METODE ZA OTKRIVANJE PROMJENA KOD DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA

Size: px
Start display at page:

Download "METODE ZA OTKRIVANJE PROMJENA KOD DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA"

Transcription

1 Mulahusić, A., Tuno, N.: Metode za otkrivanje promjena kod daljinskih istraživanja 3 UDK Pregledni naučni rad METODE ZA OTKRIVANJE PROMJENA KOD DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA METHODS FOR CHANGE DETECTION IN REMOTE SENSING Admir Mulahusić, Nedim Tuno SAŽETAK U ovom radu predstavljeni su različiti načini identifikovanja promjena kod daljinskih istraživanja. Različiti autori su predstavljali različite metode otkrivanja promjena na površini zemlje. Otkrivanje promjena je, između ostalog, veoma važno zbog praćenja promjena, kao i procjene promjena i međusobnih odnosa prirodnih i vještačkih objekata. Sve to vodi ka boljem razumijevanju potencijalnih uzroka promjena. ABSTRACT In this paper, the different ways to identify changes in remote sensing are given. Various authors have presented different methods of detecting changes on the Earth's surface. Detection of changes, among other things, are very important for tracking changes, as well as assessment and evaluation of changes and interrelations of natural and artificial objects. All this leads to better understanding of potential causes of change. 1. UVOD Tokom vremena mnogi autori definisali su na različite načine proces identifikovanja promjenâ kod daljinskih istraživanja. Ovom prilikom treba navesti definiciju koju je dao Singh (1989). Naime, prema ovom autoru, detekcija promjene je proces identifikovanja razlika u stanju objekta ili fenomen promatranja istog u različitim vremenskim terminima (Singh, 1989). Pravovremeno i tačno otkrivanje promjena predstavlja osnovu za bolje razumijevanje odnosa između ljudskih i prirodnih fenomena, kao i osnovu za bolje upravljanje i korištenje svih raspoloživih resursa. U današnje vrijeme razvoja novih tehnologija, analiziranje promjena je znatno olakšano. To prije svega podrazumijeva način sakupljanja podataka, pregled podataka, kao i razvoj novih digitalnih formata koji su pogodni za razne vrste analiza u okviru daljinskih istraživanja. Otkrivanje promjena obično ima za cilj otkrivanje područja promjena i rang (stopu) promjene, prostornu raspodjelu promjena i tačnost rezultata otkrivanja promjena. Najčešće se radi o otkrivanju promjene tipa zemljišnog pokrivača. Otkrivanje promjena možemo podijeliti na tri sljedeća koraka: Predobrada snimka, koja podrazumijeva geometrijsku rektifikaciju i slikovnu registraciju, radiometrijsku i atmosfersku popravku. Odabir odgovarajuće tehnike za provođenje analize otkrivanja promjena. Procjenu tačnosti.

2 4 Mulahusić, A., Tuno, N.: Metode za otkrivanje promjena kod daljinskih istraživanja Tačnosti rezultata otkrivanja promjena ovise o mnogim činiocima, uključujući sljedeće: (1) preciznu geometrijsku registraciju između multitemporalnih snimaka, (2) kalibraciju ili normalizaciju između multitemporalnih snimaka, (3) dostupnost kvalitetnih i vjernih terenskih podataka, (4) složenost pejzaža i okruženja istraživanog područja, (5) promjena metode otkrivanja ili korištenog algoritma, (6) klasifikacija i sheme otkrivanja promjena, (7) analitičareve vještine i iskustvo, (8) znanje i poznavanje istraživanog područja, i (9) vrijeme i ograničenje troškova. (Lu et al., 2004) Odabir odgovarajuće tehnike otkrivanja promjena izuzetno je važno prilikom kreiranja kvalitetnih rezultata otkrivanja promjena. Metode za otkrivanje promjena mogu se podijeliti na sljedeće: Algebra Transformacija Klasifikacija Metode za otkrivanje promjena kod daljinskih istraživanja Napredni modeli Pristupi geografskih informacionih sistema Vizuelna analiza Drugi pristupi Slika 1: Metode za otkrivanje promjena Sve navedene metode su do u detalje analizirane od strane mnogih autora. Općenito, svaka metoda ima svoje glavne karakteristike, prednosti i nedostatke, kao i ključne faktore koji utiču na rezultate otkrivanja promjena. Posljednja kategorija (Drugi pristupi) nije pogodna za grupisanje u bilo koju od šest drugih kategorija. Ova metoda se još uvijek ne koristi u većoj mjeri kod praktičnih radova.

3 Mulahusić, A., Tuno, N.: Metode za otkrivanje promjena kod daljinskih istraživanja 5 2. ALGEBRA Kategorija Algebra uključuje diferenciranje snimka, regresiju snimka, urazmjeravanje snimka, diferenciranje vegetacionog indeksa, analizu promjena vektora i oduzimanje pozadine. Ove metode (isključujući analizu promjena vektora) su relativno jednostavne, neposredne, lake za primijenu i interpretaciju, no ne mogu pružiti kompletne matrice za informacije o promjeni podataka. Nedostatak kategorije Algebra je poteškoća u izboru odgovarajućih pragova za identifikaciju promijenjenih područja. U ovoj kategoriji, dva aspekta su kritična za rezultate otkrivanja promjena: odabir prikladnih kanala snimka ili vegetacionih indeksa i odabir prikladnih pragova za utvrđivanje promjenjenih područja. Slikovno diferenciranje Jednostavan i neposredan metod. Rezultati su jednostavni za interpretaciju. Ne može da pruži detaljnu matricu promjena. Zahtijeva odabir pragova. Slikovna regresija Redukuje uticaje atmosfere, senzora i razlika okoline između dva snimka koji su snimljeni u različito vrijeme. Zahtijeva razvijanje tačnih regresionih funkcija za odabir kanala prije implementacije otkrivanja promjena. Slikovni omjeri (odnosi) Umanjuje uticaje sjene i topografije. Neprirodna raspodjela rezultata. Algebra Diferenciranje vegetacionog indeksa Naglašava razlike u spektralnom potpisu različitih osobina i smanjuje uticaje topografskih efekata i osvjetljenja. Uvećava slučajni šum ili povezani (koherentni) šum. Analize promjena vektora Mogućnost procesiranja bilo kog broja željenih spektralnih kanala i kreiranje informacija o otkrivanju promjena. Teško je identifikovati trajektorije promjene zemljišnog pokrova. Oduzimanje pozadine Jednostavno za primjenu. Mala tačnost. Slika 2: Algebra

4 6 Mulahusić, A., Tuno, N.: Metode za otkrivanje promjena kod daljinskih istraživanja U algebra-zasnovanoj kategoriji otkrivanja promjena, slikovno diferenciranje je najčešće korištena metoda za otkrivanje promjena u praksi. Naprimjer, vidljivo slikovno diferenciranje crvenog kanala pokazalo se pogodnim za otkrivanje promjena u polu-sušnim i suhim područjima, ali nije sasvim jasno da li isto vrijedi i u drugim sredinama, kao što su vlažne tropske regije. Različiti autori došli su do različitih zaključaka o tome koja od metoda osigurava najbolje rezultate kod odnosa snimaka: diferenciranje vegetacionog indeksa, slikovna regresija i pristupi analize promjena vektora, jer rezultati variraju ovisno o karakteristikama područja koje se istražuje i slikovnih podataka koji se koriste. 3. TRANSFORMACIJA Transformaciona kategorija uključuje PCA (engl. Principal component analysis), KT (engl. Kauth Thomas transformation or tasselled cap transformation), GS (engl. Gramm-Schmidt) i Hi-kvadrat transformacije. Prednost ovih metoda je u smanjenju viška podataka između kanala i naglašavanje različitih informacija u izvedenim komponentama. Međutim, oni ne pružaju detaljne matrice promjena i zahtijevaju odabir pragova sa svrhom identifikacije promijenjenih područja. Drugi nedostatak je poteškoća u tumačenju i označavanju promijenjenih podataka na transformisanim snimcima. U kategoriji transformacija, PCA i KT najčešće su korišteni pristupi za otkrivanje informacija o promjenama. KT metoda čini se korisnom u mnogim aplikacijama za otkrivanje promjena. Jedna od prednosti KT transformacije nad PCA transformacijom je da su koeficijenti KT transformacije neovisni o prizorima na snimku, dok je PCA transformacija ovisna o prizorima na snimku. GS i Hi-kvadrat metode se relativno rjeđe koriste u praksi, zbog njihove relativne složenosti u odnosu na PCA i KT transformacije. Također, GS i Hi-kvadrat metode nisu dostupne kod većine komercijalnih softvera za obradu snimaka daljinskih istraživanja. 4. KLASIFIKACIJA Klasifikaciona kategorija uključuje post-klasifikacionu uporedbu, spektralno-vremenske kombinovane analize, očekivano-maksimizacioni algoritam za otkrivanje promjena, nenadzirano otkrivanje promjena, hibridno otkrivanje promjena i vještačke neuronske mreže. Ove metode se temelje na klasifikovanju snimaka, u kojima su kvalitet i količina uzoraka podataka odlučujući za stvaranje rezultata klasifikacije dobrog kvaliteta. Glavna prednost ovih metoda je mogućnost pružanja podataka matrice promjena i smanjenje vanjskih atmosferskih uticaja i okolišnih razlika između multi-temporalnih snimaka. Međutim, odabir dovoljnog broja visoko kvalitetnih uzoraka za slikovnu klasifikaciju često je težak, a posebice za klasifikaciju historijskih slikovnih podataka. Vremenski zahtjevan i težak zadatak proizvodnje visoko tačnih klasifikacija često dovodi do nezadovoljavajućih rezultata otkrivanja promjena, a posebno kada nisu dostupni kvalitetni uzorci. Metode klasifikacije često zahtijevaju veliku količinu uzoraka za nadgledanu ili nenadgledanu klasifikaciju slikovnih podataka. Slikovna transformacija, vegetacioni indeksi, napredne metode klasifikacije, modeliranje i integracija različitih izvora podataka često se koriste kako bi poboljšali rezultate klasifikacije.

5 Mulahusić, A., Tuno, N.: Metode za otkrivanje promjena kod daljinskih istraživanja 7 Analize glavnih komponenti Smanjuje višak podataka između kanala i naglašava različite informacije u izvedenim komponentama. Rezultati otkrivanja promjena između različitih datuma često su veoma teški za interpretaciju i označavanje. Kauth Thomas transformacija Smanjuje višak podataka između kanala i naglašava različite informacije u izvedenim komponentama. Ova transformacija je neovisna o sceni. Teška je za interpretaciju i označavanje promjena, ne pruža cjelokupnu matricu promjena; zahtijeva utvrđivanje pragova za identifikaciju promijenjenih površina. Zahtijeva se tačna atmosferska kalibracija za svaki pojedinačni datum snimka. Transformacija Gramm- Schmidt transformacija Skup transformisanih komponenti sa karakteristikama scene dopušta dobivanje informacija koje ne bi bile dostupne korištenjem drugih tehnika otkrivanja promjena. Teško je izvući više od jedne komponente koja odgovara datom tipu promjene. Ovaj postupak se zasniva na odabiru spektralnih vektora iz više datumskog snimka, tipičnom za promjenu koja se ispituje. Hi kvadrat transformacija Više kanala se simultano razmatraju kako bi se dobio jedan snimak promjena. Promjena koja se odnosi na određeni spektralni smjer nije odmah identifikovana. Slika 3: Transformacija

6 8 Mulahusić, A., Tuno, N.: Metode za otkrivanje promjena kod daljinskih istraživanja Postklasifikaciona uporedba Minimizira uticaj atmosferskih, senzorskih i okolišnih razlika između multitemporalnih snimaka; pruža informacije o kompletnoj matrici promjena. Zahtijeva veliku količinu vremena i ekspertizu za kreiranje proizvoda klasifikacije. Konačna tačnost ovisi o kvalitetu klasifikovanog snimka svakog pojedinačnog datuma. Spektralnotemporalna kombinovana analiza Pruža veću tačnost otkrivanja promjena nego li druge metode otkrivanja promjena. Teška je za interpretaciju i označavanje promjena, ne pruža cjelokupnu matricu promjena; zahtijeva utvrđivanje pragova za identifikaciju promijenjenih površina. Zahtijeva se tačna atmosferska kalibracija za svaki pojedinačni datum snimka. Klasifikacija Nenadgledano otkrivanje promjena Ovaj metod koristi nenadgledanu prirodu i automatizaciju procesa analiza promjena. Teškoće u identifikovanju i označavanju trajektorija promjena. Hibridno otkrivanje promjena Ovaj metod isključuje promjene nepromijenjenih piksela iz klasifikacije kako bi smanjio greške klasifikacije. Zahtijeva odabir pragova za potrebe primjenjivanja klasifikacije; na neki način je komplikovan kod identifikacije trajektorija promjene. Vještačke neuronske mreže Ovo je neparametarski nadgledani metod i ima mogućnost procjene osobina podataka zasnovanih na uzorcima. Priroda sakrivenih nivoa malo je istražena; potrebno je mnogo vremena. Ovaj metod je često osjetljiv na količinu uzoraka. Funkcije vještačkih nervnih mreža nisu uobičajene kod softvera za slikovnu obradu. Slika 4: Klasifikacija

7 Mulahusić, A., Tuno, N.: Metode za otkrivanje promjena kod daljinskih istraživanja 9 5. NAPREDNI MODELI Napredni modeli otkrivanja promjena uključuju Li-Strahler-ov model refleksije, miješane spektrale modele i biofizičke parametarske modele procjene. Kod ovih metoda, vrijednosti slikovne refleksije često se pretvaraju u fizički zasnovane parametre ili razlomke preko linearnih ili nelinearnih modela. Nedostatak ovih metoda je dugotrajan i težak proces razvijanja pogodnih modela za pretvaranje vrijednosti refleksije snimka u biofizičke parametre. Kombinuje tehnike obrade digitalnog snimka podataka daljinskih istraživanja sa tradicionalnim uzimanjem uzoraka i metodama opažanja na terenu. Pruža statističke rezultate i karte koje pokazuju geometrijsku raspodjelu promijenjenih uzoraka. Li-Strahlerov model refleksije Zahtijeva veliki broj podataka dobivenih mjerenjem na terenu. Složen je i nije dostupan kod komercijalnih softvera obrade snimaka. Dostupan je samo za otkrivanje promjene vegetacije. Rezultati su stabilni, tačni i ponovljivi. Napredni modeli Spektralni miješani model Ovaj metod se razmatra kao napredni metod analize slikovne obrade i na izvjestan način je kompleksan. Biofizički parametarski metod Ovaj metod može tačno otkriti promjene vegetacije, koje su zasnovane na vegetacionim fizičkim strukturama. Zahtijeva veliki broj podataka dobivenih iz mjerenja na terenu. Metod je jedino pogodan za otkrivanje promjena vegetacije. Slika 5: Napredni modeli U ovoj kategoriji su: linearna spektralna miješana analiza (LSMA engl. linear spectral mixture analysis) kao najčešće korišten pristup za otkrivanje promjena zemljišnog pokrivača ((Adams et al., 1995), (Roberts et al., 1998)), promjena vegetacije ((Ustin et al., 1998), (Rogan et al., 2002)), defolijacija uništavanje lišća (Radeloff et al., 1999), izgorjela i oštećena područja (Wessman et al., 1997), promjene urbanih područja (Kressler, Steinnocher, 1996) i promjene u okolišu (Piwowar et al., 1998).

8 10 Mulahusić, A., Tuno, N.: Metode za otkrivanje promjena kod daljinskih istraživanja 6. GIS GIS-zasnovana kategorija detekcije promjena uključuje metod integrisanog GIS-a i daljinskih istraživanja i metod pravog GIS-a. Prednost korištenja GIS-a je sposobnost da uključi različite izvore podataka u aplikacije za otkrivanje promjena. Međutim, različiti izvori podataka povezani sa podacima različitih tačnosti i formata često utiču na rezultate otkrivanja promjena. Metod integrisanog GIS-a i daljinskih istraživanja Omogućen je pristup pomoćnim podacima kako bi se potpomogla interpretacija i analize i kako bi se imala mogućnost direktnog ažuriranja informacija korištenja zemljišta u GIS-u. Podaci različite kvalitete iz različitih izvora često degradiraju rezultate otkrivanja promjena. GIS GIS pristup Inkorporiranje aerofotogrametrijskih podataka sa drugim kartografskim podacima. Degradacija kvaliteta rezultata zbog neusklađenosti podataka različite geometrijske tačnosti i postupka klasifikacije. Slika 6: GIS 7. VIZUELNE ANALIZE Ova metoda može u potpunosti koristiti analitičarevo iskustvo i znanje. Kategorija vizuelne analize uključuje vizuelnu interpretaciju kompozita multitemporalnih snimaka i direktno editovanje uočenih promjena. Tekstura, oblik, veličina i uzorci snimaka su ključni elementi korisni za identifikaciju promjena kroz vizuelnu interpretaciju. Kod vizuelne interpretacije vješt analitičar može inkorporirati sve pomenute elemente u pomaganju donošenja odluke o promjeni korištenja zemljišta. Nedostatak ove metode je trošenje mnogo vremena kod otkrivanja promjena za velika područja, a teško je i pravovremeno ažurirati rezultate otkrivanja promjena.

9 Mulahusić, A., Tuno, N.: Metode za otkrivanje promjena kod daljinskih istraživanja 11 Mogu biti analizirana dva ili tri snimka različitih datuma. Iskustvo i znanje operatera su izuzetno korisni tokom vizuelne interpretacije. Vizuelne analize Vizuelna interpretacija Rezultati ovise o vještinama i umijeću slikovne interpretacije od strane operatera/analitičara. Ne može pružiti detaljne informacije o promjenama. Vremenski je izuzetno zahtjevna metoda. Teško je ažurirati rezultate. Slika 7: Vizuelne analize 8. DRUGI PRISTUPI (OSTALE TEHNIKE OTKRIVANJA PROMJENA) Pored ranije navedenih i razmatranih šest kategorija otkrivanja promjena, postoje metode koje se ne mogu pripisati niti jednoj od navedenih kategorija. Ove tehnike se još uvijek ne koriste često u praksi. Ovom prilikom navedene su neke od takvih tehnika otkrivanja promjena. Mjerenje prostorne zavisnosti Vizuelni sistem zasnovan na znanju Metod kreiranja površine Prostorno-statistički zasnovan metod Drugi pristupi (ostale tehnike otkrivanja promjena) Kombinacija tri pokazatelja: vegetacionih indeksa, temperature površine zemljišta i prostorne strukture Pristup zasnovan na strukturi Pristup utemeljen na teoriji krivulje Generalisani linearni modeli Krivulje promjene Slika 8: Ostale tehnike otkrivanja promjena

10 12 Mulahusić, A., Tuno, N.: Metode za otkrivanje promjena kod daljinskih istraživanja 9. ZAKLJUČAK Zbog uticaja složenih faktora, različiti autori često dolaze do različitih, a ponekad i kontraverznih, zaključaka o tome koje su tehnike otkrivanja promjena najdjelotvornije i najefikasnije. U praksi, nije lako odabrati algoritam pogodan za određeni projekat otkrivanja promjena. Dakle, pregled tehnika otkrivanja promjena koristan je za razumijevanje kako se ove tehnike najbolje mogu koristiti kao pomoć za rješavanje određenih i konkretnih problema. Kada su odabrana studijska područja i slikovni podaci za istraživanje, identifikovanje pogodne tehnike za otkrivanje promjena postaje od velike važnosti u kreiranju kvalitetnih rezultata otkrivanja promjena. Sa sigurnošću se može reći da niti jedna metoda nije pogodna za sve slučajeve. Izbor odgovarajuće metode zavisi od analitičarevog poznavanja metoda za otkrivanje promjena i spretnosti u rukovanju podacima daljinskih istraživanja, kao i korištenim podacima snimaka i karakteristikama istraživanog područja. Zbog poteškoća u utvrđivanju odgovarajuće metode, u praksi su različite tehnike otkrivanja promjena često testirane i upoređivane kako bi dale najbolji rezultat na temelju procjene tačnosti ili kvalitativne procjene. Istraživanja su pokazala da su kombinacije dvije tehnike za otkrivanje promjena poboljšali rezultate otkrivanja promjena. Najčešće metode otkrivanja promjena su diferenciranje snimka (ili slikovno diferenciranje), analize glavnih komponenti, analize promjena vektora i post-klasifikaciona uporedba. LITERATURA Adams, J. B., Sabol, D., Kapos, V., Filho, R. A., Roberts, D. A., Smith, M. O., Gillespie, A. R. (1995): Classification of multispectral images based on fractions of endmembers: application to land-cover change in the Brazilian Amazon. Remote Sensing of Environment, 52, Kressler, F., Steinnocher, K. (1996): Change detection in urban areas using satellite data and spectral mixture analysis. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, 31, Lu, D., Mausel, P., Brondizio, E. S., Moran, E. (2004): Change detection techniques. International Journal of Remote Sensing, 12, Piwowar, J. M., Peddle, D. R., Ledrew, E. F. (1998): Temporal mixture analysis of Arctic Sea ice imagery: a new approach for monitoring environment change. Remote Sensing of Environment, 63, Radeloff, V. C., Mladenoff, D. J., Boyce, M. S. (1999): Detecting jack pine budworm defoliation using spectral mixture analysis: separating effects from determinants. Remote Sensing of Environment, 69, Roberts, D. A., Batista, G. T., Pereira, J. L. G., Waller, E. K., Nelson, B. W. (1998): Change identification using multitemporal spectral mixture analysis: applications in eastern Amazonia. In Remote Sensing Change Detection: Environmental Monitoring Methods and Applications, edited by R. S. Lunetta and C. D. Elvidge (Chelsea, MI: Ann Arbor Press), pp

11 Mulahusić, A., Tuno, N.: Metode za otkrivanje promjena kod daljinskih istraživanja 13 Rogan, J., Franklin, J., Roberts, D. A. (2002): A comparison of methods for monitoring multitemporal vegetation change using Thematic Mapper imagery. Remote Sensing of Environment, 80, Singh, A. (1989): Digital change detection techniques using remotely sensed data. International Journal of Remote Sensing, 10, Ustin, S. L., Roberts, D. A., Hart, Q. J. (1998): Seasonal vegetation patterns in a California coastal savanna derived from Advanced Visible/Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS) data. In Remote Sensing Change Detection: Environmental Monitoring Methods and Applications, edited by R. S. Lunetta and C. D. Elvidge (Chelsea, MI: Ann Arbor Press), pp Wessman, C. A., Bateson, C. A., Benning, T. L. (1997): Detecting fire and grazing patterns in tallgrass prairie using spectral mixture analysis. Ecological Applications, 7, Autori: Doc.dr.sc. Admir Mulahusić, dipl.inž.geod. Građevinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu Patriotske lige 30, Sarajevo Bosna i Hercegovina Mr.sc. Nedim Tuno, dipl.inž.geod. Građevinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu Patriotske lige 30, Sarajevo Bosna i Hercegovina

Bactrim sirup doziranje

Bactrim sirup doziranje 23 апр 2016. Doziranje i uputstvo za upotrebu.. Bactrim (sirup i tablete) je antibiotik koji se koristi za lečenje infekcija koje izazivaju bakterije i drugi pluća,. not socialist metformin stinks thyroxine

More information

BROJLER. Specifikacije ishrane. An Aviagen Brand

BROJLER. Specifikacije ishrane. An Aviagen Brand BROJLER 308 Specifikacije ishrane 2014 An Aviagen Brand Uvod Specifikacije ishrane za brojlere su date u sledećim tabelama za različitu proizvodnju i tržišnu situaciju širom sveta: Neseksirani

More information

Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1

Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1 original research paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XVI, 31 (2011) 43-49 Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1 Valentina Bozhkova Fruit Growing Institute,

More information

DETEKCIJA KRATERA IZ DIGITALNIH TOPOGRAFSKIH SLIKA

DETEKCIJA KRATERA IZ DIGITALNIH TOPOGRAFSKIH SLIKA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Goran Salamunićcar DETEKCIJA KRATERA IZ DIGITALNIH TOPOGRAFSKIH SLIKA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2012 UNIVERSITY OF ZAGREB FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING

More information

DIFFERENT STERILIZATION METHODS FOR OVERCOMING INTERNAL BACTERIAL INFECTION IN SUNFLOWER SEEDS

DIFFERENT STERILIZATION METHODS FOR OVERCOMING INTERNAL BACTERIAL INFECTION IN SUNFLOWER SEEDS Zbornik Matice srpske za prirodne nauke / Proc. Nat. Sci, Matica Srpska Novi Sad, 109, 59 64, 2005 UDC 633.854.78:631.53.027.2 Ksenija J. Taški-Ajdukoviã 1, Dragana M. Vasiã 2 1 National Laboratory for

More information

III Међунардна Конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, Бања Лука, октобар године

III Међунардна Конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, Бања Лука, октобар године KOMPARACIJA KONCENTRACIJA ALKOHOLA IZMJERENIH ALKOTESTIRANJEM IZDAHNUTOG VAZDUHA I KONCENTRACIJA ALKOHOLA UTVRĐENIH ANALIZOM UZORAKA KRVI NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE TOKOM PERIODA OD DESET GODINA COMPARISON

More information

CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY

CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY Journal of Agricultural Sciences Vol. 54, No 3, 2009 Pages 205-212 UDC: 635.14+635.53:66.047.4/.5 Original scientific paper CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY Jelena Marković

More information

Prelomna tačka rentabiliteta. LOGO 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton

Prelomna tačka rentabiliteta. LOGO 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton Prelomna tačka rentabiliteta 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton 1 Cilj učenja Pokazati kako promene u vrednostima Izazivača troškova

More information

Karakteristike bar kodova iz tehničkog i dizajnerskog aspekta

Karakteristike bar kodova iz tehničkog i dizajnerskog aspekta Završni rad br. 559/MM/2017 Karakteristike bar kodova iz tehničkog i dizajnerskog aspekta Dorotea Levanić, 0581/336 Varaždin, listopad 2017. godine 2 Multimedija, oblikovanje i primjena Završni rad br.

More information

IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION. Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ

IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION. Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ UDC 575.827 Original scientific paper IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ Agricultural Research Institute Srbija, Belgrade Agricultural and Technological

More information

HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK

HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK Ivana Pažur Vojvodić Knjižnica Instituta Ruđer Bošković, Zagreb ipazur@irb.hr Sažetak Web 2.0 donio je interaktivna sučelja

More information

Susceptibility of Sweet Cherry Cultivars to Rain Induced Fruit Cracking in Region of Sarajevo

Susceptibility of Sweet Cherry Cultivars to Rain Induced Fruit Cracking in Region of Sarajevo Original scientific paper Originalan naučni rad UDK: 634.232-154.7(497.6) DOI: 10.7251/AGREN1302179S Susceptibility of Sweet Cherry Cultivars to Rain Induced Fruit Cracking in Region of Sarajevo Mirjana

More information

Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines

Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines Marijan BUBOLA 1, Danijela JANJANIN 1, Zoran UŽILA 1, Kristina DIKLIĆ

More information

GENETIC DIVERSITY IN Brassica SPECIES AND Eruca sativa FOR YIELD ASSOCIATED PARAMETERS

GENETIC DIVERSITY IN Brassica SPECIES AND Eruca sativa FOR YIELD ASSOCIATED PARAMETERS UDC 575:630 DOI: 10.2298/GENSR1402537K Original scientific paper GENETIC DIVERSITY IN Brassica SPECIES AND Eruca sativa FOR YIELD ASSOCIATED PARAMETERS Mahwish KANWAL 1, FARHATULLAH 1*, M. Ashiq RABBANI

More information

NAŠICE 2.rujan 2011 Ivo Miljenovic

NAŠICE 2.rujan 2011 Ivo Miljenovic THÖNI NATURGAS Industrijska postrojenja na bioplin za upotrebu u poljoprivredi NAŠICE 2.rujan 2011 Ivo Miljenovic Thöni Industrijska postrojenja d.o.o. Osnovano: 1964 Zaposlenika: 500 (5 proizvodnih pogona)

More information

THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI

THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI B. KALANOVIĆ, B. DIMITRIJEVIĆ, Snežana TRMČIĆ, Nebojša MARKOVIĆ Faculty of Agriculture, Belgrade Zemun,

More information

Prosciutto & Wine Bar

Prosciutto & Wine Bar Prosciutto & Wine Bar DALMATIAN SMOKED HAM Dalmatian smoked ham is produced from leg of Yorkshire and Landras pigs and their crosses. Pork leg is salted exclusively with sea salt, which acts as a natural

More information

MJERE LI SAMO POKAZATELJI USPJEŠNOSTI VRIJEDNOST KNJIŽNICA? : PREMA VREDNOVANJU DRUŠTVENIH CILJEVA ORGANIZACIJA U KULTURI

MJERE LI SAMO POKAZATELJI USPJEŠNOSTI VRIJEDNOST KNJIŽNICA? : PREMA VREDNOVANJU DRUŠTVENIH CILJEVA ORGANIZACIJA U KULTURI MJERE LI SAMO POKAZATELJI USPJEŠNOSTI VRIJEDNOST KNJIŽNICA? : PREMA VREDNOVANJU DRUŠTVENIH CILJEVA ORGANIZACIJA U KULTURI ARE PERFORMANCE INDICATORS THE ONLY MEASURE OF THE QUALITY OF LIBRARIES? : TOWARD

More information

Hrvatsko društvo za kvalitetu Članovi za članove 6. prosinca Damir Keller i Dean Rennert Qualitas d.o.o. Zagreb

Hrvatsko društvo za kvalitetu Članovi za članove 6. prosinca Damir Keller i Dean Rennert Qualitas d.o.o. Zagreb Hrvatsko društvo za kvalitetu Članovi za članove 6. prosinca 2016. Damir Keller i Dean Rennert Qualitas d.o.o. Zagreb www.qualitas.hr Qualitas d.o.o. Analiziranje i poboljšavanje procesa pomoću mapiranja

More information

Influence of trellis system on productive and technological characteristics of variety Victoria in Strumica vine growing district

Influence of trellis system on productive and technological characteristics of variety Victoria in Strumica vine growing district Prethodno saopštenje Preliminary communication UDK: 634.84.076(497.7) DOI: 10.7251/AGREN1201145B Influence of trellis system on productive and technological characteristics of variety Victoria in Strumica

More information

Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu drvnih proizvoda Republike Hrvatske

Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu drvnih proizvoda Republike Hrvatske ...Pirc, Motik, Moro, Posavec, Kopljar: Analiza pokazatelja stanja na tržištu drvnih... Andreja Pirc 1, Darko Motik 1, Maja Moro 1, Stjepan Posavec 1, Aida Kopljar 2 Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu

More information

Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH

Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH Istraživanja I-45 Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH Tomislav Galac Zagreb, srpanj 2015. ISTRAŽIVANJA I-45 IZDAVAČ Hrvatska narodna banka Direkcija za

More information

THE MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF THE FLOWER AND THE PER CENT OF FERTILISED PISTILS OF PROMISING YELLOW FRUITING RASPBERRY HYBRIDS

THE MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF THE FLOWER AND THE PER CENT OF FERTILISED PISTILS OF PROMISING YELLOW FRUITING RASPBERRY HYBRIDS UDK 634.711:631.527.5 THE MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF THE FLOWER AND THE PER CENT OF FERTILISED PISTILS OF PROMISING YELLOW FRUITING RASPBERRY HYBRIDS Dragan Nikolić, Aleksandar Radović 1 Abstract The

More information

METODOLOGIJE PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

METODOLOGIJE PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA HGK- Sektor za trgovinu, Sedmi forum hrvatskih posrednika u prometu nekretninama 30 ŽARKO ŽELJKO, d.i.g. sudski vještak Ing ekspert d.o.o. Zagreb, Škrlčeva 39 METODOLOGIJE PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

More information

RODITELJSKO JATO ROSS 308. Specifikacije Ishrane. An Aviagen Brand

RODITELJSKO JATO ROSS 308. Specifikacije Ishrane. An Aviagen Brand 1 RODITELJSKO JATO ROSS 308 Specifikacije Ishrane An Aviagen Brand Uvod Ova knjižica sadrži nutritivne preporuke za roditeljsko jato Ross 308 (sporo operjavajući) i koristi se zajedno sa Ross Roditeljsko

More information

Abstract. Keywords: Gray Pine, Species Classification, Lidar, Hyperspectral, Elevation, Slope.

Abstract. Keywords: Gray Pine, Species Classification, Lidar, Hyperspectral, Elevation, Slope. Comparison of Hyperspectral Gray Pine Classification to Lidar Derived Elevation and Slope Andrew Fritter - Portland State & Quantum Spatial - afritter@pdx.edu Abstract The gray pine (GP) tree has been

More information

NAUČNI RAD. Ključne reči: modifikovana atmosfera, pastrmka, šaran, svežina, ukupan isparljivi azot, ph. UDK :597:66

NAUČNI RAD. Ključne reči: modifikovana atmosfera, pastrmka, šaran, svežina, ukupan isparljivi azot, ph. UDK :597:66 Uticaj pakovanja u modifikovanoj atmosferi i vakuumu na odabrane hemijske parametre svežine kalifornijske pastrmke (Oncorhynchus mykiss) i odrezaka šarana (Cyprinus carpio) Jelena A. Babić 1, Mirjana R.

More information

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU EKONOMSKI FAKULTET UTICAJ BRAND-OVA NA UNAPREĐENJE PRODAJE

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU EKONOMSKI FAKULTET UTICAJ BRAND-OVA NA UNAPREĐENJE PRODAJE INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU EKONOMSKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD UTICAJ BRAND-OVA NA UNAPREĐENJE PRODAJE Mentor: Prof.dr. Ibrahim Jusufranić Student: Amir Osmanagić Travnik, 2014. godine SADRŽAJ:

More information

KLASIFIKACIJSKI SUSTAVI U MEDICINSKIM KNJIŽNICAMA SAD-a, UJEDINJENOG KRALJEVSTVA I REPUBLIKE IRSKE

KLASIFIKACIJSKI SUSTAVI U MEDICINSKIM KNJIŽNICAMA SAD-a, UJEDINJENOG KRALJEVSTVA I REPUBLIKE IRSKE KLASIFIKACIJSKI SUSTAVI U MEDICINSKIM KNJIŽNICAMA SAD-a, UJEDINJENOG KRALJEVSTVA I REPUBLIKE IRSKE MEDICAL LIBRARY CLASSIFICATION SYSTEMS IN THE UNITED STATES, UNITED KINGDOM AND REPUBLIC OF IRELAND Martina

More information

CO C K T A I L M E N U

CO C K T A I L M E N U COCKTAIL MENU COCKTAIL MENU COCKTAILS M A R A S I TA C A I P I R I S I M A CC A I P I R O S I A Havan Rum 3 yo, Raspberry lime, Brown sugar, Apple liquer, Apple juice, Passoa Havana Rum 3 yo, Lime, Brown

More information

PRODAJNI KANALI U OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU CROATIA OSIGURANJE D.D.

PRODAJNI KANALI U OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU CROATIA OSIGURANJE D.D. SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET PRODAJNI KANALI U OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU CROATIA OSIGURANJE D.D. DIPLOMSKI RAD Predmet:: Teorija organizacije Mentor: dr.sc. Marija Kaštelan Mrak Student: Ime i

More information

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Irena Petrak Narodna knjižnica Krk prostor, građa i korisnici (DIPLOMSKI RAD) Rijeka, 2015. SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Odsjek za kroatistiku Irena

More information

Agrobiological and technological characteristics of variety pinot gris clone B10 and pinot gris clone rulander 2/54 in the Niš subregion

Agrobiological and technological characteristics of variety pinot gris clone B10 and pinot gris clone rulander 2/54 in the Niš subregion UDC: 634.8-152.6(497.11) COBISS.SR-ID: 212202508 Original research paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XIX, 38 (2014); 87-95 1 Agrobiological and technological characteristics of variety pinot gris clone

More information

D I P L O M S K I R A D

D I P L O M S K I R A D UNIVERZITET II BEOGRADU TEHNIČKI FAKULTET U BORU KATEDRA ZA INDUSTRIJSKU INFORMATIKU D I P L O M S K I R A D MENTOR; STUDENT: D r Z O R A N STEV IĆ, van.prof. D A N IJE L A JA Ć IM O V IĆ 155/02 BOR, 2

More information

Momčilo RADULOVIĆ, Stoja LJUTICA, Slavojka MALIDŽAN 1,

Momčilo RADULOVIĆ, Stoja LJUTICA, Slavojka MALIDŽAN 1, Agriculture & Forestry, Vol. 55. (09) (1-4): 39-47, 2012, Podgorica 39 1, UDC (UDK) 634.322 BIOLOGICAL POMOLOGICAL FEATURES OF MANDARIN CLEMENTINE IN THE CONDITIONS OF THE MONTENEGRIN SUBTROPICAL ZONE

More information

Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties

Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties Professional paper Stručni rad UDK: 634.1/.8-152.7:664.2.0938 DOI: 10.7251/AGREN1204681N Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties

More information

ANALIZA TEHNOLOGIČNOSTI SA STAJALIŠTA IZBORA OBLIKA, DIMENZIJA I TOLERANCIJA ŽLIJEBA ZA ZAVARIVANJE

ANALIZA TEHNOLOGIČNOSTI SA STAJALIŠTA IZBORA OBLIKA, DIMENZIJA I TOLERANCIJA ŽLIJEBA ZA ZAVARIVANJE ANALIZA TEHNOLOGIČNOSTI SA STAJALIŠTA IZBORA OBLIKA, DIMENZIJA I TOLERANCIJA ŽLIJEBA ZA ZAVARIVANJE COST EFFECTIVE DESIGN ANALYSIS BASED ON WELDING GROVE SHAPE, DIMENSIONS AND TOLERANCE SELECTION STANDPOINT

More information

Knjižnične usluge za beskućnike

Knjižnične usluge za beskućnike Sveučilište u Zadru Odjel za informacijske znanosti Knjižnične usluge za beskućnike Diplomski rad Studentica: Ivana Galzina Mentor: dr. sc. Stričević, Ivanka izv. prof. Zadar, 2013. SADRŽAJ 1. Predgovor...

More information

Identification of Adulteration or origins of whisky and alcohol with the Electronic Nose

Identification of Adulteration or origins of whisky and alcohol with the Electronic Nose Identification of Adulteration or origins of whisky and alcohol with the Electronic Nose Dr Vincent Schmitt, Alpha M.O.S AMERICA schmitt@alpha-mos.com www.alpha-mos.com Alpha M.O.S. Eastern Analytical

More information

GLASILO ZBORA LIJEČNIKA HRVATSKE

GLASILO ZBORA LIJEČNIKA HRVATSKE P oštarin a p la ćen a u gotovu GLASILO ZBORA LIJEČNIKA HRVATSKE THE JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF CROATIA ORGANE OFFICIEL DE LA SOCIĆTfi MĆDICALE DE CROATIE SADRŽAJ Prof. D r. P. L em kau : Razvoj

More information

Elektromotori u vrsti zaštite nadtlak prednosti i mane

Elektromotori u vrsti zaštite nadtlak prednosti i mane Elektromotori u vrsti zaštite nadtlak prednosti i ma (Pressurized enclosure motors advantages and disadvantages) Damir Korunić Elektromotori namijenjeni za rad u prostorima ugroženim potencijalno eksplozivnom

More information

Oleander Summer Bar Menu

Oleander Summer Bar Menu Oleander Summer Bar Menu C0cktail Mix Ginger & Pepper Tanqueray No. Ten Gin, Tonic, svježi đumbir, limun, rozi papar Tanqueray No. Ten Gin, Tonic, fresh ginger, lemon, pink pepper 60 kn 8 * Southside Mojito

More information

1. Sadržaj. Popis slika..i. Popis tablica...ii. Popis grafova..iii

1. Sadržaj. Popis slika..i. Popis tablica...ii. Popis grafova..iii 1. Sadržaj Popis slika..i Popis tablica.....ii Popis grafova..iii 2.Uvod...7 3. Pregled literature...8 4. Metodologija istraživanja...8 5. Definicija marketinga 11 5.1. Marketing koncepcije 11 6. Izravni

More information

Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela

Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela Zoran Iličković, Eldin Redžić, Franc Andrejaš, Gordan

More information

MJERENJE AKSIJALNE DULJINE OKA NAKON OPERACIJE MRENE

MJERENJE AKSIJALNE DULJINE OKA NAKON OPERACIJE MRENE SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Studij medicine Iva Kozina MJERENJE AKSIJALNE DULJINE OKA NAKON OPERACIJE MRENE Diplomski rad Osijek, 2017. SVEUČILIŠTE JOSIPA

More information

Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj

Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj PREGLEDNI RAD Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj Martina LIPAR 1, Gordana BOSANKIĆ 1, Antonija HORVAT HRŽIĆ 2, Zvonimir SAVIĆ

More information

Mogućnost primjene analize slike za ranu prognozu priroda jabuke (Malus domestica Borkh.) u uvjetima Međimurja (Hrvatska)

Mogućnost primjene analize slike za ranu prognozu priroda jabuke (Malus domestica Borkh.) u uvjetima Međimurja (Hrvatska) Mogućnost primjene analize slike za ranu prognozu priroda jabuke (Malus domestica Borkh.) u uvjetima Međimurja (Hrvatska) Possible application of image analysis for forecasting the yield of apples (Malus

More information

UTJECAJ KONSTRUKCIJSKIH KARAKTERISTIKA I BRZINE RADA KOMBAJNA ZA BERBU GRAŠKA NA KAKVOĆU RADA

UTJECAJ KONSTRUKCIJSKIH KARAKTERISTIKA I BRZINE RADA KOMBAJNA ZA BERBU GRAŠKA NA KAKVOĆU RADA UTJECAJ KONSTRUKCIJSKIH KARAKTERISTIKA I BRZINE RADA KOMBAJNA ZA BERBU GRAŠKA NA KAKVOĆU RADA THE IMPACT OF STRUCTURAL CHARACTERISTICS AND WORKING SPEED OF PEA HARVESTER ON THE QUALITY OF WORK SAŽETAK

More information

Melita Ambrožič. Ljubljana EVALUACIJA KNJIŽNICA. Beograd, M. Ambrožič,

Melita Ambrožič. Ljubljana EVALUACIJA KNJIŽNICA. Beograd, M. Ambrožič, Melita Ambrožič Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana EVALUACIJA KNJIŽNICA Beograd, 6.-7.11.2003 7.11.2003. 1 SADRŽAJ evaluacija knjižnica zašto evaluirati knjižnice evaluacija i knjižnični menadžment

More information

PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U MALOPRODAJI S POSEBNIM OSVRTOM NA UNAPREĐENJE PRODAJE

PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U MALOPRODAJI S POSEBNIM OSVRTOM NA UNAPREĐENJE PRODAJE SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET ENI CRVELIN PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U MALOPRODAJI S POSEBNIM OSVRTOM NA UNAPREĐENJE PRODAJE DIPLOMSKI RAD RIJEKA, 2014. SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET PROMOTIVNE

More information

Model za razvoj brenda u industriji hrane i pića primjer zadarskog likera Maraschino

Model za razvoj brenda u industriji hrane i pića primjer zadarskog likera Maraschino Model za razvoj brenda u industriji hrane i pića primjer zadarskog likera Maraschino ALEKSANDRA KRAJNOVIĆ izvanredni profesor, Odjel za ekonomiju Sveučilište u Zadru Splitska 1, 23000 Zadar Hrvatska akrajnov@unizd.hr

More information

VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA

VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA GLUCOSE AND TOTAL PROTEIN LEVEL IN LABORATORY RATS UNDER CONDITIONS OF SHORT-TERM FASTING Suljević D.,

More information

Utjecaj sociodemografskih obilježja potrošača na ponašanje u kupnji i konzumaciji kave

Utjecaj sociodemografskih obilježja potrošača na ponašanje u kupnji i konzumaciji kave ISSN 1333-2422 UDK = 366.1 : 633.9 IZVORNI ZNANSTVENI RAD Utjecaj sociodemografskih obilježja potrošača na ponašanje u kupnji i konzumaciji kave Tatjana Naglić 1, Marija Cerjak 2, Marina Tomić 2 1 30 svibnja

More information

Suvremene spoznaje o alkoholizmu u 21. stoljeću

Suvremene spoznaje o alkoholizmu u 21. stoljeću SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Lorena Đapo Suvremene spoznaje o alkoholizmu u 21. stoljeću DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2017. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Lorena Đapo Suvremene spoznaje

More information

VJESNIK BIBLIOTEKARA HRVATSKE 54, 4(2011)

VJESNIK BIBLIOTEKARA HRVATSKE 54, 4(2011) Poll, Roswitha; Peter te Boekhorst. Measuring quality : performance measurement in libraries. 2nd revised ed. München, K. G. Saur, 2007. ISBN 978-3-598-22033-3 Priručnik je temeljno djelo za polje knjižnične

More information

Detecting Melamine Adulteration in Milk Powder

Detecting Melamine Adulteration in Milk Powder Detecting Melamine Adulteration in Milk Powder Introduction Food adulteration is at the top of the list when it comes to food safety concerns, especially following recent incidents, such as the 2008 Chinese

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 685/USH

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 685/USH SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD Zagreb, rujan 2016. Magi Lukač 685/USH UTJECAJ DODATKA LIMUNSKE KISELINE NA FUNKCIONALNA SVOJSTVA TEKUĆIH PASTERIZIRANIH JAJA Rad

More information

PRIJEVOD KAO INTERKULTURNA ČINJENICA

PRIJEVOD KAO INTERKULTURNA ČINJENICA Izvorni znanstveni rad UDC 81 255.2 PRIJEVOD KAO INTERKULTURNA ČINJENICA Tomislav Kuzmanović Sveučilište u Zadru, Hrvatska Keywords: interculturality, intercultural literary studies, translation studies,

More information

Integration of GIS and RS techniques for canopy variability evaluation in vineyards

Integration of GIS and RS techniques for canopy variability evaluation in vineyards COST 718 New technologies for agrometeorological model applications CNR Research Area Polo Scientifico di Sesto Fiorentino 14th february 2005 Integration of GIS and RS techniques for canopy variability

More information

EFIKASNOST INTELEKTUALNOG KAPITALA U ISTARSKOM VODOVODU d.o.o. BUZET

EFIKASNOST INTELEKTUALNOG KAPITALA U ISTARSKOM VODOVODU d.o.o. BUZET POLITEHNIKA PULA Visoka tehničko-poslovna škola s p.j. Specijalistički diplomski stručni studij KREATIVNI MENADŽMENT U PROCESIMA Loredana Greblo EFIKASNOST INTELEKTUALNOG KAPITALA U ISTARSKOM VODOVODU

More information

DEPRESIVNOST KOD DJECE I MLADIH

DEPRESIVNOST KOD DJECE I MLADIH SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET ODSJEK ZA ODGOJITELJSKI STUDIJ ANAMARIJA KOS ZAVRŠNI RAD DEPRESIVNOST KOD DJECE I MLADIH PETRINJA,RUJAN 2016. 1 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET ODSJEK

More information

FRUIT CHARACTERISTICS IN WALNUT TREE POPULATION IN RELATION TO GROWING SEASON ONSET. University of Belgrade, Serbia

FRUIT CHARACTERISTICS IN WALNUT TREE POPULATION IN RELATION TO GROWING SEASON ONSET. University of Belgrade, Serbia UDC 575:634.5 DOI:10.2298/GENSR1003493M Original scientific paper FRUIT CHARACTERISTICS IN WALNUT TREE POPULATION IN RELATION TO GROWING SEASON ONSET Rade MILETIĆ 1, Nevena MITIĆ 2, and Radomirka NIKOLIĆ

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI Ak. god 2015./2016.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI Ak. god 2015./2016. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI Ak. god 2015./2016. KNJIŽNICA KAO INFORMACIJSKO SREDIŠTE Informacijska služba u Središnjoj knjižnici Srba Diplomski rad Mentor:

More information

Kriteriji i postupak pročišćavanja knjižničnog fonda na primjeru fonda serijskih publikacija Sveučilišne knjižnice Rijeka

Kriteriji i postupak pročišćavanja knjižničnog fonda na primjeru fonda serijskih publikacija Sveučilišne knjižnice Rijeka SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Sanja Kosić Kriteriji i postupak pročišćavanja knjižničnog fonda na primjeru fonda serijskih publikacija Sveučilišne knjižnice Rijeka (DIPLOMSKI RAD) Rijeka, 2015.

More information

Vodanović M. Zubi, zubni karijes i zubni ispuni. Zdrav život. 2007;5(47):30-4.

Vodanović M. Zubi, zubni karijes i zubni ispuni. Zdrav život. 2007;5(47):30-4. Svaki pojedinac je sam odgovoran za vlastito zdravlje, što naravno podrazumijeva i zdravlje zubi. Da tu odgovornost ozbiljno shvaćamo, iako je možda nismo uvijek svjesni dokazuje činjenica da je pranje

More information

Metode izdvajanja i dokazivanja bakterija roda Campylobacter klasične i molekularne metode (I. dio)

Metode izdvajanja i dokazivanja bakterija roda Campylobacter klasične i molekularne metode (I. dio) PREGLEDNI ČLANAK / REVIEW ARTICLE Metode izdvajanja i dokazivanja bakterija roda Campylobacter klasične i molekularne metode (I. dio) Marina Mikulić*, Andrea Humski, B. Njari, Dora Stojević, L. Jurinović,

More information

NOVINSKE ZBIRKE U KNJIŽNICAMA: IZAZOVI DIGITALNOG DOBA

NOVINSKE ZBIRKE U KNJIŽNICAMA: IZAZOVI DIGITALNOG DOBA Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Filozofski fakultet Odsjek za informacijske znanosti NOVINSKE ZBIRKE U KNJIŽNICAMA: IZAZOVI DIGITALNOG DOBA Eleonora Đekić Mentor: doc. dr. sc. Maja Krtalić Osijek,

More information

DOI /PSY I UDK : FUNKCIONALNOST PORODICA KOD DJECE SA POREMEĆAJEM PONAŠANJA Ivana Ilić 1 Mladen Stajić 2

DOI /PSY I UDK : FUNKCIONALNOST PORODICA KOD DJECE SA POREMEĆAJEM PONAŠANJA Ivana Ilić 1 Mladen Stajić 2 DOI 10.7251/PSY1302037I UDK 616.89-053.2:316.356.2 FUNKCIONALNOST PORODICA KOD DJECE SA POREMEĆAJEM PONAŠANJA Ivana Ilić 1 Mladen Stajić 2 1. Bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, RS, Bosna i Hercegovina

More information

Introduction. L.B. Roostita, H. A. W. Lengkey

Introduction. L.B. Roostita, H. A. W. Lengkey Biotechnology in Animal Husbandry 30 (2), p 289293, 2014 ISSN 14509156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, BelgradeZemun UDC 637.07'636.4 DOI: 10.2298/BAH1402289R DETERMINATION OF PORK ADULTERATION

More information

POZ KONTEJNERI ZA NAPITKE

POZ KONTEJNERI ZA NAPITKE POZ. 18.5. KONTEJNERI ZA NAPITKE Kontejneri za napitke kapaciteta od 4 do 40 litara, kompletno izrađeni od inox lima, duplih stijenki. Poliuretanska izolacija smanjuje gubitak temperature na minimum. Prijanjajući

More information

VREDNOVANJE NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBU S GLEDIŠTA KORISNIKA

VREDNOVANJE NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBU S GLEDIŠTA KORISNIKA članci / articles VREDNOVANJE NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBU S GLEDIŠTA KORISNIKA THE NATIONAL AND UNIVERSITY LIBRARY IN ZAGREB SERVICES EVALUATION FROM THE USERS PERSPECTIVE Ljiljana Aleksić

More information

Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant Apple Varieties*

Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant Apple Varieties* Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant * Senzorička evaluacija plodova jabuke nekih sorata otpornih na čađavu krastavost* Zlatko Čmelik, Jasmina Družić, Bogdan Cvjetković i Krunoslav Dugalić

More information

Pravo djece na informacije

Pravo djece na informacije SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI Ak.god.2012./2013. Đuro Singer Diplomski rad Mentor : dr.sc. Aleksandra Horvat Zagreb, 2013. Sadržaj : UVOD...3

More information

KONTROLA KVALITETA STOLICA ZA KUĆNU UPOTREBU QUALITY CONTROL CHAIR FOR HOUSEHOLD USE

KONTROLA KVALITETA STOLICA ZA KUĆNU UPOTREBU QUALITY CONTROL CHAIR FOR HOUSEHOLD USE 9. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem QUALITY 2015, Neum, B&H, 10. 13. juni 2015. KONTROLA KVALITETA STOLICA ZA KUĆNU UPOTREBU QUALITY CONTROL CHAIR FOR HOUSEHOLD USE Murčo Obućina, van. profesor,

More information

Marketing GI products. Recommendations and examples from the field

Marketing GI products. Recommendations and examples from the field Marketing GI products Recommendations and examples from the field 1 Outline 1. How to market a GI product? 1. individual and collective marketing 2. strategic and operational marketing 3. the role of the

More information

SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET JOSIPA BRKLJAČA POSLOVNO PREGOVARANJE U PRODAJI OSIGURANJA DIPLOMSKI RAD Rijeka, 2013. SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET POSLOVNO PREGOVARANJE U PRODAJI OSIGURANJA

More information

1 POJAM I ULOGA KANALA DISTRIBUCIJE

1 POJAM I ULOGA KANALA DISTRIBUCIJE ŠProizvo a~ ne treba da posmatra posrednika kao pla}enog pomo}nika u njegovom sistemu distribucije robe, nego kao samostalnog kupca koji odlu~uje, koji radi za jo{ ve}u grupu kupaca.õ (Phillip McVey) 1

More information

Upravljanje marketingom u neprofitnim organizacijama na primjeru Gradske knjižnice Zadar

Upravljanje marketingom u neprofitnim organizacijama na primjeru Gradske knjižnice Zadar Sveučilište u Zadru Odjel za ekonomiju Sveučilišni studij Menadžmenta Irina Karuza Upravljanje marketingom u neprofitnim organizacijama na primjeru Gradske knjižnice Zadar Diplomski rad Zadar, 2016. Sveučilište

More information

Vizualna interpretacija Protokol kartiranja pokrova zemljišta

Vizualna interpretacija Protokol kartiranja pokrova zemljišta Vizualna interpretacija Protokol kartiranja pokrova zemljišta Cilj Izraditi kartu korištenja zemljišta za GLOBE istraživako podruje 15 km x 15 km Opis Uenici vizualno interpretiraju što vide na dobivenim

More information

SVEFINANSIRANJE I KANALI DISTRIBUCIJE - KOMPETENCIJA ILI NADMETANJE

SVEFINANSIRANJE I KANALI DISTRIBUCIJE - KOMPETENCIJA ILI NADMETANJE FBIM Transactions DOI 10.12709/fbim.06.06.01. SVEFINANSIRANJE I KANALI DISTRIBUCIJE - KOMPETENCIJA ILI NADMETANJE ALLFINANZ AND DISTRIBUTION CHANNELS - COMPETENCE OR COMPETITION Ana Anufrijev Visoka poslovna

More information

Savjetovanje poljoprivrednika LEASING FINANCIRANJE

Savjetovanje poljoprivrednika LEASING FINANCIRANJE Savjetovanje poljoprivrednika LEASING FINANCIRANJE Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. Nino Šarić, direktor direkcije regionalne prodajne mreže Osijek, 9.3.2017. O nama... Tipovi leasinga OPERATIVNI

More information

Utvđivanje nivoa rezistentnosti Myzus persicae (Sulzer) biohemijskim metodama

Utvđivanje nivoa rezistentnosti Myzus persicae (Sulzer) biohemijskim metodama Pestic. fitomed. (Beograd), 22 (2007) 291-299 UDC: 632.95.025.8:632.6:634.25+633.71 Pestic. Phytomed. (Belgrade), 22 (2007) 291-299 Naučni rad * Scientific Paper Utvđivanje nivoa rezistentnosti Myzus persicae

More information

Andrea Šuver PROMOCIJA NA TRŽIŠTU MOBILNIH TELEKOMUNIKACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Andrea Šuver PROMOCIJA NA TRŽIŠTU MOBILNIH TELEKOMUNIKACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET Andrea Šuver PROMOCIJA NA TRŽIŠTU MOBILNIH TELEKOMUNIKACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ DIPLOMSKI RAD Rijeka 2014. SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET PROMOCIJA NA

More information

STANDARDIZIRANO EUROPSKO ISTRAŽIVANJE O ALKOHOLU

STANDARDIZIRANO EUROPSKO ISTRAŽIVANJE O ALKOHOLU STANDARDIZIRANO EUROPSKO ISTRAŽIVANJE O ALKOHOLU Standardized European Alcohol Survey RARHA SEAS Rezultati istraživanja u Hrvatskoj Nositelj istraživanja: Hrvatski zavod za javno zdravstvo Istraživanje

More information

Analiza prodaje i troškova. Prof. dr Saša Bošnjak

Analiza prodaje i troškova. Prof. dr Saša Bošnjak Analiza prodaje i troškova Prof. dr Saša Bošnjak Case Study: Proizvodnja DVDa Prodajna cena po jedinici: $11 Prodato komada: 1000 Prodaja: 1000 DVD-ova po $11: $11,000 Minus: Variabilni troškovi povezani

More information

MULTIVARIATE ANALISYS OF SPECIES FROM CUCURBITACEAE FAMILY. and landscape arhitecture, Novi Sad, Serbia

MULTIVARIATE ANALISYS OF SPECIES FROM CUCURBITACEAE FAMILY. and landscape arhitecture, Novi Sad, Serbia UDC 575.633 DOI: 0.2298/GENSR1202227M Original scientific paper MULTIVARIATE ANALISYS OF SPECIES FROM CUCURBITACEAE FAMILY Emina MLADENOVIĆ 1, Janoš BERENJI 2, Marija KRALJEVIĆ-BALALIĆ 1, Jelena ČUKANOVIĆ

More information

Josip BELJAK 1, Ana JEROMEL 1 *, Stanka HERJAVEC 1, Sandi ORLIC 2 ORIGINAL PAPER

Josip BELJAK 1, Ana JEROMEL 1 *, Stanka HERJAVEC 1, Sandi ORLIC 2 ORIGINAL PAPER ORIGINAL PAPER INFLUENCE OF AUTOCHTHONOUS SACCHAROMYCES SPP. STRAINS ON THE SULFUR DIOXIDE CONCENTRATION IN WINE UTJECAJ AUTOHTONIH SOJEVA SACCHAROMYCES SPP. NA KONCENTRACIJU SUMPORNOG DIOKSIDA U VINU

More information

l=àéòáâì= gçëáé=rž~êéîáć= Filozofski fakultet u Zagrebu Ivana Lučića 3, HR Zagreb

l=àéòáâì= gçëáé=rž~êéîáć= Filozofski fakultet u Zagrebu Ivana Lučića 3, HR Zagreb `êç~íáå~=éí=pä~îáå~=f~çéêíáå~i==w~ç~êi=ommr= gçëáé=rž~êéîáć= Filozofski fakultet u Zagrebu Ivana Lučića 3, HR 10 000 Zagreb UDK 81 Stručni članak Primljen: 1. X. 2004. Prihvaćen za tisak: 16. IX. 2005.

More information

March 2017 DATA-DRIVEN INSIGHTS FOR VINEYARDS

March 2017 DATA-DRIVEN INSIGHTS FOR VINEYARDS March 2017 DATA-DRIVEN INSIGHTS FOR VINEYARDS What do great wine, water on mars and drones have in common? Today: Drone Technologies in Viticulture AGENDA Technology Context: big data, precision ag, drones

More information

DYNAMICS OF DRY MATTER SYNTHESIS DURING CORN DEVELOPMENT

DYNAMICS OF DRY MATTER SYNTHESIS DURING CORN DEVELOPMENT Zbornik Matice srpske za prirodne nauke / Proc. Nat. Sci, Matica Srpska Novi Sad, 110, 107 114, 2006 UDC 633.15:631.8 Dragana S. Latkoviã Ljubinko Ð. Staråeviã Branko J. Marinkoviã Faculty of Agriculture,

More information

MJERENJE USPJEŠNOSTI POSLOVANJA U NARODNOJ KNJIŽNICI

MJERENJE USPJEŠNOSTI POSLOVANJA U NARODNOJ KNJIŽNICI MJERENJE USPJEŠNOSTI POSLOVANJA U NARODNOJ KNJIŽNICI PERFORMANCE evaluation IN PUBLIC LIBRARIES Gorana Tuškan Mihočić Gradska knjižnica Rijeka gorana.tuskan@gkri.hr UDK / UDC 027.3:025.1 Stručni rad /

More information

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA OPĆI UVJETI POSLOVANJA NAČINI PLAĆANJA Prikazane cijene artikala su maloprodajne cijene sa uključenim PDV-om i popustom od 10% osim ukoliko nije drugačije navedeno. Cijene za sve načine plaćanja (online

More information

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK Dora Hajek UTJECAJ PROMJENE TESTNIH PARAMETARA NA REZULTATE ISPITIVANJA REOLOŠKOG PROFILA PŠENIČNOG BRAŠNA POMOĆU

More information

GLASILO ZBORA LIJEČN IK A HRVATSKE

GLASILO ZBORA LIJEČN IK A HRVATSKE GLASILO ZBORA LIJEČN IK A HRVATSKE THE JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF CROATIA UVODNIK. S A D R Ž A J Klinička zapažanja o»endemskoj nefropatiji«u Hrvatskoj Z. Radošević, M. Radonić i Z. Horvat 445

More information

Razlike u navikama pijenja alkohola između učenika završnih razreda osnovnih škola i maturanata grada Splita

Razlike u navikama pijenja alkohola između učenika završnih razreda osnovnih škola i maturanata grada Splita Izvorni znanstveni članak ISSN 1848-817X Original scientific paper Coden: MEJAD 45 (2015) 1-2 Razlike u navikama pijenja alkohola između učenika završnih razreda osnovnih i maturanata grada Splita Differences

More information

1. Continuing the development and validation of mobile sensors. 3. Identifying and establishing variable rate management field trials

1. Continuing the development and validation of mobile sensors. 3. Identifying and establishing variable rate management field trials Project Overview The overall goal of this project is to deliver the tools, techniques, and information for spatial data driven variable rate management in commercial vineyards. Identified 2016 Needs: 1.

More information

Željko Krneta UDK : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad Mara Kerić Pedagoški fakultet, Sombor Momčilo Pelemiš

Željko Krneta UDK : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad Mara Kerić Pedagoški fakultet, Sombor Momčilo Pelemiš Željko Krneta UDK 796.012.1:572.087 Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad Mara Kerić Pedagoški fakultet, Sombor Momčilo Pelemiš Pedagoški fakultet, Bijeljina Originalni naučni rad ANALIZA MOTORIČKOG

More information

Joseph G. Alfieri 1, William P. Kustas 1, John H. Prueger 2, Lynn G. McKee 1, Feng Gao 1 Lawrence E. Hipps 3, Sebastian Los 3

Joseph G. Alfieri 1, William P. Kustas 1, John H. Prueger 2, Lynn G. McKee 1, Feng Gao 1 Lawrence E. Hipps 3, Sebastian Los 3 Joseph G. Alfieri 1, William P. Kustas 1, John H. Prueger 2, Lynn G. McKee 1, Feng Gao 1 Lawrence E. Hipps 3, Sebastian Los 3 1 USDA, ARS, Hydrology & Remote Sensing Lab, Beltsville MD 2 USDA,ARS, National

More information

ALKOHOLIZAM I DRUŠTVENE ZNANOSTI

ALKOHOLIZAM I DRUŠTVENE ZNANOSTI ALKOHOLIZAM I DRUŠTVENE ZNANOSTI Mirko Štifanić Medicinski fakultet, Rijeka UDK: 316.624:613.81 Izvorni znanstveni rad Primljeno: 26. 7. 1995. Sociološka analiza ima pet glavnih pristupa problemu alkoholizma:

More information

Vineyard mapping using remote sensing technologies

Vineyard mapping using remote sensing technologies Elif SERTEL, Dursun Zafer SEKER, Irmak YAY, Emre OZELKAN, Mehmet SAGLAM, Yilmaz BOZ, Arzu, Turkey Key words: remote sensing, vineyard mapping, SPOT-5, IKONOS, Worldview-2 SUMMARY This study investigates

More information