KLINIČI ZNAČAJ ENZIMA U ISPITIVANJU

Size: px
Start display at page:

Download "KLINIČI ZNAČAJ ENZIMA U ISPITIVANJU"

Transcription

1 UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA FARMACEUTSKI FAKULTET, NOVI SAD KLINIČI ZNAČAJ ENZIMA U ISPITIVANJU FUNKCIJE JETRE - DIPLOMSKI RAD - mentor prof.dr Mirka Ilić kandidat Vladimir Butulija NOVI SAD, GODINA

2 Sadržaj 1. UVOD OPŠTI DEO Anatomska graċa jetre Bilijarni sistem jetre Osnovne ćelije jetre Kliniĉke manifestacije poremećaja funkcije jetre Aminotransferaze (transaminaze) Aspartat aminotransferaza (EC ) Alanin aminotransferaza (EC ) Uzroci povišenih transaminaza Alkalna fosfataza (ALP, EC ) Gama glutamil transferaza (EC ) Laktat dehidrogenaza (LDH, EC ) CILJ RADA MATERIJAL I METODE T1. OdreĊvanje vrednosti AS -Princip testa OdreĊivanje vrednosti ALT-Princip testa OdreĊivanje vrednosti GGT-Princip testa OdreĊivanje vrednosti ALP-Princip testa REZULTATI ISTRAŢIVANJA I DISKUSIJA ZAKLJUĈAK SKRAĆENICE LITERATURA... 33

3 1. Uvod Jetra je organ koji obavlja brojne kompleksne funkcije u organizmu, pre svega u metabolizmu, varenju, detoksikaciji i eliminaciji supstanci iz organizma. Nakon procesa varenja, molekuli osloboċeni u gastrointestinalnom traktu (GIT) se apsorbuju i krvlju dospevaju u jetru iz koje se centralnom cirkulacijom transportuju u druga tkiva i organe gde se transformišu ili deponuju. Jetra je najveća ţlezda u organizmu i smatra se sloţenom fabrikom organizma. Ona obavlja metabolizam (katabolizam i anabolizam) mnogih materija. Jetra vrši sintezu većine proteina u organizmu izuzev von Wilebrand-ovog faktora koagulacije i imunoglobulina. TakoĊe reguliše metabolizam glukoze (glikogeneza, glikogenoliza, glukoneogeneza, glikoliza), lipida (sinteza triglicerida, holesterola, lipoproteina) i hormona. Ovaj organ sluţi kao depo za skladištenje supstanci (masti, glukoze, vitamina-a, D, E, K, B12), kao i za biotransformaciju supstanci endogenog i egzogenog porekla (lekovi, toksini), povećavajući hidrofilnost molekula i na taj naĉin pospešujući izluĉivanje. Jetra vrši sintezu ţuĉnih kiselina koje potpomaţu varenje i apsorpciju lipida i liposolubilnih vitamina, kao i uklanjanje viška holesterola iz organizma. Laboratorijski testovi jetre definišu se kao testovi korisni u proceni i tretmanu pacijenata sa hepatiĉkom disfunkcijom. OdreĊeni enzimi i krajnji produkti metaboliĉkih puteva su veoma osetljivi na abnormalnosti usled poremećaja funkcije jetre i mogu se smatrati biohemijskim markerima disfunkcije jetre. Izolovana ili udruţena promena biohemijskih markera oštećenja jetre kod pacijenata moţe biti korisna kako u otkrivanju bolesti jetre, tako i u diferencijalnoj dijagnostici (1-3). 2. Opšti deo 2.1. Anatomska graďa jetre Jetra je najveća ţlezda ljudskog organizma i posle koţe, najveći organ. Teţine je pribliţno 1500 grama, što je oko 2,5% teţine tela odrasle osobe. Smeštena je u gornjem desnom kvadrantu ispod dijafragme. Ima tri strane: gornju (ispupĉena-desni reţanj), donju (leţi na debelom crevu i ţelucu-levi reţanj) i zadnju (povezuje jetru za dijafragmu-repasti reţanj). Spoj gornje i donje strane predstavlja ivicu jetre, koja se lako napipa, kada je jetra uvećana ili je spuštena. Na gornjoj strani jetre nalazi se srpasta veza, koja vezuje jetru za dijafragmu. Ta veza deli jetru na dva velika reţnja, desni (veći) i levi (manji). Na donjoj strani jetre nalazi se treći reţanj jetre, koji je mnogo manji i smešten je do ţuĉne kese. Na zadnjoj strani, uz donju šuplju venu je tzv. repasti reţanj koji svoju vensku krv drenira direktno u donju šuplju venu, a ne kroz ostale hepatiĉke vene (1-4). 1

4 Slika 1. Anatomska struktura jetre Jetra je obavijena vezivnom opnom. Ima dvostruko snabdevanje krvlju (dva aferentna krvotoka). Portalna vena dovodi krv u jetru iz slezine i GIT-a (ţeluca, tankog i debelog creva, ţuĉne kese i pankreasa) i ona obezbeċuje jetri 70% krvi. Drugi dotok krvi u jetru je putem hepatiĉne arterije koja doprema arterijsku krv i obezbeċuje kiseonik jetri. Proseĉno vreme za koje krv proċe kroz lobulus od portne venule do centralne hepatiĉke vene je oko 8,4 sekunde. Grane hepatiĉne arterije i portalne vene ulaze u jetru sa donje strane. U samoj jetri se ova dva sistema spajaju i prolazeći kroz sinusoide dolaze u dodir sa hepatocitima i Kupfferovim ćelijama, donoseći apsorbovane nutriente, ali i toksiĉne materije. Venska krv se iz jetre odvodi pomoću leve i desne hepatiĉne vene koje se sa donje strane jetre udruţuju u donju šuplju venu koja ulazi u desnu predkomoru (1-4). Slika 2. Krvotok jetre 2

5 Najmanja morfološka funkcionalna jedinica jetre je acinus koga ĉini masa jetrenog parenhima heksaedarnog oblika. Sredinom acinusa prolaze: središnja vena, grana portalne vene, jetrene arterije i ţuĉni kanal. Krvni sudovi se šire prema perifieriji, stvarajući sinusoide, koje pokrivaju jetru i uvode u središnju jetrenu venu. Uz zidove sinusoida nalaze se endotelne i Kupfferove ćelije (1-4). Slika 3. Izgled sinusoida jetre Bilijarni sistem jetre Hepatociti formiraju najmanje bilijarne kanaliće-kanalikule. Oni prerastaju u duktuse, interlobularne ţuĉne kanale, a zatim u veće hepatiĉne kanale- desni i levi ţuĉni kanal. Desni i levi ţuĉni kanal se spajaju u glavni hepatiĉni kanal (ductus hepaticus). Sistem kanalića i kanala ĉine intrahepatiĉne ţuĉne puteve. Glavni hepatiĉki kanal se spaja sa kanalom koji izvodi ţuĉ iz ţuĉne kese (ductus cisticus) u blizini portalne vene i zajedno ĉine glavni ţuĉni kanal (ductus holedochus) koji dovodi ţuĉ u duodenum. Glavni jetreni kanal i ţuĉna kesa sa cistiĉnim kanalom ĉine ekstrahepatiĉne ţuĉne puteve. Ţuĉna kesa (vesica fellea) i njen izvodni kanal (ductus cysticus) predstavljaju sporedne ţuĉne puteve. U njoj se sakuplja ţuĉ i koncentriše se, tako da ona predstavlja rezervoar ţuĉi. Glavni ţuĉni kanal ulazi u zid duodenuma u predelu gde se uliva ţuĉ (ampula Vateri), a u ovaj isti deo uliva se i glavni pankreasni kanal - Wirsungov kanal, koji dovodi pankreasni sok, sa vodom, enzimima i bikarbonatima. Oddijev sfinkter je kruţni, glatki mišić koji kontroliše sekreciju ţuĉi u duodenum, obavija ampulu Vateri, a proteţe se distalno od veze glavnog ţuĉnog kanala i glavnog pankreasnog kanala, tako da kontroliše i sekreciju pankreasnog soka u duodenum (1-4). 3

6 Slika 4. Bilijarni sistem jetre Osnovne ćelije jetre Hepatociti su parenhimske ćelije jetre u kojima se vrše brojni metaboliĉki procesi: stvaranje i ekskrecija ţuĉi, regulacija glikemije, sinteza lipida, sekrecija lipoproteina, regulacija metabolizma holesterola, sinteza brojnih supstanci, metabolizam i detoksikacija lekova i drugih supstanci u organizmu. Kupfferove ćelije oblaţu hepatiĉne sinusoide i imaju vaţnu funkciju u odrţavanju imunog sistema. Nastale su iz monocita, imaju receptore za imunoglobuline i komplement. Njihova osnovna uloga je uklanjanje kompleksa antigen-antitelo, sekrecija faktora imunog odgovora. Kupfferove ćelije predstavljaju filter za strane materije, uklanjaju bakterije i toksine. Zbog ovih osobina Kupfferovih ćelija, jetra je jako vaţan organ u borbi organizma protiv infekcija i nekih sistemskih oboljenja. Pored navedenih, hepatiĉki sistem ĉine ćelije vaskularnog i potpornog tkiva koje se nalaze u ţuĉnim kanalićima kao i zvezdaste ćelije koje oblaţu zidove kapilara u jetri (1-4) Kliničke manifestacije poremećaja funkcije jetre Generalno se bolesti jetre mogu podeliti na uroċene, steĉene i neonatalne bolesti. Ţutica ili ikterus je poremećaj koji se karakteriše povećanom koncentracijom nekonjugovanog, i/ili konjugovanog bilirubina u plazmi. Karakteriše se pojavom ţute prebojenosti koţe, membrana konjuktiva, beonjaĉa i drugih mukoznih membrana. Ţuta boja koţe se javlja kada je koncentracija bilirubina iznad µmol/l. Hiperbilirubinemije (povišene koncentracije bilirubina u krvi) se prema frakciji bilirubina koja je povišena, dele se na konjugovanu i nekonjugovanu hiperbilirubinemiju. Prema anatomskom poreklu, ţutica se deli na prehepatiĉne (hemolizne), hepatiĉne (hepatocelularne) i posthepatiĉne (opstrukcione) ţutice. Prema etiologiji bolesti, bolesti jetre se dele na: hemolitiĉku, toksiĉnu (npr.alkoholni hepatitis), infektivnu (npr.virusni hepatitis) i opstruktivnu bolest. Prema patofiziološkom mehanizmu nastanka ţutice se dele na: retencionu (praćena je retencijom nekonjugovanog bilirubina) i regurgitacionu (dovodi do povećanja konjugovanog bilirubina) bolest. 4

7 Kod postojanja sumnje na prisustvo bolesti jetre, prva ispitivanja mogu ukazati na tip oboljenja (povišen bilirubin, prisustvo bilirubina i urobilinogena u urinu, povišena aktivnost aminotransferaza i alkalne fosfataze). U diferencijalnoj dijagnostici bolesti jetre koristi se odreċivanje aktivnosti enzima koji se specifiĉno povećavaju kod odreċenih bolesti jetre. U dijagnostici oboljenja jetre, enzimi se koriste zahvaljujući: tkivnoj specifiĉnosti enzima, subcelularnoj distribuciji enzima, korelaciji aktivnosti enzima poreklom iz jetre i aktivnosti u plazmi, mehanizmu oslobaċanja, brzini klirensa iz plazme. Uobiĉajeni testovi za procenu funkcije jetre ukljuĉuju odreċivanje nivoa alanin transaminaze (ALT) i aspartat transaminaze (AST), gamaglutamil transferaze (GGT), serumskog bilirubina, protrombinsko vreme (PT) ili INR. Oni odraţavaju razliĉitu funkciju jetre- izluĉivanje anjona (bilirubin), hepatocelularni integritet (transaminaze), formiranje i slobodan protok ţuĉi (bilirubin i ALP) i sintezu proteina (albumin). Pored ovih, ĉesto su traţeni i specijalni testovi: serološki testovi, koncentracija gvoţċa i bakra, nivo α 1 -antitripsina i autoantitela. Ovi testovi se izvode zbog odreċivanja etiologije abnormalnosti. Enzimi koji se testiraju su najĉešće povišeni kod bolesti jetre, meċutim, vrednosti aktivnosti nekih enzima mogu biti povišene i u drugim stanjima i bolestima. Pri pregledu pacijenta za koga se sumnja da ima neku od bolesti jetre, potrebno je da se uradi detaljna istorija predhodnog ponašanja pacijenta, pri ĉemu posebnu paţnju treba obratiti na konzumiranje alkohola, faktore rizika za virusni hepatitis (intravensko uţivanje droga, seksualna promiskuitetnost, homoseksualna orijentacija, tetovaţe, nesterilno bušenje ušiju ili pirsing, transfuzije krvi ili krvnih derivata), lekova koje je pacijent koristio, kao i izlaganje toksinima. Ostali faktori kao što su dijabetes, gojaznost i hiperlipidemija kod nealkoholne masne jetre i porodiĉna istorija (za Wilsonovu bolest, hemohromatozu, autoimunu bolest) mogu biti od znaĉaja (1-5). Enzimi koji se najĉešće koriste u dijagnostici bolesti jetre su: - aspartat aminotransferaza (AST; EC ) - alanin aminotransferaza (ALT; EC ) - alkalna fosfataza (ALP; EC ) - γ-glutamil transferaza (GGT; EC ) - povremeno se koristi i laktatdehidrogenaza (LDH; EC ) 2.3. Aminotransferaze (transaminaze) Aminotransferaze (transaminaze) su enzimi koji katalizuju interkonverziju 2-oksokiselina prenošenjem amino grupa. U reakcijama koje katalizuju ovi enzimi iz oksokiselina nastaju nove aminokiseline, zbog ĉega aminotransferaze imaju vaţnu ulogu u metabolizmu proteina. U svim reakcijama transaminacije kao akceptor/donor amino grupe sluţi par 2-oksoglutarat/L-glutamat, a specifiĉnost pojedinih amino-transferaza odreċuje aminokiselina koja sluţi kao drugi donor amino grupe. 5

8 U organizmu se nalazi više aminotransferaza koje prenose aminogrupe sa razliĉitih aminokiselina, ali su najrasprostranjenije i kliniĉki najvaţnije dve: aspartat-aminotransferaza (AST, ili kako je ranije nazivana glutamat-oksalacetat-transaminaza, GOT) i alanin-aminotransferaza (ALT, ili ranije glutamat-piruvat-transaminaza, GPT). Piridoksal-5 -fosfat (P-5 -P) i njegov amino analog piridoksamin-5 -fosfat deluju kao koenzimi u reakcijama transaminacije pri ĉemu piridoksal-fosfat predstavlja pravu prostetiĉnu grupu jer je vezan za apoenzim. Mehanizam reakcije transaminacije u kojoj je piridoksal-fosfat koenzim je sledeći: aldehidna grupa iz koenzima reaguje sa amino grupom iz aminokiseline (specifiĉna aminokiselina za enzim) pri ĉemu nastaje Šifova baza izmeċu piridoksal-fosfata vezanog za enzim i aminokiseline. Šifova baza disosuje, dolazi do premeštanja dvostrukih veza i nastaje intermedijarno jedinjenje koje se u prisustvu vode raspada na oksokiselinu i piridokamin-fosfat. Piridoksamin-fosfat potom reaguje sa drugom oksokiselinom, koja sada ima ulogu akceptora amino grupe u reakciji koja je reverzna u odnosu na prethodnu. Na kraju se dobija nova aminokiselina a kompleks piridoksalfosfat enzim se regeneriše (5). U serumu i nepreraċenim homogenizatima tkiva aminotransferaze se uglavnom nalaze u obliku holoenzima (apoenzim vezan za prostetiĉnu grupu). MeĊutim prilikom preĉišćavanja tkivnih homogenizata, dolazi do progresivnog gubitka piridoksal-5 -fosfata u homogenizatu tkiva. TakoĊe, i u serumu je prisutna i odreċena koliĉina enzima za koji nije vezana prostetiĉna grupa, mada nije poznato da li se apoenzim u tom obliku oslobaċa u cirkulaciju ili se prostetiĉna grupa gubi tokom prolaska enzima kroz ćelijsku membranu. Aminotransferaze su prisutne u većini tkiva. Normalno se nalaze u humanom serumu, ţuĉi, cerebrospinalnoj teĉnosti i salivi. U urinu se nalaze samo u sluĉaju većih bubreţnih oštećenja. Aminotransferaze su markeri hepatocelularnog oštećenja. Hepatocelularna povreda i ćelijska smrt su okidaĉi za oslobaċanje ovih enzima u cirkulaciju. Aktivnost transaminaza u pojedinim tkivima, data je u tabeli I. Aktivnost enzima u plazmi odraţava aktivnost enzima u citoplazmi hepatocita, što znaĉajno doprinosi osetljivosti ovih enzima. Aktivnost AST-a u hepatocitima je oko dva puta viša od ALT-a iako im je aktivnost u plazmi sliĉna. Vrednosti transaminaza ne koreliraju sa ishodom bolesti, a pad aktivnosti ovih enzima moţe znaĉiti oporavak od bolesti, kao i lošu prognozu. Bez obzira na to, kliniĉki znaĉaj povišenih transaminaza je znatan. Kod akutnih bolesti jetre (akutni virusni hepatitis, hepatitis izazvan lekovima i toksinima, ishemijski hepatitis, autoimuni hepatitis, Wilsonova bolest), vrednosti transaminaza su i do 15 puta više od referentnih vrednosti. Ukoliko je povišenje vrednosti transaminaza manje od 5 puta, radi se o hroniĉnim bolestima jetre (alkoholna bolest jetre, ciroza, lekovi, nehepatiĉni uzrocihemoliza, miopatija, bolesti tiroideje, veţbanje). 6

9 Tabela 1. Aktivnosti transaminaza u pojedinim tkivima izražene kroz jediničnu aktivnost ovih enzima u serumu (4). AST ALT Srce Jetra skeletni mišići Bubrezi Pankreas Slezina Pluća Eritrociti 15 7 Serum 1 1 Vrednosti ALT su dominantno povišene u hroniĉnom virusnom hepatitisu (B i C), akutnom hepatitisu (EBV, CMV), steatohepatitisu, hemohromatozi, usled delovanja lekova i toksina, kod postojanja autoimunog hepatitisa, u deficijenciji α-1 antitripsina i u Wilsonovoj bolesti. AST je dominantno povišen kod alkoholne bolesti jetre, ciroze, korišćenja nekih lekova, a uzroci povišenja mogu biti i nehepatiĉni (hemolizam miopatija, bolesti tiroideje, veţbanje). U dijagnostici bolesti jetre, mnogo više znaĉaja ima odnos AST/ALT koji je manji od 1 kod većine bolesti jetre, veći od 2 u ekstrahepatiĉnim bolestima, alkoholnom hepatitisu, ishemiji i delovanju toksina kao i u cirozi i akutnoj fazi Wilson-ove bolesti. Smanjene vrednosti transaminaza takoċe imaju kliniĉki znaĉaj. Naglo sniţenje vrednosti sreće se u ishemiji, kod primene lekova kratkog poluţivota, akutne opstrukcije bilijarnog trakta i u fulminantnom hepatitisu. Postepeno sniţenje vrednosti moţe se naći u akutnom virusnom hepatitisu, unosom lekova sa dugim poluţivotom, u akutnom ishemijskom hepatitisu i u metaboliĉkim bolestima. Poluţivot ALT-a je 47 sati, dok je poluţivot AST-a 17 sati. Iako se više AST-a oslobaċa iz jetre, duţi poluţivot ALT-a omogućava da se u oboljenjima jetre detektuje viša vrednost AST-a. Ne zna se taĉno kojim mehanizmom se enzimi jetre uklanjaju iz cirkulacije, ali se pretpostavlja da je u pitanju receptor-zavisna endocitoza jetrenih makrofaga (5) Aspartat aminotransferaza (EC ) Aspartat-aminotransferaza, AST (L-aspartat-2-oksoglutarat-aminotransferaza, EC ) katalizuje reverzibilnu reakciju transaminacije izmeċu L-asparaginske kiseline i 2-oksoglutarne kiseline, u kojoj nastaju oksal-sirćetna kiselina i glutaminska kiselina: L-aspartat + 2-oksoglutarat AST oksalacetat + L-glutamat 7

10 Najveća aktivnost AST je prisutna u jetri, vrlo visoka je u srĉanom i skeletnim mišićima, kao i u bubrezima, relativno je niska u mozgu, plućima, pankreasu, a nema je u kostima. Nalazi se takoċe i u telesnim teĉnostima. U ćelijama je AST lokalizovan u citoplazmi (rastvorljivi izoenzim AST-1) i u mitohondrijama (izoenzim AST-2). Ova dva izoenzima se razlikuju po elektroforetskoj pokretljivosti, osetljivosti prema ph i temperaturi. Elektroforezom u fosfatnom puferu pri ph 7,5 citoplazmatski izoenzim putuje anodno i brţe, a mitohondrijalni putuje katodno i sporije. Citoplazmatski izoenzim ima ph optimum oko 9, a mitohondrijalni oko 5,8. Mitohondrijalni izoenzim je termolabilniji od citoplazmatskog (5). Referentne vrednosti na 30 C: muškarci: do 25 IU/L ţene: do 21 IU/L Referentne vrednosti na 37 C: muškarci: do 37 IU/L ţene: 31 IU/L deca od 7 do 12 meseci: 8.5 do 30,1 IU/L Povećanje mitohondrijalne AST mogu se naći u ekstenzivnoj nekrozi tkiva tokom infarkta miokarda i takoċe u hroniĉnim bolestima jetre kao što su degeneracija tkiva jetre i nekroza. Oko 80% ukupne aktivnosti AST u jetri vrši mitohondrijalni izoenzim, dok najveća aktivnost AST u krvi potiĉe od citosolnog izoenzima. Odnos mitohondrijane AST u odnosu na ukupnu aktivnost AST ima dijagnostiĉki znaĉaj u identifikaciji stanja nekrotskog tipa hepatitisa i alkoholnog hepatitisa. Povećan nivo AST se najĉešće nalazi kod pacijenata sa cirozom kao i kod pacijenata koji imaju povišene vrednosti ALT. Kod akutnog virusnog hepatitisa dolazi do izrazitog povećanja aktivnosti AST, ĉak i pre nego što ţutica postane vidljiva. Maksimalne vrednosti se ispoljavaju izmeċu prve i druge nedelje bolesti i mogu da budu 20 do 30 puta veće od gornje granice referentnog intervala. Ako je tok bolesti bez komplikacija, vrednosti AST se vraćaju u referentni opseg za 4 do 8 nedelja. Kod hroniĉnih bolesti jetre, kao što su hroniĉni agresivni hepatitis, hroniĉni perzistirajući hepatitis i ciroza jetre, vrednosti AST se neznatno povećavaju. Kod infiltrativnih bolesti jetre, kakve su metastaze, leukoze, limfomi i dr., ĉesto se zapaţa masivno povećanje aktivnosti AST u serumu. Kod akutne mononukleoze je takoċe povećana aktivnost AST u serumu, a maksimalna vrednost se dostiţe krajem druge nedelje. Akutni pankreatitis po pravilu dovodi do masivnog povećanja aktivnosti AST. Kod infarkta miokarda se obavezno povećava aktivnost AST, a maksimalna vrednost se dostiţe izmeċu 16 i 48 sati od poĉetka bolesti i obiĉno je 5-10 puta veća od gornje granice referentnog intervala. Povećanje aktivnosti AST u ovim sluĉajevima je u korelaciji sa veliĉinom tkiva koje je zahvaćeno bolešću: ako je povećanje AST 10 puta veće od gornje granice referentnih vrednosti prognoza nije povoljna, a ako je povećanje 15 puta veće, onda je kod tog pacijenta prognoza vrlo loša. Ako nema komplikacija ili ponovnog infarkta, aktivnost AST se vraća u normalu za 3 do 6 dana. Progresivna mišićna distrofija, dermatomiozitis i mioglobinurija razliĉitog porekla dovode do znaĉajnog povećanja aktivnosti AST u serumu. Ovo povećanje aktivnosti je naroĉito veliko kod male dece. Aktivnost AST se povećava kod stanja šoka svih vrsta, infarkta pluća, embolije pluća, stanja posle velikih operativnih zahvata i dr. Lekovi razliĉitih terapijskih grupa i vrlo razliĉitih hemijskih struktura mogu da deluju hepatotoksiĉno i da zbog toga dovedu do povećanja aktivnosti AST u serumu. Sniţene vrednosti AST nemaju kliniĉki znaĉaj i mogu da se jave kod trudnica, uremiĉnih pacijenata i nedostataka vitamina B 6. Ako 8

11 je u pitanju nedostatak vitamina B 6, vrednosti AST se vraćaju na normalu posle kratkotrajne terapije ovim vitaminom (6-8) Alanin aminotransferaza (EC ) Alanin-aminotransferaza, ALT (L-alanin-2-oksoglutarat-aminotransferaza, EC ) katalizuje reverzibilnu reakciju transaminacije izmeċu L-alanina i 2-oksoglutarne kiseline u kojoj nastaju pirogroţċana kiselina i glutaminska kiselina: L-alanin + 2-oksoglutarat ALT piruvat + L-glutamat ALT katalizuje reverzibilnu transaminaciju izmeċu L-alanina i 2-ketoglutarata i znaĉajan je u procesu glukoneogeneze. Intracelularno se ALT nalazi u mitohondrijama i u citoplazmi, pri ĉemu se ova dva oblika enzima meċusobno razlikuju po kinetiĉkim, fiziĉkim i elektro-hemijskim osobinama. Mitohondrijalni oblik enzima je veoma nestabilan i za razliku od citozomalnog enzima ima ga mnogo manje. Na citozomalni enzim odlazi 50-80% od ukupne aktivnosti. Alanin-amino transferaza je od velikog znaĉaja za dijagnozu, prognozu i rano prepoznavanje bolesti jetre. Za ove svrhe se ALT kombinuje sa drugim enzimima jetre, kao što su AST, holinesteraza, laktat dehidrogenaza, alkalna fosfataza, glutamat dehidrogenaza, leucinamino peptidaza. Kako je ALT relativno specifiĉan enzim, naroĉito je korisno njegovo odreċivanje kod akutnih bolesti jetre, a kod hroniĉnih bolesti jetre dijagnostiĉki znaĉaj ima odnos aktivnosti ALT prema aktivnosti ostalih enzima jetre (5). Referentne vrednosti na 37 C: Muškarci: do 40 IU/L Ţene: do 31 IU/L Deca preko 1 godine: 0,2 do 13,4 IU/L 9

12 Slika 5. Predložen algoritam za procenu povišenih transaminaza Bilo koji tip povrede ćelija jetre moţe povećati nivoe ALT. Povišene vrednosti do 300 IU/L se smatraju nespecifiĉnim. Vrednosti ALT veće od 500 IU/L se najĉešće javljaju u bolestima koje pogaċaju hepatocite, kao što su virusni hepatitis, ishemijska povreda jetre (šok jetre) i oštećenje jetre indukovano toksinima. Uprkos povezanosti izmeċu povećanih vrednosti u prisustvu bolesti i njihovoj specifiĉnosti za hepatocelularne bolesti, apsloutni pik ALT rasta ne korelira sa stepenom oštećenja ćelija jetre. Prisustvo virusnog hepatitisa (A, B, C, D, E) moţe biti razlog povećanja aminotransferaza. Povećanje nivoa ALT povezuje se više sa infekcijom hepatititisom C, nego sa infekcijama hepatitisom A ili B (9). Štaviše, kod pacijenata sa akutnim hepatitisom C, serumski nivo se meri periodiĉno. Prisustvo povišenog ALT više od šest meseci nakon epizode akutnog hepatitisa se koristi u praćenju hroniĉnog hepatitisa. Kod akutnog virusnog hepatitisa dolazi do povećanja aktivnosti ALT u serumu ĉak i pre ispoljavanja kliniĉkih znakova bolesti, a karakteristiĉno je da je povećanje ALT veće nego povećanje AST, tako da je odnos AST/ALT < 0,7. Kod toka bolesti bez komplikacija aktivnost ALT poĉinje da pada posle druge nedelje i vraća se na normalu za 6-8 nedelja. Kada je u poĉetnoj fazi bolesti odnos AST/ALT > 0,9 to znaĉi da je došlo do dubokog razaranja ćelija i izlaska AST iz mitohondrija, što predstavlja loš prognostiĉki znak. Kod hroniĉnog agresivnog hepatitisa, hroniĉnog perzistirajućeg hepatitisa i ciroze jetre povećanje ALT je neznatno ili ga ĉak uopšte i nema. Kod ovih bolesti po pravilu je povećanje AST veće od povećanja ALT (5-8). Kod holestatskih bolesti, naroĉito kod holelitijaze, ne uoĉavaju se promene aktivnosti ALT (kao ni u aktivnosti AST) sve dok ne doċe do sekundarnog oštećenja parenhima jetre. Kod akutnih opstrukcija ţuĉnih puteva dolazi do masivnog povećanja aktivnosti obe transaminaze, ali je 10

13 povećanje ALT veće od povećanja AST. Povećanje aktivnosti ALT kod bolesti srca je mnogo manje u odnosu na AST, pod uslovom da nema zastoja u funkciji jetre zbog insuficijencije srca. Povećanje nivoa ALT je veće kod osoba sa nealkoholnim steatohepatitisom, nego kod osoba sa nekomplikovanom jetrenom steatozom (10). Dodatno, povećane vrednosti ALT su povezane sa smanjenjem insulinske osetljivosti, tolerancijom na glukozu, kao i povećanim slobodnim masnim kiselinama i trigliceridima u krvi. Prisustvo svetle jetre i povišeni nivoi ALT su nezavisno povezani sa povećanim rizikom za pojavu metaboliĉkog sindroma kod odraslih. ALT je normalno povišen tokom drugog trimestra normalne asimptomatske trudnoće. Kod infiltrativnih bolesti jetre, kao što su primarni i sekundarni karcinomi, odnosno metastaze, leukoze, limfomi i druge bolesti, promene u aktivnosti ALT su razliĉite, ali uglavnom su povećanja neznatna. Kod akutne mononukleoze povećanje aktivnosti ALT, kao i AST je veoma veliko. Mnogi lekovi dovode do povećanja aktivnosti ALT u serumu, ali najvaţniji toksiĉni agens koji dovodi do povećanja aktivnosti ovog enzima je alkohol (11-14). Sniţene aktivnosti ALT sreću se u trudnoći, kod deficita vitamina B 6, kao i u poslednjim stadijumima bolesti jetre kada su sniţene aktivnosti i AST. MeĊutim, sniţene vrednosti ALT nemaju dijagnostiĉki znaĉaj (5). AST/ALT odnos Odnos koncentracija AST i ALT ima veći kliniĉki znaĉaj nego individualno tumaĉenje povišenih vrednosti. Deficijencija koenzima piridoksal-5 -fosfata moţe smanjiti aktivnost serumske ALT i tako povećati odnos AST/ALT (15). Ovaj odnos ima osetljivost 81.3% i specifiĉnost 55.3% u identifikaciji pacijenata sa cirozom jetre (16). Proseĉna srednja vrednost odnosa 1.45 je naċena kod pacijenata sa alkoholnom bolesti jetre (17). Odnos veći od 1.7 pokazatelj je jednogodišnjeg preţivljavanja kod pacijenata sa cirozom prouzrokovanom nekim od virusnih hepatitisa. Povišen odnos veći od 1 pokazuje progresivnu fibrozu jetre i hroniĉnu infekciju hepatitisom C (18). MeĊutim, odnos AST/ALT veći od 2 karakteristiĉan je za alkoholni hepatitis. Za Wilsonovu bolest je karakteristiĉan odnos koji prelazi 4.5 (19) Uzroci povišenih transaminaza Alkohol Kod utvrċivanja povišenih transaminaza uzokovane unošenjem alkohola, teško je doći do podataka zbog neadekvatnog davanja podataka pacijenta. Biohemijski dokaz se odraţava u odnosu AST/ALT (najmanje 2:1), što odraţava nizak nivo aktivnosti ALT kod ljudi sa alkoholnom bolesti jetre. Pored odnosa AST/ALT 2:1 i više, dvostruko povišena aktivnost gamaglutamil transferaze takoċe ukazuje na zloupotrebu alkohola (15). U alkoholnoj bolesti jetre, nivo AST retko je više od 8 puta povišen, dok je nivo ALT retko viši od petostruke vrednosti. Nivo ALT moţe biti normalan ĉak i usled postojanja ozbiljne bolesti jetre uzrokovane alkoholom. Obiĉno nivoi transaminaza ne prelaze vrednost od 300 IU/L kod alkoholne bolesti jetre, osim ako nisu udruţene sa drugim oštećenjima kao npr. kod povrede jetre prouzrokovane paracetamolom, ili kod virusnog oboljenja jetre, kada serumske aminotransferaze mogu premašiti vrednost 1000 IU/L (20). 11

14 Lekovi Neki lekovi mogu prouzrokovati povišene enzime jetre, a najĉešće nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL), antibiotici, statini, antiepileptici i antituberkulozni lekovi. Specifiĉna oštećenja jetre mogu nastati korišćenjem odreċenih biljnih preparata, alternativnim leĉenjem ili zloupotrebom lekova. Najĉešći uzrok povećanih transaminaza je predoziranje paracetamolom, najĉešće dozama od 10 g ili višim, ali i manje doze mogu povisiti nivoe transaminaza, naroĉito kada su udruţene sa drugim oštećenjima, kao što je alkohol. Porast transaminaza moţe se manifestovati ubrzo nakon poĉetka medikacije. U tom sluĉaju, ako je moguće, terapija se zaustavlja i posmatra se da li se transaminaze vraćaju u normalu. Ukoliko je terapija neophodna pacijentu, uprkos povišenim transaminazama, neophodno je proceniti odnos koristi i štete primene leka. Pored toga, moţe biti neophodno uraditi biopsiju jetre kako bi se utvrdila ozbiljnost povrede i reakcija koju indukuje lek (15). Virusni hepatitis Hepatitis B i/ili C su ĉesti razlozi povišenih transaminaza, i kod povišenih transaminaza, potrebno je uraditi serologiju. Ukoliko je u heaptitisu B površinski antigen (HbsAg) pozitivan, ovo ukazuje na akutnu ili hroniĉnu infekciju. HbsAg je pozitivan 2-8 nedelja pre biohemijskih dokaza o prisustvu ţutice ili oštećenja jetre. Kada je HbsAg pozitivan, ostali markeri replikacije virusahepatitis B virus DNK i HbeAg se takoċe pojavljuju. IgM anti-hbc, najbolji serološki test za akutni hepatitis B, moţe se detektovati 2-4 nedelje od pojavljivanja površinskog antigena. Ako je pozitivan, ukazuje na infekciju akutnim hepatitisom B i HbsAg i anti-hbs bi trebalo da se pojave u roku od šest meseci. Infekcija se moţe okonĉati (HbsAg negativan, anti-hbs pozitivan) ili moţe preći u hroniĉni oblik (HbsAg pozitivan, anti-hbs negativan). Ako je IgM anti-hbs negativan, što ukazuje na hroniĉnu infekciju virusom hepatitisa B, HbeAg i anti-hbe mogu da pomognu u odreċivanju da li se virus u nosiocu aktivno replicira ili je u stanju mirovanja (21). Kontakt pacijenta sa virusom hepatitisa C rezultuje pozitivnim antitelima. Antitela na virus hepatitisa C nisu protektivna. Prisustvo antihepatitis C At kod pacijenata sa abnormalnim ALT i prisustvom faktora rizika ukazuju na infekciju ovim virusom (21). Autoimuni hepatitis Autoimuni hepatitis predstavlja inflamaciju jetre nepoznatog porekla koji se povezuje sa hepatitisom na osnovu histoloških ispitivanja, hipergamaglobulinemije i autoantitela. Obiĉno se javlja kod mladih do sredoveĉnih ţena (odnos broja obolelih ţena i muškaraca je 4:1 u korist ţena) uz povišene transaminaze. Kod 80% pacijenata, na osnovu elektroforeza serumskih proteina, prisutna je hipergamaglobulinemija. Testovi koji se izvode kada postoji sumnja na autoimuni hepatitis su: imunoglobulini, antinuklearna antitela, antitela na glatke mišiće, antijetrena-antibubreţna mikrozomalna antitela i antitela na rastvorljiv jetreni antigen, ĉime se utvrċuje tip autoimune bolesti jetre. 12

15 Tip 1 autoimunog hepatitisa se karakteriše prisustvom antinuklearnih antitela i/ili antitela na glatke mišiće. To je najĉešći oblik bolesti. Sedamdeset procenata ţena su mlaċe od 40 godina i preko 30% imaju još jednu imunu bolest, posebno autoimuni tiroiditis, sinovitis ili ulcerativni kolitis. Tip 2 autoimuni hepatitis se karakteriše prisustvom anti-lkm1 i preteţno se javlja kod dece uzrasta od 2-14 godina. Pacijenti sa ovim oblikom bolesti obiĉno imaju pridruţenu drugu autoimunu bolest kao što su dijabetes tipa 1, vitiligo i autoimuni tiroiditis. Ovi pacijenti imaju nizak nivo imunoglobulina A u serumu. Tip 1 i tip 2 autoimunog hepatitisa dobro reaguju na steroide. Tip 3 autoimunog hepatitisa je bolest koja se najreċe dijagnostikuje i koja se karakteriše prisustvom rastvorljivih jetrenih antitela. Ovi pacijenti se ni po ĉemu drugom ne razlikuju od pacijenata koji boluju od tipa 1 autoimunog hepatitisa. Jetrena steatoza i nealkoholni steatohepatitis Nealkoholni steatohepatitis (NASH) je hroniĉna bolest jetre koja u stvari predstavlja stanje širokog dijapazona histoloških bolesti poznatih kao bolest nealkoholne masne jetre. Na dijagnozu NASH obiĉno se sumnja kod osoba sa asimptomatskim povećanjima serumskih parametara jetre, sa povišenim masenim indeksom, dijabetesom tipa 2, ili hiperlipidemijom i bez znakova korišćenja alkohola. Blago povišenje transaminaza (manje od ĉetvorostruke normalne vrednosti) moţe biti jedini kliniĉki pokazatelj i zapravo se moţe reći da je bolest nealkoholne masne jetre verovatno najĉešći razlog blago povišenih vrednosti transaminaza (22). Odnos AST/ALT je obiĉno manji od 1:1 (23). Totalni bilirubin i albumin su obiĉno normalni, a ultrazvuk moţe pokazati masnu infiltraciju jetre. Tok steatoze je uglavnom benigan, dok NASH moţe preći u cirozu (24). Hemohromatoza Hemohromatoza je autozomno-recesivna bolest koja se javlja kod bele rase povezana sa povećanom intestinalnom apsorpcijom gvoţċa i nagomilavanjem velikih koliĉina gvoţċa u jetri, pankreasu i drugim organima. Mnogi pacijenti sa ovom dijagnozom nemaju simptome bolesti, a bolest moţe da se manifestuje pojavom koţne hiperpigmentacije, dijabetes melitusa i hroniĉne bolesti jetre koja se manifestuje umorom, abdominalnim bolom, hepatomegalijom, cirozom i hepatocelularnim karcinomom. Ostale kliniĉke posledice bolesti su: kardiomiopatija, hipertireoidizam, hipogonadizam, impotencija i artropatija. Dijagnoza hemohromatoze se postavlja na osnovu kombinacije kliniĉkih, laboratorijskih i patoloških kriterijuma. Kod povišenog nivoa feritina, treba posumnjati na hemohromatozu, meċutim, pouzdaniji test je saturacija transferina (serumski feritin je pozitivan reaktant akutne faze i izolovano tumaĉenje feritina moţe dati laţno pozitivne rezultate, tako da nije pogodan kao skrining test). Merenjem serumskog gvoţċa i totalnog kapaciteta vezivanja gvoţċa, procenjuje se transferinski indeks zasićenja. Vrednost veća od 45% ukazuje na hemohromatozu (25). Preopterećenje gvoţċem moţe se potvrditi biopsijom odreċivanjem jetrenog indeksa gvoţċa. Vrednost veća od 1.9 ukazuje na nasledno homozigotno oboljenje. Mutacija hemohromatoznog gena (HFE) locirana na kratkom kraku hromozoma 6, odgovorna je za hemohromatozu kod većine pacijenata. MeĊutim, kliniĉki znaĉajno preopterećenje gvoţċem moţe se javiti i kod osoba kod kojih nema mutacije na HFE. Iz ovog razloga, biopsija jetre je i dalje 13

16 zlatni standard za postavljanje dijagnoze ove bolesti, meċutim, ona se ne preporuĉuje kod osoba sa naslednom hemohromatozom mlaċih od 40 godina sa normalnom funkcijom jetre (26). Wilsonova bolest Ovo je genetski poremećaj bilijarne ekskrecije bakra. Obiĉno se dijagnostifikuje u mladosti (5-25 godina starosti). Nivo serumskog ceruloplazmina, uobiĉajenog skrining testa, je smanjen u 85% sluĉajeva. Prisustvo Kayser-Fleischer-ovih prstenova je korisno za postavljanje dijagoze. Ukoliko ovi znaci izostaju, treba proveriti izluĉivanje bakra u dvadeset ĉetvoroĉasovnom urinu. Izluĉivanje više od 100 µg upućuje na Wilsonovu bolest. Deficijencija α 1 -antitripsina Ovo je hroniĉna bolest jetre koja nije uĉestala. Nizak nivo α 1 -antitripsina se detektuje direktnim merenjem u serumu ili smanjenim signalom α-globulina na elektroforezogramu (26) Alkalna fosfataza (ALP, EC ) Alkalna fosfataza (ortofosfat-monoestar fosfohidrolaza) pripada grupi enzima koji u alkalnoj sredini hidrolizuju monoestre fosfatne kiseline, pri ĉemu se oslobaċaju razliĉiti alkoholi ili derivati fenola, zavisno od supstrata koji uĉestvuje u reakciji. ortofosfat monoestar + H 2 O ALP alkohol + ortofosfat Alkalna fosfataza ima malu supstratnu specifiĉnost i deluje na veliki broj razliĉitih prirodnih i sintetskih estara fosfatne kiseline, mada nisu poznati prirodni supstrati na koje enzim deluje u humanom organizmu. Ĉinjenica da osobe sa uroċenim nedostatkom ovog enzima izluĉuju velike koliĉine etanolamin-fosfata ukazuje na to da je ovaj estar (ili moţda fosfatidiletanolamin) jedan od fizioloških supstrata. Optimalni ph za alkalnu fosfatazu je oko 10, zavisno od izoenzimskog sastava i reakcione sredine. Enzim je metalo protein jer u svom sastavu ima cink, a u aktivnom centru ostatak serina. Cink je funkcionalno nerazdvojiv od enzima, ali je za punu enzimsku aktivnost potreban i jon magnezijuma. Odgovarajući odnos Mg 2+ /Zn 2+ je neophodan da bi se postigla optimalna aktivnost. Pored toga, promene u koncentraciji jona Mg 2+ i supstrata izazivaju promene u ph optimumu. Alkalnu fosfatazu inhibiraju Ca +2 i neorganski fosfat. Molekul enzima sadrţi velike koliĉine glikoproteina (27). Alkalna fosfataza se nalazi u gotovo svim organima, a naroĉito visoka aktivnost je prisutna u ćelijskim membranama organa koji imaju apsorptivnu ili ekskretornu funkciju. Najzastupljenija je u mukoznom epitelu tankog creva i placenti, zatim u bubrezima, kostima (osteoblasti), jetri, plućima i slezini. Postoje ĉetiri razliĉita genska lokusa za alkalnu fosfatazu koji su rasporeċeni na prvom i drugom hromozomu. Genetski lokus na hromozomu 1 kodira tzv. tkivno nespecifiĉnu alkalnu fosfatazu (jetreno-koštano-bubreţne izoforme). Proteini sintetisani na ribozomima podleţu posttranslacionim modifikacijama u okviru kojih dolazi do vezivanja razliĉitih koliĉina sijalinske kiseline za molekul enzima zbog ĉega se ove izoforme razlikuju po elektroforetskoj pokretljivosti i termostabilnosti. Koštani enzim je termolabilan, za razliku od jetrenog i bubreţnog enzima koji su termostabilni. Na drugom hromozomu se nalaze genski lokusi za intestinalnu, placentarnu i alkalnu 14

17 fosfatazu zametka. Jetreno-koštano-bubreţne varijante ALP nalaze se u endotelu, ĉetkastoj prevlaci tankog creva i bubreţnih tubula, u mikrovilima, u ţuĉnim kanalićima i u osteoblastima. Koštana ALP ima ulogu u sintezi i kalcifikaciji kostiju, dok je fiziološka uloga jetrene i bubreţne ALP priliĉno nejasna. Intestinalna ALP uĉestvuje u transportu masnih kiselina, kalcijuma i fosfata kroz ćelijsku membranu enterocita i potom putem limfe dospeva u krv, gde se vezuje za membranu eritrocita. Vezivanje za membranu eritrocita je intenzivno kod krvnih grupa A i AB, a neznatno kod krvnih grupa B i O. Placentarna ALP (Reganov izoenzim) se razlikuje od drugih oblika ALP po tome što pokazuje izuzetnu stabilnost prema visokim temperaturama. Posle zagrevanja na 65 C u toku 30 min placentarna ALP ostaje i dalje aktivna, za razliku od ostalih oblika enzima koji se inaktiviraju. Aktivnost placentarne ALP se povećava kod trudnica izmeċu 16-te i 20-te nedelje trudnoće i ostaje povišena sve do poroċaja. Na normalu se vraća 4-7 dana posle poroċaja (13, 27). Serumska ALP zdravih osoba je smeša enzima koji potiĉu najvećim delom iz jetre i kostiju. Kod mladih osoba većina aktivnosti potiĉe od koštane ALP, a kod trudnica aktivnost uglavnom potiĉe iz placente. Razdvajanje izoenzima ALP vrši se na osnovu razlika u: - elektroforetskoj pokretljivosti - otpornosti prema hemijskoj (urea) ili temeperaturnoj denaturaciji - odgovoru na prisustvo selektivnih inhibitora (L-fenilalanin) - afinitetu prema lektinu - imunohemijskim karakteristikama Kako su razlike izmeċu izoenzima ponekada male (posebno kod koštanog i jetrenog izoenzima), moraju se kombinovati razliĉite tehnike da bi se izoenzimi dobro razdvojili. Elektroforetsko razdvajanje izoenzima ALP se vrši pri alkalnom ph i mogu se koristiti razliĉiti potporni medijumi (skrob, agar ili poliakrilamid). Jetrena ALP najbrţe putuje prema anodi. Iako koštana ALP, koja daje nešto razvuĉenije zone, ima manju anodnu mobilnost od jetrene, dolazi do delimiĉnog preklapanja ove dve frakcije. Intestinalni izoenzim putuje sporije od koštane izoforme, a placentarna ALP se uoĉava kao traka koja se preklapa sa frakcijom koštane izoforme. U cilju boljeg razdvajanja koštanog i jetrenog izoenzima predloţene su dve modifkacije elektroforetske metode. Jedna od modifikacija se izvodi u prisustvu lektina (izolovanog iz klice pšenice), koji vezuje N-acetilglukozamiske ostatke na enzimu što više usporava kretanje koštanog nego jetrenog izoenzima. Druga metoda zasniva se na kratkotrajnoj inkubaciji uzorka sa neuraminidazom koja uklanja ostatke sijalinske kiseline sa enzima. S obzirom da su ostaci sijalinske kiseline koštane ALP dostupniji neuraminidazi, nakon inkubacije elektroforetska pokretljivost koštane izoforme je više smanjena nego pokretljivost jetrene izoforme. Umesto elektorforetskog razdvajanja u rutinskoj praksi ĉesto se odreċuje aktivnost enzima γ-gt ĉija aktivnost raste u bolestima jetre, ali ne i u bolestima kostiju (27). Ukoliko se inkubacija sa neuraminidazom produţi (preko noći), doći će znaĉajnog smanjenja u elektroforetskoj pokretljivosti svih izoenzima osim intestinalnog. Ovaj izoenzim nema sijalinsku kiselinu pa je rezistentan na delovanje neuraminidaze. Razlika u temperaturnoj stabilnosti se koristi za odreċivanje placentarne ALP, jer je samo aktivnost ovog izoenzima oĉuvana nakon inkubacije na 65 C u toku 30 minuta. Na denaturaciju u prisustvu visoke koncentracije ureje najosetljiviji je koštani izoenzim, dok su jetreni, intestinalni i placentarni izoenzimi rezistentniji. U prisustvu L-fenilalanina inhibirana je aktivnost intestinalnog i placentarnog izoenzima. Ovaj inhibitor ima slabiji efekat na koštanu i jetrenu ALP. Imunohemijske metode se koriste u komercijalnim testovima za odreċivanje aktivnosti placentarnog i intestinalnog izoenzima (27). 15

18 Referentne vrednosti na 37 C Muškarci: IU/L Ţene: IU/L Aktivnost alkalne fosfataze u plazmi i serumu se odreċuje vrlo ĉesto, ali znaĉaj rezultata za dijagnozu i prognozu bolesti nije naroĉito veliki. Kada se dobije povišena aktivnost ALP u serumu nije moguće odgovoriti na pitanje da li je ona koštanog ili jetrenog porekla dok se ne uradi elektroforetsko razdvajanje, a isto tako samo na osnovu povišene vrednosti ALP ne moţe da se ustanovi da li se radi o intra- ili posthepatiĉnom poremećaju. TakoĊe nema kvantitativne zavisnosti izmeċu aktivnosti ALP i veliĉine koštanog tkiva koje je zahvaćeno malignim procesom. Tumori sekretuju ALP u plazmu, i poznati su tumor-specifiĉni izoenzimi kao što su Regan, Nagao i Kasahara (28). Bolesti kostiju, odnosno svi procesi razgradnje i obnavljanja kostiju, dovode do povećanja aktivnosti ALP, a to se dokazuje elektroforetskim razdvajanjem, pri ĉemu se dobija povećan koštani izoenzim. Kod metastaza na kostima, kao i kod osteogenog sarkoma aktivnosti ALP su veće 5 do 30 puta u odnosu na gornju granicu referentnih vrednosti. Povećana aktivnost se javlja i kod rahitisa usled nedostatka vitamina D, primarnog i sekundarnog hiperparatiroidizma. Frakture i osteomalacija su praćene neznatnim povećanjem aktivnosti ALP, dok osteoporoza, osteomijelitis i mijelom retko dovode do povećanja ALP. Hepatobilijarni procesi (intra- i ekstrahepatiĉna holestaza) uvek dovode do povećanja aktivnosti ALP u serumu, ĉesto i pre nego što su povećane vrednosti transaminaza. Elektroforetskim razdvajanjem se dobija povećan jetreni izoenzim, a ĉesto se pojavljuje i nova frakcija koja se kreće brzo ka anodi i oznaĉava se kao "brzi jetreni" izoenzim. Razlozi za pojavu ove frakcije nisu sasvim jasni i verovatno je da se ne radi o novom izoenzimu, nego o asocijaciji membranskog enzima sa lipidnim materijalom, kao i fragmentima membrane ćelija ţuĉnih puteva i hepatocita. Prisustvo "brze jetrene" ALP uvek je dokaz postojanja opstruktivne bolesti jetre. Povišena ALP praćena svrabom se povezuje sa holestazom prisutnom kod hepatitisa A. Prolazna hiperfosfatemija kod novoroċenĉadi je benigno stanje koje se karakteriše višestruko povećanim vrednostima alkalne fosfataze. Ova vrednost se normalizuje do ĉetvrtog meseca ţivota (27). Nivoi ALP su povišeni kod periferne arterijske bolesti, nezavisno od ostalih tradicionalnih faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti (30). I druge bolesti, kao što su infiltrativna bolest jetre, granulomatozna bolest jetre i amiloidoza mogu prouzrokovati rast ALP. Blago povišene vrednosti ALP mogu se videti u cirozi, hepatitisu i kongestivnoj slabosti srca. Placentarna alkalna fosfataza-palp (Reganov enzim) moţe da se koristi kao tumorski marker kod seminoma i kancera ovariuma. Tokom razvoja ovih kancera smanjuje se supresija gena za PALP što se manifestuje rastom aktivnosti placentarne ALP. Sniţene aktivnosti ALP u serumu se javljaju usled naslednog poremećaja (autosomalno recesivno nasleċivanje) koje je praćeno je izuzetno niskim vrednostima ALP i promenama na kostima koje se dokazuju radiološki i histološki. Pored toga, kod ovih osoba su ĉeste spontane frakture, hiperkalcemija i nefrokalcinoza, kao i visoke koncentracije pirofosfata i fosforiletanolamina u plazmi i urinu. Niski nivoi ALP su primećeni i u hipotireoidizmu, pernicioznoj anemiji, deficijenciji cinka i kongenitalnoj hipofosfatemiji (31). 16

19 2.5. Gama glutamil transferaza (EC ) Gamaglutamil trasferaza je karboksipeptidaza koja uklanja C-terminalnu γ-glutamil grupu iz molekula peptida i prenosi je u druge peptide ili aminokiseline. Mehanizam delovanja ovog enzima je sledeći: GGT γ-glutamil-peptid + aminokiselina TT peptid + γ-glutamil-aminokiselina Enzim se moţe naći u obliku agregata na membranama. Molekul GGT poseduje 2 subjedinice. Na jednom kraju veće subjedinice je 40 hidrofobnih aminokiselina preko kojih je enzim ugraċen u lipidni matriks plazma membrane, a preostali deo molekule je bogat ugljenim hidratima, pomoću kojih je enzim u interakciji sa plazmom. GGT ima fiziološku ulogu u metabolizmu glutationa. Ovaj enzim je najzastupljeniji u bubrezima (ĉetkasti pokrov proksimalnih tubula), pankreasu (acinusne ćelije), tankom crevu (mikrovili) i jetri (epitel ţuĉnih kanalića). Izoforme GGT su posledica posttranslacionih modifikacija, odnosno stvaranja kompleksa sa lipoproteinima ili modifikacije ugljenohidratnog dela molekule. Na osnovu razlika u ugljenohidratnom delu molekule postoje 4 izoforme: jetrena GGT, bubreţna GGT, pankreasna GGT i duodenalna GGT. Iako je polipeptidni deo enzimskog molekula isti bez obzira na tkivo iz koga potiĉe, ove izoforme se meċusobno razlikuju po kinetiĉkim, elektroforetskim i imunološkim osobinama (32). Referentne vrednosti na 30 C Muškarci: 8-38 IU/L Ţene: 5-25 IU/L Serumska GGT u najvećoj meri potiĉe iz jetre i ukazuje na oboljenja bilijarnog trakta, zajedno sa alkalnom-fosfatazom. TakoĊe, povećanje serumske GGT moţe da ukaţe na toksiĉna oštećenja jetre koja indukuju sintezu enzima vezanih za membranu. Serumi zdravih osoba i pacijenata sa oboljenjima jetre odlikuju se molekularnim formama GGT, koje se razlikuju po naelektrisanju i relativnoj molekulskoj masi, ali su sliĉnih kinetiĉkih osobina. Urinarna GGT je bubreţnog porekla i koristi se kao marker bubreţnih bolesti, takoċe uz urinarnu alkalnu-fosfatazu. OdreĊivanje aktivnosti GGT u serumu je znaĉajno kod hepatobilijarnih i bubreţnih oboljenja, kao i za otkrivanje toksiĉnog alkoholnog oštećenja jetre. Hepatobilijarna oboljenja, odnosno intra- i ekstrahepatiĉni holestatski procesi dovode do znaĉajnog povećanja aktivnosti GGT. Intrahepatiĉka holestaza se moţe javiti usled toksiĉnog oštećenja parenhima (alkoholom ili lekovima) ili kao posledica hepatitisa i ciroze jetre. Opstrukcija ţuĉnih puteva nastaje usled infiltrativnih bolesti jetre ili holelitijaze i tada je porast GGT veći nego porast aminotransferaza. U diferencijalnoj dijagnostici oboljenja jetre rezultat povišene serumske GGT treba tumaĉiti zajedno sa rezultatima drugih jetrenih enzima, alanin-aminotransferaze (ALT) i alkalne-fosfataze (ALP). Hroniĉni alkoholizam karakteriše 2-3 puta povišena aktivnost GGT. U akutnom alkoholnom hepatitisu karakteristiĉan je inicijalni brz rast GGT. Aktivnost GGT je mnogo viša u odnosu na druge 17

20 jetrene enzime, pa je GGT dijagnostiĉki najznaĉajniji enzim za otkrivanje toksiĉnog oštećenja jetre alkoholom. Ovo povećanje je delimiĉno povezano sa strukturnim oštećenjem jetre, indukcijom jetrenih mikrozomalnih enzima ili alkoholom oštećenim pankreasom (31). GGT se takoċe moţe koristiti kao rani marker oksidativnog stresa pošto su serumski antioksidativni karotenoidi-likopen, α i β karoten i β kriptoksantin obrnuto proporcionalni alkoholom indukovanom nivou GGT u serumu kod umerenih i teških alkoholiĉara. U akutnom virusnom hepatitisu, nivo GGT će dostići pik u drugoj ili trećoj nedelji bolesti i kod nekih pacijenata ostaće povišen i do 6 nedelja. Nivo GGT je povišen kod oko 30% pacijenata sa hroniĉnom infekcijom hepatitisom C (33). TakoĊe, ostala stanja kao što su nekomplikovani dijabetes mellitus, akutni pankreatitis, infarkt miokarda, anoreksija, hipertireoidizam, gojaznost i mišićna distrofija mogu prouzrokovati povišenje nivoa GGT (28). Nivo GGT moţe biti 2-3 puta veći od gornje granice referentnog intervala kod više od 50% pacijenata sa nealkoholnom masnom jetrom (34). Postoji znaĉajna pozitivna korelacija izmeċu serumskog GGT i nivoa triglicerida u dijabetesu i nivo GGT se smanjuje leĉenjem, naroĉito nakon terapije insulinom. Ozbiljnost bolesti kod pacijenata sa hepatomegalijom ne korelira sa vrednošću GGT (35, 36). Nivo aktivnosti GGT je znaĉajno niţi u drugom i trećem trimestru normalne asimptomatske trudnoće. Primarno se GGT koristi za iskljuĉivanje bolesti kostiju kod pacijenata sa ALP jer se GGT ne nalazi u kostima (32) Laktat dehidrogenaza (LDH, EC ) Laktat dehidrogenaza katalizuje poslednji stupanj glikolize: piruvat + NADH + H + LDH L(+)-laktat + NAD + Ovaj enzim se nalazi u citoplazmi u sledećim tkivima: jetri, plućima, srcu, pankreasu, slezini, placenti i skeletnim mišićima. Postoji pet izoenzima LDH. Svaki od ovih izoenzima je tetramer koga ĉine ĉetiri pojedinaĉna monomera. M-monomer se nalazi u skeletnim mišićima i jetri, dok se H- monomer nalazi u srĉanom mišiću. Kombinacijom ova dva monomera nastaje pet izoenzima koji su oznaĉeni kao LDH1 (H 4 ), LDH2 (H 3 M), LDH3 (H 2 M 2 ), LDH4 (HM 3 ) i LDH5 (M 4 ). Pošto se LDH nalazi u ćelijama mnogih tkiva, merenje ukupne aktivnosti ima relativno mali dijagnostiĉki znaĉaj i jedino se retko primenjuje pri dijagnozi malignih oboljenja, infarkta miokarda i pojedinih anemija. Dijagnostiĉki je mnogo znaĉajnije i specifiĉnije analiziranje izoenzima LDH, obzirom na razliĉitu raspodelu u organima. Referentne vrednosti na 37 C Odrasle osobe: od 230 do 460 IU/L U sluĉaju infarkta miokarda, porast aktivnosti LDH je sporiji od porasta CK i AST, ali se zato i sporije normalizuje. Aktivnost LDH se umereno povećava kod miokarditisa i srĉane slabosti sa hepatiĉnom kongestijom, dok je normalna kod angine i perikarditisa. Kod bolesti jetre i ţuĉnih puteva javlja se porast aktivnosti LDH, ali je manji od povećanja aktivnosti transaminaza. Aktivnost koja je 10 puta veća od normalne javlja se kod toksiĉnog hepatitisa, a nešto niţe vrednosti se javljaju kod virusnog hepatitisa i infektivne mononukleoze. Enzimska aktivnost je normalna, ili blago povišena kod ciroze jetre i opstruktivne ţutice. Kod bolesti bubrega povećana aktivnost LDH javlja se kod pribliţno trećine pacijenata sa bubreţnim bolestima, posebno kod tubularne nekroze i 18

21 pijelonefritisa. U infarktu bubrega, porast izoenzima LDH sliĉan je kao kod infarkta miokarda. U sluĉaju maligne bolesti, porast aktivnosti LDH javlja se kod pacijenata sa metastazama na jetri. Kod hematoloških poremećaja eritrociti i leukociti sadrţe LDH. Hemoliza bilo kod uzorka dovodi do povećanja aktivnosti ovog enzima. Hemolitiĉka i perniciozna anemija, kao i mijeloidna leukemija praćene su porastom aktivnosti LDH. Prilikom ostalih bolesti povećana aktivnost LDH se javlja kod progresivne mišićne distrofije i plućnog embolizma. 3. Cilj rada Zbog velike uloge enzima jetre u dijagnostici bolesti jetre, uraċena je statistiĉka analiza vrednosti enzima jetre kod pacijenata razliĉite starosne dobi, koji su imali bar jednu abnormalnu vrednost. Ispitivani su enzimi: ALT, AST, ALP, GGT kod pacijenata Opšte bolnice ''Studenica'' u Kraljevu u periodu od do godine. Analizirano je ukupno 102 pacijenta (54 muškaraca i 48 ţena) sa povišenim vrednostima enzima jetre. 4. Materijal i metode Vrednosti enzima su odreċene u laboratoriji Opšte bolnice ''Studenica'' u Kraljevu, na biohemijskom analizatoru Beckman Coulter AU 680. Posmatrano je ukupno 102 pacijenta, od ĉega 54 muškarca i 48 ţena. S obzirom da je u okviru posmatranog skupa pacijenata ne postoji velika razlika u zastupljenosti muškaraca i ţena, u ovom radu ćemo analizirati parametre posebno za grupu muškaraca, posebno za grupu ţena OdreĎvanje vrednosti AST-Princip testa Metoda je bazirana na preporuci Internacionalne Federacije za kliniĉku hemiju (IFCC). Kod ove metode, aspartat aminotransferaza (AST) katalizuje transaminaciju aspartat i 2- oksoglutarata, formirajući L-glutamat i oksalacetat. Dodatkom piridoksal fosfata već postojećoj mešavini, reakcija obezbeċuje maksimum katalitiĉke aktivnosti AST. Oksalacetat je redukovan na L- malat od strane malat-dehidrogenaze (MDH), dok se NADH simultano konvertuje u NAD +. Smanjenje absorbance zbog potrošenog NADH se meri na 340 nm i proporcionalno je aktivnosti AST u uzorku. Endogeni piruvat je uklonjen od strane LDH tokom inkubacionog perioda. Princip reakcije: AST 2-oksoglutarat + L-aspartat L-glutamat + oksalacetat oksalacetat + NADH + H + MDH L-malat + NAD OdreĎivanje vrednosti ALT-Princip testa Metoda je bazirana na preporuci Internacionalne Federacije Kliniĉke Hemije (IFCC) ALT transferuje amino grupe iz alanina u 2-oksoglutarat da bi se formirali piruvat i glutamat. Dodatkom piridoksal fosfata u mešavinu ove reakcije, obezbeċuje se maksimalna katalitiĉka aktivnost ALT. Piruvat ulazi u laktat dehidrogenaza (LDH) katalizovanu reakciju sa NADH koji 19

22 stvara laktat i NAD +. Smanjenje absorbance zbog potrošnje NADH se meri na 340 nm i proporcionalan je ALT aktivnosti u uzorku. Princip reakcije: ALT 2-oksoglutarat + L-alanin L-glutamat + piruvat LDH piruvat + NADH + H + L-laktat + NAD OdreĎivanje vrednosti GGT-Princip testa Meoda bazirana na preporuci Internacionalne Federacije za Kliniĉku Hemiju ( IFCC ). GGT katalizuje transfer gama-glutamil grupe iz supstrata, gama-glutamil-3-karboksi-4- nitroanlide, u glicilglicin, propuštajući 5-amino-2-nitrobenzoate. Promena absorbance na 410/480 nm je zbog formacije 5-amino-2-benzoata i direktno je proporcionalna GGT aktivnosti u uzorku. Princip reakcije: L-γ-glutamil-3-karboksi-4-nitroanilid+glicilglicin GGT L-γ-glutamilglicilglicin +5-amino-2n.b OdreĎivanje vrednosti ALP-Princip testa Metoda bazirana na preporuci Nemaĉkog društva za kliniĉku hemiju (GSCC). Aktivnost alkalne fosfataze je odreċena merenjem nivoa konverzije p-nitrofenil fosfata (pnpp) u p-nitrofenol (pnp) u prisustvu magnezijumovih jona i dietanolamin kao fosfatni akceptor na ph 9.8. Nivo povećanja absorbance zbog formacije pnp se meri na 410/480 nm i direktno je proporcionalan ALP aktivnosti u uzorku. Princip reakcije: p-nitrofnil fosfat + H 2 O ALP Mg 2+ fosfat + p-nitrofenol 5. Rezultati istraživanja i diskusija U sledećoj tabeli su navedene vrednosti pokazatelja deskriptivne statistike za posmatrane enzime jetre kod muškaraca AST, ALT, ALP i GGT, kao i osnovni pokazatelji starosti pacijenata. 20

23 Tabela 2. Deskriptivna statistika enzima jetre kod muškaraca promenljiva aritmetička sredina medijana moda frekvencija mode minimalna vrednost maksimalna vrednost standardna devijacija starost 58,3 60, ,46 AST 118,09 56, ,51 ALT 149,67 68, ,53 ALP 279,54 197, ,72 GGT 350,07 164, ,49 Rezultati iz navedene tabele pokazuju da je proseĉna starost posmatranih pacijenata bila pribliţno 58 godina. NajmlaĊi pacijent meċu testiranima je bio starosti 23 godine, a najstariji pacijent je imao 84 godine. Medijalna vrednost starosti kod posmatranog uzorka je 60,5 što nam pokazuje da je polovina, odnosno 27 pacijenata mlaċe od 60,50 godina, a da je preostalih 27 pacijenata starije od 60,5 godina. Modalna vrednost je 62, iz ĉega zakljuĉujemo da je najveći broj pacijenata bio starosti 62 godine. Što se tiĉe vrednosti navedenih enzima, proseĉna vrednost enzima AST iznosi 118,09 IU/L, minimalna izmerena vrednost ovog enzima je 25 IU/L, dok je maksimalna vrednost koja je javlja 1706 IU/L. Polovina posmatranih pacijenata, odnosno njih 27 je imalo vrednost enzima AST do 56 IU/L, dok se kod ostalih 27 pacijenata vrednost enzima AST kretala u intervalu 56 IU/L-1706 IU/L. Najĉešća vrednost ovog enzima koja se pojavila u ovom uzorku je 40 IU/L. Sledeći enzim koji je testiran je ALT. Proseĉna vrednost ovog enzima u analiziranom uzorku je 149,67 IU/L. Medijalna vrednost za enzim ALT je 68,50 IU/L i znaĉajno je manja od proseĉne vrednosti što nam govori o asimetriĉnosti serije sa vrednostima ovog enzima. U analiziranom uzorku vrednost koju enzim ALT uzima je najĉešće 63 IU/L, dok se njegove vrednosti kreću u rasponu od 13 IU/L do 2147 IU/L. Proseĉna vrednost enzima ALP je 279,54 IU/L i za razliku od enzima ALT malo manje odstupa od svoje medijalne vrednosti, što nam govori o manjoj asimetriĉnosti serije vrednosti enzima ALP u odnosu na seriju vrednosti enzima ALT. U analiziranom uzorku vrednost enzima ALP koja se najĉešće javlja je 203 IU/L. Kod poslednje navedenog enzima GGT proseĉna vrednost je 350,07 IU/L, dok se njegove vrednosti kreću u rasponu od minimalnih 35 IU/L do maksimalnih 1969 IU/L. Medijalna vrednost ovog enzima je 164, iz ĉega zakljuĉujemo da 27 pacijenata ima vrednost enzima GGT manju od 164 IU/L, a vrednost ovog enzima kog preostalih 27 se kreće od 164 IU/L do maksimalnih 1969 IU/L. U narednoj tabeli prikazan je detaljniji uvid u starosnu strukturu pacijenta, odnosno prikazana je distribucija frekvencija. Vrednosti iz tabele pokazuju da je 5 pacijenata starosti izmedju 20 i 40 godina, što ĉini 9,26% od ukupnog broja testiranih muškaraca. U analiziranom uzorku najviše su zastupljeni pacijenti izmeċu 61 i 80 godina starosti i oni su u ukupnom broju testiranih pacijenata 21

24 zastupljeni sa 42,59%. Najmanji broj pacijenata pripada starosnoj grupi od godina, odnosno oni ĉine 7,41% od ukupnog broja pacijenata. Tabela 3. Distribucija frekvencija starosti muškaraca interval starosti Frekvencija kumulativna frekvencija struktura (%) kumulativna struktura (%) ,00 5,00 9,26 9, ,00 27,00 40,74 50, ,00 50,00 42,59 92, ,00 54,00 7,41 100,00 ukupno 54,00 54,00 100,00 100,00 Na osnovu izraĉunatih frekvencija, uraċen je grafikon koji ilustruje navedene zakljuĉke o starosnoj dobi pacijenata u analiziranom uzorku. Starosna struktura muškaraca Grafikon 1. Starosna raspodela kod muškaraca koji imaju abnormalne enzime jetre 22

25 Za razliku od starosti pacijenata, ostale analizirane pojave kod muškaraca, odnosno vrednosti testiranih enzima jetre znaĉajno odstupaju od normalne raspodele. Kod ţena smo takoċe posmatrali već pomenute enzime jetre AST, ALT, ALP i GGT i naredna tabela nam prikazuje vrednosti pokazatelja deskriptivne statistike za navedene enzime, kao i za starosnu strukturu pacijenata. Tabela 4. Deskriptivna statistika enzima jetre kod žena promenljiva aritmetička sredina medijana moda frekvencija mode minimalna vrednost maksimalna vrednost standardna devijacija starost 60,06 65, ,76 AST 173,77 54, ,79 ALT 234,00 76, ,72 ALP 177,12 144, ,59 GGT 196,10 110, ,08 Iz prikazane tabele vidimo da je proseĉna starost posmatranih ţena bila pribliţno 60,06 godine. Kao i kod muškaraca, najmlaċi pacijent meċu testiranima je bio starosti 23 godine, dok je najstarija ţena meċu testiranima imala 85 godine, što se ne razlikuje bitno od gornje starosne granice kod muškaraca. Medijalna vrednost starosti kod posmatranog uzorka je 65,50 sto nam pokazuje da je polovina, odnosno 24 pacijenta mladje od 65,50 godina, dok se starost preostala 24 pacijenata kreće izmeċu od 65,50 i 85 godina. Modalna vrednost je 74, priliĉno veća nego kod muškaraca, iz ĉega zakljuĉujemo da je najveći broj testiranih ţena imao 74 godine. Što se tiĉe vrednosti navedenih enzima, proseĉna vrednost enzima AST iznosi 173,77 IU/L, odakle vidimo da je je koncentracija ovog enzima povišena u odnosu na muškarce. Za razliku od proseĉne vrednosti koja je viša nego kod muških pacijenata, minimalna i maksimalna vrednost su manje od donje, odnosno gornje granice vrednosti enzima AST kod muškaraca. Minimalna izmerena vrednost ovog enzima je 13 IU/L, dok je maksimalna vrednost koja se javlja 1083 IU/L. Polovina posmatranih pacijenata, odnosno njih 24 je imalo vrednost enzima AST do 54 IU/L, dok se kod ostala 24 pacijenta vrednost enzima AST kretala u intervalu IU/L. Vrednost ovog enzima koja se najĉešće javlja kod ţena u analiziranom uzorku je 21 IU/L. Sledeći enzim koji je testiran je ALT. Proseĉna vrednost ovog enzima u analiziranom uzorku je 234,00 IU/L. Medijalna vrednost za enzim ALT je 76,00 IU/L, odakle zakljuĉujemo da, kao i kod muških pacijenata, ona znaĉajno odstupa od proseĉne vrednosti, pa nam je to pokazatelj da je serija vrednosti ovog enzima asimetriĉna. U analiziranom uzorku vrednost koju enzim ALT uzima je najĉešće 25 IU/L, dok se njegove vrednosti kreću u rasponu od 7 IU/L do 1728 IU/L. Proseĉna vrednost enzima ALP je 177,12 IU/L što je znaĉajno niţe od vrednosti tog enzima kod muških pacijenata. Ono što je sliĉno kao kod muškaraca, za razliku od enzima ALT malo manje 23

26 odstupa od svoje medijalne vrednosti, što nam govori o manjoj asimetriĉnosti serije vrednosti enzima ALP u odnosu na seriju vrednosti enzima ALT. U analiziranom uzorku vrednost enzima ALP koja se najĉešće javlja je 67 IU/L. Primetimo da je kod muškaraca znaĉajno povišena vrednost enzima ALP. Kod poslednje navedenog enzima GGT proseĉna vrednost je 196,10 IU/L, dok se njegove vrednosti kreću u rasponu od minimalnih 7 IU/L do maksimalnih 1171 IU/L. Medijalna vrednost ovog enzima je 110, iz ĉega zakljuĉujemo da 24 pacijenta imaju vrednost enzima GGT manju od 110 IU/L, a vrednost ovog enzima kod preostala 24 se kreće od 110 IU/L do maksimalnih 1171 IU/L. U narednoj tabeli prikazan je detaljniji uvid u starosnu strukturu ţenskih pacijenta, odnosno prikazana je distribucija frekvencija. Vrednosti iz tabele pokazuju da je 10 ţenskih pacijenata starosti izmeċu 20 i 40 godina, što ĉini 20,83% od ukupnog broja testiranih ţena. Kao i kod muškaraca u analiziranom uzorku najviše su zastupljeni pacijenti izmeċu 61 i 80 godina starosti i oni su u ukupnom broju testiranih pacijenata zastupljeni sa 54,17%. Najmanji broj pacijenata pripada starosnoj grupi od godina, odnosno oni ĉine 6,25% od ukupnog broja pacijenata. Tabela 5. Distribucija frekvencija starosti žena interval starosti Frekvencija kumulativna frekvencija struktura (%) kumulativna struktura (%) ,00 10,00 20,83 20, ,00 19,00 18,75 39, ,00 45,00 54,17 93, ,00 48,00 6,25 100,00 ukupno 48,00 48,00 100,00 100,00 Na osnovu izraĉunatih frekvencija, uraċen je grafikon koji ilustruje navedene zakljuĉke o starosnoj dobi pacijenata u analiziranom uzorku. Na sledećem grafikonu je prikazana starosna struktura ispitanih ţenskih pacijenata. Sa grafika moţemo zakljuĉiti da je naveći broj ispitani ţena izmeċu 61 i 80 godina starosti, kao i da je u meċu ispitanim pacijentima znaĉajno manji broj ţena izmeċu 41 i 60 godina starosti, za razliku od muškaraca, gde je ĉak 22 muškarca u ovom starosnom dobu. 24

27 Starosna struktura žena Grafikon 2. Starosna raspodela kod žena koje imaju abnormalne enzime jetre Standardne parametarske statistiĉke metode imaju za pretpostavku da su analizirani podaci iz uzorka po svom obliku bliski normalnoj raspodeli. U tom sluĉaju se rezultati analize, dobijeni primenom parametarskih metoda, mogu smatrati validnim. Starost muških pacijenata je promenljiva koja ne odstupa znaĉajno od normalne raspodele, što se moţe videti na sledećem histogramu. 25

28 Raspodela pacijenata na osnovu enzima AST Grafikon 3. Raspodela muškaraca na osnovu vrednosti enzima AST Na grafikonu raspodele pacijenata na osnovu vrednosti enzima AST, moţemo zakljuĉiti da je uglavnom kod pacijenta izmerena vrednost manja od 100 IU/L, odnosno kod cak 74,07% ispitanih pacijenta vrednost ovog enzima je manja od navedene. Drugim reĉima, veći broj pacijenata je skoncentrisan unutar jednog intervala izmerenih vrednosti, a sa povećanjem vrednosti ovog enzima disperzija raste. Jedina vrednost koja u velikoj meri odstupa od ostalih izmerenih vrednosti je 1706 IU/L, stoga ovde imamo prisustvo autlajera. Raspodela pacijenata na osnovu enzima ALT Grafikon 4. Raspodela muškaraca na osnovu vrednosti ALT Sliĉno kao kod prethodno testiranog enzima AST, najveći broj pacijenata je imao vrednost enzima ALT manju od 100 IU/L. Sa grafiĉkog prikaza moţemo takoċe videti i da kod izmerenih 26

29 vrednosti ovog enzima jetre postoje vednosti koje znaĉajno odstupaju od većine ostalih izmerenih vrednosti, takozvani autlajeri, što moţe dovesti do nerealnih zakljuĉaka. Broj pacijenata kod kojih se vrednost ovog enzima nalazi u intervalu referentnih vrednosti (0-45 IU/L) je 13, a proseĉna vrednost ovog enzima je 149,67 IU/L. Graniĉna, odnosno referentna vrednost za enzim ALP se kreće u intervalu IU/L, pa sa grafika moţemo zakljuĉiti da pribliţno 33,3% pacijenata ima vrednost ovog enzima u u granicama normale. Za razliku od prethodna dva enzima, ovde moţemo primetiti da je znaĉajno manji broj pacijenata skoncentrisan unutar jednog intervala izmerenih vrednosti za ovaj enzim. Raspodela pacijenata na osnovu enzima GGT Grafikon 5. Raspodela muškaraca na osnovu vrednosti GGT Što se tiĉe enzima GGT, njegova referentna vrednost se kreće u intervalu 0-73 IU/L. Sa grafikona moţemo videti da 18 pacijenata ima vrednost navedenog enzima manju od 100 IU/L, što ĉini pribliţno 33,3% od ukupnog broja testiranih pacijenata. Posmatrali smo raspodelu ţenskih pacijenata na osnovu izmerenih vrednosti enzima AST, ALT, ALP i GGT. 27

30 Raspodela ženskih pacijenata na osnovu enzima AST Grafikon 6. Raspodela žena na osnovu vrednosti AST Što se tiĉe enzima AST, sa prikazanog grafika vidimo da najveći broj ispitanih pacijenata ima vrednost ovog enzima manju od 100 IU/L, taĉnije 64,58% pacijenata ima vrednost enzima AST do navedene granice, dok je kod muškaraca taj procenat nešto veći. Kao i kod izmerenih vrednosti ovih enzima kod muških pacijenata, vidimo da i ovde podaci znaĉajno odstupaju od normalne raspodele. Raspodela ženskih pacijenata na osnovu enzima ALT Grafikon 7. Raspodela žena na osnovu vrednosti ALT Referentne vrednosti za enzim ALT se kreću i u intervalu 0-45 IU/L. Sa prikazanog grafika vidimo da je kod najvećeg broja ispitanih pacijenata vrednost ovog parametra skoncentrisana u intervalu IU/L, dok pribliţno 31,25% pacijenata ima izmerenu vrednost ovog enzima veću od 200 IU/L. 28

31 Raspodela ženskih pacijenata na osnovu enzima ALP Grafikon 8. Raspodela žena na osnovu vrednosti ALP Za razliku od prethodno testiranih enzima, izmerene vrednosti enzima ALP su kod ţenskih pacijenata preteţno skoncentrisane u intervalu IU/L, za razliku od muških pacijenata, gde su vrednosti ovog enzima uglavnom u intervalu IU/L, odakle moţemo zakljuĉiti, uzevši u obzir ĉinjenicu da se referentna vrednost za enzim ALP nalazi u intervalu , da je vrednost ovog enzima nešto povišenija kod ţenskih pacijenata. Ovde nemamo autlajera, odnosno, ne postoji izmerena vrednost enzima ALP koja znaĉajno odstupa od ostalih vrednosti. Sa grafiĉkog prikaza raspodele pacijenata na osnovu enzima GGT, zakljuĉujemo da je kao i kod enzima AST i ALT najveći broj vrednosti u intervalu IU/L. Nesto manje izmerenih vrednosti enzima GGT se nalazi u intervalu IU/L, što ne predstavlja bitnu razliku u odnosu na vrednosti ovog enzima kod muških pacijenata. 29

32 Raspodela ženskih pacijenata na osnovu vrednosti enzima GGT Grafikon 9. Raspodela žena na osnovu vrednosti GGT 30

Bactrim sirup doziranje

Bactrim sirup doziranje 23 апр 2016. Doziranje i uputstvo za upotrebu.. Bactrim (sirup i tablete) je antibiotik koji se koristi za lečenje infekcija koje izazivaju bakterije i drugi pluća,. not socialist metformin stinks thyroxine

More information

Uticaj temperature okoline na hepatocelularno oštećenje kod pacova nakon unošenja 3,4-metilendioksimetamfetamina

Uticaj temperature okoline na hepatocelularno oštećenje kod pacova nakon unošenja 3,4-metilendioksimetamfetamina Volumen 68, Broj 7 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 561 ORIGINALNI Č LANAK UDC: 616.36-091.8-092.9:615.099]:612.014.43 DOI: 10.2298/VSP1107561M Uticaj temperature okoline na hepatocelularno oštećenje kod

More information

Seminarski rad: Poremecaji metabolizma gvozdja

Seminarski rad: Poremecaji metabolizma gvozdja Seminarski rad: Poremecaji metabolizma gvozdja SADRZAJ: 1. UVOD 1 2. REGULACIJA METABOLIZMA GVOZDJA 2 3. LABORATORIJSKI PARAMETRI KAO POKAZATELJ STANJA METABOLIZMA GVOZDJA. 2 3.1.KONCENTRCIJA GVOZDJA.

More information

CELIJAKIJA DA LI DOVOLJNO MISLIMO O NJOJ?

CELIJAKIJA DA LI DOVOLJNO MISLIMO O NJOJ? ðorñe Marina *, Mirjana Stojković, Slavica Savić, Jasmina Ćirić, Biljana Beleslin, Miloš Žarković, Božo Trbojević CELIJAKIJA DA LI DOVOLJNO MISLIMO O NJOJ? Sažetak: Celijakija je često oboljenje koje obuhvata

More information

VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA

VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA GLUCOSE AND TOTAL PROTEIN LEVEL IN LABORATORY RATS UNDER CONDITIONS OF SHORT-TERM FASTING Suljević D.,

More information

KURS SPORTSKE ISHRANE I SUPLEMENTACIJE. Glutamin. Dr Ivana Baralić

KURS SPORTSKE ISHRANE I SUPLEMENTACIJE. Glutamin. Dr Ivana Baralić Glutamin Dr Ivana Baralić Glutamin KURS SPORTSKE ISHRANE Glutamin je jedna od neesencijalnih amino kiselina Glutamin je najzastupljenija slobodna aminokiselina u mišićima i plazmi kod čoveka Skeletni mišići

More information

Metaboličke bolesti jetre Metabolic Liver Diseases

Metaboličke bolesti jetre Metabolic Liver Diseases NOVOSTI U GASTROENTEROLOGIJI NEWS IN GASTROENTEROLOGY Metaboličke bolesti jetre Metabolic Liver Diseases Mirjana Kalauz, Marina Premužić Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju Klinika za unutrašnje

More information

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET. Ivan Budimir Bekan SUVREMENI PRISTUP LIJEČENJU PORTALNE ENCEFALOPATIJE. Diplomski rad.

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET. Ivan Budimir Bekan SUVREMENI PRISTUP LIJEČENJU PORTALNE ENCEFALOPATIJE. Diplomski rad. SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Ivan Budimir Bekan SUVREMENI PRISTUP LIJEČENJU PORTALNE ENCEFALOPATIJE Diplomski rad Akademska godina: 2014./2015. Mentor: prof.dr.sc. Miroslav Šimunić Split, lipanj

More information

BROJLER. Specifikacije ishrane. An Aviagen Brand

BROJLER. Specifikacije ishrane. An Aviagen Brand BROJLER 308 Specifikacije ishrane 2014 An Aviagen Brand Uvod Specifikacije ishrane za brojlere su date u sledećim tabelama za različitu proizvodnju i tržišnu situaciju širom sveta: Neseksirani

More information

RODITELJSKO JATO ROSS 308. Specifikacije Ishrane. An Aviagen Brand

RODITELJSKO JATO ROSS 308. Specifikacije Ishrane. An Aviagen Brand 1 RODITELJSKO JATO ROSS 308 Specifikacije Ishrane An Aviagen Brand Uvod Ova knjižica sadrži nutritivne preporuke za roditeljsko jato Ross 308 (sporo operjavajući) i koristi se zajedno sa Ross Roditeljsko

More information

Prelomna tačka rentabiliteta. LOGO 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton

Prelomna tačka rentabiliteta. LOGO 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton Prelomna tačka rentabiliteta 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton 1 Cilj učenja Pokazati kako promene u vrednostima Izazivača troškova

More information

Aktivnost alkoholdehidrogenaze u jetri krava muzara

Aktivnost alkoholdehidrogenaze u jetri krava muzara Izvorni naučni rad UDK 619:611.36:636.2 Aktivnost alkoholdehidrogenaze u jetri krava muzara Mira Kovačević 1, Slavica Košarčić 1, Milovan Jovičin 1, Ivan Vujanac 2, Aleksandar Milovanović 1, Dejan Bugarski

More information

SMERNICE ZA PROBLEM REFERENTNIH VREDNOSTI U DЕČIJEM UZRASTU. Slobodan Jovanović MD, PhD, Bsc JUGOLAB, Sombor

SMERNICE ZA PROBLEM REFERENTNIH VREDNOSTI U DЕČIJEM UZRASTU. Slobodan Jovanović MD, PhD, Bsc JUGOLAB, Sombor SMERNICE ZA PROBLEM REFERENTNIH VREDNOSTI U DЕČIJEM UZRASTU Slobodan Jovanović MD, PhD, Bsc JUGOLAB, Sombor UVOD Svako ko koristi referentne vrednosti treba da zna da u one samo vodilje za kliniĉara odn.

More information

NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA

NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA UDK: 637.146 NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA Prof, dr Tihomir MILKOViC, dr Jovan PETROViC, Tehnološki fakultet, Leskovac Sažetak Kompozicija startera

More information

III Међунардна Конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, Бања Лука, октобар године

III Међунардна Конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, Бања Лука, октобар године KOMPARACIJA KONCENTRACIJA ALKOHOLA IZMJERENIH ALKOTESTIRANJEM IZDAHNUTOG VAZDUHA I KONCENTRACIJA ALKOHOLA UTVRĐENIH ANALIZOM UZORAKA KRVI NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE TOKOM PERIODA OD DESET GODINA COMPARISON

More information

Moje cijepljenje (vakcina) tvoja zaštita. protiv ospica i hripavca

Moje cijepljenje (vakcina) tvoja zaštita. protiv ospica i hripavca Moje cijepljenje (vakcina) tvoja zaštita protiv ospica i hripavca Ospice Savezni ured za zdravlje i liječnici roditeljima preporučuju cijepljenje protiv ospica kako bi zaštitili svoje novorođenče. Ospice

More information

Primena proteolitičkih enzima u cilju ubrzanja zrenja Gruyerea (Usage of Proteolytics Enzymes for Accelerated Gruyere Ripening)

Primena proteolitičkih enzima u cilju ubrzanja zrenja Gruyerea (Usage of Proteolytics Enzymes for Accelerated Gruyere Ripening) M. Carić i sur.: Primena proteolitičkih... Mljekarstvo (9) 5 Primena proteolitičkih enzima u cilju ubrzanja zrenja Gruyerea (Usage of Proteolytics Enzymes for Accelerated Gruyere Ripening) Dr. Marijana

More information

UTICAJ MAGNEZIJUMA NA PARAMETRE AKTIVNOSTI HIPOTALAMO-HIPOFIZNO- NADBUBREŽNE I HIPOTALAMO-HIPOFIZNO- GONADNE OSOVINE KOD RAGBISTA

UTICAJ MAGNEZIJUMA NA PARAMETRE AKTIVNOSTI HIPOTALAMO-HIPOFIZNO- NADBUBREŽNE I HIPOTALAMO-HIPOFIZNO- GONADNE OSOVINE KOD RAGBISTA UNIVERZITET U BEOGRADU FARMACEUTSKI FAKULTET Gordana M. Dmitrašinović UTICAJ MAGNEZIJUMA NA PARAMETRE AKTIVNOSTI HIPOTALAMO-HIPOFIZNO- NADBUBREŽNE I HIPOTALAMO-HIPOFIZNO- GONADNE OSOVINE KOD RAGBISTA doktorska

More information

Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1

Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1 original research paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XVI, 31 (2011) 43-49 Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1 Valentina Bozhkova Fruit Growing Institute,

More information

Osetljivost Monilinia laxa (Ader. & Ruhl.) na fungicide različitog mehanizma delovanja

Osetljivost Monilinia laxa (Ader. & Ruhl.) na fungicide različitog mehanizma delovanja Pestic. fitomed. (Beograd), 21 (2006) 297304 UDC: 632.3:632.952 Pestic. Phytomed. (Belgrade), 21 (2006) 297304 Naučni rad * Scientific Paper Osetljivost Monilinia laxa (Ader. & Ruhl.) na fungicide različitog

More information

NEUROVESTI VESTI DRUŠTVA MLADIH NEUROLOGA SRBIJE

NEUROVESTI VESTI DRUŠTVA MLADIH NEUROLOGA SRBIJE Sonja Lukić Odeljenje urgentne neurologije, Urgentni centar Klinički centar Vojvodine, Novi Sad Hajduk Veljkova 1 email: sonja_lukic@yahoo.com Recenzent: Akademik, Vladimir S. Kostić Ishemijski moždani

More information

PREOPERATIVNA IDENTIFIKACIJA I KVANTIFIKACIJA PARAMETARA ZA PREDVIĐANJE TEHNIČKI KOMPLIKOVANE LAPAROSKOPSKE HOLECISTEKTOMIJE

PREOPERATIVNA IDENTIFIKACIJA I KVANTIFIKACIJA PARAMETARA ZA PREDVIĐANJE TEHNIČKI KOMPLIKOVANE LAPAROSKOPSKE HOLECISTEKTOMIJE UNIVERZITET U BEOGRADU MEDICINSKI FAKULTET Veselin M. Stanišić PREOPERATIVNA IDENTIFIKACIJA I KVANTIFIKACIJA PARAMETARA ZA PREDVIĐANJE TEHNIČKI KOMPLIKOVANE LAPAROSKOPSKE HOLECISTEKTOMIJE doktorska disertacija

More information

DIJAGNOSTIČKI ALGORITAM U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI HIPERBILIRUBINEMIJA

DIJAGNOSTIČKI ALGORITAM U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI HIPERBILIRUBINEMIJA Paediatr Croat 2006; 50 (Supl 1): 135-143 Pregled Review DIJAGNOSTIČKI ALGORITAM U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI HIPERBILIRUBINEMIJA ALEMKA JAKLIN KEKEZ* Hiperbilirubinemija u dječjoj dobi respektabilan je

More information

IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION. Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ

IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION. Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ UDC 575.827 Original scientific paper IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ Agricultural Research Institute Srbija, Belgrade Agricultural and Technological

More information

KORELACIJA BRONHOALVEOLARNOG LAVATA I FUNKCIJE PLUĆA KOD BOLESNIKA SA SISTEMSKOM SKLEROZOM I REUMATOIDNIM ARTRITISOM

KORELACIJA BRONHOALVEOLARNOG LAVATA I FUNKCIJE PLUĆA KOD BOLESNIKA SA SISTEMSKOM SKLEROZOM I REUMATOIDNIM ARTRITISOM RADOVI BIBLID: 0354 2793, 133(2005) Suppl 2, p. 129-133 UDC: 616.5-004:616-002.77]:616.24-072.7 KORELACIJA BRONHOALVEOLARNOG LAVATA I FUNKCIJE PLUĆA KOD BOLESNIKA SA SISTEMSKOM SKLEROZOM I REUMATOIDNIM

More information

NEINVAZIVNO ISPITIVANJE ARTERIJSKE SPLANHNIČNE CIRKULACIJE U CIROZI JETRE: POVEZANOST SA SERUMSKIM AZOT MONOKSIDOM (NO) I AMONIJAKOM

NEINVAZIVNO ISPITIVANJE ARTERIJSKE SPLANHNIČNE CIRKULACIJE U CIROZI JETRE: POVEZANOST SA SERUMSKIM AZOT MONOKSIDOM (NO) I AMONIJAKOM UIVERZITET U BEOGRADU MEDICISKI FAKULTET Tijana M. Glišić EIVAZIVO ISPITIVAJE ARTERIJSKE SPLAHIČE CIRKULACIJE U CIROZI JETRE: POVEZAOST SA SERUMSKIM AZOT MOOKSIDOM (O) I AMOIJAKOM doktorska disertacija

More information

LIJEČNIČKI VJESNIK. Iz klinike za unutarnje bolesti medic, fakulteta u Zagrebu (Predstojnik prof. Dr. Ivan H. Botterij

LIJEČNIČKI VJESNIK. Iz klinike za unutarnje bolesti medic, fakulteta u Zagrebu (Predstojnik prof. Dr. Ivan H. Botterij LIJEČNIČKI VJESNIK GOD. LXXI1 ZAGREB, SIJEČANJ 1950. BROJ 1 Iz klinike za unutarnje bolesti medic, fakulteta u Zagrebu (Predstojnik prof. Dr. Ivan H. Botterij Današnje stanje patogeneze i terapije anemija*

More information

Ispitivanje oksidativne stabilnosti hladno presovanog ulja suncokreta visokooleinskog tipa pri povišenoj temperaturi

Ispitivanje oksidativne stabilnosti hladno presovanog ulja suncokreta visokooleinskog tipa pri povišenoj temperaturi Ispitivanje oksidativne stabilnosti hladno presovanog ulja suncokreta visokooleinskog tipa pri povišenoj temperaturi Ranko S. Romanić, Snežana Z. Kravić Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi

More information

CELIJAČNA BOLEST KOD DECe: SAVREMENI DIJAGNOSTIČKI PRISTUP

CELIJAČNA BOLEST KOD DECe: SAVREMENI DIJAGNOSTIČKI PRISTUP PREGLEDI LITERATURE BIBLID: 0354 2793, 136(2008) Suppl 2, p. 152-157 CELIJAČNA BOLEST KOD DECe: SAVREMENI DIJAGNOSTIČKI PRISTUP Nedeqko RADLOVIĆ Univerzitetska dečja klinika, Beograd KRATAK SADRŽAJ C e

More information

EFEKTI HIPERTERMIJE NA KONCENTRACIJU GLUKOZE I HEMOGRAM ŠTAKORA (Rattus norvegicus)

EFEKTI HIPERTERMIJE NA KONCENTRACIJU GLUKOZE I HEMOGRAM ŠTAKORA (Rattus norvegicus) NAUČNI RAD Original Paper EFEKTI HIPERTERMIJE NA KONCENTRACIJU GLUKOZE I HEMOGRAM ŠTAKORA (Rattus norvegicus) EFFECTS OF HYPERTHERMIA ON BLOOD SERUM GLUCOSE LEVEL AND HAEMOGRAM IN RATS (Rattus norvegicus)

More information

FRUIT CHARACTERISTICS IN WALNUT TREE POPULATION IN RELATION TO GROWING SEASON ONSET. University of Belgrade, Serbia

FRUIT CHARACTERISTICS IN WALNUT TREE POPULATION IN RELATION TO GROWING SEASON ONSET. University of Belgrade, Serbia UDC 575:634.5 DOI:10.2298/GENSR1003493M Original scientific paper FRUIT CHARACTERISTICS IN WALNUT TREE POPULATION IN RELATION TO GROWING SEASON ONSET Rade MILETIĆ 1, Nevena MITIĆ 2, and Radomirka NIKOLIĆ

More information

Juvenilni Dermatomyositis

Juvenilni Dermatomyositis https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/ba/intro Juvenilni Dermatomyositis Verzija 2. DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Da li je drugačija kod djece u odnosu na odrasle? Kod odraslih, dermatomiozitis može

More information

PREXANOR,tablete, 10mg + 5mg,

PREXANOR,tablete, 10mg + 5mg, SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA PREXANOR,tablete, 10mg + 5mg, Pakovanje: 1 x 30 tableta Ime, oblik, jačina i pakovanje Proizvođač: Servier (Ireland) Industries Ltd. Adresa: Arklow, Co. Wicklow, Gorey Road,

More information

Binokularnost i vertikalni strabizmi

Binokularnost i vertikalni strabizmi Volumen 64, Broj 2 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 109 ORIGINALNI Č L A N C I UDC: 617.761 009.11:612.843 721 Binokularnost i vertikalni strabizmi Binocular responses and vertical strabismus Dušica Risović*,

More information

ELEKTROKARDIOGRAFSKE PROMENE POSLE PNEUMONEKTOMIJE

ELEKTROKARDIOGRAFSKE PROMENE POSLE PNEUMONEKTOMIJE Ivanović B., Jovanović D., Simić D., Kalimanovska D., Vujisić B., Zlatanović M., Čarapić K., Matić S. ELEKTROKARDIOGRAFSKE PROMENE POSLE PNEUMONEKTOMIJE Sažetak: Za razliku od lobektomije, dovodi do značajnih

More information

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA. Δ Aricept film tableta, 5 mg Pakovanje: ukupno 28 film tableta; blister, 2 x 14 film tableta

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA. Δ Aricept film tableta, 5 mg Pakovanje: ukupno 28 film tableta; blister, 2 x 14 film tableta SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA Δ Aricept film tableta, 5 mg Pakovanje: ukupno 28 film tableta; blister, 2 x 14 film tableta Δ Aricept film tableta, 10 mg Pakovanje: ukupno 28 film tableta; blister, 2 x 14

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE. Saša S. Lauš

UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE. Saša S. Lauš UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE Saša S. Lauš ZASTUPLJENOST OSNOVNIH FRAKCIJA SERUMSKIH PROTEINA, IMUNOGLOBULINA G I TITAR ANTITELA PROTIV HERPESVIRUSA 1 U NOVOROĐENE ŽDREBADI POREKLOM

More information

RANO OTKRIVANJE I FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK KLINIČKI ZNAČAJNE PANKREASNE FISTULE KOD BOLESNIKA POSLE CEFALIČNE DUODENOPANKREATEKTOMIJE

RANO OTKRIVANJE I FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK KLINIČKI ZNAČAJNE PANKREASNE FISTULE KOD BOLESNIKA POSLE CEFALIČNE DUODENOPANKREATEKTOMIJE U N I VE R Z I T E T U B E O G R A D U M E D I C I N S K I F A K U L T E T Vladimir D. Dugalić RANO OTKRIVANJE I FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK KLINIČKI ZNAČAJNE PANKREASNE FISTULE KOD BOLESNIKA POSLE CEFALIČNE

More information

CO C K T A I L M E N U

CO C K T A I L M E N U COCKTAIL MENU COCKTAIL MENU COCKTAILS M A R A S I TA C A I P I R I S I M A CC A I P I R O S I A Havan Rum 3 yo, Raspberry lime, Brown sugar, Apple liquer, Apple juice, Passoa Havana Rum 3 yo, Lime, Brown

More information

KLINIČKI ZNAČAJNE INTERAKCIJE SRČANO-AKTIVNIH GLIKOZIDA

KLINIČKI ZNAČAJNE INTERAKCIJE SRČANO-AKTIVNIH GLIKOZIDA UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET KATEDRA ZA KLINIČKU FARMACIJU KLINIČKI ZNAČAJNE INTERAKCIJE SRČANO-AKTIVNIH GLIKOZIDA ZAVRŠNI RAD INTEGRISANOG STUDIJA I i II CIKLUSA Mentor: Doc. dr. Selma

More information

VREDNOST KLINIČKOG I ULTRAZVUČNOG NALAZA U ODNOSU NA ARTROSKOPSKI NALAZ AKUTNIH POVREDA MEDIJALNOG MENISKUSA KOLENA

VREDNOST KLINIČKOG I ULTRAZVUČNOG NALAZA U ODNOSU NA ARTROSKOPSKI NALAZ AKUTNIH POVREDA MEDIJALNOG MENISKUSA KOLENA RADOVI BIBLID: 0370-8179, 136(2008) 1-2, p. 28-32 UDC: 616.728.3:616.75-001]-07 VREDNOST KLINIČKOG I ULTRAZVUČNOG NALAZA U ODNOSU NA ARTROSKOPSKI NALAZ AKUTNIH POVREDA MEDIJALNOG MENISKUSA KOLENA Slađan

More information

JATROGENE POVREDE EKSTRAHEPATItiNIH ZUeNIH PUTEVA

JATROGENE POVREDE EKSTRAHEPATItiNIH ZUeNIH PUTEVA AM ED 2010. 5 (101-105) ISSN-1452-662X UDK: 616.361-089-06 Pregledni rad Srdan Dordev, Zoran Ilid, Nikola Dolovacl JATROGENE POVREDE EKSTRAHEPATItiNIH ZUeNIH PUTEVA Satetak: Povrede bilijamog trakta u

More information

BIOHEMIJSKE AKTIVNOSTI SELEKTOVANIH SOJEVA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE 1. Aleksandra Martinović, R. K. Abrahamsen, D. Obradović 2

BIOHEMIJSKE AKTIVNOSTI SELEKTOVANIH SOJEVA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE 1. Aleksandra Martinović, R. K. Abrahamsen, D. Obradović 2 Biotechnology in Animal Husbandry 22 (1-2), p 139-151, 26 ISSN 145-9156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun UDC 637.33 BIOHEMIJSKE AKTIVNOSTI SELEKTOVANIH SOJEVA BAKTERIJA MLEČNE

More information

BOLESTI LIŠĆA JAGODE

BOLESTI LIŠĆA JAGODE Tihomir MILIČEVIĆ Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu e-mail: tmilicevic@agr.hr BOLESTI LIŠĆA JAGODE SAŽETAK Na jagodama je opisan veći broj bolesti kojima se simptomi javljaju ponajviše na lišću,

More information

Suvremene spoznaje o alkoholizmu u 21. stoljeću

Suvremene spoznaje o alkoholizmu u 21. stoljeću SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Lorena Đapo Suvremene spoznaje o alkoholizmu u 21. stoljeću DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2017. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Lorena Đapo Suvremene spoznaje

More information

STANDARDIZIRANO EUROPSKO ISTRAŽIVANJE O ALKOHOLU

STANDARDIZIRANO EUROPSKO ISTRAŽIVANJE O ALKOHOLU STANDARDIZIRANO EUROPSKO ISTRAŽIVANJE O ALKOHOLU Standardized European Alcohol Survey RARHA SEAS Rezultati istraživanja u Hrvatskoj Nositelj istraživanja: Hrvatski zavod za javno zdravstvo Istraživanje

More information

VREDNOSTI VITAMINA D KOD DECE SA BRONHOOPSTRUKCIJAMA

VREDNOSTI VITAMINA D KOD DECE SA BRONHOOPSTRUKCIJAMA UNIVERZITET U PRIŠTINI MEDICINSKI FAKULTET Kosovska Mitrovica VREDNOSTI VITAMINA D KOD DECE SA BRONHOOPSTRUKCIJAMA - Doktorska disertacija - Mentor: Doc. Dr Snežana Marković Jovanović Kandidat: Ass. Dr

More information

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Odjel za kemiju Preddiplomski studij kemije

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Odjel za kemiju Preddiplomski studij kemije Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Odjel za kemiju Preddiplomski studij kemije Ivana Živković KEMIJA VITAMINA B6 I SINTEZA NOVIH ANALOGA VITAMINA B6 ZAVRŠNI RAD Osijek, 2016. Mentor: izv. prof. dr.

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU MEDICINSKI FAKULTET. Dr Irena S. Đunić ZNAČAJ BIOMARKERA U PROCENI OŠTEĆENJA ZGLOBA KOD BOLESNIKA SA HEMOFILIJOM

UNIVERZITET U BEOGRADU MEDICINSKI FAKULTET. Dr Irena S. Đunić ZNAČAJ BIOMARKERA U PROCENI OŠTEĆENJA ZGLOBA KOD BOLESNIKA SA HEMOFILIJOM UNIVERZITET U BEOGRADU MEDICINSKI FAKULTET Dr Irena S. Đunić ZNAČAJ BIOMARKERA U PROCENI OŠTEĆENJA ZGLOBA KOD BOLESNIKA SA HEMOFILIJOM Doktorska disertacija Beograd, 2013 UNIVERSITY OF BELGRADE MEDICAL

More information

LIJEČNIČKI VJESNIK G O D. L X V III. Z A G R E B. K O L O V O Z B R O J 7 i 8

LIJEČNIČKI VJESNIK G O D. L X V III. Z A G R E B. K O L O V O Z B R O J 7 i 8 LIJEČNIČKI VJESNIK G O D. L X V III. Z A G R E B. K O L O V O Z 1946. B R O J 7 i 8 iz Laboratorija za standardizaciju organoterapeutskih preparata»plive«, Savjetovališta za dijabetičare i II. Internog

More information

Korelacija izme u dužine dugih kostiju podlaktice i potkolenice sa telesnom visinom u našoj populaciji

Korelacija izme u dužine dugih kostiju podlaktice i potkolenice sa telesnom visinom u našoj populaciji Strana 394 VOJNOSANITETSKI PREGLED Vojnosanit Pregl 2012; 69(5): 394 398. ORIGINALNI LANAK UDC: 611.087.1:340.6 DOI: 10.2298/VSP1205394M Korelacija izme u dužine dugih kostiju podlaktice i potkolenice

More information

UTJECAJ SILAZNOG SIROVOG MLEKA NA STADILNOST KRATKOTRAJNO UHT STERIUZOVANOG ČOKOLADNOG MLEKA U TOKU LAGEROVANJA

UTJECAJ SILAZNOG SIROVOG MLEKA NA STADILNOST KRATKOTRAJNO UHT STERIUZOVANOG ČOKOLADNOG MLEKA U TOKU LAGEROVANJA UK: 637. UTJECAJ SILAZNOG SIROVOG MLEKA NA STAILNOST KRATKOTRAJNO UHT STERIUZOVANOG ČOKOLANOG MLEKA U TOKU LAGEROVANJA r Božidar MASLOVARIĆ, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Života BURMA- ZOVlC, inž.,

More information

Primena mehaničke ventilacije kod pedijatrijskih bolesnika

Primena mehaničke ventilacije kod pedijatrijskih bolesnika Strana 876 VOJNOSANITETSKI PREGLED Volumen 65, Broj 12 ORIGINALNI Č L A N C I UDC: 616-053.2:615.816.2 Primena mehaničke ventilacije kod pedijatrijskih bolesnika Use of mechanical ventilation in pediatric

More information

NAUČNI RAD. Ključne reči: modifikovana atmosfera, pastrmka, šaran, svežina, ukupan isparljivi azot, ph. UDK :597:66

NAUČNI RAD. Ključne reči: modifikovana atmosfera, pastrmka, šaran, svežina, ukupan isparljivi azot, ph. UDK :597:66 Uticaj pakovanja u modifikovanoj atmosferi i vakuumu na odabrane hemijske parametre svežine kalifornijske pastrmke (Oncorhynchus mykiss) i odrezaka šarana (Cyprinus carpio) Jelena A. Babić 1, Mirjana R.

More information

EKSTRAKCIJA I ODREĐIVANJE SADRŢAJA KOFEINA U MLJEVENOJ KAHVI DOSTUPNOJ NA DOMAĆEM TRŢIŠTU

EKSTRAKCIJA I ODREĐIVANJE SADRŢAJA KOFEINA U MLJEVENOJ KAHVI DOSTUPNOJ NA DOMAĆEM TRŢIŠTU UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET KATEDRA ZA PRIRODNO-MATEMATIČKE PREDMETE U FARMACIJI EKSTRAKCIJA I ODREĐIVANJE SADRŢAJA KOFEINA U MLJEVENOJ KAHVI DOSTUPNOJ NA DOMAĆEM TRŢIŠTU ZAVRŠNI RAD INTEGRISANOG

More information

Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties

Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties Professional paper Stručni rad UDK: 634.1/.8-152.7:664.2.0938 DOI: 10.7251/AGREN1204681N Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties

More information

Introduction. L.B. Roostita, H. A. W. Lengkey

Introduction. L.B. Roostita, H. A. W. Lengkey Biotechnology in Animal Husbandry 30 (2), p 289293, 2014 ISSN 14509156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, BelgradeZemun UDC 637.07'636.4 DOI: 10.2298/BAH1402289R DETERMINATION OF PORK ADULTERATION

More information

ELEKTROFORETSKO ISPITIVANJE RAZGRADNJE PROTEINA MLEKA TOKOM ZRENJA NOVOSADSKOG SIRA PROIZVEDENOG PRIMENOM RENILAZE*

ELEKTROFORETSKO ISPITIVANJE RAZGRADNJE PROTEINA MLEKA TOKOM ZRENJA NOVOSADSKOG SIRA PROIZVEDENOG PRIMENOM RENILAZE* Literatura 1. Alais Ch.: Science du lait. Principles des techniques laitieres, Sep, Paris, 1974. 2. Cantin Ch.: Guide pratiques des fromages Solar, Paris, 1976. 3. Davis J. G.: Cheese, Vol III, Churchill

More information

UTICAJ RAZLIČITOG ODNOSA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE NA SPEKTAR AMINOKISELINA JOGURTA PROIZVEDENIH IZ KRAVU EG MLIJEKA

UTICAJ RAZLIČITOG ODNOSA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE NA SPEKTAR AMINOKISELINA JOGURTA PROIZVEDENIH IZ KRAVU EG MLIJEKA UTICAJ RAZLIČITOG ODNOSA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE NA SPEKTAR AMINOKISELINA JOGURTA PROIZVEDENIH IZ KRAVU EG MLIJEKA Natalija KAPAC-PARKACEVA, O. BAUER i T. CiZBANOVSKI Zemljodjelsko-šumarski fakultet,

More information

ISPARLJIVA JEDINJENJA PIROTSKOG KAČKAVALJA OD OVČIJEG MLEKA

ISPARLJIVA JEDINJENJA PIROTSKOG KAČKAVALJA OD OVČIJEG MLEKA 1 NEBOJŠA P. MILOSAVLJEVIĆ 2 NATAŠA M. JOKOVIĆ 3 NIKO S. RADULOVIĆ 3 POLINA D. BLAGOJEVIĆ 2 DRAGIŠA S. SAVIĆ 1 Visoka poljoprivredno-prehrambena škola, Prokuplje, Srbija 2 Univerzitet u Nišu, Tehnološki

More information

DEPRESIVNOST KOD DJECE I MLADIH

DEPRESIVNOST KOD DJECE I MLADIH SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET ODSJEK ZA ODGOJITELJSKI STUDIJ ANAMARIJA KOS ZAVRŠNI RAD DEPRESIVNOST KOD DJECE I MLADIH PETRINJA,RUJAN 2016. 1 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET ODSJEK

More information

CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO

CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/17 CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO COBA Systems Robno Materijalno Finansijska Kartica i Registar Kartica artikla Kontrola ispravnosti

More information

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA Dopil 5 mg filmom obložene tablete Dopil 10 mg filmom obložene tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV 1 Dopil 5 mg filmom obložena tableta sadržava

More information

Karakteristike metaboli~kog sindroma X u ispitivanoj populaciji

Karakteristike metaboli~kog sindroma X u ispitivanoj populaciji Originalni radovi Op{ta medicina 2004; 10 (2-3): 114-121 Prim. dr Zoran Jankovi}, Dr Mira Jankovi} Dom zdravlja - Lebane Karakteristike metaboli~kog sindroma X u ispitivanoj populaciji Klju~ne re~i: gojaznost

More information

KORIST TRANSFUZIJA AUTOLOGNE KRVI KOD OPERACIJA UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA

KORIST TRANSFUZIJA AUTOLOGNE KRVI KOD OPERACIJA UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Zrinka Orešković KORIST TRANSFUZIJA AUTOLOGNE KRVI KOD OPERACIJA UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA DISERTACIJA ZAGREB, 2015. Rad je izrađen na Klinici za Ortopediju

More information

Kontrolirana klinička studija analgetskog učinka HWA 272 u usporedbi s paracetamolom i placebom

Kontrolirana klinička studija analgetskog učinka HWA 272 u usporedbi s paracetamolom i placebom s paracetamolom i placebom. Med Vjesn 1993; 25(1-2):77-82 77 Kontrolirana klinička studija analgetskog učinka HWA 272 u usporedbi s paracetamolom i placebom Zlatko Hrgović i Senad Habibović Stručni rad

More information

Biopsija sentinel limfnog čvora kod karcinoma dojke

Biopsija sentinel limfnog čvora kod karcinoma dojke Strana 228 VOJNOSANITETSKI PREGLED Volumen 66, Broj 3 ORIGINALNI Č L A N A K UDC: 618.19 006:616 07 Biopsija sentinel limfnog čvora kod karcinoma dojke Sentinel lymph node biopsy in breast neoplasms Milan

More information

F18-FLUORODEOKSIGLUKOZA (FDG) PET/CT SMJERNICE U ONKOLOGIJI Pripremile: prim. dr. Renata MILARDOVIĆ, doc. dr. Nermina BEŠLIĆ

F18-FLUORODEOKSIGLUKOZA (FDG) PET/CT SMJERNICE U ONKOLOGIJI Pripremile: prim. dr. Renata MILARDOVIĆ, doc. dr. Nermina BEŠLIĆ KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU F18-FLUORODEOKSIGLUKOZA (FDG) PET/CT SMJERNICE U ONKOLOGIJI Pripremile: prim. dr. Renata MILARDOVIĆ, doc. dr. Nermina BEŠLIĆ Preporuke

More information

Celijakija pregled i predviđanja

Celijakija pregled i predviđanja Pregledni članak / Review UDK 616.341 664.236:614.3 Celijakija pregled i predviđanja Coeliac disease a retrospective and prospective view Irena Barbarić 1 1 Klinika za dječje bolesti, KBC Rijeka SAŽETAK.

More information

THE MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF THE FLOWER AND THE PER CENT OF FERTILISED PISTILS OF PROMISING YELLOW FRUITING RASPBERRY HYBRIDS

THE MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF THE FLOWER AND THE PER CENT OF FERTILISED PISTILS OF PROMISING YELLOW FRUITING RASPBERRY HYBRIDS UDK 634.711:631.527.5 THE MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF THE FLOWER AND THE PER CENT OF FERTILISED PISTILS OF PROMISING YELLOW FRUITING RASPBERRY HYBRIDS Dragan Nikolić, Aleksandar Radović 1 Abstract The

More information

Iva Štimac. Utjecaj vakuuma na elemente mokraćnog sedimenta DIPLOMSKI RAD. Predan Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu

Iva Štimac. Utjecaj vakuuma na elemente mokraćnog sedimenta DIPLOMSKI RAD. Predan Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Iva Štimac Utjecaj vakuuma na elemente mokraćnog sedimenta DIPLOMSKI RAD Predan Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Zagreb, 2015. Ovaj diplomski rad prijavljen je na kolegiju Klinička

More information

IX / XV KONGRES NEUROLOGA SRBIJE

IX / XV KONGRES NEUROLOGA SRBIJE IX / XV KONGRES NEUROLOGA SRBIJE SA MEÐUNARODNIM UČEŠĆEM ZBORNIK SAŽETAKA BEOGRAD, 14-16. NOVEMBAR 2013. 1 MINI SIMPOZIJUMI 2 Faktori rizika za bolest malih krvnih sudova mozga T. Pekmezović Institut za

More information

Utvđivanje nivoa rezistentnosti Myzus persicae (Sulzer) biohemijskim metodama

Utvđivanje nivoa rezistentnosti Myzus persicae (Sulzer) biohemijskim metodama Pestic. fitomed. (Beograd), 22 (2007) 291-299 UDC: 632.95.025.8:632.6:634.25+633.71 Pestic. Phytomed. (Belgrade), 22 (2007) 291-299 Naučni rad * Scientific Paper Utvđivanje nivoa rezistentnosti Myzus persicae

More information

Ivan Luketin IDENTIFICIRANJE RIZIČNIH FAKTORA ZA RAZVOJ KRONIČNOG ALKOHOLIZMA I PREVENTIVNO DJELOVANJE SESTRINSKE PROFESIJE.

Ivan Luketin IDENTIFICIRANJE RIZIČNIH FAKTORA ZA RAZVOJ KRONIČNOG ALKOHOLIZMA I PREVENTIVNO DJELOVANJE SESTRINSKE PROFESIJE. SVEUČILIŠTE U SPLITU Podružnica SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVA Ivan Luketin IDENTIFICIRANJE RIZIČNIH FAKTORA ZA RAZVOJ KRONIČNOG ALKOHOLIZMA I PREVENTIVNO

More information

CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY

CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY Journal of Agricultural Sciences Vol. 54, No 3, 2009 Pages 205-212 UDC: 635.14+635.53:66.047.4/.5 Original scientific paper CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY Jelena Marković

More information

DIFFERENT STERILIZATION METHODS FOR OVERCOMING INTERNAL BACTERIAL INFECTION IN SUNFLOWER SEEDS

DIFFERENT STERILIZATION METHODS FOR OVERCOMING INTERNAL BACTERIAL INFECTION IN SUNFLOWER SEEDS Zbornik Matice srpske za prirodne nauke / Proc. Nat. Sci, Matica Srpska Novi Sad, 109, 59 64, 2005 UDC 633.854.78:631.53.027.2 Ksenija J. Taški-Ajdukoviã 1, Dragana M. Vasiã 2 1 National Laboratory for

More information

Biološke karakteristike izolata Botrytis cinerea Pers. različite osetljivosti na dikarboksimide

Biološke karakteristike izolata Botrytis cinerea Pers. različite osetljivosti na dikarboksimide Pestic. fitomed. (Beograd), 22 (2007) 37-54 UDC: 632.4:632.952) Pestic. Phytomed. (Belgrade), 22 (2007) 37-54 Naučni rad * Scientific Paper Biološke karakteristike izolata Botrytis cinerea Pers. različite

More information

ANALIZA FAKTORA KOJI UTICU NA TOK ESTRALNOG CIKLUSA VISOKOMLECNIH KRAVA* ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING ESTRUS CYCLE IN DAIRY COWS

ANALIZA FAKTORA KOJI UTICU NA TOK ESTRALNOG CIKLUSA VISOKOMLECNIH KRAVA* ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING ESTRUS CYCLE IN DAIRY COWS UDK 619:612.621.5:636.2.034 ANALIZA FAKTORA KOJI UTICU NA TOK ESTRALNOG CIKLUSA VISOKOMLECNIH KRAVA* ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING ESTRUS CYCLE IN DAIRY COWS M. Jovicin, T. Petrujkic, A. Milovanovic,

More information

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA FENOLIP 160 mg tvrde kapsule 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LIJEKA Jedna kapsula sadržava 160 mg fenofibrata. Jedna kapsula sadržava 8 mg natrija.

More information

ANALIZA KLINIČKIH I IMUNOSEROLOŠKIH OSOBENOSTI BOLESNIKA SA KRIOGLOBULINEMIJOM: DOPRINOS UTVRDJIVANJU FENOTIPOVA

ANALIZA KLINIČKIH I IMUNOSEROLOŠKIH OSOBENOSTI BOLESNIKA SA KRIOGLOBULINEMIJOM: DOPRINOS UTVRDJIVANJU FENOTIPOVA -UNIVERZITET U BEOGRADU MEDICINSKI FAKULTET Snežana D. Arandjelović ANALIZA KLINIČKIH I IMUNOSEROLOŠKIH OSOBENOSTI BOLESNIKA SA KRIOGLOBULINEMIJOM: DOPRINOS UTVRDJIVANJU FENOTIPOVA Doktorska disertacija

More information

METODE ZA OTKRIVANJE PROMJENA KOD DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA

METODE ZA OTKRIVANJE PROMJENA KOD DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA Mulahusić, A., Tuno, N.: Metode za otkrivanje promjena kod daljinskih istraživanja 3 UDK 528.85 Pregledni naučni rad METODE ZA OTKRIVANJE PROMJENA KOD DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA METHODS FOR CHANGE DETECTION

More information

Obilježja konzumiranja alkohola kod učenika srednje medicinske škole. Olivera Petrak 1, Verica Oreščanin 2, Aleksandar Racz 1

Obilježja konzumiranja alkohola kod učenika srednje medicinske škole. Olivera Petrak 1, Verica Oreščanin 2, Aleksandar Racz 1 Obilježja konzumiranja alkohola kod učenika srednje medicinske škole Olivera Petrak 1, Verica Oreščanin 2, Aleksandar Racz 1 1 Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2 Klinička bolnica Dubrava, Zagreb Sažetak

More information

BOLESTI MOKRAĆNO-POLNOG SISTEMA

BOLESTI MOKRAĆNO-POLNOG SISTEMA BOLESTI MOKRAĆNO-POLNOG SISTEMA Hronična bubrežna insuficijencija Benigna hiperplazija prostate Infekcije urinarnog trakta kod djece Upale urinarnog sistema kod odraslih Bolesti mokraćno-polnog sistema

More information

Sigurno snabdevanje Hranom dobrih nutritivnih osobina I bez prisustva štetnih supstanci

Sigurno snabdevanje Hranom dobrih nutritivnih osobina I bez prisustva štetnih supstanci Sigurno snabdevanje Hranom dobrih nutritivnih osobina I bez prisustva štetnih supstanci Kontaminacija hrane, vode i zemljišta Smanjenje sadrţaja nutritivnih materija Promena ukusa (jagode) Zaštite potrošača

More information

Dijagnostički testovi za celijakiju

Dijagnostički testovi za celijakiju Kratki pregledni članak / Mini-review Dijagnostički testovi za celijakiju Diagnostic tests for coeliac disease Irena Barbarić Klinika za pedijatriju, KBC Rijeka Prispjelo: 15. 10. 2008. Prihvaćeno: 8.

More information

Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant Apple Varieties*

Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant Apple Varieties* Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant * Senzorička evaluacija plodova jabuke nekih sorata otpornih na čađavu krastavost* Zlatko Čmelik, Jasmina Družić, Bogdan Cvjetković i Krunoslav Dugalić

More information

Greške i komplikacije torakalne drenaže

Greške i komplikacije torakalne drenaže Volumen 63, Broj 2 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 137 ORIGINALNI Č L A N A K UDC: 617.542:616 089.48 Greške i komplikacije torakalne drenaže Failures and complications of thoracic drainage Ivana Đorđević*,

More information

Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela

Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela Zoran Iličković, Eldin Redžić, Franc Andrejaš, Gordan

More information

HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK

HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK Ivana Pažur Vojvodić Knjižnica Instituta Ruđer Bošković, Zagreb ipazur@irb.hr Sažetak Web 2.0 donio je interaktivna sučelja

More information

THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF MILK ON YIELD OF SEMI-HARD CHEESE

THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF MILK ON YIELD OF SEMI-HARD CHEESE Biotechnology in Animal Husbandry 26 (3-4), p 167-177, 2010 ISSN 1450-9156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun UDC 637.04:637.353 DOI:10.2298/BAH1004167B THE INFLUENCE OF CHEMICAL

More information

INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA KOD DJECE

INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA KOD DJECE SADRŽAJ DEFINICIJA 2 KLASIFIKACIJA 2 EPIDEMIOLOGIJA 3 ETIOLOGIJA 3 FAKTORI RIZIKA 4 DIJAGNOZA I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA 5 ISTORIJA BOLESTI 7 FIZIKALNI PREGLED 8 PRETRAGE 9 PROCJENA TIPA INFEKCIJE 12 LIJEČENJE

More information

MKB-10. Preventivni vodič za tranzitornu ishemičnu ataku i moždani udar. napadaji i sindromu u vezi s njima. prolazni cerebralni ishemijski. Maj 2006.

MKB-10. Preventivni vodič za tranzitornu ishemičnu ataku i moždani udar. napadaji i sindromu u vezi s njima. prolazni cerebralni ishemijski. Maj 2006. G45 MKB-10 Preventivni vodič za tranzitornu ishemičnu ataku i moždani udar prolazni cerebralni ishemijski napadaji i sindromu u vezi s njima Maj 2006. PREVENTIVNI VODIČ ZA TRANZITORNU ISHEMIČNU ATAKU I

More information

Prader Willi sindrom Medicinska upozorenja. Preporuke stručnoga medicinskog tima za Prader Willi sindrom

Prader Willi sindrom Medicinska upozorenja. Preporuke stručnoga medicinskog tima za Prader Willi sindrom Prader Willi sindrom Medicinska upozorenja Preporuke stručnoga medicinskog tima za Prader Willi sindrom PRADER WILLI SINDROM Prader Willi sindrom (PWS) je kompleksan genetski poremećaj koji proizlazi iz

More information

PROCJENA KVALITETA ŽIVOTA KOD BOLESNIKA SA CENTRALNIM, PERIFERNIM I MJEŠOVITIM TIPOM HRONIČNOG NEUROPATSKOG BOLA

PROCJENA KVALITETA ŽIVOTA KOD BOLESNIKA SA CENTRALNIM, PERIFERNIM I MJEŠOVITIM TIPOM HRONIČNOG NEUROPATSKOG BOLA UNIVERZITET U BANJOJ LUCI MEDICINSKI FAKULTET BANJA LUKA ZORAN VUKOJEVIĆ PROCJENA KVALITETA ŽIVOTA KOD BOLESNIKA SA CENTRALNIM, PERIFERNIM I MJEŠOVITIM TIPOM HRONIČNOG NEUROPATSKOG BOLA DOKTORSKA DISERTACIJA

More information

Sunčica Srećković*, Mirjana Janićijević Petrović*, Nenad Petrović*, Miroslav Vukosavljević

Sunčica Srećković*, Mirjana Janićijević Petrović*, Nenad Petrović*, Miroslav Vukosavljević Volumen 68, Broj 3 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 225 ORIGINALNI Č LANAK UDC: 617.7-007.681-08 DOI:10.2298/VSP1103225S Poređenje efekata primarne medikamentne terapije i primarne argonlaser trabekuloplastike

More information

Osnove veterinarske anesteziologije

Osnove veterinarske anesteziologije Osnove veterinarske anesteziologije Prof. dr Plamen Trojačanec Prof. dr Bojan Toholj Doc. dr Snježana Trojačanec Doc. dr Ksenija Ilievska Prof. dr Plamen Trojačanec; Prof. dr Bojan Toholj Doc. dr Snježana

More information

Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća

Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća Utjecaj IZVORNI temperature ZNANSTVENI zraka RAD tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog

More information

GLASILO ZBORA LIJEČN IK A HRVATSKE

GLASILO ZBORA LIJEČN IK A HRVATSKE GLASILO ZBORA LIJEČN IK A HRVATSKE THE JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF CROATIA UVODNIK. S A D R Ž A J Klinička zapažanja o»endemskoj nefropatiji«u Hrvatskoj Z. Radošević, M. Radonić i Z. Horvat 445

More information

CAMPYLOBACTER SPP. ZOONOTSKI MIKROORGANIZAM **

CAMPYLOBACTER SPP. ZOONOTSKI MIKROORGANIZAM ** Biotechnology in Animal Husbandry 24 (1-2), p 155-162, 2008 ISSN 1450-9156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun UDC 591.2 CAMPYLOBACTER SPP. ZOONOTSKI MIKROORGANIZAM ** S. Ivanović*

More information

EKSPRESIJA GENA ZA INHIBITOR SERINSKIH PROTEINAZA (BvSTI) ŠEĆERNE REPE (Beta vulgaris L.) I ULOGA U OTPORNOSTI NA INSEKTE

EKSPRESIJA GENA ZA INHIBITOR SERINSKIH PROTEINAZA (BvSTI) ŠEĆERNE REPE (Beta vulgaris L.) I ULOGA U OTPORNOSTI NA INSEKTE UNIVERZITET U BEOGRADU BIOLOŠKI FAKULTET Jelena M. Savić EKSPRESIJA GENA ZA INHIBITOR SERINSKIH PROTEINAZA (BvSTI) ŠEĆERNE REPE (Beta vulgaris L.) I ULOGA U OTPORNOSTI NA INSEKTE doktorska disertacija

More information