SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

Size: px
Start display at page:

Download "SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA"

Transcription

1 SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA Dopil 5 mg filmom obložene tablete Dopil 10 mg filmom obložene tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV 1 Dopil 5 mg filmom obložena tableta sadržava 5 mg donepezilklorida. 1 Dopil 10 mg filmom obložena tableta sadržava 10 mg donepezilklorida. Pomoćne tvari su navedene u FARMACEUTSKI OBLIK Filmom obložena tableta. Dopil 5 mg tablete: bijele do gotovo bijele, okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete s oznakom X na jednoj strani i 11 na drugoj strani. Dopil 10 mg tablete: žute, okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete s oznakom X na jednoj strani i 12 na drugoj strani. 4. KLINIČKI PODACI 4.1 Terapijske indikacije Dopil tablete se upotrebljavaju za simptomatsko liječenje blage do umjereno teške Alzheimerove demencije. 4.2 Doziranje i način primjene Odrasli/stariji: Liječenje započinje s 5 mg/dan (jednom dnevno). Dopil tablete se uzimaju peroralno, navečer, prije spavanja. Dozu od 5 mg na dan treba primjenjivati najmanje jedan mjesec kako bi se očitovao najraniji klinički odgovor na liječenje i kako bi se postigle ravnotežne koncentracije donepezilklorida. Nakon jednomjesečne procjene liječenja s 5 mg na dan, doza se može povisiti na 10 mg na dan (jednom na dan). Maksimalna preporučena dnevna doza je 10 mg. Doze veće od 10 mg na dan nisu bile ispitivane u kliničkim studijama. Liječenje treba započeti i nadzirati liječnik s iskustvom u dijagnosticiranju i liječenju Alzheimerove demencije. Dijagnozu treba postaviti prema prihvaćenim smjernicama (npr. DSM IV, ICD 10). Liječenje donepezilom se može započeti samo ako postoji osoba koji će redovito nadzirati pacijentovo uzimanje lijeka. Terapiju održavanja treba nastaviti dok god postoji terapijska korist za pacijenta. Stoga treba redovito procjenjivati kliničku korist donepezila. Kada više nema dokaza o terapijskom učinku, treba razmisliti o prekidu terapije. Individualna reakcija na donepezil se ne može predvidjeti. Nakon prekida terapije, dolazi do postupnog smanjivanja korisnih učinaka donepezila. Doziranje kod pacijenata s oštećenjem bubrega i jetre: 1

2 Kod pacijenata s oštećenjem bubrega može se primijeniti isto doziranje jer to stanje ne utječe na klirens donepezilklorida. Kod pacijenata s blagim do umjerenim oštećenjem jetre, povećanje doze treba provoditi u skladu sa individualnom tolerancijom lijeka zbog moguće povećane izloženosti. Nema podataka o pacijentima s teškim oštećenjem jetre. Djeca Ne preporuča se primjena Dopil tableta kod djece. 4.3 Kontraindikacije Dopil je kontraindiciran kod pacijenata s poznatom preosjetljivošću na donepezilklorid, derivate piperidina ili na bilo koji sastojak lijeka. 4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi Primjena Dopil tableta kod pacijenata s teškom Alzheimerovom demencijom, drugim vrstama demencije ili drugim vrstama oštećenja pamćenja (npr. smanjena kognitivna funkcija vezana uz dob) nije istražena. Anestezija: Dopil, kao inhibitor kolinesteraze, vjerojatno premašuje sukcinilkolinom izazvanu mišićnu relaksaciju tijekom anestezije. Kardiovaskularna stanja: Zbog svojeg farmakološkog djelovanja, inhibitori kolinesteraze,mogu imati vagotonični učinak na frekvenciju srca (npr. bradikardija). Potencijal za ovakav učinak može biti posebno važan za pacijente sa "sindromom bolesnog sinusa" ili drugim supraventrikularnim poremećajima srčanog provođenja, kao što su sinusatrijski ili atrioventrikularni blok. Postoje izvješća o sinkopama i konvulzijama. Kod takvih pacijenata, treba imati na umu mogućnost srčanog bloka ili dugih sinusnih pauza. Gastrointestinalna stanja: Potrebno je pratiti simptome pacijenata s povećanim rizikom razvitka ulkusa, npr. one s anamnezom ulkusne bolesti ili one koji istodobno uzimaju nesteroidne protuupalne lijekove (NSAID). Ipak, kliničke studije s donepezilom nisu pokazale povećanje incidencije peptičkog ulkusa ili gastrointestinalnog krvarenja u usporedbi s placebom. Genitourinarma stanja: Iako to nije opaženo u kliničkim studijama s donepezilom, kolinomimetici mogu uzrokovati opstrukciju istjecanja iz mokraćnog mjehura. Neurološka stanja: Napadaji: Za kolinomimetike se vjeruje da imaju potencijal izazivanja generaliziranih konvulzija. Međutim, konvulzije mogu biti i manifestacija Alzheimerove bolesti. Kolinomimetici mogu pogoršati ili inducirati ekstrapiramidne simptome. Plućna stanja: Zbog njihove kolinomimetske aktivnosti, inhibitore kolinesteraze treba propisivati oprezno kod pacijenata s anamnezom astme ili opstruktivne plućne bolesti. Treba izbjegavati istodobnu primjenu Dopil tableta s drugim inhibitorima acetilkolinesteraze, agonistima ili antagonistima kolinergičnog sustava. Teško oštećenje jetre: Nema podataka o pacijentima s teškim oštećenjem jetre. 2

3 Ovaj lijek sadrži laktozu. Pacijenti sa rijetkom nasljednom netolerancijom galaktoze, Lappovim manjkom laktaze ili malapsorpcijom glukoze i galaktoze, ne bi smjeli koristiti ovaj lijek. Smrtnost u kliničkim studijama vaskularne demencije Provedene su tri kliničke studije u trajanju od 6 mjeseci koje su proučavale pacijente prema NINDS-AIREN kriterijima za vjerojatnu ili moguću vaskularnu demenciju (VaD). NINDS- AIREN kriteriji su napravljeni kako bi se identificirali pacijenti čija je demencija nastala isključivo zbog vaskularnih uzroka te isključili pacijenti sa Alzheimerovom bolesti. U prvoj studiji, stope smrtnosti su bile 2/198 (1.0%) kod doze od 5 mg donepezilklorida, 5/206 (2.4%) kod 10 mg donepezilklorida i 7/199 (3.5%) kod placeba. U drugoj studiji, stope smrtnosti su bile 4/208 (1.9%) kod doze od 5 mg donepezilklorida, 3/215 (1.4%) kod 10 mg donepezilklorida i 1/193 (0.5%) kod placeba. U trećoj studiji, stope smrtnosti su bile 11/648 (1.7%) kod 5 mg donepezilklorida i 0/326 (0%) kod placeba. Stopa smrtnosti u tri VaD studije je ukupno bila numerički viša u grupi s donepezilkloridom (1.7%) nego u placebo grupi (1.1%), međutim ta razlika nije bila statistički značajna. Većina smrti kod pacijenata koji su uzimali bilo donepezilklorid bilo placebo je, čini se, nastala zbog različitih vaskularno povezanih uzroka koji se mogu očekivati u toj starijoj populaciji s vaskularnim bolestima u podlozi. Analiza svih ozbiljnih nefatalnih i fatalnih vaskularnih incidenata nije pokazala razliku u stopi incidencije u grupi s donepezilkloridom u usporedbi sa placebom. Kada se zbroje studije o Alzheimerovoj bolesti (n=4146) i kada se te studije zbroje s drugim studijama o demenciji, uključujući studije o vaskularnoj demenciji (ukupno n=6888), stopa smrtnosti u placebo grupama je bila numerički viša nego u grupama s donepezilkloridom. 4.5 Interakcije s drugim lijekovima ili drugi oblici interakcija Donepezilklorid i/ili bilo koji od njegovih metabolita ne inhibira metabolizam teofilina, varfarina, cimetidina ili digoksina kod ljudi. Istodobna primjena digoksina ili cimetidina ne utječe na metabolizam donepezilklorida. In vitro studije su pokazale da su citokrom P450 izoenzimi 3A4 i, u manjoj mjeri, 2D6 uključeni u metabolizam donepezila. Studije o interakciji lijekova, provedene in vitro, pokazuju da ketokonazol i kinidin, inhibitori CYP3A4 odnosno 2D6, inhibiraju metabolizam donepezila. Dakle, ovi i ostali CYP3A4 inhibitori, kao što su itrakonazol i eritromicin te CYP2D6 inhibitori, kao što je fluoksetin, mogu inhibirati metabolizam donepezila. U studiji sa zdravim dobrovoljcima, ketokonazol je povisio srednje koncentracije donepezila za otprilike 30%. Induktori enzima, kao što su rifampicin, fenitoin, karbamazepin i alkohol mogu sniziti razinu donepezila. Budući da je veličina inhibicijskog ili indukcijskog učinka nepoznata, takvu kombinaciju lijekova treba primjenjivati s oprezom. Donepezilklorid može interferirati s lijekovima koji imaju antikolinergičnu aktivnost. Također postoji mogućnost sinergističkog djelovanja pri istodobnoj primjeni s lijekovima kao što su sukcinilkolin, drugi neuromuskularni blokirajući lijekovi ili kolinergični agonisti ili beta blokirajući lijekovi koji utječu na srčanu provodljivost. 4.6 Trudnoća i dojenje Trudnoća Nema odgovarajućih podataka o primjeni donepezila kod trudnica 3

4 Pokusi na životinjama nisu pokazali teratogeni učinak ali su pokazali perinatalnu i posnatalnu toksičnost (vidjeti poglavlje 5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene). Mogući rizik za ljude je nepoznat. Dopil se ne bi trebao primjenjivati tijekom trudnoće osim ako je to neophodno. Dojenje Donepezil se izlučuje u mlijeko kod štakora. Nije poznato izlučuje li se donepezilklorid u majčino mlijeko kod ljudi te ne postoje studije s dojiljama. Zbog toga žene koje uzimaju donepezil ne bi smjele dojiti. 4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima Donepezil ima mali ili umjereni utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima. Demencija može uzrokovati smanjenje vozačkih sposobnosti ili ugroziti sposobnost rada na strojevima. Nadalje, donepezil može uzrokovati umor, omaglicu i grčeve u mišićima, najčešće na početku liječenja ili pri povećanju doze. Liječnik bi trebao redovito procjenjivati sposobnost pacijenata koji uzimaju donepezil da nastave voziti ili upravljati složenim strojevima. 4.8 Nuspojave Najčešće nuspojave su: proljev, grčevi u mišićima, umor, mučnina, povraćanje i nesanica. Učestalost nuspojava definirana je prema kategorijama učestalosti: vrlo često >1/10 (ili više od 10%), često 1/100 (ili 1-10%), manje često 1/1000 i <1/100 (ili <1%), rijetko <1/1000 (ili<0,1%), vrlo rijetko <1/ te izolirani slučajevi. INFEKCIJE I INFESTACIJE POREMEĆAJI METABOLIZMA PREHRANE PSIHIJATRIJSKI POREMEĆAJI POREMEĆAJI SUSTAVA I ŽIVČANOG SRČANI POREMEĆAJI POREMEĆAJI PROBAVNOG SUSTAVA prehlada anoreksija halucinacije** agitacija ** agresivno ponašanje ** sinkopa *, omaglica, nesanica manje napadaj * rijetko: ekstrapiramidni simptomi manje bradikardija rijetko: sinusatrijski blok, atrioventrikularni blok vrlo proljev, mučnina 4

5 POREMEĆAJI JETRE I ŽUĆI POREMEĆAJI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA POREMEĆAJI MIŠIĆNO- KOŠTANOG I VEZIVNOG TKIVA POREMEĆAJI BUBREGA I MOKRAĆNOG SUSTAVA OPĆI POREMEĆAJI I REAKCIJE NA MJESTU PRIMJENE PRETRAGE OZLJEDE, TROVANJA I PROCEDURALNE KOMPLIKACIJE povraćanje, abdominalne smetnje manje gastrointestinalno krvarenje, želučani i duodenalni ulkus rijetko: disfunkcija jetre uključujući hepatitis *** osip, svrbež grčevi u mišićima urinarna inkontinencija vrlo glavobolja umor bol manje manje povećanje serumske koncentracije mišićne kreatin kinaze nezgoda * Kod istraživanja pacijenata sa sinkopom ili konvulzijama, treba uzeti u obzir mogućnost srčanog bloka ili dugih sinusnih pauza (vidjeti poglavlje 4.4). ** Slučajevi halucinacija, agitacije i agresivnog ponašanja su riješeni smanjenjem doze ili prekidom liječenja. *** U slučajevima neobjašnjive disfunkcije jetre, treba razmisliti o ukidanju Dopil tableta. 4.9 Predoziranje Procijenjena srednja letalna doza donepezilklorida nakon primjene jedne oralne doze kod miševa i štakora iznosi 45 odnosno 32 mg/kg, ili otprilike 225 i 160 puta više od maksimalne preporučene doze za ljude od 10 mg na dan. Kod životinja su opaženi, s dozom povezani, znakovi kolinergičke stimulacije a uključivali su: smanjene spontane pokrete, potrbušni položaj, teturanje, lakrimaciju, kloničke konvulzije, depresiju disanja, salivaciju, miozu, fascikulacije i smanjenu površinsku tjelesnu temperaturu. Predoziranje s inhibitorima kolinesteraze može rezultirati kolinergičnom krizom koju karakterizira jaka mučnina, povraćanje, salivacija, znojenje, bradikardija, hipotenzija, depresija disanja, kolaps i konvulzije. Moguće je povećanje mišićne slabosti što može rezultirati smrću ako su zahvaćeni respiratorni mišići. Kao i kod drugih slučajeva predoziranja, potrebno je primijeniti opće potporne mjere liječenja. Tercijarni antikolinergici poput atropina se mogu upotrijebiti kao antidot kod predoziranja Dopil tabletama. Preporuča se intravenska primjena atropin sulfata titriranjem do postizanja učinka: početna doza od 1.0 do 2.0 mg iv. dok su sljedeće doze ovisne o kliničkom odgovoru. Zabilježene su atipične reakcije krvnog tlaka i srčane frekvencije kada su se ostali kolinomimetici primjenjivali istodobno sa kvarternim antikolinergicima kao što je glikopirolat. 5

6 Nije poznato mogu li se donepezilklorid i/ili njegovi metaboliti odstraniti dijalizom (hemodijalizom, peritonealnom dijalizom ili hemofiltracijom). 5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA 5.1 Farmakodinamička svojstva Farmakoterapijska skupina: Lijekovi protiv demencije, inhibitori kolinesteraze (kolinergici). ATK klasifikacija: N06DA02 Donepezilklorid je specifičan i reverzibilan inhibitor acetilkolinesteraze, dominantne kolinesteraze u mozgu. Donepezilklorid je in vitro više od 1000 puta snažniji inhibitor tog enzima nego butirilkolinesteraze, enzima prisutnog većinom izvan središnjeg živčanog sustava. Alzheimerova demencija Kod pacijenata s Alzheimerovom demencijom koji su sudjelovali u kliničkim studijama s Ariceptom (donepezil), primjena jedne dnevne doze od 5 mg ili 10 mg donepezila je dovela do inhibicije aktivnosti acetilkolinesteraze (mjereno u eritrocitnim membranama) od 63.6% odnosno 77.3%, mjereno nakon doziranja. Pokazalo se da je inhibicija acetilkolinesteraze (AChE) u crvenim krvnim stanicama donepezilkloridom u korelaciji sa promjenama u ADAS-cog, osjetljivom ljestvicom koja ispituje određene aspekte kognicije. Potencijal donepezilklorida da promijeni tijek neuropatologije koja je u podlozi, nije istraživan. Stoga se ne može reći da donepezil utječe na progresiju bolesti. Učinkovitost terapije sa donepezilom je istraživana u 4 placebo-kontrolirane studije, 2 studije u trajanju od 6 mjeseci i 2 studije u trajanju od 1 godine. U šestomjesečnoj kliničkoj studiji, na kraju terapije sa donepezilom, učinjena je analiza koristeći kombinaciju 3 kriterija učinkovitosti: ADAS-cog (mjera kognitivne sposobnosti), Clinical Interview Based Impression of Change with Caregiver Input (mjera globalne funkcije) i Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale (mjera sposobnosti u društvenim pitanjima, domu, hobijima i osobnoj njezi). Za pacijente koji su ispunili niže navedene kriterije se smatra da odgovaraju na terapiju. Reakcija = Poboljšanje na ADAS-cog ljestvici za najmanje 4 boda Bez pogoršanja CIBIC-a Bez pogoršanja na ljestvici Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale % Reakcija Populacija koju se namjerava Procjenjiva populacija liječiti n=352 n=365 Placebo skupina 10% 10% donepezil 5 mg skupina 18%* 18%* donepezil 10 mg skupina 21%* 22%** * p <

7 ** p > 0.01 Donepezil je doveo do statistički značajnog, o dozi ovisnog, povećanja postotka pacijenata koji su definirani kao oni koji odgovaraju na terapiju. 5.2 Farmakokinetička svojstva Apsorpcija Najviše koncentracije u plazmi se postižu otprilike 3 do 4 sata nakon oralne primjene. Koncentracije u plazmi i površina ispod krivulje povećavaju se proporcionalno s dozom. Trajanje poluživota iznosi otprilike 70 sati te zbog toga primjena višestrukih doza jednom na dan rezultira u postupnom približavanju stanju dinamičke ravnoteže. Stanje dinamičke ravnoteže se postiže u roku od 3 tjedna nakon početka terapije. Nakon što je jednom postignuta dinamička ravnoteža, koncentracije donepezilklorida u plazmi i s tim povezana farmakodinamička aktivnost pokazuju male promjene tijekom dana. Hrana ne utječe na apsorpciju donepezilklorida. Distribucija Otprilike 95% donepezilklorida se veže za ljudske proteine plazme. Vezanje aktivnog metabolita 6-O-desmetildonepezila na proteine plazme nije poznato. Distribucija donepezilklorida u različitim tjelesnim tkivima nije do kraja istražena. Međutim, u studiji provedenoj na zdravim muškim dobrovoljcima, 240 sati nakon primjene doze od 5 mg 14 C-označenog donepezilklorida, otprilike 28% označenog donepezilklorida nije vraćeno. Ovo ukazuje na to da donepezilklorid i/ili njegovi metaboliti mogu opstati u tijelu više od 10 dana. Metabolizam/izlučivanje Donepezilklorid se izlučuje nepromijenjen urinom i metabolizira putem sustava citokrom P450 u višestruke metabolite, od kojih nisu svi identificirani. Nakon primjene doze od 5 mg 14 C- označenog donepezilklorida, radioaktivnost plazme, izražena kao postotak primijenjene doze, je bila prisutna primarno kao nepromijenjen donepezilklorid (30%), 6-O-desmetil donepezil (11% - jedini metabolit koji pokazuje aktivnost sličnu donepezilkloridu) donepezil-cis-n-oksid (9%), 5-O-desmetil donepezil (7%) i glukuronid konjugat 5-O-desmetil donepezil (3%). Otprilike 57% od ukupno primijenjene radioaktivnosti je ponovno dobiveno iz urina (17% kao nepromijenjen donepezil) i 14.5% je ponovno dobiveno iz fecesa, što upućuje na biotransformaciju i urinarno izlučivanje kao primarne putove eliminacije. Nema dokaza koji bi upućivali na enterohepatičku recirkulaciju donepezilklorida i /ili njegovih metabolita. Koncentracije donepezila u plazmi se smanjuju s poluživotom od otprilike 70 sati. Spol, rasa i pušenje u anamnezi nemaju klinički značajan utjecaj na koncentraciju donepezilklorida u plazmi. Farmakokinetika donepezila nije dostatno ispitana u zdravih starijih ispitanika ili u pacijenata koji boluju od Alzheimerove ili vaskularne demencije. Ipak, srednje koncentracije u plazmi pacijenata približno odgovaraju onima kod mladih zdravih dobrovoljaca. Pacijenti s blagim do umjerenim oštećenjem jetre su imali povišene koncentracije donepezila u stanju dinamičke ravnoteže; srednju AUC od 48% i srednju C max od 39% (vidjeti poglavlje 4.2). 5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene 7

8 Opsežno ispitivanje na pokusnim životinjama je pokazalo da ovaj sastojak uzrokuje nekoliko učinaka drugačijih od poznatih farmakoloških učinaka koji su u skladu s njegovim djelovanjem kolinergičkog stimulatora (vidjeti poglavlje 4.9). Donepezil nije pokazao mutagenost u testovima mutacije stanica bakterija i sisavaca. Primijećeni su neki klastogeni učinci in vitro pri koncentracijama koje su toksične za stanice i koje su više od 3000 puta veće od koncentracija u plazmi u stanju dinamičke ravnoteže. Nisu primijećeni klastogeni ili drugi genotoksični učinci na modelu mikronukleusa miša in vivo. U studijama dugoročne karcinogeneze nije bilo dokaza o onkogenom potencijalu ni u štakora ni u miševa. Donepezilklorid nije utjecao na plodnost štakora i nije bio teratogen kod štakora i zečeva ali je imao mali učinak na mrtvorođenost i rano preživljavanje mladunčadi kada su se trudnim štakorima davale doze 50 puta veće od doza za ljude (vidjeti poglavlje 4.6). 6. FARMACEUTSKI PODACI 6.1 Popis pomoćnih tvari Dopil 5 mg filmom obložene tablete: laktoza hidrat škrob, prethodno geliran celuloza, mikrokristalična hidroksipropilceluloza, djelomično supstituirana magnezijev stearat Ovojnica hipromeloza makrogol 6000 talk titanijev dioksid (E171) Dopil 10 mg filmom obložene tablete: laktoza hidrat škrob, prethodno geliran celuloza, mikrokristalična hidroksipropilceluloza, djelomično supstituirana magnezijev stearat Ovojnica Opadry 03F82726 žuti: hipromeloza makrogol 6000 talk titanijev dioksid (E171) željezov oksid, žuti (E172) 6.2 Inkompatibilnosti Nisu poznate. 6.3 Rok valjanosti 8

9 3 godine 6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka Nema posebnih uvjeta čuvanja. 6.5 Vrsta i sadržaj unutarnjeg pakovanja (spremnika) 28 (4x7) tableta u blisteru (PVC/PE/PVDC//Al). 6.6 Upute za uporabu i rukovanje i posebne mjere za uklanjanje neiskorištenog lijeka ili otpadnih materijala koji potječu od lijeka Nema posebnih zahtjeva. 7. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET Farmal d.d. Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, Hrvatska 8. KLASA RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET Dopil 5 mg filmom obložene tablete: UP/I /09-01/287 Dopil 10 mg filmom obložene tablete: UP/I /09-01/ DATUM PRVOG ODOBRENJA ZA STAVLJENJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET/ DATUM OBNOVE ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET 08. prosinac 2011./ DATUM REVIZIJE SAŽETKA OPISA SVOJSTAVA LIJEKA /. 9

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA. Δ Aricept film tableta, 5 mg Pakovanje: ukupno 28 film tableta; blister, 2 x 14 film tableta

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA. Δ Aricept film tableta, 5 mg Pakovanje: ukupno 28 film tableta; blister, 2 x 14 film tableta SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA Δ Aricept film tableta, 5 mg Pakovanje: ukupno 28 film tableta; blister, 2 x 14 film tableta Δ Aricept film tableta, 10 mg Pakovanje: ukupno 28 film tableta; blister, 2 x 14

More information

Bactrim sirup doziranje

Bactrim sirup doziranje 23 апр 2016. Doziranje i uputstvo za upotrebu.. Bactrim (sirup i tablete) je antibiotik koji se koristi za lečenje infekcija koje izazivaju bakterije i drugi pluća,. not socialist metformin stinks thyroxine

More information

UPUTA O LIJEKU. CALIXTA 15 mg tablete CALIXTA 30 mg tablete CALIXTA 45 mg tablete mirtazapinum UPUTA O LIJEKU

UPUTA O LIJEKU. CALIXTA 15 mg tablete CALIXTA 30 mg tablete CALIXTA 45 mg tablete mirtazapinum UPUTA O LIJEKU BELUPO Lijekovi i kozmetika, d.d. ZAMJENJUJE: UPT-14-056-ABC000/03 KOPRIVNICA BROJ STRANICA: 1 od 5 UPUTA O LIJEKU DATUM PRIMJENE: NAZIV: CALIXTA 15mgtablete UPUTA O LIJEKU CALIXTA 15 mg tablete KOPRIVNICA

More information

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA FENOLIP 160 mg tvrde kapsule 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LIJEKA Jedna kapsula sadržava 160 mg fenofibrata. Jedna kapsula sadržava 8 mg natrija.

More information

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA. Epoetin alfa* IU/ml (336,0 mikrograma po ml)

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA. Epoetin alfa* IU/ml (336,0 mikrograma po ml) SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA EPREX 20 000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Epoetin alfa*.40 000 IU/ml (336,0 mikrograma

More information

1 Cjelokupan sažetak znanstvene ocjene PRAC-a

1 Cjelokupan sažetak znanstvene ocjene PRAC-a Dodatak I Znanstveni zaključci, razlozi za izmjenu uvjeta odobrenja za stavljanje lijeka u promet i detaljno pojašnjenje znanstvenih razloga za razlike u odnosu na preporuku PRAC-a 1 Znanstveni zaključci

More information

Kontrolirana klinička studija analgetskog učinka HWA 272 u usporedbi s paracetamolom i placebom

Kontrolirana klinička studija analgetskog učinka HWA 272 u usporedbi s paracetamolom i placebom s paracetamolom i placebom. Med Vjesn 1993; 25(1-2):77-82 77 Kontrolirana klinička studija analgetskog učinka HWA 272 u usporedbi s paracetamolom i placebom Zlatko Hrgović i Senad Habibović Stručni rad

More information

ORGANIZACIJSKI ODBOR ZNANSTVENI ODBOR

ORGANIZACIJSKI ODBOR ZNANSTVENI ODBOR ORGANIZACIJSKI ODBOR Prof.dr.sc. Milan Kujundžić, predsjednik Prof.dr.sc. Miroslav Šimunić Doc.dr.sc. Ivica Grgurević Dr. Jadranko Turčinov Dr. Tomislav Bokun ZNANSTVENI ODBOR Prof.dr.sc. Milan Kujundžić,

More information

Prader Willi sindrom Medicinska upozorenja. Preporuke stručnoga medicinskog tima za Prader Willi sindrom

Prader Willi sindrom Medicinska upozorenja. Preporuke stručnoga medicinskog tima za Prader Willi sindrom Prader Willi sindrom Medicinska upozorenja Preporuke stručnoga medicinskog tima za Prader Willi sindrom PRADER WILLI SINDROM Prader Willi sindrom (PWS) je kompleksan genetski poremećaj koji proizlazi iz

More information

Suvremene spoznaje o alkoholizmu u 21. stoljeću

Suvremene spoznaje o alkoholizmu u 21. stoljeću SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Lorena Đapo Suvremene spoznaje o alkoholizmu u 21. stoljeću DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2017. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Lorena Đapo Suvremene spoznaje

More information

PREXANOR,tablete, 10mg + 5mg,

PREXANOR,tablete, 10mg + 5mg, SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA PREXANOR,tablete, 10mg + 5mg, Pakovanje: 1 x 30 tableta Ime, oblik, jačina i pakovanje Proizvođač: Servier (Ireland) Industries Ltd. Adresa: Arklow, Co. Wicklow, Gorey Road,

More information

Moje cijepljenje (vakcina) tvoja zaštita. protiv ospica i hripavca

Moje cijepljenje (vakcina) tvoja zaštita. protiv ospica i hripavca Moje cijepljenje (vakcina) tvoja zaštita protiv ospica i hripavca Ospice Savezni ured za zdravlje i liječnici roditeljima preporučuju cijepljenje protiv ospica kako bi zaštitili svoje novorođenče. Ospice

More information

KLINIČKI ZNAČAJNE INTERAKCIJE SRČANO-AKTIVNIH GLIKOZIDA

KLINIČKI ZNAČAJNE INTERAKCIJE SRČANO-AKTIVNIH GLIKOZIDA UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET KATEDRA ZA KLINIČKU FARMACIJU KLINIČKI ZNAČAJNE INTERAKCIJE SRČANO-AKTIVNIH GLIKOZIDA ZAVRŠNI RAD INTEGRISANOG STUDIJA I i II CIKLUSA Mentor: Doc. dr. Selma

More information

Novi lijekovi u antikoagulantnoj terapiji što doktor dentalne medicine treba znati

Novi lijekovi u antikoagulantnoj terapiji što doktor dentalne medicine treba znati Katarina Komar 1, Ines Kovačić 1 Prof. dr. sc. Irina Filipović-Zore 2 [1] Studentice 5. godine [2] Zavod za oralnu kirurgiju, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Uvod Tromboembolijska bolest kao

More information

Iskustva pacijenta nakon Guillain-Barré sindroma

Iskustva pacijenta nakon Guillain-Barré sindroma Završni rad br. 903/SS/2017 Iskustva pacijenta nakon Guillain-Barré sindroma Petra Plantak, 0195/336 Varaždin, rujan 2017. godine Odjel Sestrinstvo Završni rad br. 903/SS/2017 Iskustva pacijenta nakon

More information

Vodič za praktičnu primjenu novih oralnih antikoagulanasa

Vodič za praktičnu primjenu novih oralnih antikoagulanasa Vodič za praktičnu primjenu novih oralnih antikoagulanasa za doktore porodične medicine Prof.dr Siniša Miljković Dr sc. Draško Kuprešak dr.med Mr sci dr Dragan Unčanin Urednik: Tehnički urednik: Tiraž:

More information

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET. Ivan Budimir Bekan SUVREMENI PRISTUP LIJEČENJU PORTALNE ENCEFALOPATIJE. Diplomski rad.

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET. Ivan Budimir Bekan SUVREMENI PRISTUP LIJEČENJU PORTALNE ENCEFALOPATIJE. Diplomski rad. SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Ivan Budimir Bekan SUVREMENI PRISTUP LIJEČENJU PORTALNE ENCEFALOPATIJE Diplomski rad Akademska godina: 2014./2015. Mentor: prof.dr.sc. Miroslav Šimunić Split, lipanj

More information

Kristina Višić SUVREMENO LIJEČENJE MIASTENIJE GRAVIS. Diplomski rad. Akademska godina: 2016./2017. Mentor: doc. dr. sc. Ivica Bilić, dr.

Kristina Višić SUVREMENO LIJEČENJE MIASTENIJE GRAVIS. Diplomski rad. Akademska godina: 2016./2017. Mentor: doc. dr. sc. Ivica Bilić, dr. SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Kristina Višić SUVREMENO LIJEČENJE MIASTENIJE GRAVIS Diplomski rad Akademska godina: 2016./2017. Mentor: doc. dr. sc. Ivica Bilić, dr. med Split, srpanj, 2017.

More information

DEPRESIVNOST KOD DJECE I MLADIH

DEPRESIVNOST KOD DJECE I MLADIH SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET ODSJEK ZA ODGOJITELJSKI STUDIJ ANAMARIJA KOS ZAVRŠNI RAD DEPRESIVNOST KOD DJECE I MLADIH PETRINJA,RUJAN 2016. 1 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET ODSJEK

More information

Smjernice za primjenu hormonskog nadomjesnog liječenja. Brijuni 2017.

Smjernice za primjenu hormonskog nadomjesnog liječenja. Brijuni 2017. Smjernice za primjenu hormonskog nadomjesnog liječenja Brijuni 2017. Povijest konsenzusa o HNL-u u Hrvatskoj Hrvatski konsenzus o hormonskom nadomjesnom liječenju u klimakteriju i postmenopauzi (Veselko

More information

Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties

Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties Professional paper Stručni rad UDK: 634.1/.8-152.7:664.2.0938 DOI: 10.7251/AGREN1204681N Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties

More information

Sinkopa u stomatološkoj ambulanti: uloga medicinske sestre

Sinkopa u stomatološkoj ambulanti: uloga medicinske sestre VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVA Sinkopa u stomatološkoj ambulanti: uloga medicinske sestre ZAVRŠNI RAD BR. 01/SES/2017 Eldina Bećiri Bjelovar, ožujak 2017. VISOKA TEHNIČKA

More information

Razlika u pojavnosti ranih komplikacija perkutanog zračenja raka vrata maternice između pacijentica s planiranim liječenjem 2D i 3D tehnikom

Razlika u pojavnosti ranih komplikacija perkutanog zračenja raka vrata maternice između pacijentica s planiranim liječenjem 2D i 3D tehnikom J. appl. health sci. 207; 3(2): 227-233 Razlika u pojavnosti ranih komplikacija perkutanog zračenja raka vrata maternice između pacijentica s planiranim liječenjem 2D i 3D tehnikom Dorjana Vidmar Adem

More information

Seminarski rad: Poremecaji metabolizma gvozdja

Seminarski rad: Poremecaji metabolizma gvozdja Seminarski rad: Poremecaji metabolizma gvozdja SADRZAJ: 1. UVOD 1 2. REGULACIJA METABOLIZMA GVOZDJA 2 3. LABORATORIJSKI PARAMETRI KAO POKAZATELJ STANJA METABOLIZMA GVOZDJA. 2 3.1.KONCENTRCIJA GVOZDJA.

More information

Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu drvnih proizvoda Republike Hrvatske

Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu drvnih proizvoda Republike Hrvatske ...Pirc, Motik, Moro, Posavec, Kopljar: Analiza pokazatelja stanja na tržištu drvnih... Andreja Pirc 1, Darko Motik 1, Maja Moro 1, Stjepan Posavec 1, Aida Kopljar 2 Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu

More information

BOLESTI MOKRAĆNO-POLNOG SISTEMA

BOLESTI MOKRAĆNO-POLNOG SISTEMA BOLESTI MOKRAĆNO-POLNOG SISTEMA Hronična bubrežna insuficijencija Benigna hiperplazija prostate Infekcije urinarnog trakta kod djece Upale urinarnog sistema kod odraslih Bolesti mokraćno-polnog sistema

More information

Učestalost alkoholom uzrokovanih poremećaja kod bolesnika liječenih u Dnevnoj bolnici odjela psihijatrije Opće bolnice Bjelovar

Učestalost alkoholom uzrokovanih poremećaja kod bolesnika liječenih u Dnevnoj bolnici odjela psihijatrije Opće bolnice Bjelovar DOI: 10.11608/sgnj.2015.20.026 121 Učestalost alkoholom uzrokovanih poremećaja kod bolesnika liječenih u Dnevnoj bolnici odjela psihijatrije Opće bolnice Bjelovar The frequency of alcohol induced disorders

More information

Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj

Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj PREGLEDNI RAD Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj Martina LIPAR 1, Gordana BOSANKIĆ 1, Antonija HORVAT HRŽIĆ 2, Zvonimir SAVIĆ

More information

STANDARDIZIRANO EUROPSKO ISTRAŽIVANJE O ALKOHOLU

STANDARDIZIRANO EUROPSKO ISTRAŽIVANJE O ALKOHOLU STANDARDIZIRANO EUROPSKO ISTRAŽIVANJE O ALKOHOLU Standardized European Alcohol Survey RARHA SEAS Rezultati istraživanja u Hrvatskoj Nositelj istraživanja: Hrvatski zavod za javno zdravstvo Istraživanje

More information

Uticaj temperature okoline na hepatocelularno oštećenje kod pacova nakon unošenja 3,4-metilendioksimetamfetamina

Uticaj temperature okoline na hepatocelularno oštećenje kod pacova nakon unošenja 3,4-metilendioksimetamfetamina Volumen 68, Broj 7 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 561 ORIGINALNI Č LANAK UDC: 616.36-091.8-092.9:615.099]:612.014.43 DOI: 10.2298/VSP1107561M Uticaj temperature okoline na hepatocelularno oštećenje kod

More information

INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA KOD DJECE

INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA KOD DJECE SADRŽAJ DEFINICIJA 2 KLASIFIKACIJA 2 EPIDEMIOLOGIJA 3 ETIOLOGIJA 3 FAKTORI RIZIKA 4 DIJAGNOZA I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA 5 ISTORIJA BOLESTI 7 FIZIKALNI PREGLED 8 PRETRAGE 9 PROCJENA TIPA INFEKCIJE 12 LIJEČENJE

More information

KORIST TRANSFUZIJA AUTOLOGNE KRVI KOD OPERACIJA UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA

KORIST TRANSFUZIJA AUTOLOGNE KRVI KOD OPERACIJA UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Zrinka Orešković KORIST TRANSFUZIJA AUTOLOGNE KRVI KOD OPERACIJA UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA DISERTACIJA ZAGREB, 2015. Rad je izrađen na Klinici za Ortopediju

More information

Juvenilni Dermatomyositis

Juvenilni Dermatomyositis https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/ba/intro Juvenilni Dermatomyositis Verzija 2. DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Da li je drugačija kod djece u odnosu na odrasle? Kod odraslih, dermatomiozitis može

More information

UČESTALOST I ODREDNICE PROVOĐENJA DIJETA KOD ADOLESCENATA

UČESTALOST I ODREDNICE PROVOĐENJA DIJETA KOD ADOLESCENATA Sveučilište u Zadru Odjel za psihologiju UČESTALOST I ODREDNICE PROVOĐENJA DIJETA KOD ADOLESCENATA Diplomski rad Marija Colić Mentor: Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić Zadar, 2013. SADRŽAJ : UVOD...

More information

RAZLIKE U STATUSU USNE ŠUPLJINE IZMEĐU OVISNIKA O ALKOHOLU I DROGAMA

RAZLIKE U STATUSU USNE ŠUPLJINE IZMEĐU OVISNIKA O ALKOHOLU I DROGAMA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU STOMATOLOŠKI FAKULTET Ines Klisović RAZLIKE U STATUSU USNE ŠUPLJINE IZMEĐU OVISNIKA O ALKOHOLU I DROGAMA DIPLOMSKI RAD Zagreb, srpanj 2016. Rad je ostvaren na Katedri za psihijatriju

More information

Vodič kliničke prakse za liječenje starijih pacijenata s hroničnim oboljenjem bubrega stadija 3b ili više (egfr<45ml/min/1.73m ² )

Vodič kliničke prakse za liječenje starijih pacijenata s hroničnim oboljenjem bubrega stadija 3b ili više (egfr<45ml/min/1.73m ² ) Vodič kliničke prakse za liječenje starijih pacijenata s hroničnim oboljenjem bubrega stadija 3b ili više (egfr

More information

BOLESTI UVA I MASTOIDNOG NASTAVKA

BOLESTI UVA I MASTOIDNOG NASTAVKA BOLESTI UVA I MASTOIDNOG NASTAVKA Akutni otitis media Bolesti uva i mastoidnog nastavka AKUTNI OTITIS MEDIA Sadržaj Definicija... 5 Etiologija i epidemiologija... 5 Faktori rizika... 5 Diferencijalna

More information

Procjena sklonosti depresiji kod starijih osoba smještenih u instituciju i izvan nje

Procjena sklonosti depresiji kod starijih osoba smještenih u instituciju i izvan nje Završni rad br. 894/SS/2017 Procjena sklonosti depresiji kod starijih osoba smještenih u instituciju i izvan nje Vlatka Kivač, 0212/336 Varaždin, rujan 2017. Odjel za Biomedicinske znanosti Završni rad

More information

ETIOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA

ETIOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA PEPTIČKI ULKUS K25 Ulcus ventriculi Grizlica želuca K26 Ulcus duodeni Grizlica dvanaestopalačnog crijeva K27 Ulcus pepticum, loci non specificati Peptička grizlica neoznačene lokalizacije UVOD Peptički

More information

Obilježja konzumiranja alkohola kod učenika srednje medicinske škole. Olivera Petrak 1, Verica Oreščanin 2, Aleksandar Racz 1

Obilježja konzumiranja alkohola kod učenika srednje medicinske škole. Olivera Petrak 1, Verica Oreščanin 2, Aleksandar Racz 1 Obilježja konzumiranja alkohola kod učenika srednje medicinske škole Olivera Petrak 1, Verica Oreščanin 2, Aleksandar Racz 1 1 Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2 Klinička bolnica Dubrava, Zagreb Sažetak

More information

KURS SPORTSKE ISHRANE I SUPLEMENTACIJE. Glutamin. Dr Ivana Baralić

KURS SPORTSKE ISHRANE I SUPLEMENTACIJE. Glutamin. Dr Ivana Baralić Glutamin Dr Ivana Baralić Glutamin KURS SPORTSKE ISHRANE Glutamin je jedna od neesencijalnih amino kiselina Glutamin je najzastupljenija slobodna aminokiselina u mišićima i plazmi kod čoveka Skeletni mišići

More information

Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća

Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća Utjecaj IZVORNI temperature ZNANSTVENI zraka RAD tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog

More information

LIJEČNIČKI VJESNIK G O D. L X V III. Z A G R E B. K O L O V O Z B R O J 7 i 8

LIJEČNIČKI VJESNIK G O D. L X V III. Z A G R E B. K O L O V O Z B R O J 7 i 8 LIJEČNIČKI VJESNIK G O D. L X V III. Z A G R E B. K O L O V O Z 1946. B R O J 7 i 8 iz Laboratorija za standardizaciju organoterapeutskih preparata»plive«, Savjetovališta za dijabetičare i II. Internog

More information

Kakvoća toplinski tretiranih plodova mandarine (Citrus unshiu Marc., cv. Owari) nakon skladištenja

Kakvoća toplinski tretiranih plodova mandarine (Citrus unshiu Marc., cv. Owari) nakon skladištenja Kakvoća toplinski tretiranih plodova mandarine Effects of prestorage heat treatments on Satsuma mandarin fruits (Citrus unshiu Marc., cv. Owari) quality after storage Martina Skendrović Babojelić, Iva

More information

ELEKTROFIZIOLOŠKO LIJEČENJE ARITMIJA KOD DJECE

ELEKTROFIZIOLOŠKO LIJEČENJE ARITMIJA KOD DJECE Paediatr Croat. 2017; 61 (Supl 1): 107-111 Pregled Review ELEKTROFIZIOLOŠKO LIJEČENJE ARITMIJA KOD DJECE DAVOR PULJEVIĆ* Ablacija supstrata aritmije je invazivni zahvat kojim se različite aritmije u visokom

More information

Poremećaji izazvani glutenom u prehrani

Poremećaji izazvani glutenom u prehrani SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Ana Marija Čičak Poremećaji izazvani glutenom u prehrani DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2016. Ovaj diplomski rad izrađen je na Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog

More information

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Irena Petrak Narodna knjižnica Krk prostor, građa i korisnici (DIPLOMSKI RAD) Rijeka, 2015. SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Odsjek za kroatistiku Irena

More information

III Међунардна Конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, Бања Лука, октобар године

III Међунардна Конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, Бања Лука, октобар године KOMPARACIJA KONCENTRACIJA ALKOHOLA IZMJERENIH ALKOTESTIRANJEM IZDAHNUTOG VAZDUHA I KONCENTRACIJA ALKOHOLA UTVRĐENIH ANALIZOM UZORAKA KRVI NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE TOKOM PERIODA OD DESET GODINA COMPARISON

More information

HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK

HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK Ivana Pažur Vojvodić Knjižnica Instituta Ruđer Bošković, Zagreb ipazur@irb.hr Sažetak Web 2.0 donio je interaktivna sučelja

More information

CELIJAKIJA DA LI DOVOLJNO MISLIMO O NJOJ?

CELIJAKIJA DA LI DOVOLJNO MISLIMO O NJOJ? ðorñe Marina *, Mirjana Stojković, Slavica Savić, Jasmina Ćirić, Biljana Beleslin, Miloš Žarković, Božo Trbojević CELIJAKIJA DA LI DOVOLJNO MISLIMO O NJOJ? Sažetak: Celijakija je često oboljenje koje obuhvata

More information

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET. Ana Perić UČESTALOST CELIJAKIJE U KLINICI ZA DJEČJE BOLESTI KBC-A SPLIT U RAZDOBLJU OD DO 2016.

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET. Ana Perić UČESTALOST CELIJAKIJE U KLINICI ZA DJEČJE BOLESTI KBC-A SPLIT U RAZDOBLJU OD DO 2016. SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Ana Perić UČESTALOST CELIJAKIJE U KLINICI ZA DJEČJE BOLESTI KBC-A SPLIT U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2016. GODINE Diplomski rad Akademska godina: 2016./2017. Mentor:

More information

Prelomna tačka rentabiliteta. LOGO 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton

Prelomna tačka rentabiliteta. LOGO 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton Prelomna tačka rentabiliteta 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton 1 Cilj učenja Pokazati kako promene u vrednostima Izazivača troškova

More information

EKSTRAKCIJA I ODREĐIVANJE SADRŢAJA KOFEINA U MLJEVENOJ KAHVI DOSTUPNOJ NA DOMAĆEM TRŢIŠTU

EKSTRAKCIJA I ODREĐIVANJE SADRŢAJA KOFEINA U MLJEVENOJ KAHVI DOSTUPNOJ NA DOMAĆEM TRŢIŠTU UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET KATEDRA ZA PRIRODNO-MATEMATIČKE PREDMETE U FARMACIJI EKSTRAKCIJA I ODREĐIVANJE SADRŢAJA KOFEINA U MLJEVENOJ KAHVI DOSTUPNOJ NA DOMAĆEM TRŢIŠTU ZAVRŠNI RAD INTEGRISANOG

More information

GROWTH AND YIELD ATTRIBUTES OF ZEA MAYS L. AND VIGNA UNGUICULATA L. (WALP) TO DIFFERENT DENSITIES OF TITHONIA DIVERSIFOLIA (HELMS) A.

GROWTH AND YIELD ATTRIBUTES OF ZEA MAYS L. AND VIGNA UNGUICULATA L. (WALP) TO DIFFERENT DENSITIES OF TITHONIA DIVERSIFOLIA (HELMS) A. GROWTH AND YIELD ATTRIBUTES OF ZEA MAYS L. AND VIGNA UNGUICULATA L. (WALP) TO DIFFERENT DENSITIES OF TITHONIA DIVERSIFOLIA (HELMS) A. GRAY ZNAČAJKE RASTA I PRINOSA ZEA MAYS L. I VIGNA UNGUICULATA L. (WALP)

More information

Josip BELJAK 1, Ana JEROMEL 1 *, Stanka HERJAVEC 1, Sandi ORLIC 2 ORIGINAL PAPER

Josip BELJAK 1, Ana JEROMEL 1 *, Stanka HERJAVEC 1, Sandi ORLIC 2 ORIGINAL PAPER ORIGINAL PAPER INFLUENCE OF AUTOCHTHONOUS SACCHAROMYCES SPP. STRAINS ON THE SULFUR DIOXIDE CONCENTRATION IN WINE UTJECAJ AUTOHTONIH SOJEVA SACCHAROMYCES SPP. NA KONCENTRACIJU SUMPORNOG DIOKSIDA U VINU

More information

THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI

THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI B. KALANOVIĆ, B. DIMITRIJEVIĆ, Snežana TRMČIĆ, Nebojša MARKOVIĆ Faculty of Agriculture, Belgrade Zemun,

More information

Razlike u navikama pijenja alkohola između učenika završnih razreda osnovnih škola i maturanata grada Splita

Razlike u navikama pijenja alkohola između učenika završnih razreda osnovnih škola i maturanata grada Splita Izvorni znanstveni članak ISSN 1848-817X Original scientific paper Coden: MEJAD 45 (2015) 1-2 Razlike u navikama pijenja alkohola između učenika završnih razreda osnovnih i maturanata grada Splita Differences

More information

RANI PORAST INTRAOKULARNOG TLAKA NAKON ULTRAZVUČNE OPERACIJE MRENE

RANI PORAST INTRAOKULARNOG TLAKA NAKON ULTRAZVUČNE OPERACIJE MRENE SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Studij medicine Marina Mitrović RANI PORAST INTRAOKULARNOG TLAKA NAKON ULTRAZVUČNE OPERACIJE MRENE Diplomski rad Osijek, 2016.

More information

Alkoholemija razina alkoholemije kao kriterij za

Alkoholemija razina alkoholemije kao kriterij za Alkoholemija razina alkoholemije kao kriterij za ocjenu ubrojivosti 13 Alkoholemija razina alkoholemije kao kriterij za ocjenu ubrojivosti 1 S obzirom na krajnju nepouzdanost psihopatologijskih kriterija

More information

Marina Bakula. PROTOKOLI PRIKAZA UROTRAKTA MDCT-om MULTI-DETECTOR CT UROGRAPHY: PROTOCOLS. Završni rad Bachelor thesis

Marina Bakula. PROTOKOLI PRIKAZA UROTRAKTA MDCT-om MULTI-DETECTOR CT UROGRAPHY: PROTOCOLS. Završni rad Bachelor thesis SVEUČILIŠTE U SPLITU Podružnica SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA Marina Bakula PROTOKOLI PRIKAZA UROTRAKTA MDCT-om MULTI-DETECTOR CT UROGRAPHY:

More information

VODIČ ZA RODITELJE ALKOHOL I MLADI

VODIČ ZA RODITELJE ALKOHOL I MLADI VODIČ ZA RODITELJE ALKOHOL I MLADI Alkohol je među prvim sredstvima ovisnosti s kojim djeca dolaze u dodir i to nažalost, u većini slučajeva u vlastitom domu uz podršku roditelja, rodbine ili prijatelja.

More information

VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA

VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA GLUCOSE AND TOTAL PROTEIN LEVEL IN LABORATORY RATS UNDER CONDITIONS OF SHORT-TERM FASTING Suljević D.,

More information

ETIOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA

ETIOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA 1 TONZILOFARINGITIS SADRŽAJ DEFINICIJA 2 ETIOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA 2 KLINIČKA SLIKA 2 FIZIKALNI PREGLED 4 DIJAGNOZA I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA 5 PRETRAGE 5 LIJEČENJE 5 PREPORUKE 9 PRILOZI: 10 LISTA ANTIBIOTIKA

More information

MJERE LI SAMO POKAZATELJI USPJEŠNOSTI VRIJEDNOST KNJIŽNICA? : PREMA VREDNOVANJU DRUŠTVENIH CILJEVA ORGANIZACIJA U KULTURI

MJERE LI SAMO POKAZATELJI USPJEŠNOSTI VRIJEDNOST KNJIŽNICA? : PREMA VREDNOVANJU DRUŠTVENIH CILJEVA ORGANIZACIJA U KULTURI MJERE LI SAMO POKAZATELJI USPJEŠNOSTI VRIJEDNOST KNJIŽNICA? : PREMA VREDNOVANJU DRUŠTVENIH CILJEVA ORGANIZACIJA U KULTURI ARE PERFORMANCE INDICATORS THE ONLY MEASURE OF THE QUALITY OF LIBRARIES? : TOWARD

More information

SVOJSTVA TOVNOSTI I KAKVO E MESA ROSS 308 I COBB 500 PILI A FATTENING TRAITS AND MEAT QUALITY CHARACTERISTICS OF THE ROSS 308 AND COBB 500 CHICKENS

SVOJSTVA TOVNOSTI I KAKVO E MESA ROSS 308 I COBB 500 PILI A FATTENING TRAITS AND MEAT QUALITY CHARACTERISTICS OF THE ROSS 308 AND COBB 500 CHICKENS SVOJSTVA TOVNOSTI I KAKVO E MESA ROSS 308 I COBB 500 PILI A FATTENING TRAITS AND MEAT QUALITY CHARACTERISTICS OF THE ROSS 308 AND COBB 500 CHICKENS Gordana Kralik, Z. Škrti, Zlata Maltar, Danica Hanžek

More information

Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH

Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH Istraživanja I-45 Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH Tomislav Galac Zagreb, srpanj 2015. ISTRAŽIVANJA I-45 IZDAVAČ Hrvatska narodna banka Direkcija za

More information

Temeljne informacije o uporabi slobodnih mikrovaskularnih režnjeva u rekonstruktivnoj kirurgiji; Osvrt na zdravstvenu njegu pacijenta

Temeljne informacije o uporabi slobodnih mikrovaskularnih režnjeva u rekonstruktivnoj kirurgiji; Osvrt na zdravstvenu njegu pacijenta DOI: 10.11608/sgnj.2016.21.053 245 Temeljne informacije o uporabi slobodnih mikrovaskularnih režnjeva u rekonstruktivnoj kirurgiji; Osvrt na zdravstvenu njegu pacijenta Fundamental information about free

More information

Ivan Luketin IDENTIFICIRANJE RIZIČNIH FAKTORA ZA RAZVOJ KRONIČNOG ALKOHOLIZMA I PREVENTIVNO DJELOVANJE SESTRINSKE PROFESIJE.

Ivan Luketin IDENTIFICIRANJE RIZIČNIH FAKTORA ZA RAZVOJ KRONIČNOG ALKOHOLIZMA I PREVENTIVNO DJELOVANJE SESTRINSKE PROFESIJE. SVEUČILIŠTE U SPLITU Podružnica SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVA Ivan Luketin IDENTIFICIRANJE RIZIČNIH FAKTORA ZA RAZVOJ KRONIČNOG ALKOHOLIZMA I PREVENTIVNO

More information

FEBRILNE KONVULZIJE U DJECE PROCJENA, LIJEČENJE I EDUKACIJA

FEBRILNE KONVULZIJE U DJECE PROCJENA, LIJEČENJE I EDUKACIJA VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU ZAVRŠNI RAD br. 64/SES/2015 FEBRILNE KONVULZIJE U DJECE PROCJENA, LIJEČENJE I EDUKACIJA TOMISLAV HRGIĆ Bjelovar, rujan 2016. VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU ZAVRŠNI

More information

ANTITUMORSKO DJELOVANJE BILJKE CAMELLIA SINENSIS ANTITUMOR ACTIVITY OF PLANT CAMELLIA SINENSIS SEMINARSKI RAD

ANTITUMORSKO DJELOVANJE BILJKE CAMELLIA SINENSIS ANTITUMOR ACTIVITY OF PLANT CAMELLIA SINENSIS SEMINARSKI RAD SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOŠKI ODSJEK ANTITUMORSKO DJELOVANJE BILJKE CAMELLIA SINENSIS ANTITUMOR ACTIVITY OF PLANT CAMELLIA SINENSIS SEMINARSKI RAD Ivana Jurić Preddiplomski

More information

ZDRAVSTVENA NJEGA OVISNIKA O ALKOHOLU

ZDRAVSTVENA NJEGA OVISNIKA O ALKOHOLU VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVA ZDRAVSTVENA NJEGA OVISNIKA O ALKOHOLU Završni rad br. 20/SES/2017 Nikola Štefić Bjelovar, srpanj 2017. ZAHVALA Zahvaljujem svim profesorima

More information

CO C K T A I L M E N U

CO C K T A I L M E N U COCKTAIL MENU COCKTAIL MENU COCKTAILS M A R A S I TA C A I P I R I S I M A CC A I P I R O S I A Havan Rum 3 yo, Raspberry lime, Brown sugar, Apple liquer, Apple juice, Passoa Havana Rum 3 yo, Lime, Brown

More information

UBOJSTVA INTIMNIH PARTNERA I ALKOHOL

UBOJSTVA INTIMNIH PARTNERA I ALKOHOL D. Dundović: Ubojstva intimnih partnera UDK 343.61 i alkohol Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 15, broj 1/2008, str. 343.973 177-203. Primljeno 1. svibnja 2008. Izvorni znanstveni

More information

FORENZIČKO PSIHIJATRIJSKI ASPEKTI VJEŠTAČENJA BOLESTI ZAVISNOSTI Stojaković Milan 1, Stojaković Bogdan 2 1. UKC B.Luka 2. Intermedic B.

FORENZIČKO PSIHIJATRIJSKI ASPEKTI VJEŠTAČENJA BOLESTI ZAVISNOSTI Stojaković Milan 1, Stojaković Bogdan 2 1. UKC B.Luka 2. Intermedic B. DOI 10.7251/PSY1302047S UDK 613.81/.84:615.21.035.3 FORENZIČKO PSIHIJATRIJSKI ASPEKTI VJEŠTAČENJA BOLESTI ZAVISNOSTI Stojaković Milan 1, Stojaković Bogdan 2 1. UKC B.Luka 2. Intermedic B.Luka Sažetak Bolesti

More information

BOLESTI SISTEMA ZA VARENJE

BOLESTI SISTEMA ZA VARENJE BOLESTI SISTEMA ZA VARENJE Funkcionalna dispepsija Gastroezofagealni refluks Peptički ulkus Bolesti sistema za varenje GASTROEZOFAGEALNI REFLUKS Sadržaj Definicija... 5 Etiologija i epidemiologija...

More information

BROJLER. Specifikacije ishrane. An Aviagen Brand

BROJLER. Specifikacije ishrane. An Aviagen Brand BROJLER 308 Specifikacije ishrane 2014 An Aviagen Brand Uvod Specifikacije ishrane za brojlere su date u sledećim tabelama za različitu proizvodnju i tržišnu situaciju širom sveta: Neseksirani

More information

G O D. L X X V. ZAG REB, O ŽU JAK -TRA VAN J 1953 B R O J 3-4. O važnosti rane dijagnoze i ranog liječenja prirođenog iščašenja kuka

G O D. L X X V. ZAG REB, O ŽU JAK -TRA VAN J 1953 B R O J 3-4. O važnosti rane dijagnoze i ranog liječenja prirođenog iščašenja kuka LIJEČNIČKI VJESNIK G O D. L X X V. ZAG REB, O ŽU JAK -TRA VAN J 1953 B R O J 3-4 7z Ortopedske klinike Medicinskog fakulteta u Zagrebu (Predstojnik Prof. Dr. F. Grospić) O važnosti rane dijagnoze i ranog

More information

NACIONALNA STRATEGIJA ZA SPRJEČAVANJE ŠTETNE UPORABE ALKOHOLA I ALKOHOLOM UZROKOVANIH POREMEĆAJA, ZA RAZDOBLJE OD DO 2016.

NACIONALNA STRATEGIJA ZA SPRJEČAVANJE ŠTETNE UPORABE ALKOHOLA I ALKOHOLOM UZROKOVANIH POREMEĆAJA, ZA RAZDOBLJE OD DO 2016. NACRT NACIONALNA STRATEGIJA ZA SPRJEČAVANJE ŠTETNE UPORABE ALKOHOLA I ALKOHOLOM UZROKOVANIH POREMEĆAJA, ZA RAZDOBLJE OD 2011. DO 2016. GODINE ZAGREB, kolovoz 2010. 1 UVOD Alkoholizam je ovisnost, koja

More information

Anksiozni poremećaji u dječjoj dobi

Anksiozni poremećaji u dječjoj dobi SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA Mihajela Poljak Anksiozni poremećaji u dječjoj dobi DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2016. Ovaj diplomski rad izrađen je u Klinici

More information

GLASILO ZBORA LIJEČNIKA HRVATSKE

GLASILO ZBORA LIJEČNIKA HRVATSKE P oštarin a p la ćen a u gotovu GLASILO ZBORA LIJEČNIKA HRVATSKE THE JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF CROATIA ORGANE OFFICIEL DE LA SOCIĆTfi MĆDICALE DE CROATIE SADRŽAJ Prof. D r. P. L em kau : Razvoj

More information

REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET. Ana Brnas

REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET. Ana Brnas REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Ana Brnas CELULITISI LIJEČENI NA KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI KBC SPLIT U RAZDOBLJU 2015.-2016. GODINE: EPIDEMIOLOGIJA, KLINIČKA SLIKA I LIJEČENJE

More information

Porodna težina i duljina kao predskazatelji rasta u ranoj adolescenciji

Porodna težina i duljina kao predskazatelji rasta u ranoj adolescenciji Zdravlje školske djece i studenata Porodna težina i duljina kao predskazatelji rasta u ranoj adolescenciji (Birth Weight and Length as Predictors of Growth in Early Adolescence) Domagoj Šegregur(1), Ljiljana

More information

PRAĆENJE PTH, VITAMINA D, KALCIJA I FOSFORA KOD BOLESNIKA S ENDEMSKOM NEFROPATIJOM LIJEČENIH HEMODIJALIZOM

PRAĆENJE PTH, VITAMINA D, KALCIJA I FOSFORA KOD BOLESNIKA S ENDEMSKOM NEFROPATIJOM LIJEČENIH HEMODIJALIZOM SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike Zoran Ivezić PRAĆENJE PTH, VITAMINA D, KALCIJA I FOSFORA KOD BOLESNIKA S ENDEMSKOM

More information

Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1

Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1 original research paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XVI, 31 (2011) 43-49 Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1 Valentina Bozhkova Fruit Growing Institute,

More information

F18-FLUORODEOKSIGLUKOZA (FDG) PET/CT SMJERNICE U ONKOLOGIJI Pripremile: prim. dr. Renata MILARDOVIĆ, doc. dr. Nermina BEŠLIĆ

F18-FLUORODEOKSIGLUKOZA (FDG) PET/CT SMJERNICE U ONKOLOGIJI Pripremile: prim. dr. Renata MILARDOVIĆ, doc. dr. Nermina BEŠLIĆ KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU F18-FLUORODEOKSIGLUKOZA (FDG) PET/CT SMJERNICE U ONKOLOGIJI Pripremile: prim. dr. Renata MILARDOVIĆ, doc. dr. Nermina BEŠLIĆ Preporuke

More information

Zdravstvena skrb u postpartalnom razdoblju

Zdravstvena skrb u postpartalnom razdoblju Završni rad br. 857/SS/2017 Zdravstvena skrb u postpartalnom razdoblju Kristina Mesarić, 4874/601 Varaždin, srpanj 2017. godine Odjel za Biomedicinske znanosti Završni rad br. 857/SS/2017 Zdravstvena

More information

NEUROVESTI VESTI DRUŠTVA MLADIH NEUROLOGA SRBIJE

NEUROVESTI VESTI DRUŠTVA MLADIH NEUROLOGA SRBIJE Sonja Lukić Odeljenje urgentne neurologije, Urgentni centar Klinički centar Vojvodine, Novi Sad Hajduk Veljkova 1 email: sonja_lukic@yahoo.com Recenzent: Akademik, Vladimir S. Kostić Ishemijski moždani

More information

Celijakija pregled i predviđanja

Celijakija pregled i predviđanja Pregledni članak / Review UDK 616.341 664.236:614.3 Celijakija pregled i predviđanja Coeliac disease a retrospective and prospective view Irena Barbarić 1 1 Klinika za dječje bolesti, KBC Rijeka SAŽETAK.

More information

VRIJEDNOST INFRACRVENE SPEKTROSKOPIJE U ODREĐIVANJU SASTAVA TIJELA

VRIJEDNOST INFRACRVENE SPEKTROSKOPIJE U ODREĐIVANJU SASTAVA TIJELA STRUČNI RADOVI IZVAN TEME Maroje Sorić VRIJEDNOST INFRACRVENE SPEKTROSKOPIJE U ODREĐIVANJU SASTAVA TIJELA 1. UVOD Posljednjih nekoliko godina određivanje sastava tijela sve je prisutnije kako u medicini

More information

Vodanović M. Zubi, zubni karijes i zubni ispuni. Zdrav život. 2007;5(47):30-4.

Vodanović M. Zubi, zubni karijes i zubni ispuni. Zdrav život. 2007;5(47):30-4. Svaki pojedinac je sam odgovoran za vlastito zdravlje, što naravno podrazumijeva i zdravlje zubi. Da tu odgovornost ozbiljno shvaćamo, iako je možda nismo uvijek svjesni dokazuje činjenica da je pranje

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 832/N

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 832/N SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD Zagreb, lipanj 2017. Ana Lana Ivančić 832/N ANALIZA UDJELA KOFEINA U ENERGETSKIM NAPITCIMA I UČESTALOST KONZUMIRANJA ISTIH OD STRANE

More information

Konflikt radne i obiteljske uloge kod žena koje rade u smjenama

Konflikt radne i obiteljske uloge kod žena koje rade u smjenama Sveučilište u Zadru Odjel za psihologiju Konflikt radne i obiteljske uloge kod žena koje rade u smjenama Diplomski rad Mentor: Doc. dr. sc. Ljiljana Gregov Student: Ana Šimunić Zadar, 2008. SADRŽAJ 1.UVOD...

More information

OVISNOST O ALKOHOLU U ŽENSKOG SPOLA

OVISNOST O ALKOHOLU U ŽENSKOG SPOLA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Studij medicine Iva Šunić OVISNOST O ALKOHOLU U ŽENSKOG SPOLA Diplomski rad Osijek, 2016. Rad je ostvaren na Klinici za psihijatriju

More information

Kvalitativna procjena rizika od glutena u mliječnim proizvodima za populaciju oboljelu od celijakije

Kvalitativna procjena rizika od glutena u mliječnim proizvodima za populaciju oboljelu od celijakije 94 L. POLLAK i sur.: Kvalitativna procjena rizika od glutena, Mljekarstvo 60 (2), 94-103 (2010) Izvorni znanstveni rad - Original scientific paper UDK: 637.046 Kvalitativna procjena rizika od glutena u

More information

LIJEČNIČKI VJESNIK. Iz klinike za unutarnje bolesti medic, fakulteta u Zagrebu (Predstojnik prof. Dr. Ivan H. Botterij

LIJEČNIČKI VJESNIK. Iz klinike za unutarnje bolesti medic, fakulteta u Zagrebu (Predstojnik prof. Dr. Ivan H. Botterij LIJEČNIČKI VJESNIK GOD. LXXI1 ZAGREB, SIJEČANJ 1950. BROJ 1 Iz klinike za unutarnje bolesti medic, fakulteta u Zagrebu (Predstojnik prof. Dr. Ivan H. Botterij Današnje stanje patogeneze i terapije anemija*

More information

Ivona Kuraica 6834/N FUNKCIONALNA SVOJSTVA CHIA SJEMENKI

Ivona Kuraica 6834/N FUNKCIONALNA SVOJSTVA CHIA SJEMENKI Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet Preddiplomski studij Nutricionizam Ivona Kuraica 6834/N FUNKCIONALNA SVOJSTVA CHIA SJEMENKI ZAVRŠNI RAD Predmet: Nova hrana Mentor: prof. dr.sc.

More information

Važnost medicinske sestre u edukaciji roditelja o zdravstvenoj njezi novorođenčeta

Važnost medicinske sestre u edukaciji roditelja o zdravstvenoj njezi novorođenčeta DOI: 10.11608/sgnj.2013.18.003 7 Važnost medicinske sestre u edukaciji roditelja o zdravstvenoj njezi novorođenčeta The importance of nurses in parent s education about newborn health care ORIGINALNI ČLANAK/

More information

KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA DJETETA

KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA DJETETA Završni rad br. 600/SS/2015 KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA DJETETA Nikola Vršić, 4951/601 Varaždin, Rujan 2015. godine Odjel za biomedicinske znanosti Završni rad br. 600/SS/2015 KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA

More information

Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines

Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines Marijan BUBOLA 1, Danijela JANJANIN 1, Zoran UŽILA 1, Kristina DIKLIĆ

More information

Jabučno mliječna fermentacija u vinu

Jabučno mliječna fermentacija u vinu Plavša T. 1 Pregledni rad Jabučno mliječna fermentacija u vinu Sažetak Jabučno-mliječna fermentacija (JMF) je proces biološkog otkiseljavanja vina u kojem se dikarboksilna L-jabučna kiselina pretvara u

More information