SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA. Epoetin alfa* IU/ml (336,0 mikrograma po ml)

Size: px
Start display at page:

Download "SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA. Epoetin alfa* IU/ml (336,0 mikrograma po ml)"

Transcription

1 SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA EPREX IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Epoetin alfa* IU/ml (336,0 mikrograma po ml) Napunjena štrcaljka od 0,5 ml sadržava IU (168,0 mikrograma) epoetina alfa. * proizveden u stanicama jajnika kineskog hrčka (CHO) tehnologijom rekombinantne DNK Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio FARMACEUTSKI OBLIK Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki. Bistra, bezbojna otopina. 4. KLINIČKI PODACI 4.1 Terapijske indikacije Liječenje anemije i smanjivanje potreba za transfuzijama u odraslih bolesnika koji primaju kemoterapiju zbog solidnih tumora, malignih limfoma ili multiplog mijeloma, te kod kojih postoji rizik od transfuzije zbog njihovog općeg stanja (npr. srčanožilni status, anemija prije uvođenja kemoterapije). EPREX se može koristiti za povećanje produkcije autologne krvi kod bolesnika u predonacijskom programu. Pri ovoj indikaciji nužna je procjena odnosa moguće koristi i rizika od tromboemboličkih događaja. Uključiti se smiju samo bolesnici s umjerenom anemijom (Hb g/dl [6,2-8,1 mmol/l], bez deficita željeza), ukoliko procedure čuvanja krvi nisu dostupne ili su nedostatne, a pred kojima je veći elektivni kirurški zahvat i kod kojih se očekuje da će potrebe za krvi biti veće (4 ili više jedinica krvi kod žena, odnosno 5 ili više jedinica kod muškaraca). EPREX se može koristiti kako bi se smanjila izloženost alogenoj transfuziji kod odraslih bolesnika bez deficita željeza neposredno prije većih elektivnih ortopedskih operacija kod kojih postoji povećan rizik za komplikacije pri transfuziji. Uporaba mora biti ograničena na bolesnike s umjerenom anemijom (Hb g/dl), kojima nije dostupan autologni predonacijski program te se očekuje umjeren gubitak krvi (900 do 1800 ml). Kod postavki perioperativnih postupaka mora se uvijek poštivati dobra praksa u rukovanju s krvlju. 4.2 Doziranje i način primjene Način primjene 2

2 Kao i s drugim lijekovima za parenteralnu primjenu, prije primjene potrebno je provjeriti je li otopina za injekciju bez prisustva čestica, te nepromijenjene boje. a) intravenska injekcija: primjenjivati kroz najmanje jednu do pet minuta, ovisno o ukupnoj dozi. Bolesnicima kod kojih se pri liječenju javljaju simptomi slični gripi, injekciju treba davati polaganije. Ne smije se davati intravenskom infuzijom niti miješati s drugim lijekovima. b) potkožna injekcija (supkutana): u jedno mjesto smije se injicirati volumen koji ne prelazi 1 ml. Ukoliko se daju veće količine, treba izabrati nekoliko mjesta u koja će se injicirati. Injekcije treba davati u udove ili u prednju trbušnu stijenku. U slučaju kada liječnik odredi da bolesnik ili skrbnik može sigurno i učinkovito primijeniti EPREX, potrebno mu je pružiti informaciju kako pravilno dozirati i primijeniti EPREX potkožno. Vidjeti dio 3. Kako primjenjivati EPREX (uputstva kako injicirati EPREX) Upute o lijeku. Liječenje bolesnika s anemijom induciranom kemoterapijom: EPREX treba primijeniti potkožno bolesnicima s anemijom (npr. koncentracija hemoglobina 10 g/dl [6,2 mmol/l]). Simptomi anemije i posljedice mogu varirati ovisno o dobi, spolu te težini bolesti, stoga je neophodna liječnička procjena individualnog kliničkog tijeka i stanja bolesnika. Obzirom na intraindividualne varijabilnosti bolesnika, povremeno se mogu primijetiti vrijednosti hemoglobina za pojedine bolesnike iznad i ispod ciljne koncentracije hemoglobina. Variranje hemoglobina potrebno je kontrolirati dobrim doziranjem tako da ciljna koncentracija hemoglobina bude od 10 g/dl (6,2 mmol/l) do 12 g/dl (7,5 mmol/l). Potrebno je izbjegavati kontinuiranu koncentraciju hemoglobina koja je viša od 12 g/dl (7,5 mmol/l). Smjernice o odgovarajućoj prilagodbi doziranja u slučaju kad je vrijednost hemoglobina viša od 12 g/dl (7,5 mmol/l) prikazane su niže. Liječenje EPREXom (epoetinom alfa) treba nastaviti još mjesec dana nakon završetka kemoterapije. Početna doza je 150 IU/kg tri puta tjedno, primijenjeno potkožno. Alternativno, EPREX se može dati inicijalnom dozom od 450 IU/kg potkožno jednom tjedno. Ukoliko je nakon 4 tjedna liječenja porast hemoglobina najmanje 1 g/dl (0,62 mmol/l), odnosno porast broja retikulocita stanica/µl iznad početne vrijednosti, dozu treba ostaviti na 150 IU/kg tri puta tjedno ili 450 IU/kg jednom tjedno. Ukoliko je nakon 4 tjedna liječenja porast hemoglobina < 1 g/dl (< 0,62 mmol/l), te je porast broja retikulocita < stanica/µl od početne vrijednosti, dozu treba povisiti na 300 IU/kg tri puta tjedno, tijekom slijedeća 4 tjedna. Ukoliko nakon tih 4 tjedna terapije sa 300 IU/kg tri puta tjedno, hemoglobin poraste za 1 g/dl ( 0,62 mmol/l), ili broj retikulocita poraste stanica/µl, dozu treba ostaviti na 300 IU/kg tri puta tjedno. Ukoliko nakon 4 tjedna terapije sa 300 IU/kg hemoglobin poraste za < 1g/dl (< 0,62 mmol/l), i broj retikulocita poraste za < stanica/µl, nije vjerojatno da će doći do odgovora i terapiju treba prekinuti. Preporučen način doziranja opisan je slijedećim dijagramom: 3

3 Bolesnike je potrebno pažljivo pratiti kako bi se osiguralo da se koristi najniža odobrena doza čimbenika stimulacije eritropoeze (ESA, engl. erythropoiesis-stimulating agent), koja pruža adekvatnu kontrolu simptoma anemije. Prilagodba doze u svrhu održavanja koncentracije hemoglobina između 10 g/dl i 12 g/dl: Ukoliko hemoglobin raste za više od 2 g/dl (1,25 mmol/l) mjesečno, ili ako koncentracija haemoglobina prijeđe 12 g/dl (7,5 mmol/l), dozu epoetina alfa treba smanjiti za oko 25-50%. Ukoliko hemoglobin prijeđe vrijednost od 13 g/dl (8,1 mmol/l), liječenje treba prekinuti sve dok ne padne ispod 12 g/dl (7,5 mmol/l), a zatim ponovno uvesti epoetin alfa u dozi koja je za 25% manja od prethodne. Odrasli kirurški bolesnici u programu predonacije autologne krvi: Lijek treba primjenjivati u venu. U vrijeme donacije krvi, epoetin alfa treba primijeniti po završetku procesa donacije krvi. Kod blago anemičnih bolesnika (hematokrit od 33-39%), kod kojih se zahtijeva predepozicija 4 jedinice krvi, primjenjuje se 600 IU/kg epoetina alfa, dva puta tjedno, kroz tri tjedna prije operacije. Koristeći ovaj režim primjene, kod 81% bolesnika liječenih epoetinom alfa, bilo je moguće uzeti 4 jedinice krvi, u komparaciji s 37% bolesnika na placebu. Terapija epoetinom alfa reducira rizik izloženosti homolognoj krvi za 50% u odnosu na bolesnike koji ne primaju epoetin alfa. Svim bolesnicima koji se liječe epoetinom alfa, potrebna je odgovarajuća oralna nadomjesna terapija željezom (npr. 200 mg dnevno p.o.) tijekom cijelog terapijskog ciklusa epoetinom alfa. Ukoliko je moguće terapiju željezom potrebno je početi čim prije, po mogućnosti čak nekoliko 4

4 tjedana prije započinjanja autolognog predepozita, a kako bi se dostigao visoki status rezervi željeza prije početka liječenja epoetinom alfa. Odrasli bolesnici predviđeni za veće elektivne ortopedske operacije: Lijek treba primjenjivati potkožno. Preporučena doza i učestalost primjene je 600 IU/kg epoetina alfa tjedno, tijekom tri tjedna (dan 21, -14 i 7) prije operacije, te na dan operacije. U slučaju da se operacija zbog medicinskih razloga mora predvidjeti za rok kraći od tri tjedna, potrebno je davati 300 IU/kg epoetina alfa, svakodnevno tijekom 10 dana prije operacije, na dan operacije, te tijekom četiri dana nakon operacije. Ukoliko hematološki pregled tijekom preoperativnog perioda, pokaže da je hemoglobin dostigao vrijednosti 15 g/dl, ili više, treba prestati s davanjem epoetina alfa. Nužno je osigurati uvjete pri kojima bolesnici nemaju deficit željeza. Svim bolesnicima koji su u programu dobivanja epoetina alfa, potrebna je odgovarajuća oralna nadomjesna terapija željezom (npr. 200 mg dnevno p.o.) tijekom cijelog terapijskog ciklusa epoetinom alfa. Ukoliko je moguće terapiju željezom potrebno je početi prije terapije epoetinom alfa kako bi se dostigao odgovarajući status rezervi željeza. 4.3 Kontraindikacije Bolesnici kod kojih se razvije izolirana aplazija crvene loze (PRCA, od engl. Pure Red Cell Aplasia), nakon liječenja bilo kojim eritropoetinom, ne smiju primati Eprex ili bilo koji drugi eritropoetin (vidjeti dio 4.4 izolirana aplazija crvene loze). Nekontrolirana hipertenzija. Sve kontraindikacije vezane uz program predonacije autologne krvi treba poštivati i kod bolesnika koji primaju epoetin alfa. Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari. Uporaba epoetina alfa kod bolesnika predviđenih za elektivne veće ortopedske kirurške zahvate koji nisu u programu predonacije autologne krvi, kontraindicirana je ukoliko imaju teške koronarne, periferne arterijske, karotidne ili cerebrovaskularne bolesti, uključujući i bolesnike s nedavnim infarktom miokarda ili cerebrovaskularnim incidentom. Kirurški bolesnici koji iz bilo kojeg razloga ne mogu primiti adekvatnu antitrombotičku profilaksu. 4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi Općenito Kod svih bolesnika koji primaju epoetin alfa, krvni tlak treba pažljivo pratiti i po potrebi kontrolirati. Ukoliko je prisutna neliječena, neprikladno liječena ili slabo kontrolirana hipertenzija, epoetin alfa potrebno je koristiti s oprezom. Tijekom liječenja može biti potrebno započeti ili pojačati postojeću antihipertenzivnu terapiju. Ukoliko nije moguće kontrolirati krvni tlak, primjenu epoetina alfa treba prekinuti. Epoetin alfa također treba koristiti s oprezom kod bolesnika s epilepsijom i kroničnim zatajenjem jetrene funkcije. 5

5 Kod bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega, te kod bolesnika s rakom, koji primaju epoetin alfa, potrebna je redovna provjera koncentracije hemoglobina sve dok se ne dostigne stabilan željeni nivo, kao i povremena provjera nakon što se dostigne željeni nivo. Kod svih bolesnika, potrebno je pažljivo motriti nivo hemoglobina zbog potencijalno povišenog rizika od tromboembolijskih događaja te fatalnog ishoda kada su bolesnici liječeni pri koncentraciji hemoglobina koja je iznad ciljne koncentracije u indikaciji pri kojoj se primjenjuje lijek. Tijekom liječenja epoetinom alfa može doći do umjerenog o dozi ovisnog porasta broja trombocita, unutar normalnog raspona. Ovo se povlači tijekom kontinuirane terapije. Dodatno, bila je prijavljena trombocitemija u vrijednostima iznad normalnih. Broj trombocita treba redovito pratiti tijekom prvih 8 tjedana liječenja. Sve ostale uzroke anemije (nedostatak željeza, hemoliza, gubitak krvi, nedostatak folata ili vitamina B 12 ) treba razmotriti i liječiti prije početka primjene epoetina alfa. U većini slučajeva, vrijednosti feritina padaju paralelno s porastom hematokrita. Da bi se osigurao optimalan odgovor na epoetin alfa, potrebno je osigurati adekvatne zalihe željeza: oralni nadomjestak željeza od mg/dan preporuča se svim bolesnicima s rakom kod kojih je saturacija transferina ispod 20%. Potrebno je ispitati i sve dodatne moguće čimbenike anemije u bolesnika s rakom prije donošenja odluke o povišenju doze epoetina alfa. Vrlo rijetko opažen je razvoj ili egzarcebacija porfirije kod bolesnika liječenim s epoetin alfom. Epoetin alfa treba se upotrebljavati s oprezom kod bolesnika s porfirijom. Kako bi se poboljšala sljedivost primijenjenih čimbenika stimulacije eritropoeze (ESA), u bolesnički karton treba se jasno zabilježiti (ili navesti) tvorničko ime primijenjenog ESA. Bolesnicima može biti promijenjena terapija s jednog ESA na drugi, jedino uz primjereni nadzor. Izolirana aplazija crvene loze Prijavljeni slučajevi izolirane aplazije crvene loze uzrokovane antitijelima (engl. PRCA) nakon mjeseci i godina potkožne primjene epoetina, pretežno u bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega. Također su prijavljeni slučajevi kod bolesnika s hepatitisom C koji se liječe interferonom i ribavirinom, uz istodobnu primjenu ESA (čimbenika stimulacije eritropoeze). EPREX nije odobren za liječenje anemije bolesnika kod kojih je anemija povezana s hepatitisom C. U bolesnika kod kojih se iznenada smanji djelotvornost definirana smanjenjem hemoglobina (1 do 2 g/dl mjesečno) s povećanom potrebom za transfuzijom, potrebno je učiniti analizu broja retikulocita te je potrebno ispitati postoje li uobičajeni uzroci izostanka odgovora (npr. manjak željeza, folata ili vitamina B 12, otrovanje aluminijem, infekcija ili upala, gubitak krvi i hemoliza). Paradoksalano smanjenje hemoglobina i razvoj teške anemije povezane s niskim brojem retikulocita trebali bi potaknuti na prekid terapije EPREXom i provođenje testa na antieritropoetinska antitijela. Također trebalo bi razmotriti analizu koštane srži radi dijagnoze PRCA-e. Terapiju s bilo kojim drugim ESA ne bi trebalo započinjati zbog rizika križne reakcije. Liječenje bolesnika s anemijom induciranom kemoterapijom: 6

6 Epoetini su faktori rasta koji primarno stimuliraju stvaranje eritrocita. Eritropoetinski receptori mogu biti izraženi na površini različitih tumorskih stanica. Poput svih faktora rasta, postoji zabrinutost da epoetini mogu stimulirati rast tumora. U nekoliko kontroliranih kliničkih ispitivanja, epoetini nisu pokazali da općenito poboljšavaju status preživljavanja ili smanjuju rizik od progresije tumora kod bolesnika s anemijom povezanom s rakom. U kontroliranim kliničkim ispitivanjima, primjena EPREXA i drugih ESA pokazala je: smanjenu lokoregionalnu kontrolu kod bolesnika s uznapredovalim rakom glave i vrata pri čemu su primali terapiju zračenja te je ciljna koncentracija hemoglobina bila viša od 14 g/l (8,7 mmol/l), smanjeno cjelokupno preživljavanje i povišena smrtnost pripisana progresiji bolesti tijekom 4 mjeseca u bolesnica s metastatskim rakom dojke koje su primale kemoterapiju kada se lijek primjenjivao do ciljnog hemoglobina od g/dl (7,5 8,7 mmol/l), povišen rizik smrtnosti kada se lijek primjenjivao do ciljane koncentracije hemoglobina od 12 g/dl (7,5 mmola/l) kod bolesnika s aktivnom malignom bolešću koji nisu primali kemoterapiju niti terapiju zračenja. ESA nisu indicirani za primjenu kod ove populacije bolesnika. Imajući u vidu gore navedeno, prilikom liječenja anemije kod bolesnika sa zloćudnom bolesti, u pojedinim kliničkim situacijama prednost treba dati transfuziji krvi. Odluku o davanju rekombinantnih eritropoetina treba, u suradnji s pojedinim bolesnikom, temeljiti na procjeni koristi i rizika koja u obzir treba uzeti specifične kliničke okolnosti. Čimbenici koje prilikom procjene treba uzeti u obzir uključuju tip tumora i njegov stadij, stupanj anemije, očekivano preživljenje bolesnika, uvjete u kojima se bolesnik liječi i bolesnikove želje (vidjeti dio 5.1). Kod bolesnika s rakom koji primaju kemoterapiju, eritrociti inducirani eritropoetinom pojaviti će se 2-3 tjedna nakon administracije ESA. To treba uzeti u obzir pri ocjeni prikladnosti liječenja epoetinom alfa kod tih bolesnika (bolesnici s rizikom moguće transfuzije). Povećana incidencija trombotskih vaskularnih događaja bila je primijećena u bolesnika s rakom koji su primali ESA (vidjeti dio 4.8). Ove događaje, treba uzeti u obzir, te je nužno procijeniti opravdavaju li potencijalno korisni učinci potencijalni rizik pri liječenju (s epoetinom alfa) ove grupe bolesnika, posebno kod bolesnika s rakom kod kojih je prisutan povećani rizik razvoja trombotskih vaskularnih događaja, poput pretilosti ili bolesnika koji u povijesti bolesti imaju trombotske vaskularne događaje (npr. duboku vensku trombozu ili plućnu emboliju). Kliničko ispitivanje (BEST ispitivanje) kod žena s metastatskim rakom dojke dizajnirano je kako bi se procijenilo može li se primjenom epoetina alfa duljom od one koja je namijenjena za samu korekciju anemije poboljšati ishod liječenja. U navedenom ispitivanju incidencija fatalnih tromboembolijskih događaja bila je viša u grupi bolesnica koje su primale epoetin alfa nego u grupi koja je primala placebo. Kirurški bolesnici u programu predonacije autologne krvi Kod bolesnika koji primaju epoetin alfa treba poštivati sva posebna upozorenja i posebne mjere opreza, posebice rutinsku nadoknadu volumena, koje se odnose na program predonacije autologne krvi. Bolesnici predviđeni za elektivne veće ortopedske operacije Kod bolesnika pred elektivnim većim ortopedskim zahvatima potrebno je provjeriti uzroke anemije te ih liječiti, ukoliko je moguće prije početka primanja epoetina alfa. Trombotski događaji su rizik koji treba uzeti u obzir kod ove populacije bolesnika, te je nužno procijeniti da li potencijalno korisni učinci opravdavaju potencijalni rizik pri liječenju ove grupe bolesnika. Bolesnicima kojima predstoji elektivni veći ortopedski zahvat trebalo bi osigurati adekvatnu antitrombotsku profilaksu, obzirom da kod kirurških bolesnika može doći do trombotskih i vaskularnih komplikacija, posebice kod onih koji boluju od kardiovaskularnih bolesti. Nastavno, poseban oprez je potreban kod bolesnika s predispozicijom razvoja duboke venske tromboze (DVT). U bolesnika kod kojih 7

7 je početni hemoglobin > 13 g/dl, ne može se isključiti povećanje rizika od postoperativnih trombotskih/vaskularnih komplikacija pri uzimanju epoetina alfa, stoga epoetin alfa ne treba koristiti kod bolesnika kojima je početni hemoglobin > 13 g/dl. Bolesnici s kroničnim zatajenjem bubrega Bolesnike s kroničnim zatajenjem bubrega koji se liječe EPREXom primijenjenim potkožno, potrebno je redovito kontrolirati na smanjenje djelotvornosti što je definirano kao izostanak odgovora na terapiju ili smanjeni odgovor na terapiju EPREXom kod bolesnika koji su prethodno imali odgovor na takvo liječenje. Smanjena djelotvornost je karakterizirana kontinuiranim smanjenjem hemoglobina unatoč povećanju doze Eprexa. Ovaj lijek sadržava manje od 1 mmol natrija (23 mg) po dozi, što je u osnovi bez natrija. 4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija Podaci koji bi upućivali da terapija epoetinom alfa mijenja metabolizam drugih lijekova ne postoje. Ipak, obzirom da se ciklosporin veže na eritrocite, interakcija lijekova je moguća. Ukoliko se epoetin alfa daje istodobno s ciklosporinom, treba pratiti razine ciklosporina u krvi i po potrebi prilagoditi njegovu dozu, prema porastu hematokrita. Podaci koji bi upućivali na interakciju epoetina alfa i G-CSF ili GM-CSF obzirom na hematološku diferencijaciju ili proliferaciju tumorskih uzoraka in vitro ne postoje. 4.6 Trudnoća i dojenje Ne postoje odgovarajuće i dobro-kontrolirane studije provedene u trudnica. Studije u životinja pokazuju reproduktivnu toksičnost (vidjeti dio 5.3). Posljedično, kod kirurških bolesnica koje su trudne ili koje doje a u programu su autologne predonacije krvi, epoetin alfa se ne preporučuje. Nije poznato izlučuje li se egzogeni epoetin alfa u mlijeko u ljudi. Potreban je oprez kod primjene epoetina alfa kod žena koje doje. Potrebno je donijeti odluku o nastavku/prekidu dojenja ili nastavku/prekidu terapije epoetinom alfa, uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist terapije epoetinom alfa za ženu. 4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima Nema. 4.8 Nuspojave Općenito Kod bolesnika s rakom i bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega najčešća nuspojava koja se javlja tijekom liječenja epoetinom alfa je o dozi ovisan porast krvnog tlaka ili pogoršanje postojeće hipertenzije. Preporuča se praćenje krvnog tlaka, posebice na početku liječenja (vidjeti dio 4.4). Druge česte nuspojave prijavljene tijekom kliničkih ispitivanja s epoetinom alfa bile su duboka venska tromboza, plućna embolija, napadaji, proljev, mučnina, glavobolja, bolest nalik gripi, pireksija, osip i povraćanje. Bolest nalik gripi uključuje glavobolju, artralgiju, mialgiju i pireksiju, može se pojaviti osobito na početku liječenja. Učestalost može varirati ovisno o indikaciji (vidjeti tablicu niže). 8

8 Kongestija dišnih puteva, koja uključuje kongestiju gornjeg dijela dišnih puteva, nosnu kongestiju i nazofaringitis, bila je prijavljena u ispitivanjima s produljenim intervalom doziranja u odraslih bolesnika s insuficijencijom bubrega koji još nisu na dijalizi. Ozbiljne nuspojave uključuju trombozu vena i arterija, emboliju, (uključujući neke sa smrtnim ishodom), kao što su duboka venska tromboza, plućna embolija, arterijska tromboza (uključujući infarkt miokarda i ishemiju miokarda), tromboza retine i tromboza šanta (uključujući opremu za dijalizu). Dodatno, cerebrovaskularni incidenti (uključujući cerebralni infarkt i cerebralno krvarenje) te tranzitorne ishemijske atake, bile su prijavljene u kliničkim ispitivanjima s epoetinom alfa. Prijavljene su aneurizme. Prijavljene su reakcije preosjetljivosti uključujući osip, urtikariju, anafilaktičke reakcije i angioneurotski edem. Kod bolesnika liječenih epoetinom alfa koji su prethodno imali normalan ili nizak krvni tlak prijavljene su također hipertenzivne krize s encefalopatijom i napadajima što je iziskivalo hitnu pažnju liječnika i intenzivnu medicinsku skrb. Posebnu pažnju treba posvetiti iznenadnom razvoju probadajuće glavobolje nalik migreni, jer može predstavljati znak upozorenja. Nakon mjeseci i godina liječenja EPREXom, izolirana aplazija crvene loze uzrokovana protutijelima prijavljena je vrlo rijetko u < 1/ slučajeva po bolesnik-godini (vidjeti dio 4.4). Opći sigurnosni profil EPREXa bio je procijenjen u dvostruko slijepim placebo kontroliranim, registracijskim kliničkim ispitivanjima na 142 bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega te kod 765 bolesnika s rakom. Nuspojave prijavljene kod 0,2% bolesnika liječenih EPREXom iz ovih ispitivanja, dodatnih kliničkih ispitivanja i postmarketinškog praćenja prikazane su niže podijeljene u kategorije prema klasifikaciji organskih sustava i učestalosti: Učestalost je definirana kao: vrlo često ( 1/10); često ( 1/100, <1/10); manje često ( 1/1,000, <1/100); rijetko ( 1/10,000, <1/1,000); vrlo rijetko (<1/10,000). Učestalost je definirana kao nepoznata ukoliko nuspojava nije prijavljena u placebo kontroliranim, dvostruko slijepim kliničkim registracijskim ispitivanjima ili kada se učestalost ne može procijeniti iz drugih raspoloživih podataka. Unutar svake grupe učestalosti, nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti. Klasifikacija organskih sustava Učestalost Nuspojave Poremećaji krvi i limfnog Manje često Trombocitemija (bolesnici s rakom) sustava Nepoznata učestalost Izolirana aplazija crvene loze uzrokovana protutijelima na eritropoetin 1 Trombocitemija (bolesnici s kroničnim Poremećaji imunološkog sustava Nepoznata učestalost Anafilaktičke reakcije Preosjetljivost Poremećaji živčanog sustava Vrlo često Glavobolja (bolesnici s rakom) 9

9 Često Napadaji (bolesnici s kroničnim Glavobolja (bolesnici s kroničnim Manje često Cerebralno krvarenje 2 Napadaji (bolesnici s rakom) Nepoznata učestalost Cerebrovaskularni incidenti 2 Hipertenzivna encefalopatija Tranzitorne ishemijske atake Poremećaji oka Nepoznata učestalost Tromboza retine Krvožilni poremećaji Često Tromboza dubokih vena 2 (bolesnici s rakom) Hipertenzija Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja Nepoznata učestalost Često Nepoznata učestalost Tromboza dubokih vena 2 (bolesnici s kroničnim Arterijska tromboza Hipertenzivne krize Plućna embolija 2 (bolesnici s rakom) Plućna embolija 2 (bolesnici s kroničnim Poremećaji probavnog sustava Vrlo često Mučnina Poremećaji kože i potkožnog tkiva Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva Prirođeni, obiteljski i genetski poremećaji Često Manje često Često Nepoznata učestalost Vrlo često Često Manje često Nepoznata učestalost Nepoznata učestalost Proljev (bolesnici s rakom) Povraćanje Proljev (bolesnici s kroničnim Osip Angioneurotski edem Urtikarija Artralgija (bolesnici s kroničnim Artralgija (bolesnici s rakom) Mialgija (bolesnici s rakom) Mialgija (bolesnici s kroničnim Porfirija 10

10 Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene Vrlo često Često Nepoznata učestalost Pireksija (bolesnici s rakom) Bolest slična gripi (bolesnici s kroničnim Bolest slična gripi (bolesnici s rakom) Neučinkovitost lijeka Periferni edem Pireksija(bolesnici s kroničnim Reakcije na mjestu primjene Pretrage Nepoznata učestalost Pozitivna anti-eritropoetinska protutijela 1 Ozljede, trovanja i proceduralne komplikacije Često Tromboza šanta uključujući opremu za dijalizu (bolesnici s kroničnim 1 Učestalost ne može biti procijenjena iz kliničkih ispitivanja. 2 Uključujući i slučajeve s fatalnim ishodom. Bolesnici s kroničnim zatajenjem bubrega Kod bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega, haemoglobin viši od 12 g/dl može biti povezan s povećanim rizikom srčanožilnih događaja, uključujući smrt (vidjeti dio 4.4). Kod bolesnika na hemodijalizi javljala se tromboza šanta, posebno kod onih koji su skloni hipotenziji ili komplikacijama s arteriovenskom fistulom (npr. stenoze, aneurizme, itd.) (vidjeti dio 4.4). Bolesnici s rakom Primijećena je povećana incidencija tromboembolijskih događaja kod bolesnika s rakom koji su primali ESAe, uključujući i epoetin alfa (vidjeti dio 4.4). Kirurški bolesnici Kod bolesnika predviđenih za elektivne veće ortopedske kirurške zahvate, s početnim hemoglobinom od 10 do 13 g/dl, čini se kako je incidencija trombotičkih/krvožilnih događaja slična (većina kojih je bila duboka venska tromboza), u cijeloj populaciji bolesnika koja je sudjelovala u kliničkim ispitivanjima, bez obzira na grupe kojoj bolesnici pripadaju a koje su primale različite doze epoetina alfa ili placebo, iako su klinička iskustva limitirana. Kod bolesnika s početnim hemoglobinom >13 g/dl, mogućnost povezivanja rizika od postoperativnih trombotičkih/krvožilnih događaja s primjenom epoetina alfa, ne može biti isključena. 4.9 Predoziranje Terapijska širina epoetina alfa je vrlo velika. Prekoračenje doze može dovesti do učinaka koji predstavljaju pojačano izražene farmakološke učinke ovog hormona. Ukoliko hemoglobin 11

11 izrazito poraste, može se učiniti flebotomija. Ukoliko je potrebno, treba osigurati dodatno potporno liječenje. 5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA 5.1 Farmakodinamička svojstva ATK oznaka: B03XA01 Eritropoetin je glikoprotein koji kao faktor stimulacije mitoze i hormon diferencijacije stimulira eritropoezu. Ukupna molekulska masa epoetina je do daltona. Proteinski dio molekule čini 58%, a sastoji se od 165 aminokiselina. Četiri ugljikohidratna lanca međusobno su povezana preko tri N-glikozidne veze i jedne O-glikozidne veze na proteine. Epoetin alfa, dobiven genetskom tehnologijom glikoziliran je, te je po svom sastavu aminokiselina i ugljikohidrata, identičan endogenom humanom eritropoetinu koji je izoliran iz urina anemičnih bolesnika. Epoetin alfa najvišeg je mogućeg stupnja čistoće, sukladno najnovijim dostignućima. Napose, pri koncentracijama djelatne tvari koja se koristi za liječenje ljudi, nije moguće otkriti ostatke linije stanica koje se koriste u proizvodnji. Biološka djelotvornost epoetina alfa prikazana je in vivo na različitim životinjskim modelima (zdravi i anemični štakori, miševi sa policitemijom). Nakon primjene epoetina alfa broj eritrocita, vrijednost hemoglobina, broj retikulocita i brzina ugradnje 59 Fe rastu. Nakon inkubacije s epoetinom alfa, in vitro (kultura stanica slezene miševa) je, pronađeno povećanje ugradnje 3H-timidina u eritroid nukleizirane stanice slezene. Na kulturi stanica humane koštane srži pokazalo se da epoetin alfa specifično stimulira eritropoezu i da ne utječe na leukopoezu. Nema zabilježenih citotoksičnih aktivnosti epoetina alfa na koštanu srž. Odrasli bolesnici s insuficijencijom bubrega koji još nisu na dijalizi U 2 ispitivanja s produljenim intervalom doziranja EPREXA (3 puta tjedno, jedanput tjedno, jednom svaka 2 tjedna i jednom svaka 4 tjedna) u nekih bolesnika s dužim intervalom doziranja, prikladna razina hemoglobina nije održana i dostignut je protokolom definiran kriterij hemoglobina za povlačenje (0% kod doziranja jednom tjedno; 3,7% kod doziranja jednom svaka 2 tjedna i 3,3% kod doziranja jednom svaka 4 tjedna). Liječenje bolesnika s anemijom induciranom kemoterapijom U tri placebo kontrolirana klinička ispitivanja ukupno je uključen 721 bolesnik koji su primali kemoterapiju (osim kemoterapije spojevima platine), 389 bolesnika s hematološkim tumorima (221 s multiplim mijelomom, 144 s non-hodgkin limfomom i 24 drugi tip hematološkog maligniteta) i 332 bolesnika sa solidnim tumorima (172 s rakom dojke, 64 s ginekološkim, 23 s rakom pluća, 22 s rakom prostate, 21 s gastrointestinalnim i 30 bolesnika s ostalim vrstama raka ). U dva otvorena klinička ispitivanja uključeno je 2697 bolesnika s rakom koji su primali kemoterapiju (osim kemoterapije spojevima platine), 1895 bolesnika sa solidnim tumorima (683 s rakom dojke, 260 s rakom pluća, 174 s ginekološkim rakom, 300 bolesnika s gastrointestinalnim rakom, i 478 bolesnika s ostalim vrstama raka), te 802 bolesnika s hematološkim rakom. 12

12 U prospektivnom, randomiziranom, dvostruko slijepom, placebo kontroliranom kliničkom ispitivanju na 375 bolesnika s anemijom i nemijeloidnim tumorima koji su primali kemoterapiju (osim kemoterapije spojevima platine), zabilježeno je značajno smanjenje posljedica anemije (npr. slabost, smanjenje energije, te smanjenja fizička aktivnost), a ocjenjenih na osnovi slijedećih skala: Functional Assessment of Cancer Therapy-Anemia (FACT-An) general scale, FACT-An fatigue scale, te Cancer Linear Analogue Scale (CLAS). U dva manja randomizirana, placebo kontrolirana ispitivanja nije dokazano značajno poboljšanje u kvaliteti života bolesnika mjereno EORTC-QLQ-C30 ili CLAS skalom. Eritropoetin je faktor rasta koji primarno stimulira stvaranje eritrocita. Eritropoetinski receptori mogu biti izraženi na površini različitih tumorskih stanica. U pet velikih kontroliranih kliničkih ispitivanja koje su uključivale 2833 bolesnika procjenjivalo se preživljavanje i progresija tumora. Četiri ispitivanja su bila dvostruko slijepa i placebo kontrolirana, a jedno je ispitivanje bilo otvorenog tipa. Ispitivanja su uključivala bolesnike koji su bili liječeni kemoterapijom (2 ispitivanja) ili su uključivali populaciju bolesnika kod kojih ESAe nisu bili indicirani: anemija kod bolesnika s rakom koji nisu primali kemoterapiju te bolesnici s rakom glave i vrata koji su zračeni. Ciljna koncentracija hemoglobina u dva ispitivanja bila je > 13 g/dl, a u preostala 3 ispitivanja bila je g/dl. U ispitivanju otvorenog tipa, nije bilo razlike u ukupnom preživljavanju između skupine bolesnika koji su primali rekombinantni humani eritropoetin i kontrolne skupine. U četiri placebo kontrolirana ispitivanja omjer rizika za ukupno preživljavanje bio je između 1,25 i 2,47 u korist kontrolne skupine. Ova ispitivanja pokazala su konzistentno neobjašnjeno statistički značajno povećanje mortaliteta u skupini anemičnih bolesnika koji boluju od različitih tipova raka i koji su primali rekombinantni humani eritropoetin u odnosu na kontrolnu skupinu. Ishod ukupnog preživljavanja u ovim ispitivanjima ne može biti zadovoljavajuće objašnjen incidencijom tromboze i povezanih komplikacija između skupine bolesnika koji su dobivali rekombinantni humani eritropoetin i kontrolne skupine. Provedena je analiza podataka na razini bolesnika iz 53 kontrolirana klinička ispitivanja s nekoliko epoetina koja su uključivala više od bolesnika s rakom (na kemoterapiji, radioterapiji, kemo- i radioterapiji, bez terapije). Meta-analiza svih podataka ukupnog preživljavanja prikazala je procjenu omjera rizika od 1,06 u korist kontrolne skupine (95% CI: 1,00, 1,12; 53 ispitivanja i bolesnika), a za bolesnike s rakom koji primaju kemoterapiju ukupni omjer rizika preživljavanja je bio 1,04 (95% CI: 0,97, 1,11; 38 ispitivanja i bolesnika). Meta analiza također upućuje na dosljedan značajno povećan relativan rizik za tromboembolijske događaje u bolesnika s rakom koji primaju rekombinantni humani eritropoetin (vidjeti dio 4.4). 5.2 Farmakokinetička svojstva i.v. put primjene Nakon ponovljenih intravenskih primjena mjereno poluvrijeme iznosi oko 4 sata kod zdravih dobrovoljaca, te je nešto dulje kod bolesnika sa zatajenjem bubrega oko 5 sati. Zabilježeno poluvrijeme kod pedijatrijske primjene iznosi oko 6 sati. s.c. put primjene Nakon potkožne injekcije, koncentracije lijeka u serumu mnogo su niže nego nakon intravenske injekcije. Razine lijeka u serumu rastu polagano i dostižu maksimalne koncentracije 12 do 18 sati nakon potkožne primjene. Maksimalna koncentracija je uvijek znatno niža od maksimuma dostignutog koristeći i.v. put primjene (približno 1/20 vrijednosti). 13

13 Ne postoji akumulacija: nivo koncentracije ostaje isti, bez obzira da li je određivan 24 sata nakon prve injekcije ili 24 sata nakon zadnje injekcije. Vrlo je teško odrediti poluvrijeme kod potkožne primjene, a procjenjuje se da je oko 24 sata. Bioraspoloživost potkožno primijenjenog epoetina alfa je znatno niža od one kod intravenske primjene: oko 20%. 5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene U nekim nekliničkim ispitivanjima toksičnosti kod pasa i štakora, ali ne i kod majmuna primjena epoetina alfa bila je povezana sa subkliničkom fibrozom koštane srži(fibroza koštane srži je poznata komplikacija kroničnog zatajenja bubrega kod čovjeka, ona može biti povezana sa sekundarnim hiperparatiroidizmom ili nepoznatim čimbenicima. U ispitivanju hemodijaliziranih bolesnika liječenih epoetinom alfa kroz 3 godine, incidencija fibroze koštane srži nije se razlikovala od incidencije fibroze koštane srži kod bolesnika na hemodijalizi koji nisu bili liječeni ovim lijekom). U ispitivanjima s epoetinom alfa na životinjama pokazalo se da utječe na smanjenje fetalne tjelesne težine, odgađanje osifikacije te povećanje fetalnog mortaliteta ukoliko se daje u tjednim dozama približno 20 puta višim od preporučene tjedne doze za ljude. Ove promjene interpretirane su kao posljedica smanjene tjelesne težine majke. Epoetin alfa ne uzrokuje promjene u testovima mutagenosti na bakterijama, na kulturi stanica sisavaca, kao ni testovima in vivo mikronukleusa kod miševa. Dugotrajna ispitivanja karcinogenosti nisu provedena. Postoje proturječna izvješća u literaturi glede toga da li epoetin može imati utjecaj na proliferaciju tumora. Ova izvješća temelje se na in vitro nalazima uzoraka tumora kod ljudi, međutim njihov klinički značaj nije izvjestan. 6. FARMACEUTSKI PODACI 6.1 Popis pomoćnih tvari polisorbat 80 glicin voda za injekcije Pomoćne tvari za koje je poznato da imaju prepoznatljivo djelovanje ili učinak (prisutne u ovom lijeku u količini <1 mmol): natrijev dihidrogenfosfat dihidrat natrijev hidrogenfosfat dihidrat natrijev klorid 6.2 Inkompatibilnosti Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima. 6.3 Rok valjanosti 18 mjeseci 14

14 6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka Čuvati u hladnjaku (2 C 8 C). Potrebno je strogo se pridržavati navedenog raspona temperature do primjene lijeka bolesniku. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti. Ne zamrzavati, ne tresti. U svrhu ambulantne primjene, bolesnik može izvaditi EPREX iz hladnjaka i čuvati ga na temperaturi ne višoj od 25 C, ali samo jedanput i ne dulje od 3 dana. 6.5 Vrsta i sadržaj unutarnjeg pakovanja (spremnika) 0,5 ml ( IU) otopine za injekciju u napunjenoj štrcaljki (staklo tip I) s klipom (teflonom obložena guma) i iglom sa zaštitom za iglu (guma s polipropilenskim pokrovom) i zaštitnim uređajem za iglu (polikarbonat) pričvršćenim na štrcaljku pakovanja od 1 ili 4 štrcaljke. 6.6 Upute za uporabu i rukovanje i posebne mjere za uklanjanje neiskorištenog lijeka ili otpadnih materijala koji potječu od lijeka Ne smije se primjenjivati intravenskom infuzijom ili u kombinaciji s otopinama drugih lijekova. Prije primjene, potrebno je izvaditi EPREX štrcaljku iz hladnjaka kako bi dosegnula sobnu temperaturu. Za dosezanje sobne temperature uobičajeno je potrebno 15 do 30 minuta. Lijek se ne smije upotrebljavati te ga treba prikladno ukloniti ako: je oštećena sigurnosna folija je tekućina obojena ili vidite da u njoj plutaju čestice znate ili sumnjate da je lijek bio slučajno zamrznut je došlo do kvara hladnjaka Lijek je namijenjen za jednokratnu primjenu. Uzmite samo jednu dozu EPREXa iz svake štrcaljke, uklonivši višak otopine iz štrcaljke prije primjene lijeka. U Uputi o lijeku, u dijelu 3. Kako primjenjivati EPREX, pronaći ćete uputstva kako injicirati EPREX. Napunjene štrcaljke opremljene su zaštitnim uređajem za iglu, kako bi se spriječilo ozljeđivanje iglom nakon primjene lijeka. Uputa o lijeku sadrži cjelovita uputstva za primjenu i rukovanje napunjenim štrcaljkama. Sav neiskorišten lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno propisima za zbrinjavanje opasnog medicinskog otpada. 7. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6H, Zagreb, Hrvatska 8. KLASA RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET UP/I /11-02/193 15

15 9. DATUM PRVOG ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET / DATUM OBNOVE ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET / DATUM REVIZIJE SAŽETKA OPISA SVOJSTAVA LIJEKA Svibanj,

Bactrim sirup doziranje

Bactrim sirup doziranje 23 апр 2016. Doziranje i uputstvo za upotrebu.. Bactrim (sirup i tablete) je antibiotik koji se koristi za lečenje infekcija koje izazivaju bakterije i drugi pluća,. not socialist metformin stinks thyroxine

More information

UPUTA O LIJEKU. CALIXTA 15 mg tablete CALIXTA 30 mg tablete CALIXTA 45 mg tablete mirtazapinum UPUTA O LIJEKU

UPUTA O LIJEKU. CALIXTA 15 mg tablete CALIXTA 30 mg tablete CALIXTA 45 mg tablete mirtazapinum UPUTA O LIJEKU BELUPO Lijekovi i kozmetika, d.d. ZAMJENJUJE: UPT-14-056-ABC000/03 KOPRIVNICA BROJ STRANICA: 1 od 5 UPUTA O LIJEKU DATUM PRIMJENE: NAZIV: CALIXTA 15mgtablete UPUTA O LIJEKU CALIXTA 15 mg tablete KOPRIVNICA

More information

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA Dopil 5 mg filmom obložene tablete Dopil 10 mg filmom obložene tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV 1 Dopil 5 mg filmom obložena tableta sadržava

More information

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA FENOLIP 160 mg tvrde kapsule 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LIJEKA Jedna kapsula sadržava 160 mg fenofibrata. Jedna kapsula sadržava 8 mg natrija.

More information

1 Cjelokupan sažetak znanstvene ocjene PRAC-a

1 Cjelokupan sažetak znanstvene ocjene PRAC-a Dodatak I Znanstveni zaključci, razlozi za izmjenu uvjeta odobrenja za stavljanje lijeka u promet i detaljno pojašnjenje znanstvenih razloga za razlike u odnosu na preporuku PRAC-a 1 Znanstveni zaključci

More information

KORIST TRANSFUZIJA AUTOLOGNE KRVI KOD OPERACIJA UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA

KORIST TRANSFUZIJA AUTOLOGNE KRVI KOD OPERACIJA UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Zrinka Orešković KORIST TRANSFUZIJA AUTOLOGNE KRVI KOD OPERACIJA UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA DISERTACIJA ZAGREB, 2015. Rad je izrađen na Klinici za Ortopediju

More information

Vodič za praktičnu primjenu novih oralnih antikoagulanasa

Vodič za praktičnu primjenu novih oralnih antikoagulanasa Vodič za praktičnu primjenu novih oralnih antikoagulanasa za doktore porodične medicine Prof.dr Siniša Miljković Dr sc. Draško Kuprešak dr.med Mr sci dr Dragan Unčanin Urednik: Tehnički urednik: Tiraž:

More information

Kontrolirana klinička studija analgetskog učinka HWA 272 u usporedbi s paracetamolom i placebom

Kontrolirana klinička studija analgetskog učinka HWA 272 u usporedbi s paracetamolom i placebom s paracetamolom i placebom. Med Vjesn 1993; 25(1-2):77-82 77 Kontrolirana klinička studija analgetskog učinka HWA 272 u usporedbi s paracetamolom i placebom Zlatko Hrgović i Senad Habibović Stručni rad

More information

Moje cijepljenje (vakcina) tvoja zaštita. protiv ospica i hripavca

Moje cijepljenje (vakcina) tvoja zaštita. protiv ospica i hripavca Moje cijepljenje (vakcina) tvoja zaštita protiv ospica i hripavca Ospice Savezni ured za zdravlje i liječnici roditeljima preporučuju cijepljenje protiv ospica kako bi zaštitili svoje novorođenče. Ospice

More information

Prader Willi sindrom Medicinska upozorenja. Preporuke stručnoga medicinskog tima za Prader Willi sindrom

Prader Willi sindrom Medicinska upozorenja. Preporuke stručnoga medicinskog tima za Prader Willi sindrom Prader Willi sindrom Medicinska upozorenja Preporuke stručnoga medicinskog tima za Prader Willi sindrom PRADER WILLI SINDROM Prader Willi sindrom (PWS) je kompleksan genetski poremećaj koji proizlazi iz

More information

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA. Δ Aricept film tableta, 5 mg Pakovanje: ukupno 28 film tableta; blister, 2 x 14 film tableta

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA. Δ Aricept film tableta, 5 mg Pakovanje: ukupno 28 film tableta; blister, 2 x 14 film tableta SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA Δ Aricept film tableta, 5 mg Pakovanje: ukupno 28 film tableta; blister, 2 x 14 film tableta Δ Aricept film tableta, 10 mg Pakovanje: ukupno 28 film tableta; blister, 2 x 14

More information

Elektromotori u vrsti zaštite nadtlak prednosti i mane

Elektromotori u vrsti zaštite nadtlak prednosti i mane Elektromotori u vrsti zaštite nadtlak prednosti i ma (Pressurized enclosure motors advantages and disadvantages) Damir Korunić Elektromotori namijenjeni za rad u prostorima ugroženim potencijalno eksplozivnom

More information

Novi lijekovi u antikoagulantnoj terapiji što doktor dentalne medicine treba znati

Novi lijekovi u antikoagulantnoj terapiji što doktor dentalne medicine treba znati Katarina Komar 1, Ines Kovačić 1 Prof. dr. sc. Irina Filipović-Zore 2 [1] Studentice 5. godine [2] Zavod za oralnu kirurgiju, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Uvod Tromboembolijska bolest kao

More information

RODITELJSKO JATO ROSS 308. Specifikacije Ishrane. An Aviagen Brand

RODITELJSKO JATO ROSS 308. Specifikacije Ishrane. An Aviagen Brand 1 RODITELJSKO JATO ROSS 308 Specifikacije Ishrane An Aviagen Brand Uvod Ova knjižica sadrži nutritivne preporuke za roditeljsko jato Ross 308 (sporo operjavajući) i koristi se zajedno sa Ross Roditeljsko

More information

Smjernice za primjenu hormonskog nadomjesnog liječenja. Brijuni 2017.

Smjernice za primjenu hormonskog nadomjesnog liječenja. Brijuni 2017. Smjernice za primjenu hormonskog nadomjesnog liječenja Brijuni 2017. Povijest konsenzusa o HNL-u u Hrvatskoj Hrvatski konsenzus o hormonskom nadomjesnom liječenju u klimakteriju i postmenopauzi (Veselko

More information

ORGANIZACIJSKI ODBOR ZNANSTVENI ODBOR

ORGANIZACIJSKI ODBOR ZNANSTVENI ODBOR ORGANIZACIJSKI ODBOR Prof.dr.sc. Milan Kujundžić, predsjednik Prof.dr.sc. Miroslav Šimunić Doc.dr.sc. Ivica Grgurević Dr. Jadranko Turčinov Dr. Tomislav Bokun ZNANSTVENI ODBOR Prof.dr.sc. Milan Kujundžić,

More information

Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća

Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća Utjecaj IZVORNI temperature ZNANSTVENI zraka RAD tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog

More information

Juvenilni Dermatomyositis

Juvenilni Dermatomyositis https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/ba/intro Juvenilni Dermatomyositis Verzija 2. DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Da li je drugačija kod djece u odnosu na odrasle? Kod odraslih, dermatomiozitis može

More information

LIJEČNIČKI VJESNIK. Iz klinike za unutarnje bolesti medic, fakulteta u Zagrebu (Predstojnik prof. Dr. Ivan H. Botterij

LIJEČNIČKI VJESNIK. Iz klinike za unutarnje bolesti medic, fakulteta u Zagrebu (Predstojnik prof. Dr. Ivan H. Botterij LIJEČNIČKI VJESNIK GOD. LXXI1 ZAGREB, SIJEČANJ 1950. BROJ 1 Iz klinike za unutarnje bolesti medic, fakulteta u Zagrebu (Predstojnik prof. Dr. Ivan H. Botterij Današnje stanje patogeneze i terapije anemija*

More information

Suvremene spoznaje o alkoholizmu u 21. stoljeću

Suvremene spoznaje o alkoholizmu u 21. stoljeću SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Lorena Đapo Suvremene spoznaje o alkoholizmu u 21. stoljeću DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2017. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Lorena Đapo Suvremene spoznaje

More information

Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj

Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj PREGLEDNI RAD Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj Martina LIPAR 1, Gordana BOSANKIĆ 1, Antonija HORVAT HRŽIĆ 2, Zvonimir SAVIĆ

More information

Razlika u pojavnosti ranih komplikacija perkutanog zračenja raka vrata maternice između pacijentica s planiranim liječenjem 2D i 3D tehnikom

Razlika u pojavnosti ranih komplikacija perkutanog zračenja raka vrata maternice između pacijentica s planiranim liječenjem 2D i 3D tehnikom J. appl. health sci. 207; 3(2): 227-233 Razlika u pojavnosti ranih komplikacija perkutanog zračenja raka vrata maternice između pacijentica s planiranim liječenjem 2D i 3D tehnikom Dorjana Vidmar Adem

More information

BROJLER. Specifikacije ishrane. An Aviagen Brand

BROJLER. Specifikacije ishrane. An Aviagen Brand BROJLER 308 Specifikacije ishrane 2014 An Aviagen Brand Uvod Specifikacije ishrane za brojlere su date u sledećim tabelama za različitu proizvodnju i tržišnu situaciju širom sveta: Neseksirani

More information

F18-FLUORODEOKSIGLUKOZA (FDG) PET/CT SMJERNICE U ONKOLOGIJI Pripremile: prim. dr. Renata MILARDOVIĆ, doc. dr. Nermina BEŠLIĆ

F18-FLUORODEOKSIGLUKOZA (FDG) PET/CT SMJERNICE U ONKOLOGIJI Pripremile: prim. dr. Renata MILARDOVIĆ, doc. dr. Nermina BEŠLIĆ KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU F18-FLUORODEOKSIGLUKOZA (FDG) PET/CT SMJERNICE U ONKOLOGIJI Pripremile: prim. dr. Renata MILARDOVIĆ, doc. dr. Nermina BEŠLIĆ Preporuke

More information

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET. Ivan Budimir Bekan SUVREMENI PRISTUP LIJEČENJU PORTALNE ENCEFALOPATIJE. Diplomski rad.

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET. Ivan Budimir Bekan SUVREMENI PRISTUP LIJEČENJU PORTALNE ENCEFALOPATIJE. Diplomski rad. SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Ivan Budimir Bekan SUVREMENI PRISTUP LIJEČENJU PORTALNE ENCEFALOPATIJE Diplomski rad Akademska godina: 2014./2015. Mentor: prof.dr.sc. Miroslav Šimunić Split, lipanj

More information

STANDARDIZIRANO EUROPSKO ISTRAŽIVANJE O ALKOHOLU

STANDARDIZIRANO EUROPSKO ISTRAŽIVANJE O ALKOHOLU STANDARDIZIRANO EUROPSKO ISTRAŽIVANJE O ALKOHOLU Standardized European Alcohol Survey RARHA SEAS Rezultati istraživanja u Hrvatskoj Nositelj istraživanja: Hrvatski zavod za javno zdravstvo Istraživanje

More information

Medicinska genetika u kliničkoj obradi raka dojke Clinical genetics and breast cancer

Medicinska genetika u kliničkoj obradi raka dojke Clinical genetics and breast cancer Kratki pregledni članak / Mini-review Medicinska genetika u kliničkoj obradi raka dojke Clinical genetics and breast cancer Gorazd Rudolf, Borut Peterlin * Sažetak. Genetički čimbenici već su dugo poznati

More information

VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA

VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA GLUCOSE AND TOTAL PROTEIN LEVEL IN LABORATORY RATS UNDER CONDITIONS OF SHORT-TERM FASTING Suljević D.,

More information

Prelomna tačka rentabiliteta. LOGO 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton

Prelomna tačka rentabiliteta. LOGO 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton Prelomna tačka rentabiliteta 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton 1 Cilj učenja Pokazati kako promene u vrednostima Izazivača troškova

More information

LIJEČNIČKI VJESNIK G O D. L X V III. Z A G R E B. K O L O V O Z B R O J 7 i 8

LIJEČNIČKI VJESNIK G O D. L X V III. Z A G R E B. K O L O V O Z B R O J 7 i 8 LIJEČNIČKI VJESNIK G O D. L X V III. Z A G R E B. K O L O V O Z 1946. B R O J 7 i 8 iz Laboratorija za standardizaciju organoterapeutskih preparata»plive«, Savjetovališta za dijabetičare i II. Internog

More information

EFEKTI HIPERTERMIJE NA KONCENTRACIJU GLUKOZE I HEMOGRAM ŠTAKORA (Rattus norvegicus)

EFEKTI HIPERTERMIJE NA KONCENTRACIJU GLUKOZE I HEMOGRAM ŠTAKORA (Rattus norvegicus) NAUČNI RAD Original Paper EFEKTI HIPERTERMIJE NA KONCENTRACIJU GLUKOZE I HEMOGRAM ŠTAKORA (Rattus norvegicus) EFFECTS OF HYPERTHERMIA ON BLOOD SERUM GLUCOSE LEVEL AND HAEMOGRAM IN RATS (Rattus norvegicus)

More information

Iskustva pacijenta nakon Guillain-Barré sindroma

Iskustva pacijenta nakon Guillain-Barré sindroma Završni rad br. 903/SS/2017 Iskustva pacijenta nakon Guillain-Barré sindroma Petra Plantak, 0195/336 Varaždin, rujan 2017. godine Odjel Sestrinstvo Završni rad br. 903/SS/2017 Iskustva pacijenta nakon

More information

MKB-10. Preventivni vodič za tranzitornu ishemičnu ataku i moždani udar. napadaji i sindromu u vezi s njima. prolazni cerebralni ishemijski. Maj 2006.

MKB-10. Preventivni vodič za tranzitornu ishemičnu ataku i moždani udar. napadaji i sindromu u vezi s njima. prolazni cerebralni ishemijski. Maj 2006. G45 MKB-10 Preventivni vodič za tranzitornu ishemičnu ataku i moždani udar prolazni cerebralni ishemijski napadaji i sindromu u vezi s njima Maj 2006. PREVENTIVNI VODIČ ZA TRANZITORNU ISHEMIČNU ATAKU I

More information

Kristina Višić SUVREMENO LIJEČENJE MIASTENIJE GRAVIS. Diplomski rad. Akademska godina: 2016./2017. Mentor: doc. dr. sc. Ivica Bilić, dr.

Kristina Višić SUVREMENO LIJEČENJE MIASTENIJE GRAVIS. Diplomski rad. Akademska godina: 2016./2017. Mentor: doc. dr. sc. Ivica Bilić, dr. SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Kristina Višić SUVREMENO LIJEČENJE MIASTENIJE GRAVIS Diplomski rad Akademska godina: 2016./2017. Mentor: doc. dr. sc. Ivica Bilić, dr. med Split, srpanj, 2017.

More information

Temeljni postupnik zbrinjavanja bolesnika s aneurizmatskim subarahnoidalnim krvarenjem

Temeljni postupnik zbrinjavanja bolesnika s aneurizmatskim subarahnoidalnim krvarenjem Temeljni postupnik zbrinjavanja bolesnika s aneurizmatskim subarahnoidalnim krvarenjem Basic Algorythm for Management of Patients with Aneurysmatic Subarachnoidal Haemorrhage Zdravka Poljaković, prof dr

More information

DEPRESIVNOST KOD DJECE I MLADIH

DEPRESIVNOST KOD DJECE I MLADIH SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET ODSJEK ZA ODGOJITELJSKI STUDIJ ANAMARIJA KOS ZAVRŠNI RAD DEPRESIVNOST KOD DJECE I MLADIH PETRINJA,RUJAN 2016. 1 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET ODSJEK

More information

RANI PORAST INTRAOKULARNOG TLAKA NAKON ULTRAZVUČNE OPERACIJE MRENE

RANI PORAST INTRAOKULARNOG TLAKA NAKON ULTRAZVUČNE OPERACIJE MRENE SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Studij medicine Marina Mitrović RANI PORAST INTRAOKULARNOG TLAKA NAKON ULTRAZVUČNE OPERACIJE MRENE Diplomski rad Osijek, 2016.

More information

Seminarski rad: Poremecaji metabolizma gvozdja

Seminarski rad: Poremecaji metabolizma gvozdja Seminarski rad: Poremecaji metabolizma gvozdja SADRZAJ: 1. UVOD 1 2. REGULACIJA METABOLIZMA GVOZDJA 2 3. LABORATORIJSKI PARAMETRI KAO POKAZATELJ STANJA METABOLIZMA GVOZDJA. 2 3.1.KONCENTRCIJA GVOZDJA.

More information

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET. Ana Perić UČESTALOST CELIJAKIJE U KLINICI ZA DJEČJE BOLESTI KBC-A SPLIT U RAZDOBLJU OD DO 2016.

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET. Ana Perić UČESTALOST CELIJAKIJE U KLINICI ZA DJEČJE BOLESTI KBC-A SPLIT U RAZDOBLJU OD DO 2016. SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Ana Perić UČESTALOST CELIJAKIJE U KLINICI ZA DJEČJE BOLESTI KBC-A SPLIT U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2016. GODINE Diplomski rad Akademska godina: 2016./2017. Mentor:

More information

ELEKTROFIZIOLOŠKO LIJEČENJE ARITMIJA KOD DJECE

ELEKTROFIZIOLOŠKO LIJEČENJE ARITMIJA KOD DJECE Paediatr Croat. 2017; 61 (Supl 1): 107-111 Pregled Review ELEKTROFIZIOLOŠKO LIJEČENJE ARITMIJA KOD DJECE DAVOR PULJEVIĆ* Ablacija supstrata aritmije je invazivni zahvat kojim se različite aritmije u visokom

More information

University of Zagreb Medical School Repository

University of Zagreb Medical School Repository Središnja medicinska knjižnica Sjekavica, Ivica (2005) Uloga obojenog i pulsirajućeg doplera u procjeni aktivnosti Crohnove bolesti temeljem protoka u gornjoj mezenteričnoj arteriji i u zadebljanoj stijenci

More information

LIJEČNIČKI VJESNIK GLASILO ZBORA LIJEČNIKA HRVATSKE THE JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATIO N OF CROATIA

LIJEČNIČKI VJESNIK GLASILO ZBORA LIJEČNIKA HRVATSKE THE JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATIO N OF CROATIA LIJEČNIČKI VJESNIK GLASILO ZBORA LIJEČNIKA HRVATSKE THE JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATIO N OF CROATIA O R G A N E OFFICIEL DE L A SOCIÉTE MEDICALE DE CROATIE G od. L X X X. Zagreb, rujan listopad 9 10

More information

Temeljne informacije o uporabi slobodnih mikrovaskularnih režnjeva u rekonstruktivnoj kirurgiji; Osvrt na zdravstvenu njegu pacijenta

Temeljne informacije o uporabi slobodnih mikrovaskularnih režnjeva u rekonstruktivnoj kirurgiji; Osvrt na zdravstvenu njegu pacijenta DOI: 10.11608/sgnj.2016.21.053 245 Temeljne informacije o uporabi slobodnih mikrovaskularnih režnjeva u rekonstruktivnoj kirurgiji; Osvrt na zdravstvenu njegu pacijenta Fundamental information about free

More information

PREXANOR,tablete, 10mg + 5mg,

PREXANOR,tablete, 10mg + 5mg, SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA PREXANOR,tablete, 10mg + 5mg, Pakovanje: 1 x 30 tableta Ime, oblik, jačina i pakovanje Proizvođač: Servier (Ireland) Industries Ltd. Adresa: Arklow, Co. Wicklow, Gorey Road,

More information

Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu drvnih proizvoda Republike Hrvatske

Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu drvnih proizvoda Republike Hrvatske ...Pirc, Motik, Moro, Posavec, Kopljar: Analiza pokazatelja stanja na tržištu drvnih... Andreja Pirc 1, Darko Motik 1, Maja Moro 1, Stjepan Posavec 1, Aida Kopljar 2 Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu

More information

GLASILO ZBORA LIJEČN IK A HRVATSKE

GLASILO ZBORA LIJEČN IK A HRVATSKE GLASILO ZBORA LIJEČN IK A HRVATSKE THE JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF CROATIA UVODNIK. S A D R Ž A J Klinička zapažanja o»endemskoj nefropatiji«u Hrvatskoj Z. Radošević, M. Radonić i Z. Horvat 445

More information

Kakvoća toplinski tretiranih plodova mandarine (Citrus unshiu Marc., cv. Owari) nakon skladištenja

Kakvoća toplinski tretiranih plodova mandarine (Citrus unshiu Marc., cv. Owari) nakon skladištenja Kakvoća toplinski tretiranih plodova mandarine Effects of prestorage heat treatments on Satsuma mandarin fruits (Citrus unshiu Marc., cv. Owari) quality after storage Martina Skendrović Babojelić, Iva

More information

PRAĆENJE PTH, VITAMINA D, KALCIJA I FOSFORA KOD BOLESNIKA S ENDEMSKOM NEFROPATIJOM LIJEČENIH HEMODIJALIZOM

PRAĆENJE PTH, VITAMINA D, KALCIJA I FOSFORA KOD BOLESNIKA S ENDEMSKOM NEFROPATIJOM LIJEČENIH HEMODIJALIZOM SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike Zoran Ivezić PRAĆENJE PTH, VITAMINA D, KALCIJA I FOSFORA KOD BOLESNIKA S ENDEMSKOM

More information

NEUROVESTI VESTI DRUŠTVA MLADIH NEUROLOGA SRBIJE

NEUROVESTI VESTI DRUŠTVA MLADIH NEUROLOGA SRBIJE Sonja Lukić Odeljenje urgentne neurologije, Urgentni centar Klinički centar Vojvodine, Novi Sad Hajduk Veljkova 1 email: sonja_lukic@yahoo.com Recenzent: Akademik, Vladimir S. Kostić Ishemijski moždani

More information

HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK

HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK Ivana Pažur Vojvodić Knjižnica Instituta Ruđer Bošković, Zagreb ipazur@irb.hr Sažetak Web 2.0 donio je interaktivna sučelja

More information

Prosciutto & Wine Bar

Prosciutto & Wine Bar Prosciutto & Wine Bar DALMATIAN SMOKED HAM Dalmatian smoked ham is produced from leg of Yorkshire and Landras pigs and their crosses. Pork leg is salted exclusively with sea salt, which acts as a natural

More information

III Међунардна Конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, Бања Лука, октобар године

III Међунардна Конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, Бања Лука, октобар године KOMPARACIJA KONCENTRACIJA ALKOHOLA IZMJERENIH ALKOTESTIRANJEM IZDAHNUTOG VAZDUHA I KONCENTRACIJA ALKOHOLA UTVRĐENIH ANALIZOM UZORAKA KRVI NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE TOKOM PERIODA OD DESET GODINA COMPARISON

More information

OVISNOST O ALKOHOLU U ŽENSKOG SPOLA

OVISNOST O ALKOHOLU U ŽENSKOG SPOLA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Studij medicine Iva Šunić OVISNOST O ALKOHOLU U ŽENSKOG SPOLA Diplomski rad Osijek, 2016. Rad je ostvaren na Klinici za psihijatriju

More information

KORELACIJA BRONHOALVEOLARNOG LAVATA I FUNKCIJE PLUĆA KOD BOLESNIKA SA SISTEMSKOM SKLEROZOM I REUMATOIDNIM ARTRITISOM

KORELACIJA BRONHOALVEOLARNOG LAVATA I FUNKCIJE PLUĆA KOD BOLESNIKA SA SISTEMSKOM SKLEROZOM I REUMATOIDNIM ARTRITISOM RADOVI BIBLID: 0354 2793, 133(2005) Suppl 2, p. 129-133 UDC: 616.5-004:616-002.77]:616.24-072.7 KORELACIJA BRONHOALVEOLARNOG LAVATA I FUNKCIJE PLUĆA KOD BOLESNIKA SA SISTEMSKOM SKLEROZOM I REUMATOIDNIM

More information

ORALNA ANTIKOAGULANTNA TERAPIJA: KLINIČKI ASPEKTI

ORALNA ANTIKOAGULANTNA TERAPIJA: KLINIČKI ASPEKTI PREGLEDI IZ LITERATURE BIBLID: 0370-879, 35(2007) 5-6, p. 352-359 ORALNA ANTIKOAGULANTNA TERAPIJA: KLINIČKI ASPEKTI Dragomir MARISAVQEVIĆ Kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa, Beograd KRATAK SADRŽAJ

More information

Učestalost alkoholom uzrokovanih poremećaja kod bolesnika liječenih u Dnevnoj bolnici odjela psihijatrije Opće bolnice Bjelovar

Učestalost alkoholom uzrokovanih poremećaja kod bolesnika liječenih u Dnevnoj bolnici odjela psihijatrije Opće bolnice Bjelovar DOI: 10.11608/sgnj.2015.20.026 121 Učestalost alkoholom uzrokovanih poremećaja kod bolesnika liječenih u Dnevnoj bolnici odjela psihijatrije Opće bolnice Bjelovar The frequency of alcohol induced disorders

More information

VEGETARIJANSKA PREHRANA U TRUDNOĆI

VEGETARIJANSKA PREHRANA U TRUDNOĆI VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVA ZAVRŠNI RAD BR. 96/SES/2015 VEGETARIJANSKA PREHRANA U TRUDNOĆI Barbara Krmpotić Bjelovar, rujan 2016. ZAHVALA Zahvaljujem svim profesorima

More information

Sinkopa u stomatološkoj ambulanti: uloga medicinske sestre

Sinkopa u stomatološkoj ambulanti: uloga medicinske sestre VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVA Sinkopa u stomatološkoj ambulanti: uloga medicinske sestre ZAVRŠNI RAD BR. 01/SES/2017 Eldina Bećiri Bjelovar, ožujak 2017. VISOKA TEHNIČKA

More information

REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET. Ana Brnas

REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET. Ana Brnas REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Ana Brnas CELULITISI LIJEČENI NA KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI KBC SPLIT U RAZDOBLJU 2015.-2016. GODINE: EPIDEMIOLOGIJA, KLINIČKA SLIKA I LIJEČENJE

More information

Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant Apple Varieties*

Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant Apple Varieties* Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant * Senzorička evaluacija plodova jabuke nekih sorata otpornih na čađavu krastavost* Zlatko Čmelik, Jasmina Družić, Bogdan Cvjetković i Krunoslav Dugalić

More information

Biopsija sentinel limfnog čvora kod karcinoma dojke

Biopsija sentinel limfnog čvora kod karcinoma dojke Strana 228 VOJNOSANITETSKI PREGLED Volumen 66, Broj 3 ORIGINALNI Č L A N A K UDC: 618.19 006:616 07 Biopsija sentinel limfnog čvora kod karcinoma dojke Sentinel lymph node biopsy in breast neoplasms Milan

More information

GLASILO ZBORA LIJEČNIKA HRVATSKE

GLASILO ZBORA LIJEČNIKA HRVATSKE P oštarin a p la ćen a u gotovu GLASILO ZBORA LIJEČNIKA HRVATSKE THE JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF CROATIA ORGANE OFFICIEL DE LA SOCIĆTfi MĆDICALE DE CROATIE SADRŽAJ Prof. D r. P. L em kau : Razvoj

More information

Pumping and Storing Breast Milk

Pumping and Storing Breast Milk Pumping and Storing Breast Milk You may need to express or pump breast milk to relieve engorgement, to increase your milk supply or to feed your baby breast milk with a bottle. Why and When to Pump To

More information

ZDRAVSTVENA NJEGA OVISNIKA O ALKOHOLU

ZDRAVSTVENA NJEGA OVISNIKA O ALKOHOLU VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVA ZDRAVSTVENA NJEGA OVISNIKA O ALKOHOLU Završni rad br. 20/SES/2017 Nikola Štefić Bjelovar, srpanj 2017. ZAHVALA Zahvaljujem svim profesorima

More information

Procjena sklonosti depresiji kod starijih osoba smještenih u instituciju i izvan nje

Procjena sklonosti depresiji kod starijih osoba smještenih u instituciju i izvan nje Završni rad br. 894/SS/2017 Procjena sklonosti depresiji kod starijih osoba smještenih u instituciju i izvan nje Vlatka Kivač, 0212/336 Varaždin, rujan 2017. Odjel za Biomedicinske znanosti Završni rad

More information

Porodna težina i duljina kao predskazatelji rasta u ranoj adolescenciji

Porodna težina i duljina kao predskazatelji rasta u ranoj adolescenciji Zdravlje školske djece i studenata Porodna težina i duljina kao predskazatelji rasta u ranoj adolescenciji (Birth Weight and Length as Predictors of Growth in Early Adolescence) Domagoj Šegregur(1), Ljiljana

More information

DESIKACIJA U REDOVNOJ I POSTRNOJ SJETVI SUNCOKRETA

DESIKACIJA U REDOVNOJ I POSTRNOJ SJETVI SUNCOKRETA ISSN 1330-7142 UDK = 633.854.78/57.8 DESIKACIJA U REDOVNOJ I POSTRNOJ SJETVI SUNCOKRETA I. Liović (1), J. Martinović (2), M. Bilandžić (1), M. Krizmanić (1), A. Mijić (1), B. Šimić (1) SAŽETAK Izvorni

More information

Kurs 3: Intenzivno lečenje, urgentna medicina i transfuzija Naziv teme: Transfuzija i blood saver tehnike Datum: Jezik: Srpski Grad:

Kurs 3: Intenzivno lečenje, urgentna medicina i transfuzija Naziv teme: Transfuzija i blood saver tehnike Datum: Jezik: Srpski Grad: Kurs 3: Intenzivno lečenje, urgentna medicina i transfuzija Naziv teme: Transfuzija i blood saver tehnike Datum: 10-12.03.2017. Jezik: Srpski Grad: Kopaonik Zemlja: Srbija Predavač: Tatjana Ilić - Mostić

More information

G O D. L X X V. ZAG REB, O ŽU JAK -TRA VAN J 1953 B R O J 3-4. O važnosti rane dijagnoze i ranog liječenja prirođenog iščašenja kuka

G O D. L X X V. ZAG REB, O ŽU JAK -TRA VAN J 1953 B R O J 3-4. O važnosti rane dijagnoze i ranog liječenja prirođenog iščašenja kuka LIJEČNIČKI VJESNIK G O D. L X X V. ZAG REB, O ŽU JAK -TRA VAN J 1953 B R O J 3-4 7z Ortopedske klinike Medicinskog fakulteta u Zagrebu (Predstojnik Prof. Dr. F. Grospić) O važnosti rane dijagnoze i ranog

More information

Vodanović M. Zubi, zubni karijes i zubni ispuni. Zdrav život. 2007;5(47):30-4.

Vodanović M. Zubi, zubni karijes i zubni ispuni. Zdrav život. 2007;5(47):30-4. Svaki pojedinac je sam odgovoran za vlastito zdravlje, što naravno podrazumijeva i zdravlje zubi. Da tu odgovornost ozbiljno shvaćamo, iako je možda nismo uvijek svjesni dokazuje činjenica da je pranje

More information

Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH

Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH Istraživanja I-45 Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH Tomislav Galac Zagreb, srpanj 2015. ISTRAŽIVANJA I-45 IZDAVAČ Hrvatska narodna banka Direkcija za

More information

Zdravstvena skrb u postpartalnom razdoblju

Zdravstvena skrb u postpartalnom razdoblju Završni rad br. 857/SS/2017 Zdravstvena skrb u postpartalnom razdoblju Kristina Mesarić, 4874/601 Varaždin, srpanj 2017. godine Odjel za Biomedicinske znanosti Završni rad br. 857/SS/2017 Zdravstvena

More information

Josip BELJAK 1, Ana JEROMEL 1 *, Stanka HERJAVEC 1, Sandi ORLIC 2 ORIGINAL PAPER

Josip BELJAK 1, Ana JEROMEL 1 *, Stanka HERJAVEC 1, Sandi ORLIC 2 ORIGINAL PAPER ORIGINAL PAPER INFLUENCE OF AUTOCHTHONOUS SACCHAROMYCES SPP. STRAINS ON THE SULFUR DIOXIDE CONCENTRATION IN WINE UTJECAJ AUTOHTONIH SOJEVA SACCHAROMYCES SPP. NA KONCENTRACIJU SUMPORNOG DIOKSIDA U VINU

More information

Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties

Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties Professional paper Stručni rad UDK: 634.1/.8-152.7:664.2.0938 DOI: 10.7251/AGREN1204681N Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties

More information

BOLESTI LIŠĆA JAGODE

BOLESTI LIŠĆA JAGODE Tihomir MILIČEVIĆ Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu e-mail: tmilicevic@agr.hr BOLESTI LIŠĆA JAGODE SAŽETAK Na jagodama je opisan veći broj bolesti kojima se simptomi javljaju ponajviše na lišću,

More information

OPSEG ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ZAPOSLENIKA IZLOŽENIH KARCINOGENIM TVARIMA

OPSEG ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ZAPOSLENIKA IZLOŽENIH KARCINOGENIM TVARIMA IZVORNI ZNANSTVENI RAD M. Vazdar Rohde, J. Mustajbegović, M. Zavalić* OPSEG ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ZAPOSLENIKA IZLOŽENIH KARCINOGENIM TVARIMA UDK 631.8:613.6]:614.23 PRIMLJENO: 29.3.2013. PRIHVAĆENO: 16.7.2014.

More information

Skrb o rani u ordinaciji obiteljske medicine

Skrb o rani u ordinaciji obiteljske medicine ActaMed Croatica, 68 (Supl. 1) (2014) 63-67 pregled Skrb o rani u ordinaciji obiteljske medicine drina podobnik Specijalistička ordinacija obiteljske medicine, Sveti ivan žabno, Hrvatska Kronična rana

More information

VODIČ ZA RODITELJE ALKOHOL I MLADI

VODIČ ZA RODITELJE ALKOHOL I MLADI VODIČ ZA RODITELJE ALKOHOL I MLADI Alkohol je među prvim sredstvima ovisnosti s kojim djeca dolaze u dodir i to nažalost, u većini slučajeva u vlastitom domu uz podršku roditelja, rodbine ili prijatelja.

More information

Celijakija pregled i predviđanja

Celijakija pregled i predviđanja Pregledni članak / Review UDK 616.341 664.236:614.3 Celijakija pregled i predviđanja Coeliac disease a retrospective and prospective view Irena Barbarić 1 1 Klinika za dječje bolesti, KBC Rijeka SAŽETAK.

More information

Proizvodni učinak punomasnog mlijeka i mliječne zamjenice u othrani teladi

Proizvodni učinak punomasnog mlijeka i mliječne zamjenice u othrani teladi 296 M. DOMAĆINOVIĆ i sur.: Mlijeko i mliječna zamjenica u othrani teladi, Mljekarstvo 59 (4), 296-301 (2009) Izvorni znanstveni rad - Original scientific paper UDK: 636.2/637.12 Proizvodni učinak punomasnog

More information

ETIOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA

ETIOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA 1 TONZILOFARINGITIS SADRŽAJ DEFINICIJA 2 ETIOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA 2 KLINIČKA SLIKA 2 FIZIKALNI PREGLED 4 DIJAGNOZA I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA 5 PRETRAGE 5 LIJEČENJE 5 PREPORUKE 9 PRILOZI: 10 LISTA ANTIBIOTIKA

More information

VRIJEDNOST INFRACRVENE SPEKTROSKOPIJE U ODREĐIVANJU SASTAVA TIJELA

VRIJEDNOST INFRACRVENE SPEKTROSKOPIJE U ODREĐIVANJU SASTAVA TIJELA STRUČNI RADOVI IZVAN TEME Maroje Sorić VRIJEDNOST INFRACRVENE SPEKTROSKOPIJE U ODREĐIVANJU SASTAVA TIJELA 1. UVOD Posljednjih nekoliko godina određivanje sastava tijela sve je prisutnije kako u medicini

More information

Vodič kliničke prakse za liječenje starijih pacijenata s hroničnim oboljenjem bubrega stadija 3b ili više (egfr<45ml/min/1.73m ² )

Vodič kliničke prakse za liječenje starijih pacijenata s hroničnim oboljenjem bubrega stadija 3b ili više (egfr<45ml/min/1.73m ² ) Vodič kliničke prakse za liječenje starijih pacijenata s hroničnim oboljenjem bubrega stadija 3b ili više (egfr

More information

KLINIČKI ZNAČAJNE INTERAKCIJE SRČANO-AKTIVNIH GLIKOZIDA

KLINIČKI ZNAČAJNE INTERAKCIJE SRČANO-AKTIVNIH GLIKOZIDA UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET KATEDRA ZA KLINIČKU FARMACIJU KLINIČKI ZNAČAJNE INTERAKCIJE SRČANO-AKTIVNIH GLIKOZIDA ZAVRŠNI RAD INTEGRISANOG STUDIJA I i II CIKLUSA Mentor: Doc. dr. Selma

More information

Hrvatsko društvo za kvalitetu Članovi za članove 6. prosinca Damir Keller i Dean Rennert Qualitas d.o.o. Zagreb

Hrvatsko društvo za kvalitetu Članovi za članove 6. prosinca Damir Keller i Dean Rennert Qualitas d.o.o. Zagreb Hrvatsko društvo za kvalitetu Članovi za članove 6. prosinca 2016. Damir Keller i Dean Rennert Qualitas d.o.o. Zagreb www.qualitas.hr Qualitas d.o.o. Analiziranje i poboljšavanje procesa pomoću mapiranja

More information

BOLESTI MOKRAĆNO-POLNOG SISTEMA

BOLESTI MOKRAĆNO-POLNOG SISTEMA BOLESTI MOKRAĆNO-POLNOG SISTEMA Hronična bubrežna insuficijencija Benigna hiperplazija prostate Infekcije urinarnog trakta kod djece Upale urinarnog sistema kod odraslih Bolesti mokraćno-polnog sistema

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU MEDICINSKI FAKULTET. Dr Irena S. Đunić ZNAČAJ BIOMARKERA U PROCENI OŠTEĆENJA ZGLOBA KOD BOLESNIKA SA HEMOFILIJOM

UNIVERZITET U BEOGRADU MEDICINSKI FAKULTET. Dr Irena S. Đunić ZNAČAJ BIOMARKERA U PROCENI OŠTEĆENJA ZGLOBA KOD BOLESNIKA SA HEMOFILIJOM UNIVERZITET U BEOGRADU MEDICINSKI FAKULTET Dr Irena S. Đunić ZNAČAJ BIOMARKERA U PROCENI OŠTEĆENJA ZGLOBA KOD BOLESNIKA SA HEMOFILIJOM Doktorska disertacija Beograd, 2013 UNIVERSITY OF BELGRADE MEDICAL

More information

ANALIZA TEHNOLOGIČNOSTI SA STAJALIŠTA IZBORA OBLIKA, DIMENZIJA I TOLERANCIJA ŽLIJEBA ZA ZAVARIVANJE

ANALIZA TEHNOLOGIČNOSTI SA STAJALIŠTA IZBORA OBLIKA, DIMENZIJA I TOLERANCIJA ŽLIJEBA ZA ZAVARIVANJE ANALIZA TEHNOLOGIČNOSTI SA STAJALIŠTA IZBORA OBLIKA, DIMENZIJA I TOLERANCIJA ŽLIJEBA ZA ZAVARIVANJE COST EFFECTIVE DESIGN ANALYSIS BASED ON WELDING GROVE SHAPE, DIMENSIONS AND TOLERANCE SELECTION STANDPOINT

More information

Središnja medicinska knjižnica

Središnja medicinska knjižnica Središnja medicinska knjižnica Maraković, Jurica (2013) Učinak promjene osmolarnosti krvi i cerebrospinalnog likvora na volumen i tlak cerebrospinalnog likvora [Effect of changes in serum and cerebrospinal

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 685/USH

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 685/USH SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD Zagreb, rujan 2016. Magi Lukač 685/USH UTJECAJ DODATKA LIMUNSKE KISELINE NA FUNKCIONALNA SVOJSTVA TEKUĆIH PASTERIZIRANIH JAJA Rad

More information

Uticaj temperature okoline na hepatocelularno oštećenje kod pacova nakon unošenja 3,4-metilendioksimetamfetamina

Uticaj temperature okoline na hepatocelularno oštećenje kod pacova nakon unošenja 3,4-metilendioksimetamfetamina Volumen 68, Broj 7 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 561 ORIGINALNI Č LANAK UDC: 616.36-091.8-092.9:615.099]:612.014.43 DOI: 10.2298/VSP1107561M Uticaj temperature okoline na hepatocelularno oštećenje kod

More information

INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA KOD DJECE

INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA KOD DJECE SADRŽAJ DEFINICIJA 2 KLASIFIKACIJA 2 EPIDEMIOLOGIJA 3 ETIOLOGIJA 3 FAKTORI RIZIKA 4 DIJAGNOZA I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA 5 ISTORIJA BOLESTI 7 FIZIKALNI PREGLED 8 PRETRAGE 9 PROCJENA TIPA INFEKCIJE 12 LIJEČENJE

More information

RAZLIKE U STATUSU USNE ŠUPLJINE IZMEĐU OVISNIKA O ALKOHOLU I DROGAMA

RAZLIKE U STATUSU USNE ŠUPLJINE IZMEĐU OVISNIKA O ALKOHOLU I DROGAMA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU STOMATOLOŠKI FAKULTET Ines Klisović RAZLIKE U STATUSU USNE ŠUPLJINE IZMEĐU OVISNIKA O ALKOHOLU I DROGAMA DIPLOMSKI RAD Zagreb, srpanj 2016. Rad je ostvaren na Katedri za psihijatriju

More information

Ivona Kuraica 6834/N FUNKCIONALNA SVOJSTVA CHIA SJEMENKI

Ivona Kuraica 6834/N FUNKCIONALNA SVOJSTVA CHIA SJEMENKI Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet Preddiplomski studij Nutricionizam Ivona Kuraica 6834/N FUNKCIONALNA SVOJSTVA CHIA SJEMENKI ZAVRŠNI RAD Predmet: Nova hrana Mentor: prof. dr.sc.

More information

Metaboličke bolesti jetre Metabolic Liver Diseases

Metaboličke bolesti jetre Metabolic Liver Diseases NOVOSTI U GASTROENTEROLOGIJI NEWS IN GASTROENTEROLOGY Metaboličke bolesti jetre Metabolic Liver Diseases Mirjana Kalauz, Marina Premužić Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju Klinika za unutrašnje

More information

NAUČNI RAD. Ključne reči: modifikovana atmosfera, pastrmka, šaran, svežina, ukupan isparljivi azot, ph. UDK :597:66

NAUČNI RAD. Ključne reči: modifikovana atmosfera, pastrmka, šaran, svežina, ukupan isparljivi azot, ph. UDK :597:66 Uticaj pakovanja u modifikovanoj atmosferi i vakuumu na odabrane hemijske parametre svežine kalifornijske pastrmke (Oncorhynchus mykiss) i odrezaka šarana (Cyprinus carpio) Jelena A. Babić 1, Mirjana R.

More information

Ivan Luketin IDENTIFICIRANJE RIZIČNIH FAKTORA ZA RAZVOJ KRONIČNOG ALKOHOLIZMA I PREVENTIVNO DJELOVANJE SESTRINSKE PROFESIJE.

Ivan Luketin IDENTIFICIRANJE RIZIČNIH FAKTORA ZA RAZVOJ KRONIČNOG ALKOHOLIZMA I PREVENTIVNO DJELOVANJE SESTRINSKE PROFESIJE. SVEUČILIŠTE U SPLITU Podružnica SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVA Ivan Luketin IDENTIFICIRANJE RIZIČNIH FAKTORA ZA RAZVOJ KRONIČNOG ALKOHOLIZMA I PREVENTIVNO

More information

ANTITUMORSKO DJELOVANJE BILJKE CAMELLIA SINENSIS ANTITUMOR ACTIVITY OF PLANT CAMELLIA SINENSIS SEMINARSKI RAD

ANTITUMORSKO DJELOVANJE BILJKE CAMELLIA SINENSIS ANTITUMOR ACTIVITY OF PLANT CAMELLIA SINENSIS SEMINARSKI RAD SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOŠKI ODSJEK ANTITUMORSKO DJELOVANJE BILJKE CAMELLIA SINENSIS ANTITUMOR ACTIVITY OF PLANT CAMELLIA SINENSIS SEMINARSKI RAD Ivana Jurić Preddiplomski

More information

RANO OTKRIVANJE I FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK KLINIČKI ZNAČAJNE PANKREASNE FISTULE KOD BOLESNIKA POSLE CEFALIČNE DUODENOPANKREATEKTOMIJE

RANO OTKRIVANJE I FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK KLINIČKI ZNAČAJNE PANKREASNE FISTULE KOD BOLESNIKA POSLE CEFALIČNE DUODENOPANKREATEKTOMIJE U N I VE R Z I T E T U B E O G R A D U M E D I C I N S K I F A K U L T E T Vladimir D. Dugalić RANO OTKRIVANJE I FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK KLINIČKI ZNAČAJNE PANKREASNE FISTULE KOD BOLESNIKA POSLE CEFALIČNE

More information

Imunizacija protiv HPV infekcije

Imunizacija protiv HPV infekcije Imunizacija protiv HPV infekcije prof. dr Aleksandra Stojadinović dr Dragan Šarac Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine prof.dr Aleksandra Kapamadžija Klinika za ginekologiju i akušerstvo

More information