"" U r woh 20 pop po do poun fè la vi pi bèl _Ô jll! = doum ti ki toum 7ki ti tourn lj wo h doum zi pi di pi di pim pi dirn poun fè la vi pi bèl 'l jj 88 poco a poco accelerando If =J cj::j t ; ;; rt

20 poun J_ ca ffs jj li t " jj li ka le zepàl_ poun fè la vi pi bèl_ r u tj ko le zepèl Lc fè la vi pi bèl L ;;;;;;;;;;iii za h ki to ka h ki to ko ti ki to zo ti ki to ka ti le ke ke_ / ; :> s :> :> doum doum doum doum za li ki to ke le ke ke_ 90 \ y H ca ffs r t < (? ; > ;? ; ; : i = Î' fi 92 " jj H t ko le zepol pou nou fè la VI pi bèl Awlt t ko le zepèl pou ItOU fè la vi pi bèl " Il fi \ zo ki ki to ka ti ki to zo li ki ta ke le ke ke / :> :> :> s doum doum doum doum zo h ki to ke le ke ke 92 J JIH ( lj l < ( u ::; ; ::; il? il il i t t ; _

21 J! H woy ko le_ zepol woy koie_ zepol woh ke ke le ke ke _ t : 23 u + " woy woy woy ko le zepol woh u '> ft l " r woy woy woy ko Je zepol woh ke le ke ke li r: 940 :> :> :> > doum doum doum doum zo ti ki to ke le ke ke _ ' u li t > > ::: ::: it fil J L i '" ca J20 96 ' u Il u woy koie_ ze=pol woy ko le_ zepol woh ke ke le ke ke_ f'l u li u woy woy woy ko le_ ze pol woh ke ke le ke ke_ ' lot fi woy woy woy ko le_ zepol woh ke ke le ke ke_ > :> > :> doum doum doum doum woh ke ke le ke ke_ 96 = ca J20 f'l w II ::; J< c:::=!_ >?? ::: il If J

22 24 Irl 98 poco a poco accelerando 0 fi ' fi "'!i ko le ze pcll; ko le ze poll u <:» <:> ko le ze pol_ ko le ze poll tj 0 +? ;;;;;;;;;;;j :5 > > :5 zo ko ti ki to ko ti ki to ko ti ki to 20 ko ti ki to ko ti zo po do po? po do po po po po po do po po po po zo 98 [IJ poco a poco accelerando fi Il jf fi fi "? ; ;; :::?? 00 fi li u ko le ze pol_ an nou an nou ko le ze pol fi li it ' ko le ze pol_ an nou an nou ko le ze pol fi loi Il V zo ko ti ki zo ko ti ki zo ko ti ki to a an nou an nou ko le ze pol po do po po po po 00 fi li lt F"ï l t < ; ; ; ;

23 ka 02 J" ca if r ko le ze pol ko le ze pol_ r fj w ti t <:> ko le ze pol ko le ze pàl_ fj Il H? ==rï \' zo ko ti ki to ko tiki to ko ti ki to ko to ko to ko ti ki to ko tif zok to ko tok tok?? r po do po po po po po do po po po po zo 02 J ca 25 Il t Y fi? ;? ;; 04 fl Il H _I r> ti fi Il H t ko ko_ ko le ze pàl_ an nou an nou ko le ze pol """"""'" ko ko L le ze pol_ an nou an nou ko le ze pol fi Il ft? 't > > > > > to ka ti ki to ko ti zo po do po po an nou an nou ko le ze pol???"?"?"?" to ko ti ki to ko ti zo po do po po an nou an nou ko le ze pol '" 04 fl ti t=j?" Jt L??"?"?" =?

24 26 06 fi Il = LJ zo tiki to ti zo kotiki to zo po dop po ka ta ka toum tourn toum t LJ zo tiki ta ti zo kotiki ta zo ") IIlt = po dop po ka ta ka toum toum tourn == = LI zo tiki to ti zo kotiki to zo po dop po ka ta ka tourn toum toum t 06 " Il fi t zo tiki ta ti zo kotiki to zo po dop po ka ta ka toum tourn toum < 08 ff Il Il _j' ilt! zo pop po po do pop po do ff zo pop po po do pop po do ff ") Il + zo pop po po do pop po do ff il _ zo pop po po do pop po do 08 l iljj I_ J j LJ j ff t t t t Hollywood CA 7/3007

25 TwaTanbou Creole English Translation 27 Twa Tanbou Kap fè yon diskisyon Yon gwo dimanch maten Lè yo sot nan Ginen Yon Ti Kata Yon Tan bouren Yon Gwo Boula Three drums Are having an argument A great Sunday morning On their way back from Guinea A little Kata A little Tanbouren A big Boula Boula rete li di Li di li ka frape Boula rete lidi Se li ki ka frape pi fo pi fo Boula declared That he can hit the loudest Boula declared "I can hit the loudest!" Tan bouren di li gen pi bèl son Li di "Iè map site se rete tande" Kata ki tap koute li rete li move Li pa te ka konprann kouman de karnarad Ki abiye ak menm rad Ki pitit menm manrnan Chita ap fè deblozay Yon bon jou Madigra Kata tonbe zouke Dènye moun ki te la yo tout tonbe danse Tanbouren ak Boula kite la ap tan de Pou fè fèt la pi bèl: yo tou fon riban bèl Jou saa Yo chante yon chante ke'rn pap janm bliye: Tanbouren said "I have the most beautiful sound" He said "when I perform keep quiet and listent " Kata who was hearing ail this became angry He could not comprehend how two soldiers Who are dressed with the same outfit And are children of the same mother Are sitting around making a scandai One fine MardiGras day Kata started to "zouk Every single persan there began ta dance Tanbouren and BOl/la who were there listening Ta tnake the party more exciting they started a grear throng Thar day They al/ sang a song that J'U never forget: Tout tanbou ki dispèse An nou kole zepôl Poun fè la vi pi bèl Louis Marie Celestin li pi bon He' the best se vre II 's true Ali drums that are dispersed Ler 's pur our shoulders together To tnake life more beautiful

26

Ilio Volante. Composer: Italia, Rome

Ilio Volante. Composer: Italia, Rome Ilio olante Composer Italia, Rome Aout the artist Was orn in Italy in 1964, he as still a teen ager hen he started his musi studies (saxophone) shoing from the very eginning a partiular predisposition

More information

The Japanese Writing System. Busareddy & Rekha

The Japanese Writing System. Busareddy & Rekha The Japanese Writing System Busareddy & Rekha The Japanese Writing System is divided into three types, Hiragana, Katakana and Kanji. Hiragana is used for native Japanese words, and Katakana is used for

More information

Dian Zang Chuan Da San Jiao Wen Hua Tan Mi (Mandarin Chinese Edition)

Dian Zang Chuan Da San Jiao Wen Hua Tan Mi (Mandarin Chinese Edition) Dian Zang Chuan Da San Jiao Wen Hua Tan Mi (Mandarin Chinese Edition) If searched for the book Dian Zang Chuan da san jiao wen hua tan mi (Mandarin Chinese Edition) in pdf format, in that case you come

More information

Gu Shi Qi Meng (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE

Gu Shi Qi Meng (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE Gu Shi Qi Meng (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE If searching for the book Gu shi qi meng (Mandarin Chinese Edition) in pdf form, then you have come on to correct site. We present the utter variant

More information

MORNING FARE EARLY RISER THE CLASSIC CONTINENTAL COLLEGE OF DUPAGE BREAKFAST BUFFET. Pastry Basket, Assorted Juice & Coffee

MORNING FARE EARLY RISER THE CLASSIC CONTINENTAL COLLEGE OF DUPAGE BREAKFAST BUFFET. Pastry Basket, Assorted Juice & Coffee MORNING FARE n n er or e e er e 12 EARLY RISER $.29 per per on Pastry Basket, Assorted Juice & Coffee THE CLASSIC CONTINENTAL $7. 9 per per on Seasonal Cubed Fresh Fruit Tray tr B t Baker s Choice of Two:

More information

DIM SUM. ComboB $12.95 Crispy Gau Gee Orange Chicken Sweet & Sour Spareribs Beef Broccoli Noodle Fried Ric

DIM SUM. ComboB $12.95 Crispy Gau Gee Orange Chicken Sweet & Sour Spareribs Beef Broccoli Noodle Fried Ric 95. ~lh1iw~ujl(t~t 96. fl ;tji ~ m 4l9P 97. ~;tjir;ll~4 ~ 9B. fl ;tji Itt m m j( 99. fl;tjiitt~~~ 100. fl;tji*~$ ~ SIZZLING PLATTER ) Spicy Scallop with Basil Sizzling Platter...... $20.95 Beef Tenderloin

More information

Chang Tan Yi Shu: Wu Xiaoru [xue] Shu Sui Bi Zi Xuan Ji (Mu Li Shu Xi) (Mandarin Chinese Edition) By Xiaoru Wu

Chang Tan Yi Shu: Wu Xiaoru [xue] Shu Sui Bi Zi Xuan Ji (Mu Li Shu Xi) (Mandarin Chinese Edition) By Xiaoru Wu Chang Tan Yi Shu: Wu Xiaoru [xue] Shu Sui Bi Zi Xuan Ji (Mu Li Shu Xi) (Mandarin Chinese Edition) By Xiaoru Wu If looking for the book Chang tan yi shu: Wu Xiaoru [xue] shu sui bi zi xuan ji (Mu li shu

More information

No No PC MIXING BOWL SET ~ 3-PC. MIXING BOWL SET 4 sets/case r---j \ ) 4 sets/case 21 lbs ~ 21 lbs. ~ 1 1 /z-pt 0 1v,.

No No PC MIXING BOWL SET ~ 3-PC. MIXING BOWL SET 4 sets/case r---j \ ) 4 sets/case 21 lbs ~ 21 lbs. ~ 1 1 /z-pt 0 1v,. Bakeware SPRING BLOSSOM GREEN BUTTERFLY GOLD OLD ORCHARD COLLECTION No. 300-4 No. 300-47 3-PC MIXING BOWL ~ 3-PC. MIXING BOWL r---j \ ) ~ 11',-pt 11/2-qt 2Yz-qt 1 'h-pt 1 Yz-qt 2Yz-qt No. 400-1 No. 400-4

More information

Yi Xiang Tian Kai Kan Ren Sheng (Chinese Edition) By Peirong Fu

Yi Xiang Tian Kai Kan Ren Sheng (Chinese Edition) By Peirong Fu Yi Xiang Tian Kai Kan Ren Sheng (Chinese Edition) By Peirong Fu If you are looking for a book by Peirong Fu Yi Xiang Tian Kai Kan Ren Sheng (Chinese Edition) in pdf form, in that case you come on to the

More information

Song Shi Xue Dao Lun (Zhongguo Gu Dai Wen Xue) (Mandarin Chinese Edition) By Jie Cheng READ ONLINE

Song Shi Xue Dao Lun (Zhongguo Gu Dai Wen Xue) (Mandarin Chinese Edition) By Jie Cheng READ ONLINE Song Shi Xue Dao Lun (Zhongguo Gu Dai Wen Xue) (Mandarin Chinese Edition) By Jie Cheng READ ONLINE If looking for the ebook Song shi xue dao lun (Zhongguo gu dai wen xue) (Mandarin Chinese Edition) by

More information

NEW PROCESS FOR PRODUCTION OF HIGH PURITY ADN - DEVELOPMENT AND SCALE-UP. Henrik SKIFS, Helen STENMARK Eurenco Bofors AB Peter THORMÄHLEN ECAPS AB

NEW PROCESS FOR PRODUCTION OF HIGH PURITY ADN - DEVELOPMENT AND SCALE-UP. Henrik SKIFS, Helen STENMARK Eurenco Bofors AB Peter THORMÄHLEN ECAPS AB NEW PROCESS FOR PRODUCTION OF HIGH PURITY ADN - DEVELOPMENT AND SCALE-UP Henrik SKIFS, Helen STENMARK Eurenco Bofors AB Peter THORMÄHLEN ECAPS AB ADN Explosive and oxidizer with extraordinary properties

More information

2. Aromatic Duck Pancake (Served for 2) Shredded crispy duck served with steamed pancakes, cucumber, spring onions and homemade Hoi Sin sauce.

2. Aromatic Duck Pancake (Served for 2) Shredded crispy duck served with steamed pancakes, cucumber, spring onions and homemade Hoi Sin sauce. Starter 1. Mixed Starter (Served for 2) 12.00 An assortment of 5 different canapés (chicken satay, prawn on toast, spring rolls, prawn tempura, chicken wings & prawn crackers). 2. Aromatic Duck Pancake

More information

6/5/2017 6/8/2017 Emmitsburg MD. 9/18/2017 9/21/2017 Emmitsburg MD. 2/6/2017 2/9/2017 Emmitsburg MD. 2/27/2017 3/2/2017 Emmitsburg MD

6/5/2017 6/8/2017 Emmitsburg MD. 9/18/2017 9/21/2017 Emmitsburg MD. 2/6/2017 2/9/2017 Emmitsburg MD. 2/27/2017 3/2/2017 Emmitsburg MD Institute Course Schedule Course Start End City State Curriculum E0131: Exercise Evaluation and Improvement Planning Course E0131: Exercise Evaluation and Improvement Planning Course E0132: Discussion-Based

More information

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI IC3 IC3 REGISTRATION FORM

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI IC3 IC3 REGISTRATION FORM Tiếng Anh Tiếng Việt Đã có Chưa có Sáng Chiều Tên cơ quan/ tổ chức: Organization: Loại hình (đánh dấu ): Type of Organization: Địa chỉ /Address : Điện thoại /Tel: DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI IC3 IC3 REGISTRATION

More information

Our assets, our know-how. His tory

Our assets, our know-how. His tory His tory The company was founded in 1978 by Louis Semat, Gérard his son took over in 1997. A new factory, replying to the european quality standard CEE N FR 11.076.007 CE was build in 1996. Its extension,

More information

Language Book samples

Language Book samples 5 This is the beginning of a mystery story. Daeng is a fisherman in Thailand. He goes fishing every day. At the moment he is in the harbour. He is getting ready to go out in his boat. Daeng was worried.

More information

What is Labor Day? Share Your Stay With Us

What is Labor Day? Share Your Stay With Us Labor Day weekend What is Labor Day? Labor Day can mean a multitude of things to many people, but most look at the holiday as a day off and the end of summer. Celebrated in the United States since 1894,

More information

Worksheet. How to do things. Merci de vous reporter aux fichiers son disponibles sur votre Espace Membre.

Worksheet. How to do things. Merci de vous reporter aux fichiers son disponibles sur votre Espace Membre. 1.Brush up your vocabulary A/ How to send an e-mail Worksheet How to do things Merci de vous reporter aux fichiers son disponibles sur votre Espace Membre. Listen and repeat Sending an e-mail is easy.

More information

4. HOT WING SPECIAL ($ 8.50) Juicy chicken wings prepared in - hot sauce - Salt and pepper - Peanut Sauce - Sweet Chili Sauce

4. HOT WING SPECIAL ($ 8.50) Juicy chicken wings prepared in - hot sauce - Salt and pepper - Peanut Sauce - Sweet Chili Sauce A Thai meal is composed of a variety of dishes, with rice as the centrepiece. It should include a combination of these flavors; sweet, sour, salty, spicy and bitter, but in typically Thai manner there

More information

Ling Nan Su Wen Xue Jian Shi (Mandarin Chinese Edition) By Chunsheng Ye

Ling Nan Su Wen Xue Jian Shi (Mandarin Chinese Edition) By Chunsheng Ye Ling Nan Su Wen Xue Jian Shi (Mandarin Chinese Edition) By Chunsheng Ye If you are searching for a book by Chunsheng Ye Ling nan su wen xue jian shi (Mandarin Chinese Edition) in pdf form, in that case

More information

Shi Ge Di Liu Pai, Chuang Zuo He Fa Zhan (Huachengshigeluncong) (Mandarin Chinese Edition) By Xianshu Zhu

Shi Ge Di Liu Pai, Chuang Zuo He Fa Zhan (Huachengshigeluncong) (Mandarin Chinese Edition) By Xianshu Zhu Shi Ge Di Liu Pai, Chuang Zuo He Fa Zhan (Huachengshigeluncong) (Mandarin Chinese Edition) By Xianshu Zhu If searched for a ebook Shi ge di liu pai, chuang zuo he fa zhan (Huachengshigeluncong) (Mandarin

More information

FOR SALE ± Acres Tulare County, California. CA BRE # Exclusively Presented ented By: Pearson Realty

FOR SALE ± Acres Tulare County, California.  CA BRE # Exclusively Presented ented By: Pearson Realty FOR SALE Kiwis and Open Land 146.21± Acres Tulare County, California Exclusively Presented ented By: Pearson Realty Producing Kiwis Land to Plant Depreciation CALIFORNIA S LARGEST AG BROKERAGE FIRM www.pearsonrealty.com

More information

Below are the 2017 Member Spring Conference Power Buys. These promotions are above the normal show allowances

Below are the 2017 Member Spring Conference Power Buys. These promotions are above the normal show allowances Below are the 2017 Member Spring Conference Power Buys. These promotions are above the normal show allowances and are based on the distributor group driving cases together. The higher the case volume,

More information

Ai Hen Sheng Si (Gu Shi Jin Chang) (Mandarin Chinese Edition) By Yingjun Cai

Ai Hen Sheng Si (Gu Shi Jin Chang) (Mandarin Chinese Edition) By Yingjun Cai Ai Hen Sheng Si (Gu Shi Jin Chang) (Mandarin Chinese Edition) By Yingjun Cai If searching for the book by Yingjun Cai Ai hen sheng si (Gu shi jin chang) (Mandarin Chinese Edition) in pdf form, then you

More information

GENERAL AGREEMENT ACCORD GENERAL SUR mmsm ON TARIFFS AND LES TARIFS DOUANIERS ^fâ^iffi 1

GENERAL AGREEMENT ACCORD GENERAL SUR mmsm ON TARIFFS AND LES TARIFS DOUANIERS ^fâ^iffi 1 GEERAL AGREEMET ACCORD GEERAL SUR mmsm O TARIFFS AD LES TARIFS DOUAIERS ^fâ^iffi TRADE ET LE COMMERCE Special Distribution Multilateral Trade egotiations Group "Tropical s" CIRCULATIO OF REQUEST LI3T3

More information

~Bff)~~M1f_ $148 $46. ~~J~Ml~m. No. 1 Tossed Noodels ( 1*!tte!~ Abalone ' fu~ Shitake Mushroom' ~.&: Pig Skin' tf::mbeef Brisket ' ~*f Shrimp Roe)

~Bff)~~M1f_ $148 $46. ~~J~Ml~m. No. 1 Tossed Noodels ( 1*!tte!~ Abalone ' fu~ Shitake Mushroom' ~.&: Pig Skin' tf::mbeef Brisket ' ~*f Shrimp Roe) ~Bff)~~M1f_ 4BffM~4HM~,,~J(~~ : 2628 3433 ~~J~Ml~m. No. 1 Tossed Noodels ( 1*!tte!~ Abalone ' fu~ Shitake Mushroom' ~.&: Pig Skin' tf::mbeef Brisket ' ~*f Shrimp Roe) BB Cow's Beef Brisket w/noodles in

More information

Min Zu Tuan Jie Shi Hua (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE

Min Zu Tuan Jie Shi Hua (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE Min Zu Tuan Jie Shi Hua (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE If you are searching for a ebook Min zu tuan jie shi hua (Mandarin Chinese Edition) in pdf form, then you've come to the correct site. We

More information

Hui Mou "Xin Qing Nian" (Xin Wen Hua Yuan Dian Cong Shu) (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE

Hui Mou Xin Qing Nian (Xin Wen Hua Yuan Dian Cong Shu) (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE Hui Mou "Xin Qing Nian" (Xin Wen Hua Yuan Dian Cong Shu) (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE If searching for the book Hui mou "Xin qing nian" (Xin wen hua yuan dian cong shu) (Mandarin Chinese Edition)

More information

COLAs Search Results:

COLAs Search Results: Current Date / Time: Wed May 28 22:23:22 EDT 2014 COLAs Search Results: TTB ID Permit No. Serial Number Completed Date 1 to 272 of 272 (Total Matching Records: 272) Fanciful Name Brand Name Origin Class/Type

More information

Qian Jibo Juan (Zhongguo Xian Dai Xue Shu Jing Dian) (Mandarin Chinese Edition) By Jibo Qian

Qian Jibo Juan (Zhongguo Xian Dai Xue Shu Jing Dian) (Mandarin Chinese Edition) By Jibo Qian Qian Jibo Juan (Zhongguo Xian Dai Xue Shu Jing Dian) (Mandarin Chinese Edition) By Jibo Qian If searching for a ebook Qian Jibo juan (Zhongguo xian dai xue shu jing dian) (Mandarin Chinese Edition) by

More information

December Wholesaler Calendar of Events

December Wholesaler Calendar of Events Foresters Equity 12/1/15 Grab & Go Dinner Atria's Wexford PA TJ Hussar 12/1/15 Grab & Go Dinner Bonefish Grill Cordova TN Chris Richardson 12/1/15 Grab & Go Dinner Brickhouse Tavern Chesterfield MO Jason

More information

I ve never heard of that!

I ve never heard of that! I ve never heard of that! Complete the conversation with the correct tense. Isabel: I went to Sunrise Beach last week. Andy: Yes, (Did you ever go / Have you ever been) to Sunrise Beach, Andy? (I did /

More information

Daily Lunch Specials 11 a.m. to 3 p.m. Monday Friday

Daily Lunch Specials 11 a.m. to 3 p.m. Monday Friday Daily Lunch Specials 11 a.m. to 3 p.m. Monday Friday Specialita della Casa $12 Special daily entrée served with side pasta Zuppa ed Insalata $10 Soup of the Day with choice of Spinaci or Mediterranea salad

More information

CHRISTMAS FESTIVITIES

CHRISTMAS FESTIVITIES CHRISTMAS 2017 FESTIVITIES Welcome... Celebrate the festive season in style at DoubleTree by Hilton Strathclyde. We have something for everyone this Christmas with a fantastic choice of events! Whether

More information

PIZZA KIT FUNDRAISING FROM OUR KITCHEN TO YOURS

PIZZA KIT FUNDRAISING FROM OUR KITCHEN TO YOURS PIZZA KIT FUNDRAISING FROM OUR KITCHEN TO YOURS Little Caesars Pizza Kits contain all the ingredients to make our world famous pizza and bread in your kitchen!! W NE ering f f o Now ugh o D ie Cook ely

More information

Gong Yuan Shi Ge Xuan (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE

Gong Yuan Shi Ge Xuan (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE Gong Yuan Shi Ge Xuan (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE If you are searched for the ebook Gong yuan shi ge xuan (Mandarin Chinese Edition) in pdf format, in that case you come on to faithful site.

More information

اسئهت انكتبة - انتعبري- االستيعبة املقروء( خبص بطهبت انشهم انديبغي وطهبت زراعت انقىقعت

اسئهت انكتبة - انتعبري- االستيعبة املقروء( خبص بطهبت انشهم انديبغي وطهبت زراعت انقىقعت وزارة انرتبيت اإلدارة انعبيت نهتعهيى اخلبص انتىجيه انفني نهغت اإلجنهيسيت اجملبل اندراسي: انهغت اإلجنهيسيت- انصف انثبين اختببر نهبيت انفرتة اندراسيت االونىههعبو اندراسي - 7102 / 7102 انسين: سبعتبن - عدد

More information

A Selected Bibliography of Walt Whitman in Chinese ( )

A Selected Bibliography of Walt Whitman in Chinese ( ) Volume 3 Number 4 ( 1986) pps. 43-47 A Selected Bibliography of Walt Whitman in Chinese (1919-1984) Xilao Li ISSN 0737-0679 (Print) ISSN 2153-3695 (Online) Copyright 1986 Xilao Li Recommended Citation

More information

Qing Qu Shi Hua (Cang Hai Cong Kan) (Mandarin Chinese Edition) By Guangzhi Yang

Qing Qu Shi Hua (Cang Hai Cong Kan) (Mandarin Chinese Edition) By Guangzhi Yang Qing Qu Shi Hua (Cang Hai Cong Kan) (Mandarin Chinese Edition) By Guangzhi Yang (She hui zhuan xing yu fa lu xue shu cong shu) (Mandarin Chinese Edition) Chinese Edition) LU DING XING HUI. Edition) QING)SHI

More information

Non-fiction: On Hallowed Ground

Non-fiction: On Hallowed Ground Non-fiction: On Hallowed Ground On Hallowed Ground Construction Threatens Civil War Sites Leigh Haeger Map of Civil War battlefields. In July 1863, the U.S. Civil War came to the tiny southern Pennsylvania

More information

A season of celebration

A season of celebration A season of celebration DE VERE TORTWORTH COURT Season s greetings Enjoy a Christmas to remember, filled with fun and celebration, all within the surroundings of our Grade II listed Victorian mansion at

More information

Volume. Kathryn Robinson. Grades 3-5 VOLUME 15. From the Just Turn & Share Centers Series

Volume. Kathryn Robinson. Grades 3-5 VOLUME 15. From the Just Turn & Share Centers Series 1 2 Volume From the Just Turn & Share Centers Series TM Kathryn Robinson From the Just Turn & Share Centers Series VOLUME 15 3 4 M Enterprises 5 6 WriteMath Enterprises 2303 Marseille Ct. Suite 104 Valrico,

More information

KETTLEBELL KITCHEN HEALTHY EATS COOL BEATS

KETTLEBELL KITCHEN HEALTHY EATS COOL BEATS Redefining Fast Food KETTLEBELL KITCEN MENU EALTY EATS COOL BEATS FIR ST STREET 0161 711 1551 www.kettlebellkitchen.co.uk WELCOME TO KETTLEBELL KITCEN NUTRIENT DENSE EALTY GOOD FATS 100% NATURAL SAUCES

More information

Piggy Wig and Piggy Wee, Greedy pigs as pigs could be. For their dinner ran pell mell. And in the trough both piggies fell.

Piggy Wig and Piggy Wee, Greedy pigs as pigs could be. For their dinner ran pell mell. And in the trough both piggies fell. Pigs Piggy Wig (thumb) and Piggy Wee (other thumb) Hungry pigs as pigs could be. For their dinner they had to wait, Down behind the garden gate. (Gate made of fingers) Piggy Wig and Piggy Wee (wiggle thumbs)

More information

Project 4: Restaurants

Project 4: Restaurants Project 4: Restaurants Introduction In this project, you will learn about food and restaurants. You will watch a video of a YouTube food reviewer, learn how to describe food, do a video review of your

More information

July 2013 The McDougall Newsletter Volume 12, Issue 07

July 2013 The McDougall Newsletter Volume 12, Issue 07 July 2013 Recipes Roasted Tomato and Cannellini Bean Pasta This recipe is so easy to put together and can e asily be doubled. I se rve this with sautéed kale. I like this dish with a lot of garlic, but

More information

OPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{ }~ÄÅÇÉÑÖÜáàâäãåçéèêëíìîïñóòôöõú

OPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{ }~ÄÅÇÉÑÖÜáàâäãåçéèêëíìîïñóòôöõú Bernhard Gothic SG OT Light & Light Italic ÐðŁłŠšÝýÞþŽž½¼¹¾³²!"#$%&'()*+,-./01234567890:;?@ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{ }~ÄÅÇÉÑÖÜáàâäãåçéèêëíìîïñóòôöõú ùûü ß ÆØ ± µ π

More information

Ice Age Special Pastes.

Ice Age Special Pastes. 1 Ice Age Special Pastes. Ice Age paste is a concentration substance extract from natural fruits, excellent for ice and bakery making. Our pastes can be replaced or used together with real fruits to enhance

More information

influences that have shaped New Orleans' culture over 300 years.

influences that have shaped New Orleans' culture over 300 years. GRAB YOUR PAS S PORT AND TRAVEL THE WORLD ALL IN ONE DAY! Join us for a celebration of the 300th birthday of New Orleans! Discover the cultures and people that have made the city a unique cultural melting

More information

Chinese. Linguaphone is part of the Linguaphone Group. 4 hour Mandarin LG & DE Limited

Chinese.  Linguaphone is part of the Linguaphone Group. 4 hour Mandarin LG & DE Limited A U D I O O N L Y A U D I O O N L Y 4 hour Mandarin Chinese P A R T T W O 2008 LG & DE Limited All rights reserved. No part of this publication or the recorded material may be reproduced, stored in a retrieval

More information

KEV SELL RADIATION ONCOLO GREG

KEV SELL RADIATION ONCOLO GREG C KEV SELL RADIATION ONCOLO y GREG 1. Executive Summary 1 ( : V C 11. Appendices 2 7. Options 17 6. Time study analysis & formulation 9 9. Potential Revenue 18 1. Recommendations 19 3. Department Operation

More information

SEASONS GREETINGS CHRISTMAS BROCHURE 2017

SEASONS GREETINGS CHRISTMAS BROCHURE 2017 SEASONS GREETINGS CHRISTMAS BROCHURE 2017 J O Y F U L G I V I N G C E L E B R AT I O N S Festivities AT THE GRANGE THE VENUE CONTENTS PARK SUITE - FESTIVE NIGHTS. PAGE III MAIN RESTAURANT - FESTIVE LUNCH

More information

LM-80 Data. Results from Curve Desk Lamp Lumen Maintenance Testing And Use Of IES LM Data

LM-80 Data. Results from Curve Desk Lamp Lumen Maintenance Testing And Use Of IES LM Data Curveby LM-80 Data Results from Curve Desk Lamp Lumen Maintenance Testing And Use Of IES LM-80-08 Data This report is provided by Inc. and applies to lumen maintenance testing for the Curve desk lamp.

More information

Emerging Practices: Breweries/Distilleries. Mike McCann Spencer Fane LLP spencerfane.com

Emerging Practices: Breweries/Distilleries. Mike McCann Spencer Fane LLP spencerfane.com Emerging Practices: Breweries/Distilleries Mike McCann 816.292.8110 mmccann@spencerfane.com Industry Perspective Craft Industry Evolution Although showing signs of slowing growth, craft beer continues

More information

STARTERS I. "You will always remember our food and you will never forget our hospitality... "

STARTERS I. You will always remember our food and you will never forget our hospitality... RESTAURANT "You will always remember our food and you will never forget our hospitality... " STARTERS I GREEN SALAD $2.95 SOUP (MISO OR CHICKEN BROTH) $2.50 BAKED MUSSELS (2 piecesl Topped with our homemade

More information

Taste of Vietnam. Appetizers/ Khai vị. Papaya salad with tiger prawn, squid, Mussel, fried shallot and light dipping sauce 200. Gỏi hải sản nha trang

Taste of Vietnam. Appetizers/ Khai vị. Papaya salad with tiger prawn, squid, Mussel, fried shallot and light dipping sauce 200. Gỏi hải sản nha trang Taste of Vietnam Vietnamese gathers to dine amongst family or friends where we share all dishes : soup, salad, main course accompanied by steamed rice. Ka Lam Retreat culinary would like to introduce this

More information

4444 Yi De Jiao Xun: Taibei Jie Yun (BIG Cong Shu) (Mandarin Chinese Edition) By Baojie Liu READ ONLINE

4444 Yi De Jiao Xun: Taibei Jie Yun (BIG Cong Shu) (Mandarin Chinese Edition) By Baojie Liu READ ONLINE 4444 Yi De Jiao Xun: Taibei Jie Yun (BIG Cong Shu) (Mandarin Chinese Edition) By Baojie Liu READ ONLINE F Yin Shu Pi n Du n: Y Su de Ji o Y H Ji o - Y Su de Sheng P ng Sh Ji, Shan Sh ng Bao Xun, du Guan

More information

YAM (SALAD) SOM TAM JE (V) (N) (S) Green Papaya Salad, Tomato, Apple, Cashew Nuts, Tamarind Dressing AED 80

YAM (SALAD) SOM TAM JE (V) (N) (S) Green Papaya Salad, Tomato, Apple, Cashew Nuts, Tamarind Dressing AED 80 YAM (SALAD) SOM TAM JE (V) (N) (S) Green Papaya Salad, Tomato, Apple, Cashew Nuts, Tamarind Dressing AED 80 SOM TAM PAITHAI (N) (F) (GF) (SF) Green Papaya Salad, Prawns, Tomato, Apple, Peanuts, Long Bean,

More information

r e vit a l evital U Poli cies and Procedures rev i t al U Po l icies and P roce du r e s Ve r sio n 1. 1

r e vit a l evital U Poli cies and Procedures rev i t al U Po l icies and P roce du r e s Ve r sio n 1. 1 PPool ic ie s & P r o c e d r e s l i cgi e sneral & P r ofaq cedures r e vit a l evital U Poli cies and Procedures version 1.1 rev i t al U Po l icies and P roce du r e s Ve r sio n 1. 1 General FAQ Product.2

More information

HEAVY-DUTY 16 ga, T-304 S/S 20" 20 1/2" OR SPECIFY 1 1/2" 3/4"

HEAVY-DUTY 16 ga, T-304 S/S 20 20 1/2 OR SPECIFY 1 1/2 3/4 DTS DISH TABLES HEAVY-DUTY 16 ga, T-304 S/S DTS- -LT MODEL 2" 20" DTS-024-LT 24 DTS-036-LT 36 6" DTS-048-LT 48 DTS-054-LT 54 30" 20" 20 OR SPECIFY DTS-060-LT 60 DTS-072-LT 72 DTS-084-LT 84 DTS-108-LT 108

More information

Large Party & Private Dining. 143 Beale Street Memphis, TN 38103

Large Party & Private Dining. 143 Beale Street Memphis, TN 38103 Large Party & Private Dining 143 Beale Street Memphis, TN 38103 P H O N E : 9 0 1. 2 0 2. 9 1 1 4 w w w. b b k i n g s. c o m The V E N U E B. B. K i n g s B L U ES C L U B i s lo c at e d o n t h e c

More information

Jazz History is Our History!

Jazz History is Our History! PRESENTS Jazz History is Our History! Educational Supplement Jazz History Is Our History Why cultural music matters for children in America Folk Music is making a comeback. Folk music is important because

More information

Recipes, Cuisine and Customs of Rwanda August 2012

Recipes, Cuisine and Customs of Rwanda August 2012 Recipes, Cuisine and Customs of Rwanda August 2012 Rwandan Cuisine & Etiquette Rwandan cuisine features simple meals made with local ingredients produced by traditional subsistence farming. The Rwandan

More information

Level 1 Rosetta Stone Mandarin Vocabulary

Level 1 Rosetta Stone Mandarin Vocabulary Level 1 Rosetta Stone Mandarin Vocabulary Study online at quizlet.com/_dzg19 1. (general classifier: gè 2. able to: huī 3. after: yǐ hòu 4. afternoon: xià wŭ 5. afternoon: wŭ 6. again: zaì 7. all: dōu

More information

English for Hotels and Restaurants

English for Hotels and Restaurants English for Hotels and Restaurants Second Edition Authors Proofreader Robert Majure / Jess Martin Dennis Le Boeuf +MP3 2 Unit Contents Part 1 Restaurants 01 Western Breakfast 006 02 Breakfast Buffet 012

More information

What the Teacher Needs to Know about Feature B: Initial Consonant Blends and Digraphs (Description pp , Word Lists pp.

What the Teacher Needs to Know about Feature B: Initial Consonant Blends and Digraphs (Description pp , Word Lists pp. What the Teacher Needs to Know about Feature B: Initial Consonant Blends and Digraphs (Description pp. 118-120, Word Lists pp. 204, 201-203) Blend Digraph two or three consonant sequences that are blended

More information

PickYourOwn.org. Where you can find a pick-your-own farm near you!

PickYourOwn.org. Where you can find a pick-your-own farm near you! PickYourOwn.org Where you can find a pick-your-own farm near you! Click on the printer icon that looks like this: (at the top left, to the right of save a copy ) to print! See www.pickyourown.org/alllaboutcanning.htm

More information

FUNCTION PACKAGE MYLK BAR

FUNCTION PACKAGE MYLK BAR FUNCTION PACKAGE MYLK BAR Located in the heart of the city Mylk Bar is a unique space in the heart of the CBD, with black and white awnings and authentic wooden planter boxes giving passers-by a taste

More information

FLOWERING OF TOMATO IN RELATION TO PRE-PLANTING LOW TEMPERATURES

FLOWERING OF TOMATO IN RELATION TO PRE-PLANTING LOW TEMPERATURES FLOWERING OF TOMATO IN RELATION TO PRE-PLANTING LOW TEMPERATURES G. Noto; G. La Malfa Istituto di Orticoltura e Floricoltura Università' degli Studi Catania - Italy Abstract The results of two trials carried

More information

Refrigeration Requirements for Precooling and Fermentation Control in Wine Making

Refrigeration Requirements for Precooling and Fermentation Control in Wine Making Refrigeration Requirements for Precooling and Fermentation Control in Wine Making 1MW Ie Roux" Katy Purchas\ and B Nell' (a) Stellenbosch Farmers Winery PO Box 4 Stellenbosch 700 RSA (b) Undergraduate

More information

New price effective 8/1/17. There will be container charge for carry-out items. Viet s Cuisine. Appetizers -Khai V

New price effective 8/1/17. There will be container charge for carry-out items. Viet s Cuisine. Appetizers -Khai V New price effective 8/1/17. There will be container charge for carry-out items Viet s Cuisine Appetizers -Khai V Fried Rolls or Crispy Fries- Cha Gio, served with a choice of seasoned fish sauces or homemade

More information

Book and Cover design by Andrea Horowitt Content Contributions by Katie Korver Property of Warrior Media, Inc. First Edition:

Book and Cover design by Andrea Horowitt Content Contributions by Katie Korver Property of Warrior Media, Inc. First Edition: Smo o t h i eso l u o n s 27Si mp l esmo o t h i ere c i p e s Sa v eti me,ea the a l t h y,f e e lgr e a t wi t hka ebr a ml e t t Copyright 2016 Warrior Media, Inc. All rights reserved. Printed in the

More information

Bag A Breakfast. Phunky Early Years. Communication and Language. Physical Development. Personal, Social & Emotional Development

Bag A Breakfast. Phunky Early Years. Communication and Language. Physical Development. Personal, Social & Emotional Development Communication and Language Boris the Belly Beast Interactive Big Book CD-Rom Play the Interactive WhiteBoard Big Book Boris the Belly Beast Ask the children to listen very carefully as you ll be asking

More information

Breaking News English.com Ready-to-Use English Lessons by Sean Banville

Breaking News English.com Ready-to-Use English Lessons by Sean Banville Breaking News English.com Ready-to-Use English Lessons by Sean Banville 1,000 IDEAS & ACTIVITIES FOR LANGUAGE TEACHERS breakingnewsenglish.com/book.html Thousands more free lessons from Sean's other websites

More information

Established Visit Our Website at Also.. Check us out on Facebook!

Established Visit Our Website at  Also.. Check us out on Facebook! Lake of the Pines Open 7 Days A Week Established 2007 Visit Our Website at www.northridgerestaurant.com Also.. Check us out on Facebook! We are now using eco-friendly take out containers! Sorry for any

More information

News English.com Ready-to-Use English Lessons by Sean Banville Level 3 Starbucks opens coffee shop with tatami in Kyoto

News English.com Ready-to-Use English Lessons by Sean Banville Level 3 Starbucks opens coffee shop with tatami in Kyoto www.breaking News English.com Ready-to-Use English Lessons by Sean Banville 1,000 IDEAS & ACTIVITIES FOR LANGUAGE TEACHERS www.breakingnewsenglish.com/book.html Thousands more free lessons from Sean's

More information

Clarendon. Christmas

Clarendon. Christmas Clarendon Christmas CHRISTMAS & NEW YEAR 2016 Celebrate the festive season in style with one of our special Christmas and New Year events The Clarendon Hotel hosts a number of festive events throughout

More information

EN J OY E VERY T H I N G T H IS C H R I S TM A S S E A S O N H A S TO O FFER AT F E S T I V E E V E N I N G S W I T H A K AY THE CROES HOWELL Located

EN J OY E VERY T H I N G T H IS C H R I S TM A S S E A S O N H A S TO O FFER AT F E S T I V E E V E N I N G S W I T H A K AY THE CROES HOWELL Located Christmas parties must be booked in advance. A 20 deposit is required at the time of booking to secure your table, followed by full payment one week before the event. If there is a cancellation or reduction

More information

January. Cranberry Kissed Cinnamon Rolls. There are a Million Reasons to Bake with Nestle Toll House. M T W T F S S. Nancy K.

January. Cranberry Kissed Cinnamon Rolls. There are a Million Reasons to Bake with Nestle Toll House. M T W T F S S. Nancy K. January Cranberry Kissed Cinnamon Rolls Start the New Year with something sweet from the oven. Your guests will love the surprising creaminess of Nestle Toll House Premier White Chocolate Morsels mixed

More information

CHRISTMAS & NEW YEAR 2017

CHRISTMAS & NEW YEAR 2017 CHRISTMAS & NEW YEAR 2017 CELEBRATE THE FESTIVE SEASON A T CHURCHILL S A UNIQUE VENUE OFFERING A COMPLETELY DIFFERENT EXPERIENCE Unlike other venues, at Churchill s you can book to suit your party. Tables

More information

Ice cream Man. Unit 1. Read and Enjoy

Ice cream Man.  Unit 1. Read and Enjoy Downloaded from Unit 1 Ice cream Man - Read and Enjoy 2 Downloaded from Downloaded from What is cold, sweet and creamy, and wonderful to eat? Everyone's favourite treat especially on a hot summer day is

More information

CHRISTMAS & NEW YEAR WITH

CHRISTMAS & NEW YEAR WITH CHRISTMAS & NEW YEAR WITH RECEIVE A COMPLIMENTARY CHAMPAGNE COCKTAIL ON ARRIVAL FOR PARTIES BOOKED ON 1ST-14TH DEC TO START Creamy salsify and celeriac soup with truffle oil and herb dumplings. Mixed game

More information

An English-Chinese Medical Dictionary = Ying Han Yi Xue Ci Dian [Chinese Edition]

An English-Chinese Medical Dictionary = Ying Han Yi Xue Ci Dian [Chinese Edition] An English-Chinese Medical Dictionary = Ying Han Yi Xue Ci Dian [Chinese Edition] Ying Han yi xue ci dian = English- Chinese - Ying Han yi xue ci dian = English-Chinese medical dictionary. [Ying Han yi

More information

The Emperor s New Clothes After the tale by Hans Christian Andersen Words and Music by Gary Bachlund 1994, revised 2012

The Emperor s New Clothes After the tale by Hans Christian Andersen Words and Music by Gary Bachlund 1994, revised 2012 The Emperor s New Clothes After the tale by Hans Christian Andersen Words and Music by Gary Bachlund 199, revised 2012 Cast: Duchess, soprano / Second Weaver, soprano / Lady Broadbottom, mezzo soprano

More information

and the theory of CONSERVATION

and the theory of CONSERVATION and the theory of CONSERVATION Piaget s Stage Theory * Sensori-motor Stage (Birth to two years) the first signs of intelligence appear in infants sensory perceptions and physical actions, as the baby deals

More information

BREADS, GREENS & HEALTHY EATS BREADS, DIPPERS & WINGS $6.5 $9 $7 $6 $10 $11 $7.5 FRIED PICKLES BAKED STUFFED MUSHROOMS CHICKEN TENDERS

BREADS, GREENS & HEALTHY EATS BREADS, DIPPERS & WINGS $6.5 $9 $7 $6 $10 $11 $7.5 FRIED PICKLES BAKED STUFFED MUSHROOMS CHICKEN TENDERS CHEESE PRAIRIE PIES: SM, MD, LG $19, XL $24 be au tiz e r.5 GLUTEN FREE Sal ad GLUTEN FREE WITH ENTREE.5 MOUNTAIN MEATS/CHEESES: 1# $3, 2# $3.5, 3#.5, 5#.5 6 WINGS 12 WINGS $15 18 WINGS $22 Spinach & artichoke

More information

WARM UP TO WINTER EXPERIENCE THE FESTIVE SEASON WITH HILTON

WARM UP TO WINTER EXPERIENCE THE FESTIVE SEASON WITH HILTON WARM UP TO WINTER EXPERIENCE THE FESTIVE SEASON WITH HILTON ENJOY AN UNFORGETTABLE CELEBRATION WITH HILTON It s the most wonderful time of the year, so spend it with the perfect host: Hilton. With our

More information

CONSULTATIONS HS AGRICULTURAL POLICIES ITALY

CONSULTATIONS HS AGRICULTURAL POLICIES ITALY GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE RESTRICTED ' Till'ZTi Limited Distribution Committee II - Expansion of Trade Original: French CONSULTATIONS HS AGRICULTURAL POLICIES ITALY Commodity Information Addendum

More information

Friday, November 17 th

Friday, November 17 th Fins Up Music Festival Margaritaville Hollywood Beach Resort s Anniversary Weekend Celebration Join us November 17-19 for incredible live entertainment, delicious food and beverage specials, relaxing St.

More information

Soup Recipes. Secrets of a Professional Baker and Restaurant Owner. Written by Julia W. Klee, MS (Judi)

Soup Recipes. Secrets of a Professional Baker and Restaurant Owner. Written by Julia W. Klee, MS (Judi) Soup Recipes Secrets of a Professional Baker and Restaurant Owner Written by Julia W. Klee, MS (Judi) Acknowledgements This collection is simply a compilation of recipes I used in The Spice Rack Bakery/Bistro

More information

Lesson 15. Notes. Para mí un café con leche. Lesson 15. CoffeeBreakSpanish.com. Calling the waiter. Drinks. February 3rd, 2007.

Lesson 15. Notes. Para mí un café con leche. Lesson 15. CoffeeBreakSpanish.com. Calling the waiter. Drinks. February 3rd, 2007. February 3rd, 2007 In this edition: more help with talking about your town and directions Lesson 15 Notes CoffeeBreakSpanish.com Para mí un café con leche Lesson 15 Programme Notes Welcome to Coffee Break

More information

Combo For Two. Combo For Four. Combo For Six. Combo For Eight. Thai Prawns Satay. Thai Spring Rolls

Combo For Two. Combo For Four. Combo For Six. Combo For Eight. Thai Prawns Satay. Thai Spring Rolls Combo For Two Thai Prawns Satay Thai Spring Rolls Stired-fried chicken with snow peas, pineapple & celery in Thai Black Bean sauce Tiger prawns with red curry paste, fresh pineapple & coconut milk Steamed

More information

UNIVERSITY OF CALICUT

UNIVERSITY OF CALICUT Study material COMMON COURSE IN HINDI For FIRST SEMESTER BA/BSc UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION CALICUT UNIVERSITY P.O. MALAPPURAM, KERALA, INDIA 673 635 113 UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL

More information

CAFÉ CARDINAL A LA CARTE

CAFÉ CARDINAL A LA CARTE CAFÉ CARDINAL A LA CARTE MENU LE CLASSIQUE 1,488,000 Wine Pairing Tasting Menu 7 món/ 7 courses: 2,688,000 TERRINE DE FOIE GRAS Terrine gan ngỗng với quả mâm xôi và bánh mì brioche Foie gras terrine, raspberry,

More information

PIPED IN WINE (Hi no Sake) Translation copyright 2014 by Don Kenny kyogen-in-english.com

PIPED IN WINE (Hi no Sake) Translation copyright 2014 by Don Kenny kyogen-in-english.com PIPED IN WINE (Hi no Sake) Translation copyright 2014 by Don Kenny kyogen-in-english.com Cast of Characters Taro Kaja (Shite) Master (Ado) Jiro Kaja (Koado) MASTER: I am a resident of this neighborhood.

More information

Holiday Meal Planning

Holiday Meal Planning Holiday Meal Planning By Mary McDougall A Reprint from the McDougall Newsletter - October 2005 This time of year, the Thanksgiving and Christmas Holidays frighten many people who eat a healthy diet. They

More information

MAKE IT A DELUXE! *Find Us On

MAKE IT A DELUXE! *Find Us On MK LUX! www.luxnnj.com *Find Us On BKF LL Y LON FU & JU FH FU L 3.75 FH ON JU sm. 2.50 / lg. 3.50 & L served with toast and choice of potatoes or grits WO - any style 4.95 with YLO HM or BON or HM or U

More information

THE SHASHLIK SPOTLIGHT: UNCLE TAN S PRIDE AND PASSION

THE SHASHLIK SPOTLIGHT: UNCLE TAN S PRIDE AND PASSION Russian cuisine ~~~~ with ~~~~ a Hainanese twist STARTERS SHASHLIK MAINS DESSERTS Recommended by Uncle Tan. Selected dishes are prepared with tableside service. ~ A P R I L 1 9 8 6 ~ THE SHASHLIK SPOTLIGHT:

More information

BROCHURE THINK AWESOME

BROCHURE THINK AWESOME PRIVATE CHRISTMAS PARTIES THINK AWESOME CHRISTMAS CELEBRATIONS MARCO PIERRE WHITE FESTIVE DINING BOXING DAY NEW YEARS EVE BROCHURE CHRISTMAS DAY LUNCH PRIVATE PARTIES SET IN THE ROOM OF YOUR CHOICE, HILTON

More information

Slovenian. Active. poppy wine apple strudel rosemary salt blueberry cranberry blackberry salt flower pumpkin seeds

Slovenian. Active. poppy wine apple strudel rosemary salt blueberry cranberry blackberry salt flower pumpkin seeds Benedict company is a Slovene family business which operates for already 15 years making top hand-made chocolate products with love and devotion. We create our products with innovation which reflects in

More information