yon_ dis - ki-syon dis - Ici - svon dis - ki - syon yon gwo_ di - manch ma-

Size: px
Start display at page:

Download "yon_ dis - ki-syon dis - Ici - svon dis - ki - syon yon gwo_ di - manch ma-"

Transcription

1 Louis Marie Celestin = 40 if Soprano Alto Tenor Bass Cominissioned by the University of Mùzmi Frost Chorale JoMichael Scheibe Conduclor Twa Tanbou For SATB Chorus a cappella Sydney Guillaume \ n _l_ I ' > > > Twa tan bou_ kap f'l* mf '""P _ mf > > > Twa tan bou_ ka ta ka ta bou la po po pal kap l_ Tif > > '""P 'il Twa tan bou_ ka ta ka ta bau lai po po po kap * Tif > >_ '""Pit ; ; ; ; T( mf 3 Keyboard ([or rehearsal ollly) < (!'J J Twa tan bou_ ka ta ka ta bau la po po po kap =J40 _ I_ > >'' > mf '""P mf r ; j ; j 3 f'l Cm! aiso /le sung ( h(lrsk')' louer (A/llllinor) '"' fè Io't'JTY" ts kisyon yon gwo_ di inanch ma _ fl fè _ yon_ dis kisyon dis Ici svon dis ki syon yon gwo_ di manch ma f'l tg fè yon_ dis kisvon dis ki syon diskisyon yon gwo_ di manch ma : fè yon_ dis kisyon dis Ici syon dis ki syon yon gwo_ di rnanch ma 3 r"'i r f'l _ ( L:j LJ i: ' t: t fi Copyright 2008 Walton Music International Copyright Secured Made in USA Ali rights reserved wwwwaltonmusiccom

2 4 6 tj U r ten lè _ sot nan Ci nen ' \ 'l ten lè yo_ sot nan Ci nen "l ten le )'0_ sot nan Ci nen ; ten lè yol; sot nan Ci nen 6 l'j u r J ;: j t i 8 tj i v > > zo po dop zo po dop zo po dop zo po dop doum douml; Ti (\ u > > doum doum Yon ata: { > > doum doum_ "l i _ > > \\'0)" wo)' woy woy doum doum_ Yon Ti Kata: 8 0 u > >? > L_j

3 5 IO!'J t > > ye taka ta kak kata doum doum_ "l t > > " doum doum_ yon Tanbouren: fl \ s > doum doum_ 20 po do po po po po > > doum douml yon Tanbourem ID f t > > 'J ":? > ''LJ l!'j!o tl :> > > > > doum doum_ Yon gwo Boula: Twa tan bou_ Kafi i tj > > s > > doum doum_ Yon gwo BouIa: Twa tan bou_ f'l l "?" > > f \ > > doum doum_ Yon gwo Boula: Twa tan bou_ Ka "?" > >_ L s: > doum doum_ Boula men Bou la Twa tan bou_ Ka f 3 fi > > > > >? "?" > > (' >_ J f r

4 6 6 0 mf!llo! ta Kata Boula Tanbouren Bou la_ re te li dl wo 0 fi mf r""!i t '" 'l 'TnP loi ij Bou Ia_ re te li di wo 'II 6 ta Kata Boula Tanbouren dou'i li pi bon dou'i li pi bon 0 mp ta Kata Boula Tanbouren doum doum li pi bon doum doum li pi bon 0'd! ml j s» ; : mp_ 9 t 0 li r li ài li ka frape_ pl fo tan de Bou la_ re te "" Il Il tj li di li ka frape_ pi fa Bou la_ re te loi if r dou'i li pi bon woy li pi bon bon bon dou! li pi bon woy woy li pi bon woy li pi bon bon bon doum doum li pi bon 9 fj fl loi rï tj ij =J < ïï LJ 'J

5 22 ') ji oij? 7 ') '" +! LJ 'J_ li di wo se ka fra pe_ pi f?:j tande ''" li di wo se_ li_ ki ka fra pe_ pi foi tande t» _ \ dou'i li pi bon dou'i li pi bon se vre 22 ft t» u doum doum li pi bon woy woy li pi bon se vre? 0 r r r" r "'" v t ''" ( Q_ l'l Il Ioj fl Il Il l'l Il f cresc ( Iiiiiiiiiiiiiii Dondoum pa doudoum 25 0 pa dou=dourn pa pa men Bou la fl Il loi tj f cresc

6 8 27 ') fi u '"'ltmp Boula Boula Boula Boula Bou la_ men Bou la ke _ u "" Boula Boula Boula Boula Bôu la_ men Bou la ke l' V '"' 0 H mp Boula Boula Boula Boula Bou lal; men Bou la 27 F=i t :::::::: t::::::::;j ':" _ mp f*" il ; 29 RalL l')url_ t e Ii le keke ke le keke woy tande Tanbouren: ') 0 li '" t \!oi li le keke ke le keke woy tànde Tanbôuren: Tou doum Tou doum Tou doum Tou doum woy tande Tanbouren: RaIL 29 (l Il IL r i rt ooj ':' ':' ':'

7 Percussively J05 ' u ti 9 ' u Il mp t Tan bauren_ di li gen pi bèl son Tan "l 0 + ml \ > r za ko ti ki to ko ti ki to ka ti ki to zo po do po Briglttly ml> woy woy woy woy dou m 3 Percussively J=05 '0" mpl ( ml u ; ;; ; > > l 33 l'l jj tj l'l la ""'"""""'"' () bouren di li gen pi bèl son Tan bouren_ di li gen pl bèl son Tanl'l jj '( l_j > ZO ti ki to ti zoko ti kita zo podo " > doum doum doum doum podo dou m 33 l'l loi li I!!"""'\ tl ; L> LJ

8 0 35 " Il +t Tan bouren t Il H u bouren di li gen pi bèl son Tan bourerrl; di li gen pi bèl son Tanl'l Il Il a di > r \ ki t' zo ti to n zoko tikitc zo po do dou m > zo tiki tc ti 0 po po_ podo doum 35 M W LJ ;; > b i : " 37 + f t ) ' ( ==:J li di Iè map si te se re te tan de f'l Il I± bouren di li gen pi bèl son Tan bouren_ di li gen pi bèl son Tanl'l 0 loi?? \ :> :> > zo ti to ti to ti to zo po do > doum doum doum doum podo 37 fl I± 0 "'" t::::::::i ; >

9 39 f'l 0 Il? : Tan bouren a di_ '\ 0 Il r bouren di li gen pi bèl son Tan bouren_ di li gen pi bèl son Tan '\ Il Il LJ > zo tikitc tif zoko ti kita zo podo zo / " : > zo tikito ti 0 po po_ podo zo j Iî_ 3 Il " ;" ; > 4 f'liolh_ C:::LJ li di lè map SI te se re te tande '\ Il Il _ u bouren di Ii gen pi bèl son Tan bouren_ di li gen pi bèl son \ '\ Il po kata boum boum toum toum toum tourn podo po po po doum po kata boum boum toum toum toum toum podo po po po doum 4 '\ H _ r; C:::::IJ ) ;; i

10 2 43 u li I t::::::lj oh li di lè map si te se rete tande '" 0 H _ woy woy li di lè map si te se rete tande 0 _ JO '!' '!' kj7 L zo ti toi oum zokoti kitc ta lè map si te se rete tande c:::::::ij > zo tiki ta po do po dopo lè map si te se rete tande 43 + rï t F 'LM I=t"l '!" "!" LL > ; ;?" L';' > _; _ 'f' :: == 46 p 0 + J=r:""l I::::J lè map si te se rete tan de rete tan de ' u fi P _ / '!' '!' le map si te se rete tan de re=te tan de '" 0 + P F=r! f lè map si te se rete tan de rete tan de zo ki ki zo ko ti hl to zo P \ 46 c:=j '" li + f lè map si te se rete tan de rete tan de zo tiki to ki zo ko tiki to zo i_f ==:"\ 0 "!' "!' "" < P _ r ; ;; c:::::

11 49 fl Il H fl Il ' Tanbouren Tanbouren Tanbouren Tanbouren mp Tanbouren Tanbouren Tanbouren Tanbouren \ ' Il + po dop po_ Id ti ki zo po po mp ; ; ; po dop po_ ki ti ki zo po po Tanbouren Tanbouren Tanbouren Tanbouren 49 fl loi Il < mtp L' ; ; ; ; _; 3 5 ' Il + : t L/ e 0 ak Bou la ap frape yap fè tenten ke le keke fl Il H ':" fl Il H ak Bou la ap frape yap fè tenten ke le keke < \ 5 ; ; ; ak Bou la ap frape zo po dop 20 po dop zo po dop zo po dop fi Il fi = r""""i r I "" t ':" _ ;'_;

12 4 53 ft '\ jj P r woy woy_ men Kata woh '\ " ot P mp h k' IJ k woy woy_ men Kata woh woh Ka ta _ tap ou te li refj IJ It p h h woh woh woh b;' ': p = mp woy woy_ men Kata woh Ka ta ki_ tap kou te li re 53 0 "J Il Il : 0 r L u IJ p mp qj!:' li b «:» f t:_ 57 _j) l''''''''''l l I '' woh li rnove Ka ta Kata ki tap koute Il re te li_ mo ve_ ' ' # # te li_ mo ve_ woh ou'woh li move li mp fl li move Ka ta Kata ki tap koute li re te Ii_ mo ve_ \ '' l"""" ( : LI te li_mo ve_ woh woh woh li mo v ve li 57 ' tj = _!_ F «:» F =: l= J r _

13 60 f'j " ' "l """' woh woh lei abi ak menm rad t= IJ pa te_ ka kon prann kou man de ka ma rad_ ki abiye ak menm rad f'j \ woh kou man de ka kouman de karnarad de ka ## 5 60 f'j pa te_ ka kon prann kouman de ka ma rad_ de ka " ' : IJ : r# f'' fi fi # i ' r""' 63 f'j 0! ' "l LJ ki pi tit merun man man chita ap fèdebiozay bi dim_ bi dim bio blo bon ::: 0 Il ' ki pi tit menm man man chi ta ap fe de bio zay bi dim_ bi dim blo bio blo woy f'j ::: Il Il \ chita ap fè debiozay bi diml; bi dim blo bio bio woy > ;' \ ma rad _ t < marad _ chita ap fe deblezay bi dim_ bi dim bio bio blo woy 63 fl :> ; Il

14 6 66 ill Il Il a G _t > > bon jou_ Ma di gra Ka ta ton bel zouk ke mf Il lt t:= 'J > > Yon jou_ Ma di gra Ka ta ton be_ zouk ke ke le 0 H mf mf \ kele ml' _ LJ LJ LJ LJ dou wa dou _ wa dou wa dou wa 66 It u _t t io 'J ' ::> > < mf f LJ LJ 68 fi Il +l U r dè fi Il u > le le ke le Ie ke le le le ke le Ie zo po do pop pop po do ye le le_ fi li r: "' \ > c:> le Ie ke le le ke le le Ie ke le Ie zo po do pop pop po do ye le le_ c < 68 It fi IL LJ LJ J dou wa dou wa dou wa ye le le_ u > ( urtr ji;";";" :: bd L_ I

15 70 " * :;; t > nye mounl; ki te la yo tout ton be_ dan se "l Il jf l t t::::== ioj ki :> > tout moun_ te la yo tout ton be_ dan se 7 " \ wa ye le le douwa_ douwa ye le le LJ LJ dou wa dou wa dou wa ye le le 70 :> > < J " : lj 72 " If zou tikitou ti zou kou ti kitou ka ta la la_ ka ta ka tourn toum tourn ' " li U ki LJ zou TI tou TI zou kou ti kitou ka ta la la_ kataka toumtoumtoum " JI " V :> zoup ::; zoup 72 " " '" < =?' LJ

16 8 740 t loi + ": li lp Tanbou ren ak Bou la ki te_ la ap tan de _ f Tanbou ren ak Bou la ki te_ la ap tan de ft li p J!" 'li > > pi tim_pi tim pop pi tim_pi hm pi hm _ pi tim pop pi tim_pi tim > > " clou dou wa ou wa ou wa clou clou waou waou wa '' 74 ":!± rï L j = LJ _ > _ > _ =J n t' cr F r F CF j li = J42 J pou fè_ fèt la pi bèl yt' tou fon ri ban bèl; LilLIi r U pou fè_ fèt la pi bèl yo tou fon ri ban bel: loi +! > > ;::::::r IJ r=::ii pi tim_ pi tim pop pi tim_ pi tim pi tim_ pi tim pop pi ti pi tirn > L j > clou dou wa ou wa ou wa dou dou \\'aou \\'aou h'a 76 ft Il li _ U l I_J 'J c:::t " :::di = > _ >

17 bli 780 fi Il Il 9 u fl Il!l U [oul; sa a _ Jou_ sa a _ chan te J yo_ chan te fl 4 li """"""" > pi tim _ pi hmpop pi tim _ pi hm > pi hm_ pi hm pop pi tim_ pi tim u 780 " Il!l doudou _ > > waou wa ou wa dou dou _ waou wa ou wa L L > > 80 " fi Il JI 0 > r r r" ' )ioft chan te ke'm pap 4"'FIffi bli ye: yon_ chan te ke'rn pap janm L; ye:_ Il jf """"""" > pi tirn _ pi tim pop pi tim _ pi tim pi tirn _ pi hm pop pi ti pi hm > > ( < 80 dou dou waou wa ou wa dou dou waou waou wa JI Il li f \ rï r > >

18 tan "t jj It l'l & +t tj Tout L; J bou ki œ pè se Tout_ tan bou ki dis pè se > > & = 'II pi tim_pi tim pop pi tirn _ pi tim pi tirn _ pi tim pop pi hm_pi tim > > dou dou waou waou wa dou dou waou waou wa 82 l'j It """"""" r r tj ( _ > > 84 _tl_loi Il l'j &!t cresc nou_ ko le ze pol poun fè_ la vi pi cresr ko le cresc _/j li '9 Il an nou_ ze pol poun fè_ la vi pi > pi tim_pi tim pop pi timl pi bm dou wa cresc > clou dou waou wa ou "'a dou clou '\'a ou wa ouwa ouwa 84 fi " Il tj LJ lj < cresc >

19 2 fi u t fl Il Il bèl zo po do po kole zepàl f r bèl 20 po do po kole zepol M li f \ LI doum ti kitoum ti kitoum woh f /! 86 ITJ J=0 doum zo po do po kale zepol L "l Il H u " f ; ; e=:«88 poco a poco accelerando fl Il : r U woh zo pop po do poun fè la vi pi bel "l JI If '!"""""'0 I:""""T"" U r woh 20 pop po do poun fè la vi pi bèl _Ô jll! = doum ti ki toum 7ki ti tourn lj wo h doum zi pi di pi di pim pi dirn poun fè la vi pi bèl 'l jj 88 poco a poco accelerando If =J cj::j t ; ;; rt

20 poun J_ ca ffs jj li t " jj li ka le zepàl_ poun fè la vi pi bèl_ r u tj ko le zepèl Lc fè la vi pi bèl L ;;;;;;;;;;iii za h ki to ka h ki to ko ti ki to zo ti ki to ka ti le ke ke_ / ; :> s :> :> doum doum doum doum za li ki to ke le ke ke_ 90 \ y H ca ffs r t < (? ; > ;? ; ; : i = Î' fi 92 " jj H t ko le zepol pou nou fè la VI pi bèl Awlt t ko le zepèl pou ItOU fè la vi pi bèl " Il fi \ zo ki ki to ka ti ki to zo li ki ta ke le ke ke / :> :> :> s doum doum doum doum zo h ki to ke le ke ke 92 J JIH ( lj l < ( u ::; ; ::; il? il il i t t ; _

21 J! H woy ko le_ zepol woy koie_ zepol woh ke ke le ke ke _ t : 23 u + " woy woy woy ko le zepol woh u '> ft l " r woy woy woy ko Je zepol woh ke le ke ke li r: 940 :> :> :> > doum doum doum doum zo ti ki to ke le ke ke _ ' u li t > > ::: ::: it fil J L i '" ca J20 96 ' u Il u woy koie_ ze=pol woy ko le_ zepol woh ke ke le ke ke_ f'l u li u woy woy woy ko le_ ze pol woh ke ke le ke ke_ ' lot fi woy woy woy ko le_ zepol woh ke ke le ke ke_ > :> > :> doum doum doum doum woh ke ke le ke ke_ 96 = ca J20 f'l w II ::; J< c:::=!_ >?? ::: il If J

22 24 Irl 98 poco a poco accelerando 0 fi ' fi "'!i ko le ze pcll; ko le ze poll u <:» <:> ko le ze pol_ ko le ze poll tj 0 +? ;;;;;;;;;;;j :5 > > :5 zo ko ti ki to ko ti ki to ko ti ki to 20 ko ti ki to ko ti zo po do po? po do po po po po po do po po po po zo 98 [IJ poco a poco accelerando fi Il jf fi fi "? ; ;; :::?? 00 fi li u ko le ze pol_ an nou an nou ko le ze pol fi li it ' ko le ze pol_ an nou an nou ko le ze pol fi loi Il V zo ko ti ki zo ko ti ki zo ko ti ki to a an nou an nou ko le ze pol po do po po po po 00 fi li lt F"ï l t < ; ; ; ;

23 ka 02 J" ca if r ko le ze pol ko le ze pol_ r fj w ti t <:> ko le ze pol ko le ze pàl_ fj Il H? ==rï \' zo ko ti ki to ko tiki to ko ti ki to ko to ko to ko ti ki to ko tif zok to ko tok tok?? r po do po po po po po do po po po po zo 02 J ca 25 Il t Y fi? ;? ;; 04 fl Il H _I r> ti fi Il H t ko ko_ ko le ze pàl_ an nou an nou ko le ze pol """"""'" ko ko L le ze pol_ an nou an nou ko le ze pol fi Il ft? 't > > > > > to ka ti ki to ko ti zo po do po po an nou an nou ko le ze pol???"?"?"?" to ko ti ki to ko ti zo po do po po an nou an nou ko le ze pol '" 04 fl ti t=j?" Jt L??"?"?" =?

24 26 06 fi Il = LJ zo tiki to ti zo kotiki to zo po dop po ka ta ka toum tourn toum t LJ zo tiki ta ti zo kotiki ta zo ") IIlt = po dop po ka ta ka toum toum tourn == = LI zo tiki to ti zo kotiki to zo po dop po ka ta ka tourn toum toum t 06 " Il fi t zo tiki ta ti zo kotiki to zo po dop po ka ta ka toum tourn toum < 08 ff Il Il _j' ilt! zo pop po po do pop po do ff zo pop po po do pop po do ff ") Il + zo pop po po do pop po do ff il _ zo pop po po do pop po do 08 l iljj I_ J j LJ j ff t t t t Hollywood CA 7/3007

25 TwaTanbou Creole English Translation 27 Twa Tanbou Kap fè yon diskisyon Yon gwo dimanch maten Lè yo sot nan Ginen Yon Ti Kata Yon Tan bouren Yon Gwo Boula Three drums Are having an argument A great Sunday morning On their way back from Guinea A little Kata A little Tanbouren A big Boula Boula rete li di Li di li ka frape Boula rete lidi Se li ki ka frape pi fo pi fo Boula declared That he can hit the loudest Boula declared "I can hit the loudest!" Tan bouren di li gen pi bèl son Li di "Iè map site se rete tande" Kata ki tap koute li rete li move Li pa te ka konprann kouman de karnarad Ki abiye ak menm rad Ki pitit menm manrnan Chita ap fè deblozay Yon bon jou Madigra Kata tonbe zouke Dènye moun ki te la yo tout tonbe danse Tanbouren ak Boula kite la ap tan de Pou fè fèt la pi bèl: yo tou fon riban bèl Jou saa Yo chante yon chante ke'rn pap janm bliye: Tanbouren said "I have the most beautiful sound" He said "when I perform keep quiet and listent " Kata who was hearing ail this became angry He could not comprehend how two soldiers Who are dressed with the same outfit And are children of the same mother Are sitting around making a scandai One fine MardiGras day Kata started to "zouk Every single persan there began ta dance Tanbouren and BOl/la who were there listening Ta tnake the party more exciting they started a grear throng Thar day They al/ sang a song that J'U never forget: Tout tanbou ki dispèse An nou kole zepôl Poun fè la vi pi bèl Louis Marie Celestin li pi bon He' the best se vre II 's true Ali drums that are dispersed Ler 's pur our shoulders together To tnake life more beautiful

26

Name: Katakana Workbook

Name: Katakana Workbook Name: Class: Katakana Workbook Katakana Chart a i u e o ka ki ku ke ko sa shi su se so ta chi tsu te to na ni nu ne no ha hi fu he ho ma mi mu me mo ya yu yo ra ri ru re ro wa wo n ga gi gu ge go za ji

More information

!kt ~-1.A~ ~ ~ ,fl~ ~~' ~1; ~~~ 7.95 APPETIZERS SOUP(KUK) PORRIDGE (JUK) -j~;;-.:j- Jl~. 3!- ~ 6.95

!kt ~-1.A~ ~ ~ ,fl~ ~~' ~1; ~~~ 7.95 APPETIZERS SOUP(KUK) PORRIDGE (JUK) -j~;;-.:j- Jl~. 3!- ~ 6.95 APPETIZERS A -1 SAE-WOO COCKTAIL f!..a Jf- zr Ell 3. 50 Steamed cold shrimp with house special sauce A-2 MAN-DOO (?J,) X.r 3.50 Pan fried or steamed dumpling A-3 GOOLPAJEON '.t Oyster, scallion pancake

More information

Ilio Volante. Composer: Italia, Rome

Ilio Volante. Composer: Italia, Rome Ilio olante Composer Italia, Rome Aout the artist Was orn in Italy in 1964, he as still a teen ager hen he started his musi studies (saxophone) shoing from the very eginning a partiular predisposition

More information

Christmas Shopping Blues

Christmas Shopping Blues 35027773 SSA, Opt. Trumpet U.S. $2.50 Chrstmas Shoppng Blues Words and Musc by RUTH MORRS GRAY P R O P E R ; Avalable: 35027773 ^ 35027774 SSA, Opt. Trumpet StudoTrax CD Theatre Anr?>sfer Shawnee Press

More information

'35-38 'o-~ PA/RL. c, 32. Weight.(g) and juice (ml/loo g fruit) of early and midseason. oranges as the average of 2 or 3 seasons.

'35-38 'o-~ PA/RL. c, 32. Weight.(g) and juice (ml/loo g fruit) of early and midseason. oranges as the average of 2 or 3 seasons. 40D. 300 Earl y Q"(\c( IOO ".., i '. '",.x '35-38 'o- PA/RL r A9] 5.- 5 Orla"rldo 4. c, 32 60.. 4-0 20 ' c Figure s 0 N D J F M J\ AI. Weight.(g) and juice (ml/loo g fruit) of early and midseason oranges

More information

PORK + PINOT SUNDAYS

PORK + PINOT SUNDAYS PORK + PINOT SUNDAYS Crispy roast pork Paprika roasted potatoes Radicchio, endive, cos & lemon dressing Green beans with hazelnut crumble & goats curd plus ½ carafe of pinot noir $85 for 2 people Every

More information

Supplementary Table 1 PHYC haplotypes of A. thaliana strains.

Supplementary Table 1 PHYC haplotypes of A. thaliana strains. Supplementary Table 1 PHYC haplotypes of A. thaliana strains. No Accessions Stock # Country Latitude PHYC FRI* FLC 1 Aa-0 CS900 Germany 51 Ler Del B 2 Ag-0 CS901 France 45 Ler Wt A 3 Ak-1 N939 Germany

More information

A set menu of House Classics. H O U S E S E LEC T PE R PE R S O N A selection of our Chef s favourite House dishes.

A set menu of House Classics. H O U S E S E LEC T PE R PE R S O N A selection of our Chef s favourite House dishes. SELECT A DINING OPTION Whatever the occasion, our stylish events space should be top of your to-do list. With room for up to 20 guests, this area is perfect for private parties or get-togethers with friends

More information

GERMANY (SXF)Berlin Schonefeld- Berlin Schönefeld Airport. Airport Charges

GERMANY (SXF)Berlin Schonefeld- Berlin Schönefeld Airport. Airport Charges 1. Landing 01-Jan-2006 26-Jul-2016 Over 6 tonnes EUR 4.45 Unit rate x MTOW_t 1. On each landing there is a noise surcharge (see Noise charge). 1. See Incentive schemes in attachment. 2. Lighting surcharge

More information

Paddy McGinty's Goat

Paddy McGinty's Goat 2 Paddy McGinty's Goat Taditional olk song a. Leslie Helett 5 q 15 4 J â ä he, sue o goat's milk, I mean to have me ill he ound it as a Bill. 9 A & # # no live all oh They â 1 Mis - te Pa - tick - ty,

More information

The Japanese Writing System. By Danny Jones

The Japanese Writing System. By Danny Jones The Japanese Writing System By Danny Jones The Japanese Writing System is divided into three types, Hiragana, Katakana and Kanji. Hiragana is used for native Japanese words, and Katakana is used for words

More information

Colors and Shapes at the Park Part 1

Colors and Shapes at the Park Part 1 _ Ni hao. Wo jiao zhou zhou _ Hello. My name is Jojo Ni hao lu lu _ Hello Lulu Ni hao zhou zhou _ Hello Jojo Wo men qu gong yuan ba _ Let's go to the park Gong yuan _ The park Wo men qu gong yuan ba _

More information

CHOU LEE'S. Carry Out or Dine in (770) (770) Lunch Hours Monday - Friday: 11:30 am - 3:oo pm Road,, GA 30058

CHOU LEE'S. Carry Out or Dine in (770) (770) Lunch Hours Monday - Friday: 11:30 am - 3:oo pm Road,, GA 30058 CHOU LEE'S CHINESE RESTAURANT Carry Out or Dine in Lunch Hours Monday - Friday: 11:30 am - 3:oo pm Dinner Hours Monday - Thursday: 3:oo pm - io:oo pm Friday: 3:oo pm - pm Saturday: 3:3o pm - 10:30 pm Sunday:

More information

Sanna offers authentic Thai

Sanna offers authentic Thai Sawadee and welcome to Sanna. Sanna offers authentic Thai food with homemade recipes passed through generations. Our menu provides an extensive selection of the most popular Thai dishes from different

More information

The Japanese Writing System. Busareddy & Rekha

The Japanese Writing System. Busareddy & Rekha The Japanese Writing System Busareddy & Rekha The Japanese Writing System is divided into three types, Hiragana, Katakana and Kanji. Hiragana is used for native Japanese words, and Katakana is used for

More information

HILTON HAWAIIAN VILL GE

HILTON HAWAIIAN VILL GE HILTON HAWAIIAN VILL GE APPETIZERS M ~ SANDWICHES if / I'' -1 :; 7- SALADS if 7 9 DINNER 7-< 7 - B~ tl RESTAURANTS AND LOUNGES (...,A 1'-- 7 / M ':: 7? / :/ ct> t.l: f.:o)f&ij:&:.i:: l::jl-1-'y J\'7-f7'Y

More information

Choose from our fabulous range of specially selected lunch and dinner menus, or work with our Head Chef to create your very own menu.

Choose from our fabulous range of specially selected lunch and dinner menus, or work with our Head Chef to create your very own menu. P R I VAT E D I N I N G BUFFET Whatever the occasion, our recently refurbished events space should be top of your to-do list! Choose from our fabulous range of specially selected lunch and dinner menus,

More information

January OAK WEALTH ADVISORS 2019 ABLE ACCOUNT COMPARISON MATRIX AK AL AR AZ CA ABLE Contact Information

January OAK WEALTH ADVISORS 2019 ABLE ACCOUNT COMPARISON MATRIX AK AL AR AZ CA ABLE Contact Information AK AL AR AZ CA ak.savewithable.com 888.609.8871 enableal.com 866.833.7949 ar.savewithable.com 888.609.8874 az able.com calable.ca.gov 833.225.2253 YES YES YES YES $40 to $60 $45 $40 to $60 $42 $37 Portion

More information

Homer and Rhonda Henson

Homer and Rhonda Henson 2013 LOUISVILLE PECAN COMPANY Greetings from the Henson Family Enjoy We d like to thank our friends and customers for their loyalty and support throughout the years. We look forward to hearing from you

More information

Dian Zang Chuan Da San Jiao Wen Hua Tan Mi (Mandarin Chinese Edition)

Dian Zang Chuan Da San Jiao Wen Hua Tan Mi (Mandarin Chinese Edition) Dian Zang Chuan Da San Jiao Wen Hua Tan Mi (Mandarin Chinese Edition) If searched for the book Dian Zang Chuan da san jiao wen hua tan mi (Mandarin Chinese Edition) in pdf format, in that case you come

More information

DIM SUM. ComboB $12.95 Crispy Gau Gee Orange Chicken Sweet & Sour Spareribs Beef Broccoli Noodle Fried Ric

DIM SUM. ComboB $12.95 Crispy Gau Gee Orange Chicken Sweet & Sour Spareribs Beef Broccoli Noodle Fried Ric 95. ~lh1iw~ujl(t~t 96. fl ;tji ~ m 4l9P 97. ~;tjir;ll~4 ~ 9B. fl ;tji Itt m m j( 99. fl;tjiitt~~~ 100. fl;tji*~$ ~ SIZZLING PLATTER ) Spicy Scallop with Basil Sizzling Platter...... $20.95 Beef Tenderloin

More information

Gu Dai Zhe Li Shi Yi Bai Shou (Mandarin Chinese Edition)

Gu Dai Zhe Li Shi Yi Bai Shou (Mandarin Chinese Edition) Gu Dai Zhe Li Shi Yi Bai Shou (Mandarin Chinese Edition) If you are looking for the ebook Gu dai zhe li shi yi bai shou (Mandarin Chinese Edition) in pdf form, then you have come on to faithful website.

More information

Gu Shi Qi Meng (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE

Gu Shi Qi Meng (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE Gu Shi Qi Meng (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE If searching for the book Gu shi qi meng (Mandarin Chinese Edition) in pdf form, then you have come on to correct site. We present the utter variant

More information

This is an arrangement of a very famous Chinese folk song called Kang

This is an arrangement of a very famous Chinese folk song called Kang KANG DING FLOWER SONG (KĀNG DÌNG QÍNG GĒ) Chinese Folk Song Arranged by Victor C. Johnson BACKGROUND This is an arrangement of a very famous Chinese folk song called Kang Ding Qing Ge (Kang Ding Love Song).

More information

MORNING FARE EARLY RISER THE CLASSIC CONTINENTAL COLLEGE OF DUPAGE BREAKFAST BUFFET. Pastry Basket, Assorted Juice & Coffee

MORNING FARE EARLY RISER THE CLASSIC CONTINENTAL COLLEGE OF DUPAGE BREAKFAST BUFFET. Pastry Basket, Assorted Juice & Coffee MORNING FARE n n er or e e er e 12 EARLY RISER $.29 per per on Pastry Basket, Assorted Juice & Coffee THE CLASSIC CONTINENTAL $7. 9 per per on Seasonal Cubed Fresh Fruit Tray tr B t Baker s Choice of Two:

More information

LOUISVILLE PECAN COMPANY

LOUISVILLE PECAN COMPANY 2016 LOUISVILLE PECAN COMPANY Greetings from the Henson Family Enjoy We d like to thank our friends and customers for their loyalty and support throughout the years. We look forward to hearing from you

More information

(N) CONTAINS TRACES OF NUTS (V) SUITABLE FOR VEGETARIANS (GF) GLUTEN FREE (S) SPICY PLEASE NOTE: A 10% SERVICE CHARGE APPLIES TO TABLES OF 6 OR OVER.

(N) CONTAINS TRACES OF NUTS (V) SUITABLE FOR VEGETARIANS (GF) GLUTEN FREE (S) SPICY PLEASE NOTE: A 10% SERVICE CHARGE APPLIES TO TABLES OF 6 OR OVER. (N) CONTAINS TRACES OF NUTS (V) SUITABLE FOR VEGETARIANS (GF) GLUTEN FREE (S) SPICY PLEASE NOTE: A 10% SERVICE CHARGE APPLIES TO TABLES OF 6 OR OVER. SOUPS & TEMPURA M ISO SO U P ( V ) Seaweed & tofu soya

More information

Welcome to Echo Lake Lodge! Start your day on Mt. Evans with a hearty breakfast served until 11 a.m.

Welcome to Echo Lake Lodge! Start your day on Mt. Evans with a hearty breakfast served until 11 a.m. Welcome to Echo Lake Lodge! Start your day on Mt. Evans with a hearty breakfast served until 11 a.m. Denver Scramble or Omelet Ham, green peppers, onions, mushrooms, tomatoes and cheddar cheese served

More information

Chang Tan Yi Shu: Wu Xiaoru [xue] Shu Sui Bi Zi Xuan Ji (Mu Li Shu Xi) (Mandarin Chinese Edition) By Xiaoru Wu

Chang Tan Yi Shu: Wu Xiaoru [xue] Shu Sui Bi Zi Xuan Ji (Mu Li Shu Xi) (Mandarin Chinese Edition) By Xiaoru Wu Chang Tan Yi Shu: Wu Xiaoru [xue] Shu Sui Bi Zi Xuan Ji (Mu Li Shu Xi) (Mandarin Chinese Edition) By Xiaoru Wu If looking for the book Chang tan yi shu: Wu Xiaoru [xue] shu sui bi zi xuan ji (Mu li shu

More information

appetizer LAWA R BA LI a l a DRE A M L A N D 65. C H IC KE N PA N DA N PE C AT U 70. T U NA SA M BA L M ATA H

appetizer LAWA R BA LI a l a DRE A M L A N D 65. C H IC KE N PA N DA N PE C AT U 70. T U NA SA M BA L M ATA H appetizer nu s an tara c uis in e BU LU N G M E U R A B M I SI C U M I Char g rilled calamari with sea weed salad ser v ed with coconut & chili vine gar dressing LAWA R BA LI a l a DRE A M L A N D Long

More information

Requires 48 hours notice - price based on availability. Requires 48 hours notice - price based on availability

Requires 48 hours notice - price based on availability. Requires 48 hours notice - price based on availability WINTER 2017/2018 PRODUCT LIST Order by Email: orders-juiceconcepts@bellnet.ca Order by Phone: 416-251-2101 Order by Fax: 1-866-491-7999 Visit our website: www.juiceconcepts.ca Fruit Juices and Combinations

More information

01351 December, No. of Printed Pages : 8. BPVI-015 DIPLOMA IN DAIRY TECHNOLOGY (DDT) Term-End Examination BPVI -015 : DAIRY PRODUCTS-II

01351 December, No. of Printed Pages : 8. BPVI-015 DIPLOMA IN DAIRY TECHNOLOGY (DDT) Term-End Examination BPVI -015 : DAIRY PRODUCTS-II No. of Printed Pages : 8 BPVI-015 DIPLOMA IN DAIRY TECHNOLOGY (DDT) Term-End Examination 01351 December, 2014 BPVI -015 : DAIRY PRODUCTS-II Time : 2 hours Maximum Marks : 50 Note : Attempt any five questions.

More information

Li Dai Gong Ci Ji Shi (Mandarin Chinese Edition) By Liangren Qiu READ ONLINE

Li Dai Gong Ci Ji Shi (Mandarin Chinese Edition) By Liangren Qiu READ ONLINE Li Dai Gong Ci Ji Shi (Mandarin Chinese Edition) By Liangren Qiu READ ONLINE Download book Zhongguo jiao yu shi dian ( Mandarin - Jiangxi xian dai ge ming shi ci dian (mandarin_chinese edition) book Ren

More information

Xianggang Da Shi Ye: Yazhou Wang Luo Zhong Xin (Mandarin Chinese Edition) By Takeshi Hamashita

Xianggang Da Shi Ye: Yazhou Wang Luo Zhong Xin (Mandarin Chinese Edition) By Takeshi Hamashita Xianggang Da Shi Ye: Yazhou Wang Luo Zhong Xin (Mandarin Chinese Edition) By Takeshi Hamashita If you are looking for a ebook by Takeshi Hamashita Xianggang da shi ye: Yazhou wang luo zhong xin (Mandarin

More information

çbevrlyrly Architectural Commission Report

çbevrlyrly Architectural Commission Report Worthe çbevrlyrly City of Beverly Hills Planning Division 455 N. Rexford Drive Beverly Hills, CA 90210 TEL.(310)285-1141 FAX.(310)858-5966 Architectural Commission Report Meeting Date: Subject: Project

More information

Visual Aids. Developed by: Julie Garden-Robinson, Ph.D., L.R.D. Food and Nutrition Specialist Stacy Halvorson, Extension Associate

Visual Aids. Developed by: Julie Garden-Robinson, Ph.D., L.R.D. Food and Nutrition Specialist Stacy Halvorson, Extension Associate Visual Aids Developed by: Julie Garden-Robinson, Ph.D., L.R.D. Food and Nutrition Specialist Stacy Halvorson, Extension Associate Tortilla (tor ti lla) or (to r-tē-yə) Thin, unleavened pancake made from

More information

T u c s o n s Te a s e r s

T u c s o n s Te a s e r s T u c s o n s Te a s e r s S h r o o m s Jumbo, hand breaded mushrooms. Deep fried to order and served with our petal sauce. (1) Skewer 4.59 (2) 6.79 H o n e y Ch i p o t l e Wi n g s A one pound portion

More information

No No PC MIXING BOWL SET ~ 3-PC. MIXING BOWL SET 4 sets/case r---j \ ) 4 sets/case 21 lbs ~ 21 lbs. ~ 1 1 /z-pt 0 1v,.

No No PC MIXING BOWL SET ~ 3-PC. MIXING BOWL SET 4 sets/case r---j \ ) 4 sets/case 21 lbs ~ 21 lbs. ~ 1 1 /z-pt 0 1v,. Bakeware SPRING BLOSSOM GREEN BUTTERFLY GOLD OLD ORCHARD COLLECTION No. 300-4 No. 300-47 3-PC MIXING BOWL ~ 3-PC. MIXING BOWL r---j \ ) ~ 11',-pt 11/2-qt 2Yz-qt 1 'h-pt 1 Yz-qt 2Yz-qt No. 400-1 No. 400-4

More information

Hospital Acquired Infections Report. Disparities National Coordinating Center

Hospital Acquired Infections Report. Disparities National Coordinating Center Author: Alex Shangraw, MSPH Editor: Madeleine Shea, PhD Hospital Acquired Infections 2011-2012 Report Disparities National Coordinating Center February 2014 Acknowledgements: Shanta Whitaker, PhD, MPH;

More information

APPETIZERS. SAGANAKI sa-ga-na-kee A slab of bubbly Greek Kasseri cheese panflamed at your table. Served with pita bread.

APPETIZERS. SAGANAKI sa-ga-na-kee A slab of bubbly Greek Kasseri cheese panflamed at your table. Served with pita bread. APPETIZERS SAGANAKI sa-ga-na-kee A slab of bubbly Greek Kasseri cheese panflamed at your table. Served with pita bread. SKORTHALIA skor-thal-ya Greek-style dip made with garlic, potatoes, olive oil and

More information

Crazy About Corn. Oh I am cra zy, cra zy, cra zy, a bout corn, corn, corn. I can eat it up for. din ner or at break fast in the

Crazy About Corn. Oh I am cra zy, cra zy, cra zy, a bout corn, corn, corn. I can eat it up for. din ner or at break fast in the Crazy About Corn Music & Lyrics by Kim Lytton Oh I am cra zy, cra zy, cra zy, a bout corn, corn, corn. I can eat it up for din ner or at break fast in the morn, be cause I'm cra zy, cra zy, cra zy, a bout

More information

Lesson 1 Word Quest 1 1 Look. Complete the sentences.

Lesson 1 Word Quest 1 1 Look. Complete the sentences. Let s Cook! Lesson 1 Word Quest 1 1 Look Complete the sentences 1 2 1 He s got an 2 He s got a Momelette ac m 5 2 Look Write the questions Can I have a lemon, please? 6 Sa ill 1 5 7 8 9 6 She s got some

More information

Room Type Room G Building Community Village Availability?

Room Type Room G Building Community Village Availability? Freshmen Females Room Double G213A F GA Wellness Cabernet Village Ready Now Double G215A F GA Wellness Cabernet Village Ready Now Triple G224B F GA Wellness Cabernet Village Ready Now Double MR322B F MR

More information

Yi Xiang Tian Kai Kan Ren Sheng (Chinese Edition) By Peirong Fu

Yi Xiang Tian Kai Kan Ren Sheng (Chinese Edition) By Peirong Fu Yi Xiang Tian Kai Kan Ren Sheng (Chinese Edition) By Peirong Fu If you are looking for a book by Peirong Fu Yi Xiang Tian Kai Kan Ren Sheng (Chinese Edition) in pdf form, in that case you come on to the

More information

Taiwan Guan Guang Xiu Xian Zhi Lu (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE

Taiwan Guan Guang Xiu Xian Zhi Lu (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE Taiwan Guan Guang Xiu Xian Zhi Lu (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE Narration in both Mandarin and English. Edition Zhejiang sheng bo wu guan ; "you zhi guang" Taiwan shi qian wen hua bo wu guan,

More information

Portable Convenient Red/ Orange Vegetable Options for K12

Portable Convenient Red/ Orange Vegetable Options for K12 Portable Convenient Red/ Orange Vegetable Options for K12 Unlimited K12 Menu Solutions: Offer these veggies everyday for dipping with popular entrees like Pizza, Chicken, & Burritos! Red/Orange Veggie

More information

SUMMER 2018 These 8 feature juices will be available NOW-September 20.

SUMMER 2018 These 8 feature juices will be available NOW-September 20. SUMMER 2018 These 8 feature juices will be available NOW-September 20. AVAILABLE IN ALL SIZING 8oz/236mL 12oz/335mL 946mL 2L 5L CITRUS SANGRIA A fun addition to a cocktail list, non-alcoholic offering,

More information

EFNEP Chinese Foods Substitution Guide

EFNEP Chinese Foods Substitution Guide EFNEP Chinese Foods Substitution Guide Assists educators with entering Chinese foods into Web-NEERs Use with the Food Tracker.What I ate yesterday form Sample Schneider C, Donohue S, McMurdo T, Fetter

More information

Outline. o Global Dairy Overview o U.S Milk Production o Dairy Product Production, Stocks, Trade o Outlook. Copyright 2017 Daily Dairy Report, Inc.

Outline. o Global Dairy Overview o U.S Milk Production o Dairy Product Production, Stocks, Trade o Outlook. Copyright 2017 Daily Dairy Report, Inc. Outline o Global Dairy Overview o U.S Milk Production o Dairy Product Production, Stocks, Trade o Outlook 2 Global Milk Production: Select Countries (in billion pounds) In Billion Pounds 21 67 216 333

More information

+H*H )* *F... 4.H. - 9oup. AW"tizers ;+ *E. Lettuce Wrape. ?Ve,cial bird's Nest

+H*H )* *F... 4.H. - 9oup. AWtizers ;+ *E. Lettuce Wrape. ?Ve,cial bird's Nest , rl:r:i ]1l.:-.:::ii r..:i,.,,.':1:',!::,'.,., v.t r*i ofl rtt=t l. \ 2.& 3. af 4. fffi. s.,g 6. E* 7. E, 8. fa frr.,q 6 'l't ^tl?,* B 4\ H aa R FS )* *F... 9.e U.,t 10. H e r'-..ea +R :E 12. wh R X)8

More information

Sawadee! At home, Thais will always offer a warm welcome, usually with a cool drink to. of flavours; sweet, sour, hot, salty and bitter.

Sawadee! At home, Thais will always offer a warm welcome, usually with a cool drink to. of flavours; sweet, sour, hot, salty and bitter. Sawadee! At home, Thais will always offer a warm welcome, usually with a cool drink to dampen the summer heat a fresh young coconut is a refreshing start. This is the hallmark of Thai hospitality. This

More information

Snow Toward Evening. Michael Fairbairn. Michael J. Weber, editor. SATB, divisi. catalog #16104

Snow Toward Evening. Michael Fairbairn. Michael J. Weber, editor. SATB, divisi. catalog #16104 catalog #1610 Michael. Weber, editor Snow Toward Evening Michael Fairbairn SATB, divisi msic rom this blisher is exclsively distribted by Grahite. GrahitePblishing.com Michael Fairbairn is a cooser and

More information

It, I. ' G1J!SJJ5U) i)9jj3a3 O))\ gu) 24Auj9. dob. oi ib. I dw. ytiin:ait. a)\} /.2017

It, I. ' G1J!SJJ5U) i)9jj3a3 O))\ gu) 24Auj9. dob. oi ib. I dw. ytiin:ait. a)\} /.2017 - fl I It, I ' G1J!SJJ5U) i)9jj3a3 O))\ oe gu) 24Auj9 S dob _ aa>,owy 39JQ3 oi ib I I dw ytiin:ait a)\}33 2018/.2017 11 HI f. 2018-2017 JJ'11 Lr"Ijall '.3 c.dt &QbJ$ UL ;ii 4J ( 7) (4j3 6o: ;ii1 4J) (60

More information

CHEF CRAFTED CATERING

CHEF CRAFTED CATERING #RETHINKEVENTS CHEF CRAFTED CATERING SHARING IS CARING HOT HORS D'OEUVRES MIX & MATCH 3 CHOICES $15/GUEST MORE? $5/GUEST FOR EVERY ADDITIONAL HORS D'OEUVRES COLD HORS D'OEUVRES EACH SELECTION SERVES UP

More information

RAW MILK REGULATIONS AND STATUTES 50 State Compilation

RAW MILK REGULATIONS AND STATUTES 50 State Compilation RAW MILK REGULATIONS AND STATUTES 50 State Compilation AK ALASKA ADMIN. CODE tit. 18, 32 (cow, goat or sheep permitted) --- AL ALA. ADMIN. CODE. R. 420-3- 16 --- AR ARK. CODE. ANN. 20-59-227; 20-59-248

More information

Welcome to our 2018 Christmas catalog.

Welcome to our 2018 Christmas catalog. Welcome to our 2018 Christmas catalog. This year, we will continue to offer items that are unique, handmade by independent U.K. small producers, and not commonly found in supermarkets, so your Christmas

More information

Song Shi Xue Dao Lun (Zhongguo Gu Dai Wen Xue) (Mandarin Chinese Edition) By Jie Cheng READ ONLINE

Song Shi Xue Dao Lun (Zhongguo Gu Dai Wen Xue) (Mandarin Chinese Edition) By Jie Cheng READ ONLINE Song Shi Xue Dao Lun (Zhongguo Gu Dai Wen Xue) (Mandarin Chinese Edition) By Jie Cheng READ ONLINE If looking for the ebook Song shi xue dao lun (Zhongguo gu dai wen xue) (Mandarin Chinese Edition) by

More information

1!O! 7O %!O %! 7O %8!O. 7O 1!O 4. 7O. 4!O h À

1!O! 7O %!O %! 7O %8!O. 7O 1!O 4. 7O. 4!O h À CV {eà + À À @ a _eà 9e _eà p À ; e e À + À (T eaà À TÀ pe{aà hà 747O _T ¼ À.4O meta À e À T_ eà &µe TkeÀ epkm À T À 4:O {\ _Z À %>8> 6 À e À &`eà + µe À _ À CmT eà hà + À : aà e V T p À ap _ À _mp e{

More information

Rock n Roll P. B. n J. 1 13

Rock n Roll P. B. n J. 1 13 Rock n Roll P B n J 1 13 Perf Acc I came up with the idea for Rock n Roll P B n J one morning when I was packing a lunch for my youngest I asked her if she wanted a P B n J, and she gave me a look that

More information

CREATE YOUR OWN TOWER OF CHEESE. p Eat Better Cheese! TCS GIFT & CATERING CATALOG

CREATE YOUR OWN TOWER OF CHEESE. p Eat Better Cheese! TCS GIFT & CATERING CATALOG CREATE YOUR OWN TOWER OF CHEESE p. 12--13 Eat Better Cheese! TCS GIFT & CATERING CATALOG P. 2 Improve someone st life with the gift of BETTER CHEESE. And remember, there s no reason that someone can t

More information

LUNCH SPECIALS AVAILABLE FROM 11AM - 4PM KWETIAU SIRAM 120. SALTED EGG SPAGHETTI, GRILLED PRAWNS 90.

LUNCH SPECIALS AVAILABLE FROM 11AM - 4PM KWETIAU SIRAM 120. SALTED EGG SPAGHETTI, GRILLED PRAWNS 90. LUNCH SPECIALS AVAILABLE FROM 11AM - 4PM KWETIAU SIRAM 120. SALTED EGG SPAGHETTI, GRILLED PRAWNS 90. SALMON SEAWEED QUINOA BOWL, SWEET CORN, TOBIKO, FURIKAKE, SWEET SESAME DRESSING 150. STEAK QUINOA BOWL

More information

THE MYSTERY OF THE MISSING MINCE PIES

THE MYSTERY OF THE MISSING MINCE PIES Playstage Junior www.schoolplaysandpantos.com THE MYSTERY OF THE MISSING MINCE PIES A Jolly Christmas Whodunnit with songs Written by Helen Nelson 1 THE MYSTERY OF THE MISSING MINCE PIES CAST Mum/Mrs Berry

More information

2. Aromatic Duck Pancake (Served for 2) Shredded crispy duck served with steamed pancakes, cucumber, spring onions and homemade Hoi Sin sauce.

2. Aromatic Duck Pancake (Served for 2) Shredded crispy duck served with steamed pancakes, cucumber, spring onions and homemade Hoi Sin sauce. Starter 1. Mixed Starter (Served for 2) 12.00 An assortment of 5 different canapés (chicken satay, prawn on toast, spring rolls, prawn tempura, chicken wings & prawn crackers). 2. Aromatic Duck Pancake

More information

SPORTident Y2Y Park-O Tournament Stage 6 [REMATCH] Start List (By Class) V1.0

SPORTident Y2Y Park-O Tournament Stage 6 [REMATCH] Start List (By Class) V1.0 101 Brian Poon ME 16:02 102 Chan Chun Hei ME 8664820 16:10 103 Chau Chi Kin ME 8664828 15:58 105 Chu Hing Shing ME 1815777 16:06 109 So Ka Wang ME 1814678 15:54 110 Wong Cheuk Wang ME 8664819 17:00 112

More information

* A 17% service charge will be added to parties of 8 & more & 50% OFF nights * NIGIRI (2 PIECES)

* A 17% service charge will be added to parties of 8 & more & 50% OFF nights * NIGIRI (2 PIECES) MAGURO (TUNA) HAMACHI (YELLOWTAIL) TAKO (OCTOPUS) SABA (MACKEREL) TORO (FATTY TUNA) KANI(CRAB) AMAEBI (SWEET SHRIMP) IKUR~ (SALMON ROE) UNAGI (FRESH WATER EEL) TAMAGO (EGG) NIGIRI (2 PIECES) SHIROMI (SNAPPER)

More information

6/5/2017 6/8/2017 Emmitsburg MD. 9/18/2017 9/21/2017 Emmitsburg MD. 2/6/2017 2/9/2017 Emmitsburg MD. 2/27/2017 3/2/2017 Emmitsburg MD

6/5/2017 6/8/2017 Emmitsburg MD. 9/18/2017 9/21/2017 Emmitsburg MD. 2/6/2017 2/9/2017 Emmitsburg MD. 2/27/2017 3/2/2017 Emmitsburg MD Institute Course Schedule Course Start End City State Curriculum E0131: Exercise Evaluation and Improvement Planning Course E0131: Exercise Evaluation and Improvement Planning Course E0132: Discussion-Based

More information

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI IC3 IC3 REGISTRATION FORM

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI IC3 IC3 REGISTRATION FORM Tiếng Anh Tiếng Việt Đã có Chưa có Sáng Chiều Tên cơ quan/ tổ chức: Organization: Loại hình (đánh dấu ): Type of Organization: Địa chỉ /Address : Điện thoại /Tel: DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI IC3 IC3 REGISTRATION

More information

NEW PROCESS FOR PRODUCTION OF HIGH PURITY ADN - DEVELOPMENT AND SCALE-UP. Henrik SKIFS, Helen STENMARK Eurenco Bofors AB Peter THORMÄHLEN ECAPS AB

NEW PROCESS FOR PRODUCTION OF HIGH PURITY ADN - DEVELOPMENT AND SCALE-UP. Henrik SKIFS, Helen STENMARK Eurenco Bofors AB Peter THORMÄHLEN ECAPS AB NEW PROCESS FOR PRODUCTION OF HIGH PURITY ADN - DEVELOPMENT AND SCALE-UP Henrik SKIFS, Helen STENMARK Eurenco Bofors AB Peter THORMÄHLEN ECAPS AB ADN Explosive and oxidizer with extraordinary properties

More information

Toronto, Ontario. ) 1973 retail catalogue, Pyrex Ware TC Retail Catalogue. Ware

Toronto, Ontario. ) 1973 retail catalogue, Pyrex Ware TC Retail Catalogue. Ware Toronto, Ontario. ) 1973 retail catalogue, Pyrex Ware TC-133084 1000130503 1973 Retail Catalogue Ware Compatibles... SPRING BLO SSOM GREEN No. 300-1 3-Pc. BOWL SET 4 sets / case $4.95/set ~ 24 oz. 48 oz.

More information

Results SPORTident Y2Y Park-O Tournament 2018 Stage 6

Results SPORTident Y2Y Park-O Tournament 2018 Stage 6 - ME MO MS MA MB MC WE WO WS WA WB WC CATI FAMILY file:///c /Orienteering/Y2Y/2018%20Park%20O/Stage%206/180901_1087_result.htm[2018/09/01 21:42:53] - ME ME 1 Chan Chun Hei 0:13:36 2 Wong Cheuk Wang 0:14:31

More information

TR EAT YOUR COF F EE. Treat Your Coffee

TR EAT YOUR COF F EE. Treat Your Coffee Treat Your Coffee TR EAT YOUR COF F EE D e ve l o pi n g a l o n g - t e r m re l a t i o n sh i p wi t h yo u r c u st o me rs de pe n ds o n t h e t i n i e st de t a i l s. In du l ge (t h e c o f fe

More information

CelebrateChristmas 2014 With us

CelebrateChristmas 2014 With us CelebrateChristmas 2014 ith us co m itzpa ftrickca tles co m @f itzpa yn en tricks licia ak itzpa trick tle Ca s Ho tel 3 64053120 E Alicia r omo re f deta ils ct ta n Step back to the 90 this Christmas

More information

Shi Jia Gong Ci (Mandarin Chinese Edition)

Shi Jia Gong Ci (Mandarin Chinese Edition) Shi Jia Gong Ci (Mandarin Chinese Edition) yuan ding ji bian xie - AbeBooks - (Chinese Edition) von GONG WU YUAN DIAO REN GUI DING GONG WU YUAN ZHI WU REN MIAN YU ZHI WU SHENG JIANG GUI DING XIN yuan ding

More information

The role of non-performing loans in the transmission of monetary policy

The role of non-performing loans in the transmission of monetary policy The role of non-performing loans in the transmission of monetary policy Sebastian Bredl, Deutsche Bundesbank Disclaimer: This presentation represents the authors personal opinions and does not necessarily

More information

Our assets, our know-how. His tory

Our assets, our know-how. His tory His tory The company was founded in 1978 by Louis Semat, Gérard his son took over in 1997. A new factory, replying to the european quality standard CEE N FR 11.076.007 CE was build in 1996. Its extension,

More information

Worksheet. How to do things. Merci de vous reporter aux fichiers son disponibles sur votre Espace Membre.

Worksheet. How to do things. Merci de vous reporter aux fichiers son disponibles sur votre Espace Membre. 1.Brush up your vocabulary A/ How to send an e-mail Worksheet How to do things Merci de vous reporter aux fichiers son disponibles sur votre Espace Membre. Listen and repeat Sending an e-mail is easy.

More information

Christmas. Cheers to. Parties and Prosecco

Christmas. Cheers to. Parties and Prosecco Cheers to Christmas Festive Edition Cocktails Gin-glebells 5.95 Bombay Sapphire gin & Chambord black raspberry liqueur topped with lemonade. Creates a perfect Christmas treat. Rudolph s 5.95 Winter Warmer

More information

Language Book samples

Language Book samples 5 This is the beginning of a mystery story. Daeng is a fisherman in Thailand. He goes fishing every day. At the moment he is in the harbour. He is getting ready to go out in his boat. Daeng was worried.

More information

Mary Lake-Thompson Ltd.

Mary Lake-Thompson Ltd. Mary Lake-Thompson Ltd. 217 HOLIDAY TABLE OF CONTENTS COLLECTIONS Page Amaryllis & Poinsettia... 32-34 Autumn... 73-81 Bees... 35 Bikes... 8-15 Birds... 28-3 Cabin & Forest... 24-27 Camper... 12-15 Candy

More information

CD 1 GJw Qj /I - Birthday: j l / CI. r jmi n. Favorite Stores: ouj j f w t cr j " stpla Bauv. Grade: Favorite Color: (o -

CD 1 GJw Qj /I - Birthday: j l / CI. r jmi n. Favorite Stores: ouj j f w t cr j  stpla Bauv. Grade: Favorite Color: (o - CD 1 GJw Qj t (9-1 /I - r jmi n Name: Grade: Birthday: j l / CI Favorite Color: (o - Favorite Restaurants: Pa' r 5 Favorite Starbucks Drink: Yes/No,,a re Favorite Sonic Drink: (.4 e_r_p_h ' (

More information

G y o z a (5, Chicken Dumplings) 5.99

G y o z a (5, Chicken Dumplings) 5.99 E d a m a m e R e d C h i l i D u m p l i n g s H e a r t A t t a c k C h i c k e n S a t a y A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A P P E T I Z E R S B a k e d G r e e n M u s s e l s (4) 7.50 C a l a m a r i Te

More information

Zhonghua Min Guo Tong Ji Di Qu Biao Zhun Fen Lei (Mandarin Chinese Edition) By China (Republic : ) READ ONLINE

Zhonghua Min Guo Tong Ji Di Qu Biao Zhun Fen Lei (Mandarin Chinese Edition) By China (Republic : ) READ ONLINE Zhonghua Min Guo Tong Ji Di Qu Biao Zhun Fen Lei (Mandarin Chinese Edition) By China (Republic : 1949- ) READ ONLINE If looking for a ebook by China (Republic : 1949- ) Zhonghua min guo tong ji di qu biao

More information

WORD BANK 1 What are these words in your language?

WORD BANK 1 What are these words in your language? CHAPTER 1 WORD BANK 1 What are these words in your language? THE TAKEAWAY Southern fried chicken (n) (U) approve (v) He doesn t approve of what I did. chain (n) McDonalds and KFC are both fast food restaurant

More information

S TA R TERS. HOMEMADE MARINAT E D S ALMON Served with rucola, sour cream and brown bread crostini 8.00

S TA R TERS. HOMEMADE MARINAT E D S ALMON Served with rucola, sour cream and brown bread crostini 8.00 S TA R TERS HOMEMADE MARINAT E D S ALMON Served with rucola, sour cream and brown bread crostini C A R AMELISED D E EP F R I E D B R I E C OAT ED IN PA R MA H A M Served with red onion chutney 7.50 BEEF

More information

Privacy. Terms and Conditions

Privacy. Terms and Conditions Terms and Conditions Privacy JJ Cohn Estate, Scarecrow, and M. Etain wine will make every effort to protect your private information. Our website uses state of the art encryption in order to protect your

More information

How to Be a Coffee Drinker in the US. Phrases for Ordering

How to Be a Coffee Drinker in the US. Phrases for Ordering How to Be a Coffee Drinker in the US Okay. So do you guys like coffee? Absolutely. I love it. Me too. I love it. It s such a great ritual, right? Kind of sitting down in a café with a friend and chatting.

More information

SHAre Your PlAte! 2% of proceeds, from items marked by an asterisk, will be donated to charity.

SHAre Your PlAte! 2% of proceeds, from items marked by an asterisk, will be donated to charity. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SHAre Your PlAte! 2% of proceeds, from items marked by an asterisk, will be donated to charity. Soft Drinks BEVERAGE Water - Still (500ml) 3 Coca-Cola / Diet Coke / Sprite

More information

王明 : 早上好, 琳达 wáng míng zǎo shàng hǎo lín dá. 琳达 : 那是谁? lín dá nà shì shuí. 王明 : 那是小松平子 wáng míng nà shì xiǎo sōng píng zi

王明 : 早上好, 琳达 wáng míng zǎo shàng hǎo lín dá. 琳达 : 那是谁? lín dá nà shì shuí. 王明 : 那是小松平子 wáng míng nà shì xiǎo sōng píng zi Chinese IAB M2 NationalityOccupationNote Lesson 3 你是哪国人? You will find all quiz review sheets at http://loyeeling.weebly.com/ and study very well from this note and quiz review sheets before taking a quiz

More information

Chase's Sweetheart: Only 1 Tribute

Chase's Sweetheart: Only 1 Tribute Chase's Sweetheart: Only 1 Tribute By Sugar_Princess_Tomoe Submitted: April 14, 2006 Updated: April 29, 2006 Basically the lyrics of songs that remind me/scream "Chase's Sweetheart." Fourth chapter up!

More information

GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO

GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO RESTRICTED DPC/STAT/12/Add.l2 26 September 1985 International

More information

P.O. : Vidyasagar University, Midnapore , Dist.: Paschirn Medinipur, West Bengal, INDIA. NOTIFICATION

P.O. : Vidyasagar University, Midnapore , Dist.: Paschirn Medinipur, West Bengal, INDIA. NOTIFICATION PO : Vidyasagar University, Midnapore 721 12, Dist: Paschirn Medinipur, West Bengal, NDA NOTFCATON Dated: 174217 t has been directed to notify for general information of all concerned that the Honble ViceChancellor

More information

What is Labor Day? Share Your Stay With Us

What is Labor Day? Share Your Stay With Us Labor Day weekend What is Labor Day? Labor Day can mean a multitude of things to many people, but most look at the holiday as a day off and the end of summer. Celebrated in the United States since 1894,

More information

Hui Mou "Xin Qing Nian" (Xin Wen Hua Yuan Dian Cong Shu) (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE

Hui Mou Xin Qing Nian (Xin Wen Hua Yuan Dian Cong Shu) (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE Hui Mou "Xin Qing Nian" (Xin Wen Hua Yuan Dian Cong Shu) (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE If searching for the book Hui mou "Xin qing nian" (Xin wen hua yuan dian cong shu) (Mandarin Chinese Edition)

More information

4. HOT WING SPECIAL ($ 8.50) Juicy chicken wings prepared in - hot sauce - Salt and pepper - Peanut Sauce - Sweet Chili Sauce

4. HOT WING SPECIAL ($ 8.50) Juicy chicken wings prepared in - hot sauce - Salt and pepper - Peanut Sauce - Sweet Chili Sauce A Thai meal is composed of a variety of dishes, with rice as the centrepiece. It should include a combination of these flavors; sweet, sour, salty, spicy and bitter, but in typically Thai manner there

More information

From: Mary Poppins. Chim Chim Cher-ee. RICHARD M. SHERMAN and ROBERT B. SHERMAN. Published Under License From. Walt Disney Music Publishing

From: Mary Poppins. Chim Chim Cher-ee. RICHARD M. SHERMAN and ROBERT B. SHERMAN. Published Under License From. Walt Disney Music Publishing rom: Mary Poppins Chim Chim Cher-ee by RICHAR M. SHERMAN and ROBERT B. SHERMAN Published Under License rom Walt isney Music Publishing 1963 WONERLAN MUSIC COMPANY, INC. This arrangement 1979 WONERLAN MUSIC

More information

Outreach Highlights. Missouri Invasive Forest Pest Council

Outreach Highlights. Missouri Invasive Forest Pest Council Outreach Highlights Missouri Invasive Forest Pest Council treepests.missouri.edu Cieneral Information Help slow the spread of EAB. Know the signs and symptoms of EAB and most importantly, burn firewood

More information

Song Ci Da Ci Dian (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE

Song Ci Da Ci Dian (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE Song Ci Da Ci Dian (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE If searching for a ebook Song ci da ci dian (Mandarin Chinese Edition) in pdf form, in that case you come on to right website. We furnish complete

More information

influences that have shaped New Orleans' culture over 300 years.

influences that have shaped New Orleans' culture over 300 years. GRAB YOUR PAS S PORT AND TRAVEL THE WORLD ALL IN ONE DAY! Join us for a celebration of the 300th birthday of New Orleans! Discover the cultures and people that have made the city a unique cultural melting

More information

Song Shi Liu Bian (Zhonghua Chuan Tong Wen Hua Jing Pin Cong Shu) (Mandarin Chinese Edition) By Zhai Mu READ ONLINE

Song Shi Liu Bian (Zhonghua Chuan Tong Wen Hua Jing Pin Cong Shu) (Mandarin Chinese Edition) By Zhai Mu READ ONLINE Song Shi Liu Bian (Zhonghua Chuan Tong Wen Hua Jing Pin Cong Shu) (Mandarin Chinese Edition) By Zhai Mu READ ONLINE If searching for a book by Zhai Mu Song shi liu bian (Zhonghua chuan tong wen hua jing

More information