Sejem Dom 2011 Home Fair 2011

Size: px
Start display at page:

Download "Sejem Dom 2011 Home Fair 2011"

Transcription

1

2

3 Kazalo Contents Sejem Dom 2011 Home Fair 2011 Gospodarsko razstavišče, Splošne informacije General Information 3 Uvodnik Introduction 4 Prvi sejem Alpe-Adria -DOM First Alpe-Adria-Home Fair 6 Novi prostori, nove priložnosti GR New spaces new opportunities for GR Ljubljana Exhibition and Convention Centre 8 Nagrada Zelena misija Green Mission Award 12 Znak kakovosti v graditeljstvu Quality Mark in Construction 14 Kako ovrednotiti trajnostno stavbo How to evaluate a sustainable building 15 Kako ukrepati ob naravnih nesrečah Measures to be taken in case of natural disasters 17 Obsejemski program Accompanying events 34 Seznam zastopanih podjetij po abecedi List of represented companies 40 Razpored dvoran List of exhibitors by pavilions 54 Program po dvoranah Exibitors programme by pavilions 56 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors 100 Seznam razstavljalcev po dejavnostih List of exhibitors by activities 107 Narava - zdravje Nature - Health 108 LOS - nova sejemska prireditev LOS new event at GR-Ljubljana Exhibition and Convention Centre 109 Sejmi 2011 Ljubljana trade Fairs Utrinki iz sejma Dom 2010 Home Fair Seznam razstavljalcev po abecedi List of exhibitors by alphabets Sejem DOM

4 Splošne informacije General information Sejem Dom Home Fair 50. mednarodni sejem ponudbe za dom: gradbeništvo in stavbno pohištvo, ogrevalna in hladilna tehnika, notranja oprema, varovanje ter urejanje okolice / marec th international fair of offers for the home: building trade, doors and windows, heating and cooling engineering, interior fittings, security and landscaping / 8 13 March, 2011 Gospodarsko razstavišče d.o.o Ljubljana, Dunajska cesta 18, Slovenija 1001 Ljubljana, p.p. 3517, Slovenija tel.: +386/1/ faks.: +386/1/ e pošta: info@gr-sejem.si / Recepcija in tehnični servis v času sejmov / Reception and technical service in time of fairs: Novinarsko središče v času sejmov / Press center in time of fairs: Avtobusna postaja / Bus station: Adria Airways: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana / Airport Jože Pučnik Ljubljana: Železniška postaja / Railway station: Taksi / Taxi: Izdajatelj in organizator sejma / Publisher & Fair Organiser: Gospodarsko razstavišče d.o.o. Vodja sejma / Project manager: Stane Kavčič Uredili / Editing: Marjana Lavrič, Milena Pelipenko Oblikovanje, priprava za tisk / Desktop publishing: Vogmar Tisk: / Printed by: Vogmar Cena vstopnic: Odrasli 7 EUR Otroci 7 16 let, dijaki, študenti, upokojenci 5 EUR Otroci do 7. leta starosti in invalidi na vozičkih ter njihov spremljevalec brezplačen vstop Entrance fees: Adults 7 EUR Children 7 16 years, school children, students, seniors 5 EUR Children under 7 free of charge Disabled with attendant free of charge Odpiralni čas / Open for public: :30 19: :30 18:00 Izdajatelj ne prevzema odgovornosti za netočne podatke in za pomanjkljivosti dostavljenega materiala. Pri podatkih, ki so prispeli po roku, je izdajatelj objavil le naziv in naslov podjetja. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja je prepovedano vsako razmnoževanje ali druga uporaba celotnega kataloga ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. The editor shall not be responsible for false data and deficiencies in submitted materials. In case that the materials are received after the closing date, only the name and address of the copmany will be published. All rights reserved. Copying or using the whole catalogue or any part of it in whatever extent or process photocopying, printing or computer saving included without a publisher's permission is forbidden. 50 let sejma Dom Zemlja pleše je naslov popevke, ki jo je Marjana Deržaj leta 1962 prvič zapela na prvem festivalu slovenske popevke na Bledu. In kako je Zemlja plesala pred pol stoletja? Kot prvi Američan jo je trikrat obkrožil astronavt John H. Glen v vesoljski kapsuli Mercury. Februarja leta 1962 se je 141 metrov visoko nad njo povzpel smučarski skakalec Jože Šlibar. Na skakalnici v Oberstdorfu je postavil svetovni rekord. V Ljubljani ga je pričakalo navdušenih navijačev, maršal Tito pa mu je za nagrado poslal spačka. In pol stoletja kasneje? Slovenija slavi prvo zlato kolajno alpske smučarke Tine Maze na svetovnem prvenstvu v veleslalomu. Leta 1962 prejme Niko Kralj, izumitelj znamenitega stola REX, Prešernovo nagrado. V Ljubljani je tega leta zgrajeno Študentsko naselje v Rožni dolini. Ob Titovi za Bežigradom pa že od leta 1955 raste prireditveni center Gospodarsko razstavišče. Najprej od do leta dvorana Kupola arhitekta Branka Simčiča s sodelavci, nato leta Paviljon Jurček arhitekta Marka Šlajmerja in leta 1961 še Marmorna dvorana arhitekta Milana Miheliča. Ker so v dvorani Kupola leta 1957 načrtovali VII. Kongres ZKJ, je dokončanje dvorane oziroma kompleksa dobilo širšo politično in finančno podporo za ambiciozen načrt, ki je uvajal nekatere novosti v slovenskem gradbeništvu. Leta 1958 je bil kot spomenik kongresu zgrajen 45 metrov visok večnamenski obelisk. Kot se spominja Simčič,»naj bi Gospodarsko razstavišče v svoji zasnovi predstavljalo vzorčni model za zazidavo ob tedanji Titovi oziroma kateri koli mestni vpadnici«. Na Gospodarskem razstavišču so se v tem času odvile razne sejemske prireditve, kot so prva mednarodna razstava embalaže (1955), prva mednarodna razstava vin (1955), prva mednarodna razstava lesa (1956) ter mednarodni lesni sejmi, ki so tej razstavi sledili. Z letom 1962 pa tudi preboj v mednarodne vode regije Alpe Jadran z»mednarodnim obmejnim sejmom«alpe Adria, ki je tudi na področju graditeljstva spodbujal blagovno menjavo med Avstrijo, Italijo in Jugoslavijo. Prav ta sejem je prvi mejnik v petdesetletni tradiciji mednarodnega sejma Dom. 50. mednarodni sejem Dom, sejem ponudbe za dom, gradbeništvo in stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo opremo, varovanje ter urejanje okolice, se letos predstavlja na rekordnih kvadratnih metrih razstavnih površin v vseh razpoložljivih dvoranah, v dveh dodatnih montažnih dvoranah ter na zunanjih razstavnih površinah in je hkrati prvi sejem Gospodarskega razstavišča, ki se odvija tudi v prostorih Slovenijalesa. Pod sloganom Gradimo skupaj! se na njem predstavlja rekordnih 730 podjetij iz 28 držav. Za obiskovalce so izjemno zanimiva brezplačna svetovanja, kot so energetsko svetovanje, svetovanja v zvezi z novogradnjo in s prenovo stavb ter postopki glede odprave posledic naravnih nesreč ipd. Podrobnejši program najdete na straneh Kataloga. 50. mednarodni sejem Dom je torej najstarejša in največja sejemska prireditev s področja graditeljstva pri nas, pa tudi največji sejem na Gospodarskem razstavišču doslej. Pomen 2 Sejem DOM 2011

5 Uvodnik Introduction Foto: Blaž Zupančič njegove 50-letne vloge je kot slavnostni otvoritelj obeležil sam predsednik države, dr. Danilo Türk. Letos drugič je na slovesni otvoritvi sejma podeljena tudi nagrada Zelena misija. Nagrada, ki jo Gospodarsko razstavišče podeljuje z Združenjem lesne in pohištvene industrije pri GZS, napoveduje drugačne čase, kot so bili tisti pred 50 leti. Zelena misija ohranja poslanstvo trajnostne, okolju prijazne gradnje. Take, ki pleše z Zemljo, bi rekli figurativno, take, ki obeta prihodnost. Naj traja! Mag. Iztok Bricl Direktor Gospodarskega razstavišča 50 years of the Home Fair Zemlja pleše (The Earth is dancing) is the title of the song which Marjana Deržaj sang for the first time at the 1st Festival of Slovenian songs at Bled in And how did the Earth dance half a century ago? As the first American, John H. Glen circled it three times in the Mercury space capsule. In February 1962, ski jumper Jože Šlibar rose 141 m above it. He set the world record at the ski jump in Oberstdorf. In Ljubljana, 5,000 thrilled supporters welcomed his return, while Marshal Tito sent him a Citroen 2CV in recognition of his achievement. And half a century later? Slovenia is celebrating Tina Maze s first gold medal in World Championship giant slalom. In 1962 Niko Kralj, inventor of the renowned REX chair, received the Prešern s award. In Ljubljana, Student Halls of Residence in Rožna dolina were built that year. Along Titova cesta at Bežigrad, the events centre GR - Ljubljana Exhibition and Convention Centre has been growing since 1955: between 1957 and 1958, Kupola Hall was built by architect Branko Simčič and his co-workers, followed by Jurček Pavilion by architect Marko Šlajmer in 1960 and Marmorna Hall by architect Milan Mihelič in Since the 7th Congress of Yugoslav Communist Party was planned to take place in the Kupola hall in 1957, the completion of the hall and the complex itself received a wider political and financial support for the ambitious plan, which introduced certain novelties in Slovenian construction industry. As a monument of the Congress, 45-meter multi-purpose obelisk was built in As Simčič recalls,»in its conceptual design, GR - Ljubljana Exhibition and Convention Centre was to represent a model for buildings along the then Titova cesta or any other road entering the city of Ljubljana«. During this time various fair events took place at GR - Ljubljana Exhibition and Convention Centre, such as the 1st International Exhibition of Packaging Materials (1955), 1st International Wine Exhibition (1955), 1st International Exhibition of Wood (1956) and International Wood Fairs, which followed this exhibition. The breakthrough to the international Alps-Adriatic region occurred in 1962 with the»international Cross-border Fair «Alpe Adria, which promoted exchange of goods among Austria, Italy and Mag. Iztok Bricl Yugoslavia also in the field of construction. It is precisely this Fair that is the first milestone in the 50-year tradition of the International Home Fair. The 50 th International Home Fair showcasing the offer of products and services for the home, construction and builders joinery, heating and cooling technology, interior design, security and landscaping, is this year presented on a record-breaking 24,000 square metres of exhibition surfaces in all available halls with 2 additional temporary halls and external exhibition surfaces, and is at the same time the first fair of GR - Ljubljana Exhibition and Convention Centre to take place also at Slovenijales facilities. Under the motto of Let s build together!, it showcases a record-breaking 730 companies from 28 countries. Visitors will be greatly interested in free-of-charge counselling, such as energy counselling, advice in relation to new construction and reconstruction of buildings and procedures to remedy the consequences of natural disasters, etc. A more detailed programme is available in the Catalogue. The 50 th International Home Fair is thus our oldest and largest fair event in the field of construction in Slovenia, and also the largest fair organised by GR - Ljubljana Exhibition and Convention Centre so far. To mark the significance of its 50-year role, dr. Danilo Türk, the President of Slovenia himself, has officially opened the Fair. This year, for the second year running, the Green Mission prize was presented at the official opening. The award, presented by GR - Ljubljana Exhibition and Convention Centre in cooperation with the Furniture and Wood Processing Association at the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, announces different times to those 50 years ago. The Green Mission preserves its mission of a sustainable, environmentally friendly construction: to put it figuratively a construction that will dance with the Earth or one promising a future. Let it last! Iztok Bricl, MSc Director of GR Ljubljana Exhibition and Convention Centre Sejem DOM

6 Sejem DOM 2011 Ljubljana Home Fair 2011 PRED 50 LETI Prvi sejem Alpe Adria DOM ( maj 1962) Začetki mednarodnih sejmov na Gospodarskem razstavišču (GR) v Ljubljani pod skupnim imenom Alpe Adria segajo v leto Njihov prvenstveni namen je bilo spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državami v okviru sporazuma Alpe Jadran, poslanstvo pa trženje proizvodov z območja skupnosti držav. Neposredni predhodnik sejma Alpe Adria DOM je sejem Alpe Adria Svoboda bivanja. V njegov razstavni program je sodil program, ki je aktualen še danes, pa tudi oprema za vrtnarjenje, semena in sadike ter orodja in izdelke za različne koristne konjičke, ki ga je zaokrožil še fotografski sejem Fotostik. Sejem je bil že od začetka namenjen poslovnežem pa tudi najširši javnosti. Prvi sejem Alpe Adria DOM ( maj 1962), ki se je predstavljal kot Mednarodni obmejni sejem, je pospremil katalog v slovenskem, italijanskem in nemškem jeziku. Iz njega je razvidno, da je imel sejem močno strokovno zaledje v t.i. Ekonomsko-organizacijskem odboru, ki so ga sestavljali pomembni akterji tedanjega gospodarskega utripa slovenske socialistične družbe. 1. Katalog ponuja poleg seznama razstavljavcev vrsto informacij o tem, kaj vse je bilo v tistem času mogoče početi v Ljubljani, od bogate kulturne ponudbe do športnih dogodkov, kot je omenjena košarkaška tekma v Hali Tivoli. 2. Prvega sejma se je udeležilo 173 razstavljavcev, 47 podjetij prihaja iz Italije, 35 iz Avstrije, 91 razstavljavcev pa prihaja iz naše države, kot piše Delo, dne 12. maja Oglas, ki je pozival k obisku sejma, se je sredi maja 1962 večkrat pojavljal na straneh časopisa Delo. 4. Poslovni dan: sejem je bil dan po uradnem zaključku namenjen poslovni javnosti Sejem DOM 2011

7 Ljubljana Home Fair 2011 Sejem DOM YEARS AGO... First Alpe Adria HOME Fair (11 to 20 May 1962) The beginnings of international fairs at the GR Ljubljana Exhibition and Convention Centre in Ljubljana, under a common name of Alpe Adria, date back to the year Their initial purpose was the promotion of economic cooperation among the countries within the Alps-Adriatic agreement, and its mission was marketing of products from the region of the community of countries. The direct forerunner of the Alpe Adria HOME Fair was the Alpe Adria Freedom of Living Fair. Its exhibition programme included a programme, which is still interesting today, as well as gardening tools, seeds and seedlings, tools and products for various useful hobbies. The Fair was rounded off with the photographic fair Fotostik. From the very beginning, the Fair targeted at professionals but also at wider general public. The first Alpe Adria HOME Fair (11 to 20 May 1962), which was presented as an International Cross-border Fair, was accompanied by a catalogue in Slovene, Italian and German language. The Catalogue shows that the Fair had a strong expert support provided by the Economic and organisational committee, consisting of several important individuals of the then economic scene of the Slovenian socialist society. 1. In addition to the list of exhibitors, the Catalogue offered information on available activities in Ljubljana at the time, ranging from rich cultural offer to sports events, such as a basketball game at the Tivoli Hall. 2. The first Fair was attended by 173 exhibitors, 47 companies from Italy, 35 from Austria, and 91 exhibitors from our own country, stated the Delo newspaper on 12 May The Advertisement, inviting people to the Fair, had been continuously published in Delo around the middle of May Business day: Following the official closing day, the Fair was opened for the representatives of professional public. Sejem DOM

8 Sejem DOM 2011 Ljubljana Home Fair 2011 GR SE ŠIRI Novi prostori nove priložnosti Gospodarskega razstavišča in Ljubljane Poslovni turizem je ena od gospodarskih dejavnosti, ki ima ključni pomen za poslovni, znanstveni, strokovni, izobraževalni in kulturni razvoj skupnosti. Sejemska in kongresna dejavnost imata namreč velik multiplikativen vpliv na lokalno, pa tudi na nacionalno gospodarstvo. Vpetost v Evropsko unijo, Schengensko ter Ekonomsko monetarno območje daje Ljubljani kot glavnemu mestu Slovenije veliko priložnosti na tem področju. Gospodarsko razstavišče (GR) je kulturni spomenik moderne funkcionalistične arhitekture, katerega začetek sodi v petdeseta leta prejšnjega stoletja, v čase, ko so mesta v Jugoslaviji, kot so Ljubljana, Zagreb, Skopje, Leskovec, Novi sad idr., tekmovala v izgradnji novih sejemsko-prireditvenih dvoran. Več prenov GR, najbolj izrazita pa v letih , je osvežilo sijaj in povečalo uporabnost dvoran, zlasti njihovo večnamenskost za različne dogodke od sejmov, razstav, kulturnih, zabavnih prireditev do kongresov in konferenc. V zadnjih letih se je GR predstavljal kot razstavni in prireditveni center s kvadratnih metrov pokritih površin, razdeljenih v 20 večnamenskih dvoranah, ter skoraj kvadratnih metrov zunanjih površin. Prepogosto pa se je dogajalo, da je bilo povpraševanja po razstavnih ali kongresnih zmogljivostih več, kot jih je bilo na voljo, kar je hkrati omejevalo razvoj GR in Ljubljane kot sejemskokongresne destinacije. Da bi se izognili postavljanju montažnih dvoran ali zavračanju potencialnih razstavljavcev na sejemskih prireditvah, smo konec preteklega leta, ko je GR obeležil 55 let delovanja na prostoru ob Dunajski cesti, sklenili dogovor s podjetjem Slovenijales d.d. in najeli prostore sosednje zgradbe, v kateri je bil vrsto let Slovenijalesov stavbno pohištveni salon. Objekt je bil zgrajen leta 1979 in je fizično povezan s sosednjo stavbo Gospodarskega razstavišča, oba pa je arhitekturno zasnoval arhitekt Milan Mihelič kot eden izmed ključnih snovalcev v skupini za izgradnjo Gospodarskega razstavišča. V najetih prostorih je v treh etažah skupaj na voljo kvadratnih metrov uporabnih razstavnih površin ter dodatnih servisno-skladiščnih površin v drugi kleti. Dvorane smo poimenovali v kontekstu ostalih poimenovanj dvoran GR oziroma fontane akademskega kiparja Stojana Batiča Urška in povodni mož na zunanji ploščadi med paviljonom Jurček in galerijo dvorane Kupola: dvorana Sonet, pritličje (1.685 kvadratnih metrov) dvorana Gazela, 1. nadstropje (2.403 kvadratnih metrov) dvorana Oda, 1. klet (3.819 kvadratnih metrov). 50. Mednarodni sejem Dom je torej prvi sejem na GR, ki otvarja sejemsko promocijo v najetih prostorih Slovenijalesa ter omogoča GR oziroma razstavljavcem in organizatorjem dogodkov, hkrati pa, seveda, obiskovalcem prostorske zmogljivosti razstavnega in prireditvenega centra Ljubljana v skupni izmeri kvadratnih metrov razstavnih površin. Verjamemo, da so nove prostorske zmogljivosti dodatna spodbuda ekipi Gospodarskega razstavišča za organizacijo velikih in vsebinsko privlačnih sejemskih prireditev. Spodbudijo pa naj tudi organizatorje odmevnih kongresov in podobnih poslovnih srečanj, da bodo Ljubljani nadele podobo živahnega sejemskega in kongresnega mesta. Kot se spodobi za mesto s takšno tradicijo. Špela Terpin Direktorica trženja, GR Foto: Arhiv GR 6 Sejem DOM 2011

9 Ljubljana Home Fair 2011 Sejem DOM 2011 GR IS GROWING New spaces new opportunities for GR Ljubljana Exhibition and Convention Centre The meeting industry is one of economic activities, which hold key significance for commercial, scientific, professional, educational and cultural development of a community. Fair and Congress activities have a multiplying impact on local and also on the national economy. Its position within the European Union, Schengen and Economic and Monetary Union provides Ljubljana, as the capital of Slovenia, with numerous opportunities in this area. GR - Ljubljana Exhibition and Convention Centre (GR) is the cultural monument of modern functionalist architecture, the beginnings of which go back to the 50s of the previous century, to times when the cities in Yugoslavia, such as Ljubljana, Zagreb, Skopje, Leskovec, Novi sad, etc. competed in the construction of new fair and events facilities. Numerous reconstructions of GR, the most prominent in the years , have refreshed its shine and increased the functionality of the halls, particularly their multi-functionality for various events from Fairs, Exhibitions, cultural and entertainment events to Congresses and Conferences. In the recent years, GR presented itself as an exhibition and convention centre with 13,139 square metres of covered surfaces in 20 multifunctional halls, and almost 9,000 square metres of external surfaces. Still, the demand for exhibition or congress facilities exceeded the available capacities, which simultaneously limited the development of GR and Ljubljana itself as a Fair and Congress destination. To avoid construction of pre-assembled halls or turning away potential exhibitors at Fair events, at the end of last year, when GR celebrated its 55th year of operation in the space along Dunajska cesta, we concluded a lease agreement with Slovenijales d.d. for the neighbouring building, which housed the Slovenijales furniture showrooms for a number of years. The building was constructed in 1979 and is physically connected with the neighbouring building of GR; both were designed by architect Milan Mihelič, who was one of the key designers of the group responsible for construction of GR - Ljubljana Exhibition and Convention Centre. The leased spaces provide 7,907 square metres of exhibition surfaces on three floors and additional 4,600 m2 of service-storage facilities in 2nd basement. The halls have been named in the context of the names of other GR halls i.e. the fountain of the academic sculptor Stojan Batič, Urška and povodni mož on the exterior platform between the pavilion Jurček and gallery of Kupola hall: Sonet hall, ground floor (1,685 square metres) Gazela hall, 1st floor (2,403 square metres) Oda hall, 1st basement (3,819 square metres). The 50th International Home Fair is thus the first Fair at the GR taking place in the leased spaces of Slovenijales providing GR and its exhibitors and organisers of events, and simultaneously also to the visitors of the spatially expanded Ljubljana exhibition and convention centre, with a total of 21,046 square metres of exhibition surfaces. We believe that the new spatial capacities are an additional incentive for the team of GR - Ljubljana Exhibition and Convention Centre to organise large and thematically attractive fair events. These should also provide incentive for organisers of far-reaching congresses and similar business meetings and drape Ljubljana with an image of a lively Fair and Congress city. Which is actually as it should be for a city with such a tradition! Špela Terpin, Marketing Director, GR Sejem DOM

10 Zelena misija Green Mission Friderik Knez, univ. dipl. fiz. / BSc (Physics) vodja Oddelka za gradbeno fiziko na Zavodu za gradbeništvo Slovenije Head of the Department of Building Physics of the Slovenian National Building and Civil Engineering Institute Zelena misija ZA okolje Sejem Dom ponovno podeljuje nagrado Zelena misija. Slogan sejma Gradimo skupaj nakazuje vsebino sejma, nagrada sama pa cilja na izdelke in rešitve s poudarjeno okoljsko noto. Vse bolj se namreč zavedamo, da ni vseeno, kako ravnamo z okoljem, ter da ni vseeno, kako gradimo. Pogled nazaj, sejem praznuje letos petdesetletnico, je zelo zanimiv in poučen. Različna obdobja, različni pristopi. A zdi se, da hitrost sprememb še nikoli ni bila tolikšna, kot smo ji priče sedaj. Če pogledamo samo vprašanje toplotne izolacije stavb. Pred petdesetimi leti smo imeli uveljavljen še pristop iz časov Marije Terezije zidovi so bili masivni in neizolirani. Z energetsko krizo v osemdesetih letih so se pojavili tudi predpisi o varčevanju z energijo in prve zahteve za toplotno izolacijo. Te so zdržale več kot 20 let, vse do leta 2002, ko smo dobili prenovljene zahteve, ki so prvič postavljale precej bolj konkretne zahteve za izolacijo. Vendar tudi te niso dolgo zdržale, saj smo že leta 2008 dobili prenovo teh zahtev in nato še eno, ki je danes v veljavi. Evolucija zahtev, če jo izrazimo v debelini toplotne izolacije, je eksponentna: 5 cm je zadostovalo 20 let, 8 cm naslednjih 10 let, sedaj potrebujemo izolacijo debeline cm in se že oziramo naprej, k debelinam, ki se s stališča projektanta iz osemdesetih let zdijo povsem nerazumne. In vendar so smiselne. Ne nazadnje gledamo naprej v leto 2020, ko naj bi stavbe same pridelale bolj ali manj vso energijo, ki jo potrebujejo. Stavbe jutrišnjega dne gradimo že danes in tako imajo naše odločitve dolgotrajne posledice. A pri vsem tem ne smemo pozabiti, zakaj želimo zmanjšati rabo energije. Razbremeniti želimo okolje, in to v širokem pomenu besede. Zato se moramo nujno vsaj spogledovati tudi z drugo platjo zgodbe: ali je energija res vse, kar šteje? Odgovor je jasen: ne. Šteje tudi način, s katerim smo stavbe naredili trajnostne. Šteje celoten proces. Šteje, ali so materiali obnovljivi in ali jih pridobimo na okolju prijazen način. Šteje njihovo obnašanje v življenjskem krogu in ne nazadnje šteje tudi strošek materiala, tudi strošek, potreben za vzdrževanje. In da bi kupcem ponudili orodje, ki mu lahko zaupajo, so vzpostavljeni razni sistemi vrednotenj. Na podlagi takih sistemov in takega pristopa sejem podeljuje nagrade, kot je Zelena misija. Sama nagrada je letos druga po vrsti, širša in celovitejša. Spremenjena pravila omogočajo poleg absolutnega zmagovalca tudi zmagovalce v posamičnih kategorijah. Sicer pa je vsak izdelek, ki je prijavljen, že zmagovalec, saj je eden od ciljev, ki jih zasledujemo, tudi čim širša vpeljava vseživljenjskega razmišljanja v industrijo, tudi tako togo, kot je gradbeništvo. Zato veljajo čestitke vsem, ki so se zmogli prijaviti za nagrado, saj so s tem že storili vsaj prvi korak k večji okoljski prijaznosti, pa če je ta še tako velika. Green Mission FOR environment The Home Fair 2011 again awards the Green Mission prize. The motto of the Fair Let s build together indicates the theme of the Fair, while the prize targets products and solutions with an emphasised environmental tone. We are progressively more aware that it matters how we treat the environment and that it matters how we build. The Fair celebrates its 50th birthday this year. A view into its past is both interesting and educational: various periods - various approaches. Nonetheless, it seems that the speed of change has never been such as we are witnessing at present. Let us simply consider the question of thermal insulation of buildings. Half a century ago, the established approach dated to the time of Maria Theresa, i.e. walls were solid and without insulation. The energy crisis in the 80s brought regulations on energy conservation and first requirements for thermal insulation. These remained for over 20 years - until the year 2002, when updated requirements demanded considerably more substantial insulation. However, these did not last long, since already in 2008 we received another update and another one in 2010, which is in force today. The evolution of the requirements, if we express it in the thickness of thermal insulation, is exponential: 5 cm was sufficient for 20 years, 8 cm for the following 10 years, today an insulation of cm thickness is required and we are still looking further, towards thicknesses, which from the standpoint of a designer in the 80s seem completely unreasonable. And yet they are reasonable. In 2020, buildings will manufacture more or less all of the energy they will require. The buildings of tomorrow are being built today and thus our decisions have longterm effect. In all of this, let us not forget why we wish to decrease the use of energy. We wish to unburden the environment in the widest sense possible. Consequently, we must at least flirt with the other side of the story: is energy really all that matters? The answer is clear: no. The manner in which the buildings are made sustainable also counts. The entire process counts. It matters, if the materials are renewable and if they are obtained in an environmentally friendly manner. Their behaviour through their lifecycle also counts and, last but not least, the cost of material and the cost of material maintenance must also be considered. And to provide the buyers with a tool they can trust, various systems of evaluation are implemented. On the basis of above systems and the above approach, the Fair awards prizes such as the Green Mission. The award is presented for the second year running; it has expanded in its scope and is more comprehensive. In addition to an absolute winner, the modified rules enable awarding of winners in individual categories. Each product, which has applied, is already a winner, since one of the goals we are pursuing is the widest possible implementation of life-long thinking in the industry, even one as rigid as the construction industry. Thus, congratulations to all who have applied with their products this is the first step to greater environmental friendliness, regardless of how comprehensive this environmental friendliness may be. 8 Sejem DOM 2011

11 Zelena misija Green Mission Foto: istock Photo O nagradi Zelena misija Zeleno misijo na sejmu Dom podeljujeta Gospodarsko razstavišče in Združenje lesne in pohištvene industrije pri GZS Osnovni cilj nagrade Zelena misija je prepoznati in nagraditi izdelke, ki so okolju prijazni. S pojmom okoljske prijaznosti želimo poudariti izdelke, ki tako ali drugače okoljsko v pozitivni smeri odstopajo od njim sorodnih izdelkov. Pri tem opazujemo celovit življenjski cikel izdelka naravne vire, izdelavo in uporabo izdelka ter njegovo razgradnjo. Okoljsko sprejemljivost ocenjujemo skozi več parametrov. Prva skupina parametrov so kazalci življenjskega cikla: raba primarne energije prispevek h globalnemu segrevanju (GWP) prispevek k razgradnji ozona (ODP) prispevek k acidifikaciji (AP) prispevek k eutrofikaciji (EP) prispevek k toksičnosti vode (A-ETP) in zemlje (T-ETP) Druga skupina so vplivi na družbo in na raznolikost življenja. Tretja skupina je LCE (Life Cycle Engineering) in DfE (Design for Environment), kjer skušamo oceniti gospodarske, tehnične in okoljske vidike (v smislu izčrpavanja in razpoložljivosti naravnih virov). Od leta 2011 se podeljuje še do deset priznanj Zelena misija. Ker gre za nagrado in primerjalno ocenjevanje, je zaradi transparentnosti ocene nujno, da se doseženo stanje oceni na podlagi raznovrstnih dokazil. S tem niso mišljena samo dokazila v smislu certifikatov, ampak tudi druga dokazila, iz katerih je možno razbrati resničnost zatrjevanih lastnosti izdelka. Gospodarsko razstavišče dobitniku nagrade na svoje stroške zagotavlja 30 kvadratnih metrov neopremljenega prostora na razstavi ECO DOM v okviru sejma Narava-zdravje jeseni Nagrajenemu izdelku in podjetju, ki je izdelek prijavilo na izbor nagrade, bo zagotovljena dodatna medijska pozornost. About the Green Mission Prize GR- Ljubljana Exhibition and Convention Centre awards the prize in cooperation with the Furniture and Wood Processing Association of the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia. The fundamental goal of the Green Mission prize is to recognise and award products which are environmentally friendly. With the notion of environmental friendliness we wish to highlight products which, in one way or another, differ from other related products in terms of the environmental issues in a positive way. This takes under consideration the entire lifecycle of the product natural resources, manufacture and use of product and its decomposition. Environmental acceptability is evaluated through a number of parameters. The first group of parameters are indicators of the lifecycle: Use of primary energy Global warming potential (GWP) Ozone depletion potential (ODP) Acidification potential (AP) Eutrophication potential (EP) Evapotranspiration potential of water (A-ETP) and earth (T-ETP) The second group includes effects on society and diversity of life. The third group is composed of LCE (Life Cycle Engineering) and DfE (Design for Environment), where we attempt to evaluate economic, technical and environmental aspects (in the sense of depleting and availability of natural resources). Since 2011, up to ten prizes Green Misson are being awarded. Since this is an award and a comparative evaluation, it is necessary, due to the marking transparency, that the attained state is evaluated on the basis of various evidence. This does not include only supporting documentation in the sense of certificates, but also other evidence from which it is possible to discern the truthfulness of the asserted product properties. The Ljubljana Exhibition and Convention Centre will provide an area of 30 square metres of unequipped space for the prize-winning product at the exhibition ECO HOME, within the framework of the Nature-Health Fair in the autumn of The winning product and company which entered the product in the award selection process will receive additional media attention. Sejem DOM

12 Zelena misija Green Mission Nagrado Zelena misija 2011 je izbrala strokovna komisija v sestavi The expert jury composed of the following members awarded the Green Mission 2011 prize Predsednik / President Friderik Knez, univ. dipl. fiz., vodja Oddelka za gradbeno fiziko na Zavodu za gradbeništvo Slovenije / BSc (Physics), Head of the Department of Building Physics of the Slovenian National Building and Civil Engineering Institute Strokovnjak s področja gradbene fizike / Expert from the field of building physics» Nagrada pomeni bistven prispevek k ozaveščanju ljudi, da imamo eno, skupno okolje. Vsak posameznik mora postati del spremembe odnosa do okolja. The prize represents a fundamental contribution to increasing public awareness about the fact that we have one common environment. Each individual must become a part of the change in the relationship to the environment. «Članica / Member Članica / Member Član / Member Dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad., Gradbeni inštitut ZRMK, Vodja centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo / BSc (Civil Engineering), Building and Civil Engineering Institute ZRMK, Head of Centre for Indoor Environment, Building Physics and Energy Strokovnjakinja s področja nizkoenergijske gradnje in prenove stavb, področje njenega dela pa je tudi trajnostna gradnja, LCC analiza in energetska izkaznica stavbe / Expert from the field of energy efficient construction and building reconstruction, the field of her work includes also sustainable construction, LCC analysis and energy performance certificates for buildings» Želimo živeti v zdravem okolju in ohraniti čim bolj neokrnjene naravne dobrine za naše zanamce. Prizadevamo si za okolju prijazne in nizkoenergije stavbe in za njihovo prenovo ne le v času njihove uporabe, temveč v celotnem življenjskem krogu - od zibelke do groba. Nagrada Zelena misija želi izpostaviti tiste izdelke in proizvajalce, ki so se že danes z okolju prijaznejšimi izdelki odzvali na izzive sodobne družbe in ponujajo tudi konkretne rešitve za zelena javna naročila ali skoraj nič energijske stavbe prihodnosti. We wish to live in a healthy environment and preserve as much integrity of natural assets for our successors as possible. We endeavour to build environmentally friendly and energy efficient buildings and strive for their reconstruction, not only during the time of their use but for their entire lifecycle from start to end. The Green Mission prize wishes to expose those products and manufacturers who are already today, with their environmentally friendly products, responding to the challenges of contemporary society and also offer concrete solutions for green public procurements and almost zero-energy buildings of the future. «Dr. Manja Kitek Kuzman, univ. dipl. inž. arh., Oddelek za lesarstvo na Biotehniški fakulteti, Univerza v Ljubljani / BSc (Architecture), Department of Wood Technology, Faculty of Biotechnology, University of Ljubljana Deluje na področju lesene gradnje in možnosti širše inovativne uporabe lesa / Works in the field of wood construction and possible wider innovative use of wood» Za doseganje trajnostnega razvoja bo potrebno posvečati več pozornosti uravnoteženi proizvodnji ter porabi surovinskih in energetskih virov. Že v fazi načrtovanja zgradb je potrebno vključevanje obnovljivih gradbenih materialov. Z nagrado Zelena misija želimo povečati zavedanje med ljudmi in izpostaviti izdelke, ki izstopajo v okoljski sprejemljivosti in čim višji dodani vrednosti, pridobljeni z uporabo sodobnih tehnologij in z znanjem. To reach sustainable development, more attention will need to be paid to the balanced production and use of raw materials and energy sources. It is necessary to include renewable construction materials already in the building planning phase. With the Green Mission prize we wish to increase public awareness and expose products which are exceptional in terms of environmental acceptability and have as high as possible added value, obtained with the use of contemporary technologies and knowledge. «Dr. Niko Torelli, upokojeni redni profesor tehnologije lesa, 10 let direktor Gozdarskega inštituta Slovenije, 10 let glavni urednik strokovne revije LESwood / Retired Full Professor of wood processing technology. Director of the Slovenian Forestry Institute for 10 years. Chief Editor of the Wood Industry and Economy Journal LESwood for 10 years.» Raba slovenskega, trajnostno/vzdržno pridelanega kratkoprogaškega, CO2- nevtralnega lesa, z malo sive energije in okolju prijaznim življenjskim krogom, z veliko dodane oblikovalske in tehnološke vrednosti pomeni več kakovostnejših delovnih mest in čistejše okolje. The use of Slovenian, sustainably produced local, CO2-neutral wood, with little grey energy and an environmentally friendly lifecycle, with a lot of added design and technological values means more higher quality workplaces and a cleaner environment. «10 Sejem DOM 2011

13 Zelena misija Green Mission ZELENA MISIJA 2010 Nov standard v okenski industriji Na izbor za nagrado Zelena misija 2010 se je prijavilo 17 podjetij. Štiričlanska strokovna komisija je za izdelek, ki je skozi svoj celovit življenjski cikel od naravnih virov, izdelave in uporabe izdelka do njegove razgradnje okolju prijazen, izbrala izdelek Unisash Arx View, katerega proizvajalec je podjetje Kovinoplastika Lož d.d.»to je povsem nov koncept pri stavbnem pohištvu, je univerzalno okensko krilo z optimiranimi lastnostmi glede okoljskih zahtev. Očitne lastnosti, kot so nizka toplotna prehodnost in visoka energijska učinkovitost, so samoumevne. Vendar koncept Unisash Arx View predstavlja tudi koncept z večjim deležem svetle odprtine, kot je običajno. Poleg večje možnosti izkoriščanja sončne energije to pomeni tudi večjo svetlobno prepustnost in posledično manj rabe energije za osvetlitev prostorov. Koncept omogoča tudi prihranek materiala in energije v fazi proizvodnje. Izboljšane so tudi neenergijske tehnične lastnosti, kot sta zvočna izolirnost in protivlomnost, prav tako pa je že v sami zasnovi načrtovana integracija elementov za zajem sončne energije PV moduli in senčila. Krilo je zasnovano tako, da omogoča popolno avtomatizacijo okna, kar danes ni več nikakršna novost, prej nujnost. Piko na i dodajo še oblikovne lastnosti, kjer izstopa skrito okovje in pa celoten izgled okna. Proizvod kot tak vključuje uporabo različnih materialov: lesa, PVC, aluminija, stekla, njegova posebna odlika pa je možnost različnih izpeljank okenskega okvirja iz različnih materialov ob uporabi istega okenskega krila. Je tehnološko visoko zahteven proizvod z visoko dodano vrednostjo. Unisash Arx View je tudi proizvod, katerega potencial daleč presega slovenske okvire in za katerega lahko pričakujemo, da bomo v tujini s ponosom povedali, da je bil prvi prototip javno predstavljen prav na sejmu Dom Potencial izkazuje tudi dejstvo, da je njegov razvoj sofinanciran tudi iz evropskih sredstev, iz programa LIFE. Podeljeno priznanje gre zagotovo v prave roke, je zapisano v obrazložitvi komisije. Unisash Arx View, Kovinoplastika Lož d.d. GREEN MISSION 2010 New standard in the window industry The 4-member expert jury selected as the product, which is environmentally friendly throughout its entire lifecycle from natural resources, manufacture and use of product to its decomposition, the Unisash Arx View window, manufactured by Kovinoplastika Lož d.d.»this represents an entirely new concept of builders joinery, it is a universal window sash with optimised properties with regards to environmental requirements. The obvious properties, such as low heat transfer and high energy efficiency, go without saying. However, the Unisash Arx View concept represents also a concept of a larger clear opening than usual. In addition to increased exploitation of solar energy, this results also in increased natural lighting of interior and consequently less energy consumption for illumination of spaces. The concept also facilitates savings in terms of material and energy during the manufacture phase. In addition to the above - and this is very important - non-energy related technical properties, such as sound insulation and break-in protection, are also improved, while the design itself already plans for integration of elements for recovery of solar energy, i.e. PV modules and shades. The sash is designed to facilitate complete automation of the window, which is not longer a novelty today, more of a necessity. The final touch is added by design properties, among which the hidden fittings and the overall appearance of the window are emphasised. The product as such includes the use of various materials: wood, PVC, aluminium, glass. Its special distinction is the option of various combinations of the window frame, constructed from various materials, with the use of the same window sash. It is a technologically highly complex product with high added value. Unisash Arx View is also a product, the potential of which by far exceeds the Slovenian frameworks and for which we may anticipate that we will be proud to say internationally, that the first prototype was publically presented right here at the Home Fair The potential is indicated also by the fact that its development was co-financed by European funds, from the LIFE programme. The prize is certainly awarded to the right recipient, also stated the jury s explanation. Foto: Blaž Zupančič Sejem DOM

14 Sejem DOM 2011 Ljubljana Home Fair 2011 Neva Jejčič, univ.dipl.inž.arh Vodja razstavno svetovalne dejavnosti Gradbeni inštitut ZRMK - Gradbeni center Slovenije Znak kakovosti v graditeljstvu Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG) je neobvezni certifikacijski znak. Z njim označujemo tiste izdelke in storitve s področja graditeljstva, ki izpolnjujejo najvišje in mednarodno primerljive zahteve glede kakovosti. V primerjavi z obveznimi certifikacijskimi znaki, za katere zadošča že izpolnjevanje minimalnih standardov, to pomeni, da kupec ali naročnik lahko pričakujeta nekaj več. Ni naključje, da je prav graditeljstvo tisto področje, kjer je potreba po znaku kakovosti kot verodostojni informaciji o izdelku ali storitvi največja. Ker se objekti gradijo za več deset let, je prava izbira odločilnega pomena za zagotavljanje trajnosti, uporabnosti in zadovoljstva uporabnikov ter s tem tudi gospodarnosti investicije. Reklo Nisem tako bogat, da bi kupoval poceni se večkrat potrdi prav v graditeljstvu, kjer utegne biti odpravljanje napak pogosto dražje od kratkoročnih prihrankov. Investitor se na podlagi informacije o ZKG lažje odloči za investicijo in hkrati lahko na podlagi meril ZKG ob ponudbi zahteva od proizvajalcev, trgovcev, zastopnikov in izvajalcev dokazila, da naročeni izdelki in storitve ustrezajo zahtevani kakovosti. Gradbeni inštitut ZRMK je sistem priprave meril in postopek ocenjevanja izdelkov in storitev razvil leta 1996, s čimer je položil temelj Znaka kakovosti v graditeljstvu kot nadstandardne blagovne znamke. Naslednje leto je že bilo razpisano in izvedeno ocenjevanje oken slovenskih proizvajalcev, ki je prineslo prve tri dobitnike ZKG. S prvim ocenjevanjem je bil led prebit in rumenooranžno-modra hišica z belo zvezdico je postajala vedno bolj razpoznavna oznaka za priznanje celovite kakovosti izdelka ali storitve ter se je začela uveljavljati kot edinstven certifikat na področju graditeljstva v Sloveniji. Celovita kakovost namreč pomeni več kot tehnične zahteve, predpisane s standardi, pravilniki in normativi. Označuje kakovost, s katero so pri graditvi zadovoljni vsi: od naročnika, uporabnika, lastnika in do širšega družbenega okolja. To je seveda mogoče le takrat, ko merila vključujejo najnovejše in najvišje tehnično-tehnološke zahteve glede izdelka ali izvedbe storitve, proizvodnje ali poslovanja, vgradnje in uporabe, vzpostavljenega sistema stalnega razvoja in izboljšav, skrbi za varovanje okolja in obvladovanja celotnega življenjskega cikla izdelka. Namen projekta ZKG ni le olajšati odločitev kupcu ali naročniku, ampak tudi promocija kakovostnih izdelkov in storitev kot nagrada uspešnim proizvajalcem in izvajalcem, da bi večjo kakovost lahko izrabili kot konkurenčno prednost. Z večjim tržnim deležem najboljših proizvajalcev izdelkov in ponudnikov storitev se dviguje tudi kakovost grajenega okolja. Končni cilj je, da bi ZKG postal poznana, priznana in cenjena blagovna storitvena znamka slovenskega graditeljstva, ki bi jo poznali tudi zunaj naših meja. Poslanstvo projekta Znak kakovosti v graditeljstvu je torej izboljšati kakovost in dvigniti konkurenčnost izdelkov in storitev na slovenskem trgu. K dvigu kakovosti pomembno prispeva zahteven in dobro obveščen naročnik, uporabnik in kupec. V okviru projekta ZKG tako pripravljamo tudi različno gradivo o kakovosti gradbenih proizvodov in storitev ter izvajamo prireditve in seminarje. S tem posredujemo potrošnikom in strokovnjakom vse podatke, ki jih morajo vedeti o posameznih izdelkih in storitvah, katera potrdila naj zahtevajo od proizvajalca ali prodajalca, kaj morajo zahtevati glede vgradnje ali servisiranja. Pri tem so nam v veliko pomoč tudi strokovnjaki, ki sodelujejo pri pripravi meril in pri ocenjevanju v okviru projekta ZKG. Odgovorni izvajalec projekta ZKG je Gradbeni inštitut ZRMK. Pri projektu sodelujemo s številnimi strokovnjaki in z ustanovami s področja graditeljstva, kot so ministrstva, zbornice, fakultete, inštituti, podjetja. Kot razvojno raziskovalni inštitut se zavedamo pomena vlaganj v razvoj in izboljšave. Z našim znanjem in znanjem sodelujočih strokovnjakov zato usmerjamo in na različne načine tudi spodbujamo razvojne aktivnosti. Pri ocenjevanju h končni oceni izdelka ali storitve pomembno prispeva stopnja vgrajenega lastnega znanja, izboljšav in razvojnih dosežkov. Priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu ter pravico do uporabe istoimenske blagovne znamke pridobi proizvajalec oziroma izvajalec v postopku strokovnega in nepristranskega primerjalnega ocenjevanja. Priznanje ZKG dobijo najboljši izdelki in storitve v razpisani kategoriji oziroma tisti, ki za najboljšim zaostanejo največ za deset odstotkov. Prijava za ocenjevanje je prostovoljna, treba pa je plačati kotizacijo. Razpisni pogoji in merila za ocenjevanje so javni. Priznanja Znak kakovosti v graditeljstvu se letos podeljujejo na sejmu Dom v torek, 9. marca, ob uri na večernem sprejemu za razstavljavce v dvorani Urška. Merila ZKG pripravimo v okviru posebnega projekta za vsak predmet ocenjevanja. Pri tem sodelujejo strokovnjaki z univerz, razvojno raziskovalnih inštitutov, podjetij in stroke. Merila so razdeljena na tri področja. Prvo področje obsega tehnične karakteristike, ki se ugotavljajo s preskušanjem in drugimi metodami. To je glavno področje ocenjevanja, ki prinaša tudi največje število točk. Drugo področje je področje razvojnotehnološkega in poslovnega procesa, tretje področje pa področje poslovne odličnosti, pri čemer je največji poudarek na ocenjevanju zadovoljstva kupcev. Vsi dobitniki ZKG pridobijo pravico do uporabe blagovne znamke ZKG, ki jo lahko uporabljajo za označevanje nagrajenih izdelkov in storitev. Investitorji, kupci, naročniki, načrtovalci in drugi na podlagi znaka ZKG lažje izberejo kakovosten izdelek ali storitev, ko se odločajo za nakup. Izbira, ki temelji na kakovosti, večinoma ni dosti dražja od ponudbe na trgu, vsekakor pa se tak nakup kmalu povrne z zadovoljstvom pri uporabi in zmanjšanju porabe energije, vzdrževanja ali obnavljanja. 12 Sejem DOM 2011

15 Sejem DOM 2011 Ljubljana Home Fair 2011 Znak kakovosti primeri dobre prakse Podjetje AJM okna-vrata-senčila d.o.o. je prejelo že pet priznanj ZKG s področja stavbnega pohištva, prvo priznanje je iz leta 1998.»Leta 1998 smo se odločili, da sebi in trgu dokažemo, da smo na pravi poti, da smo najboljši. Takrat pridobiti certifikat ni bilo ravno od muh. Sicer je enako zahtevno še danes, ampak sedaj imamo veliko več izkušenj. Priznanje nam pomeni potrditev naših odločitev in dela. Pomeni, da imamo kakovostne izdelke in storitve, da gremo v pravo smer, da delamo kakovostno in strokovno. ZKG je strokovni certifikat, ki ponuja tudi nekatere marketinške prednosti. Do leta 2010 je certifikat nekaj pomenil predvsem strokovnjakom. Pri menjavi oken ob hrupnih prometnicah ga je upošteval DARS ter ob železniških progah tudi Ministrstvo za promet. Velik pomen so mu namenjali investitorji, ki so se odločali za pasivne hiše. Ti so tudi bolje seznanjeni z zahtevami, ki jim mora zadostiti podjetje, ki ima certifikat ZKG za montažo stavbnega pohištva. Z zaostrovanjem pogojev za pridobivanje dela na javnih razpisih prihaja priznanje do veljave tudi kot certificirano potrdilo o znanju izvajanja montaže po RAL standardu za pasivne gradnje.«tudi podjetje JELOVICA OKNA je pridobilo že pet priznanj ZKG, leta 1997 je bilo med prvimi tremi dobitniki. Dejavno je sodelovalo tudi pri merilih za ocenjevanje oken in montaže stavbnega pohištva.»zkg je postavil temelje ocenjevanja in oblikoval merila za kakovost izdelkov tudi na gradbenem področju. Jelovica je kot vodilni proizvajalec oken svojo kakovost vedno dokazovala s testiranji pri domačih in tujih ustanovah. Pridobitev ZKG je bila dodatna priložnost, da kakovost izdelkov in storitev Jelovice potrdi tudi slovenska gradbena stroka. Kot dobitnik treh priznanj ZKG za program lesenih oken in dveh priznanj za sistem vgradnje stavbnega pohištva pričakujemo, da bi tudi izvajalec projekta v samo promocijo priznanja ZKG vložil več. Tako bi se tudi uporabniki izdelkov stavbnega pohištva pri izbiri oken lažje odločali, ker bi bolje poznali pomen in vrednost izdelkov in storitev, ki imajo znak ZKG. Kot proizvajalcu nam pomeni priznanje marketinški in strokovni certifikat, čeprav je večji poudarek na strokovnosti. Poudarjamo pa, da bi bila potrebna večja prepoznavnost ZKG. Ko se v razpisni dokumentaciji pojavlja priznanje ZKG kot pogoj, imajo naši izdelki prednost pred drugimi. ZKG je tudi potrdilo o strokovnem in kakovostnem načinu vgradnje, ki ga zahteva Eko sklad.«naša želja je, da bi bil ZKG marketinško bolj prepoznaven, predvsem pa, da bi imel "težo" pri javnih razpisih, saj bi dobitnik moral imeti dodatno prednost. Trenutno je bolj cenjen kot strokovno potrdilo, saj nas včasih investitorji kot poznavalca stroke kontaktirajo že pri pripravi projektov. Neposredno ga ne moremo vnovčiti, posredno pa pomeni, da je zaupanje investitorjev večje in da je laže pridobiti posel pod normalnimi pogoji brez visokih popustov.«podjetje CM CELJE je prejelo kar deset priznanj ZKG, štiri za asfaltno bazo Velika Pirešica, tri za betonarno Ammann v Veliki Pirešici in tri za separacijo kamnoloma v Veliki Pirešici.»Za priznanje ZKG smo se odločili, ker je osnovni moto naše družbe slediti najnovejšim tehnologijam na področju gradbeništva v svetu in uporabljati najkakovostnejše materiale, hkrati pa delovati skladno s politiko trajnostnega razvoja, ki bo omogočal uspešno delovanje in rast družbe tudi generacijam, ki prihajajo za nami. Pridobitev ZKG nas utrjuje v prepričanju, da je naša poslovna politika obvladovanja kakovosti in odgovornega ravnanja z okoljem prava pot tudi v težkih razmerah, v katerih je gradbeništvo. Priznanja ZKG prejmejo najboljši v posamezni kategoriji. Gre torej za strokovni certifikat, ki pa se lahko uporablja tudi v marketinške namene. Neposredni učinki pri pridobivanju poslov so težko merljivi, ker žal pri javnih razpisih še vedno igra najpomembnejšo vlogo najnižja cena. Vendar je politika kakovosti in skladnega trajnostnega razvoja tista, ki nam zagotavlja komparativne prednosti pred našimi konkurenti ter omogoča izkoriščanje mnogih, na prvi pogled skritih sinergijskih učinkov.«podjetje KERAGRAD NOVO MESTO je za izvedbo keramičarskih del prejelo štiri priznanja ZKG, še posebej izstopa pri izvedbi bazenske keramike. Dejavno je sodelovalo tudi pri pripravi meril za ocenjevanje.»za pridobitev ZKG smo se odločili, ker smo želeli potrditev, da so naše storitve kakovostne in se lahko primerjajo s konkurenco, saj pri izvedbi spoštujemo tehnična pravila stroke in novitete v stroki. Priznanje ZKG nam pomeni dokaz, da zmoremo izvajati zahtevnejša dela in da so naša dolgoletna izobraževanja in izpopolnjevanja prinesla pozitivni premik v miselnosti in pri reševanju praktičnih problemov. Naslovnica sejemskega kataloga DOM, 1993 Sejem DOM

16 Sejem DOM 2011 Ljubljana Home Fair 2011 Dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ.dipl.inž.grad. Vodja centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo Gradbeni inštitut ZRMK Kako ovrednotiti trajnostno stavbo FP7 OPEN HOUSE Sodobna družba je postavljena pred izzive, ki jih povzročajo podnebne spremembe, naraščajoča energijska odvisnost Evrope, omejenost naravnih virov in prizadevanja za zdravo okolje in čim bolj neokrnjeno naravo. Zavedamo se, da bodo stavbe v bližnji prihodnosti skoraj nič energijske, da bodo po svoji moči prispevale k izrabi obnovljivih virov, vendar pa bo v prihodnje velik poudarek tudi na celovitem razumevanju okoljskih vplivov stavbe, na celoviti ekonomičnosti projekta, na funkcionalnosti, zdravstveni neoporečnosti, kakovostnih bivalnih razmerah in na sožitju stavbe z družbenim okoljem ter s kulturnimi vrednotami. Vse te lastnosti so značilne za trajnostne stavbe in predstavljajo temelj prihodnje zelene družbe. Od strateških usmeritev za trajnostno gradnjo do uresničevanja teh načel v praksi pa je vendarle dolga pot. Ključno težavo predstavlja razvoj meril, s katerimi lahko dokazujemo okoljsko prijaznost, ekonomsko učinkovitost in družbeno sprejemljivost zasnovane stavbe. Taka merila na primer zelo pogrešamo pri oblikovanju zakonodaje za zeleno javno naročanje. Posamicni, izbrani zeleni kriteriji kot jih najdemo v zakonodaji Energijski razred A 30% lesa v stavbi Projektant z referencami za URE Ogrevanje na biomaso Celovita merila na podlagi METODE ZA VREDNOTENJE STRAJNOSTNE GRADNJE Prikaz razkoraka med zakonodajo za zeleno javno naročanje ter metode za vrednotenje trajnostne gradnje V praksi potrebujemo metode, s katerimi lahko ovrednotimo predlagane tehnične rešitve in izberemo najbolj trajnostno. Gradbena industrija ne išče kompleksnih LCA metod za analizo okoljskih vplivov stavbe, saj so za vsakodnevno prakso predrage in prezamudne, pogosto jih pesti pomanjkanje podatkov o okoljskih vplivih materialov in komponent. Bistveno bolj primerne so enostavne, uporabniku prijazne metode za vrednotenje različnih scenarijev zasnove stavbe in zanesljiv ter transparenten dokaz uspešne trajnostne gradnje. Hiter razvoj na tem področju v 90. letih prejšnjega stoletja je prinesel razvoj metod in orodij za LCA (oceno okoljskih vplivov v življenjskem krogu) za področje graditve in še večje število metod za okoljsko in kasneje trajnostno vrednotenje stavb. Pri orodjih za LCA analizo stavbe je rezultat številčna vrednost kazalnikov, ki ponazarjajo vpliv emisij na okoljske probleme (na primer: potencial za globalno segrevanje prikazuje količina oddanega CO2 ekv. v okolje). Pri metodah za trajnostno vrednotenje stavb pa gre za kvalitativne metode, pri katerih imamo dogovorjen nabor kazalnikov, ki se (na podlagi analiz) točkujejo, njihov pomen pa uravnoteži z utežmi, da dobimo nato oceno okoljskega, ekonomskega in družbenega vidika trajnostne stavbe. Uporabnost slednjih v praksi je precej večja. V svetu obstaja prek 250 različnih metod za okoljsko in trajnostno vrednotenje stavb, mnoge med njimi so zelo obetavne, a večinoma je to področje obravnavano lokalno in nepovezano. Metode prve generacije imenujemo tiste, ki obravnavajo okoljske vplive stavbe, pretežno povezane z izbiro materialov in rabo energije v fazi uporabe stavbe (npr.: GBTool, LEED, BREEAM). Metode druge generacije (npr. LENSE in DGNB) vsebujejo merila za vrednotenje trajnostnega vidika stavbe in poleg okoljskega (LCA) obravnavajo tudi ekonomski vidik (LCC) ter vidik družbene sprejemljivosti načrtovane gradnje v celotnem življenjskem krogu. Težava teh metod je, da zaradi meril, vezanih na kraj nastanka, niso neposredno prenosljive v drugo okolje. Kljub temu da želimo z metodo trajnostnega vrednotenja stavbe oceniti vse tri vidike trajnostne gradnje, so dandanes uporabnikom dosegljiva predvsem merila za okoljsko komponento presoje. Konkretna merila za presojo preostalih dveh področij trajnostnega vidika gradnje stavb (ekonomskega in družbenega vidika) se v evropskem prostoru intenzivno razvijajo. Na Gradbenem inštitutu ZRMK skupaj s partnerji projekta FP7 OPEN HOUSE ( ) ( razvijamo skupno, pregledno evropsko metodo za trajnostno vrednotenje stavbe. Metoda temelji na standardih, pripravljenih v okviru CEN/TC/350 in ISO TC59/ SC17, upošteva aktualne direktive podnebno energijskega paketa, še posebej prenovljeno Direktivo EPBD (31/2010/EU), in gradi na izkušnjah obstoječih metod vrednotenja stavbe. V letih 2011/2013 bo tako v državah konzorcijskih partnerjev kot tudi v državah zunaj konzorcija s kandidatkami vred potekalo pilotno ocenjevanje trajnostne gradnje po omenjeni novi metodologiji. Metodo za ocenjevanje trajnostnega vidika stavb bo s pomočjo uravnoteženja meril mogoče prilagoditi nacionalnim in lokalnim posebnostim ter jo uporabljati tudi pri zelenem javnem naročanju. V projektu sodeluje 19 partnerjev pod koordinacijo španske Accione, med njimi Fraunhofer Institut in DGNB iz Nemčije, Tehnična univerza v Münchnu, švicarski ETH, švedski raziskovalni inštitut SP in evropska zveza arhitektov ACE, medtem ko sta slovenska partnerja Gradbeni inštitut ZRMK in Slovenski gradbeni grozd. 14 Sejem DOM 2011

17 Sejem DOM 2011 Ljubljana Home Fair 2011 Foto: istock Photo POPLAVE PRED VRATI Kako ukrepati ob naravnih nesrečah Podnebne spremembe zadevajo vsakega od nas. Naravne nesreče so postale realnost, zato je nujno, da se naučimo z njimi živeti. Spremembe podnebja pogojujejo prilagojen, nov odnos, v družbeni, gospodarski in okoljski politiki, pa tudi v dejanjih nas samih. Uničujoči učinki se bodo ponavljali vse dotlej, dokler zavest o nujnosti sprejema in izvajanja prilagoditvenih ukrepov nastajajočim spremembam ne prodre na vsa področja. Vedno znova se vedemo, kot da smo»presenečeni«. V našo zavest še ni prodrla miselnost, da se je treba umakniti s poplavnih območij, da voda potrebuje prostor, da država za škodo, ki jo povzročajo naravne nesreče, ni odškodninsko odgovorna. Žal pa so premnogi, predvsem nemočni, stopili v svet krute realnosti. Prizadeti so bili posamezniki, prizadete so celotne lokalne skupnosti, prizadet je pomemben del socialne mreže. Kako iz stiske? Pomoč naj bi bila učinkovita, torej hitra in ustrezna. Ker je zavest, da živimo v varnem okolju, izjemnega pomena, ima Republika Slovenija uzakonjen sistem državne pomoči. Možne oblike pomoči so: 1. Dodelitev sredstev na podlagi programov odprave posledic škode. Do sredstev za obnovo so potencialno upravičeni lastniki poškodovanih stanovanjskih objektov pod pogojem, da je nastala škoda večja od 50 odstotkov povprečne višine sredstev, izračunane v okviru posameznega programa za odpravo posledic naravne nesreče, kar v primeru škode po septembrskih poplavah znaša Za obnovo stanovanj morajo imeti lastniki ali njihovi družinski člani na dan nesreče stalno prebivališče v poškodovanem stanovanju. Za obnovo skupnih prostorov stanovanjskih stavb, gospodarskih objektov kmetijskega gospodarstva, poslovnih objektov in objektov, ki so razglašeni za kulturni spomenik, zakon določa posebne limite in pogoje. Predpisana je tudi obvezna dokumentacija, ki jo je treba predložiti pred pripravo vloge za dodelitev sredstev državne pomoči. 2. Stanovanjsko posojilo. Lastnik stanovanja ali njegov ožji družinski član lahko za obnovo stanovanja, v katerem ima stalno prebivališče, pri Stanovanjskem skladu RS pridobi stanovanjsko posojilo z rokom vračila do 15 let. 3. Hipotekarna sredstva. Ukrep se običajno uporablja le pri nadomestnih gradnjah in pri večjih obnovah. 4. Odpis ali delni odpis, odlog ali delno odplačevanje davka se lahko izvede, če bi se s plačilom davčne obveznosti ogrozilo preživetje davčnega zavezanca. V okviru pogodbenih obveznosti izvaja GI-ZRMK d.o.o. strokovno pomoč na terenu in v obliki tehnično-informacijske pisarne s sedežem v Ljubljani. TIP izvaja strokovno in tehnično podporo, ki zajema predvsem zagotavljanje strokovnih podlag za izdelavo elaboratov, ter tudi pomoč oškodovanim osebam pri obnovi poškodovanih objektov in uveljavljanju pravic, v skladu z določili Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Zavedamo se, da se življenje sicer počasi vrača v normalo, vendar ostajajo sence nemoči in tesnobe, zato obravnavamo vse oškodovance s posebno pozornostjo in odgovornostjo. Sonja Beseničar Ahčan Vodja projektne pisarne za odpravo poslediv naravnih nesreč Gradbeni inštitut ZRMK Sejem DOM

18 Sejem DOM 2011 Ljubljana Home Fair 2011 Slovenijales: novi prostori - nove priložnosti GR Zgradba Slovenijales (arhitekt Milan Mihelič, 1979) Foto: Zvone Kukec 16 Sejem DOM 2011

19 Obsejemske prireditve Accompanying events Svetovalci Gradbenega inštituta ZRMK svetujejo Dvorana Gazela (G), 1. nadstropje stavbe Slovenijales V okviru sejma Dom se vsak dan od 10. do 18. ure odvija brezplačno energetsko svetovanje za občane. V dodatnih terminih vzporedno potekajo tudi brezplačna svetovanja občanom v zvezi z novogradnjo in s prenovo stavb ter postopki, vezani na odpravo posledic naravnih nesreč. Svetovanje izvajajo za obiskovalce sejma energetski svetovalci projekta ENSVET ( naročnik je Ministrstvo za gospodarstvo, izvajalec Gradbeni inštitut ZRMK) ter strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK. Hkrati potekajo na razstavnem prostoru tematska strokovna predavanja za občane. Predavatelji so energetski svetovalci mreže ENSVET in strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK, ki delujejo na področju bivalnega okolja, gradbene fizike in energije v zgradbah, na področju odpravljanja posledic naravnih nesreč in v okviru projekta»znak kakovosti v graditeljstvu«. Podrobnejši seznam predavanj je objavljen na spletnih straneh si ter Predstavljene so tudi aktivnosti Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, namenjene kreditiranju in subvencioniranju okolju prijaznih naložb fizičnih in pravnih oseb. Poleg tematskih predavanj, ki potekajo od srede do petka, izvajamo še tri krajše strokovne delavnice s področij: energetsko učinkovite gradnje in prenove stavb, mreženja in usposabljanja strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic in energetskih pregledov ter okoljskega in trajnostnega vrednotenja stavb, s poudarkom na zelenem javnem naročanju, upoštevaje LCA in LCC. Predstavljeni so tudi mednarodni projekti programa EIE ENFORCE, Come2CoM, Clean Drive, ESOLi, BUY SMART, TABULA in raziskovalni projekt programa FP7 OPEN HOUSE na področju razvoja kazalnikov trajnostne gradnje. Celodnevna strokovna delavnica projekta Come2CoM na temo razvoja programov in ukrepov trajnostne energetske politike v lokalnih skupnostih v okviru Konvencije županov pa poteka v četrtek, v dvorani Urška. Naslovnica sejemskega kataloga DOM, 2002 Sejem DOM

20 Obsejemske prireditve Accompanying events Gradbeni inštitut ZRMK - brezplačna predavanja in delavnice PROGRAM SKUPINSKIH SVETOVANJ OZ. TEMATSKIH DISKUSIJ ZA OBISKOVALCE SEJMA (OMIZJE) torek - 8. marec 2011 sreda - 9. marec 2011 četrtek marec 2011 petek marec 2011 sobota marec 2011 nedelja marec :00 Merjenje in obračun stroškov za ogrevanje večstanovanjskih stavb (Bojan Žnidaršič, ENSVET) 11:00 Toplotni mostovi, plesen v stanovanjih (Bojan Žnidaršič, ENSVET) Finančne spodbude Eko sklada za URE in OVE (mag. Silvija Kovič, EKO SKLAD) Zagotavljanje zrakotesnosti stavb (Miha Mirtič, GI-ZRMK) Postopki uveljavljanja sredstev državne pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč (Sonja Beseničar Ahčan, mag. Matej Kušar, Petra Polanc, GI-ZRMK) 12:00 Toplotne zaščita stavb (Janko Rozman, ENSVET) Prenova stavb - utrditev konstrukcije, preprečitev vlaženja (Jože Kos, GI-ZRMK) Postopki uveljavljanja sredstev državne pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč (Sonja Beseničar Ahčan, mag. Matej Kušar, Petra Polanc, GI-ZRMK) Postopki uveljavljanja sredstev državne pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč (Sonja Beseničar, GI-ZRMK) Samogradnja sprejemnikov sončne energije (Matjaž Malovrh, ENSVET) 13:00 Toplotni mostovi, plesen v stanovanjih (Bojan Žnidaršič, ENSVET) Razmerja med energenti, učinkovita raba električne energije (Franc Kalan, ENSVET) 14:00 Toplotne črpalke in sistemi prezračevanja (Bojan Grobovšek, ENSVET) diskusija in vprašanja po delavnici (dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI-ZRMK) diskusija in vprašanja po delavnici (Andraž Rakušček, Anja Glušič, GI-ZRMK) diskusija in vprašanja po delavnici (dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI-ZRMK) Merjenje in obračun stroškov za ogrevanje stavb (Matjaž Malovrh, ENSVET) Toplotne črpalke in sistemi prezračevanja (Bojan Grobovšek, ENSVET) 15:00 Postopki uveljavljanja sredstev državne pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč (Sonja Beseničar Ahčan, mag. Matej Kušar, Petra Polanc, GI-ZRMK) Merjenje in obračun stroškov za ogrevanje stavb (Matjaž Malovrh, ENSVET) 16:00 Finančne spodbude Eko sklada za URE in OVE (mag. Silvija Kovič, EKO SKLAD) Zagotavljanje zrakotesnosti stavb (Miha Mirtič, GI-ZRMK) Energijsko učinkovite stavbe (mag. Miha Praznik, GI-ZRMK) 17:00 Toplotna zaščita fasad ter zaščita ravnih streh (Tomaž Škerlep, GI-ZRMK) Toplotna zaščita fasad ter zaščita ravnih streh (Tomaž Škerlep, GI-ZRMK) Merjenje in obračun stroškov za ogrevanje večstanovanjskih stavb (Bojan Žnidaršič, ENSVET) Prenova stavb - potresna varnost (dr. Samo Gostič, GI-ZRMK) 18:00 Kurilne naprave, sistemi ogrevanja (Matjaž Valenčič, ENSVET) PROGRAM INDIVIDUALNIH SVETOVANJ ZA OBISKOVALCE SEJMA (SVETOVALNA MESTA) torek - 8. marec 2011 sreda - 9. marec 2011 četrtek marec 2011 petek marec 2011 sobota marec 2011 nedelja marec 2011 Bojan Grobovšek ( ) Matjaž Valenčič ( ) Janko Rozman ( ) Matjaž Malovrh ( ) Bojan Žnidaršič ( ) Janko Rozman ( ) Matjaž Valenčič ( ) Bojan Žnidaršič ( ) Andrej Svetina ( ) Matjaž Valenčič ( ) Ludvik Hriberšek ( ) Ivan Kenda ( ) Matjaž Malovrh ( ) Ludvik Hriberšek ( ) Bojan Žnidaršič ( ) Ivan Kenda ( ) Bojan Grobovšek ( ) Ludvik Hriberšek ( ) Janko Rozman ( ) Franc Kalan ( ) Foto: Blaž Zupančič 18 Sejem DOM 2011

21 Obsejemske prireditve Accompanying events PROGRAM STROKOVNIH PREDAVANJ ZA OBISKOVALCE SEJMA (PREDAVALNICA) torek - 8. marec 2011 sreda - 9. marec 2011 četrtek marec 2011 petek marec 2011 sobota marec 2011 nedelja marec :00 Toplotni mostovi v ovoju stavbe - pogoste napake in njihovo reševanje - nastanek in odprava plesni (Bojan Žnidaršič, ENSVET) Optimalna izbira, nabava, vgradnja in vzdrževanje kurilne naprave ter primeri iz prakse (Andrej Svetina, ENSVET) Preverjanje in zagotavljanje zrakotesnosti stavbnega ovoja - praktična uporaba blower door testa - vpliv na energijsko učinkovitost (Miha Mirtič, GI-ZRMK) Termični solarni sistemi v družinskih hišah (Ivan Kenda, ENSVET) Cenovna razmerja med energenti in sistemi v stavbah (Franc Kalan, ENSVET) 10:30 Učinkovita raba električne energije v stanovanjskih stavbah (Franc Kalan, ENSVET) 11:00 Toplotna zaščita stavb - fasade, okna, strehe (Janko Rozman, ENSVET) Osnovne smernice pri prenovi starejših stavb - utrditev konstrukcije in preprečitev kapilarnega vlaženja (Jože Kos, GI-ZRMK) Termografija stavbnega ovoja - ugotavljanje napak, zagotavljanje kakovosti izvedbe (mag. Miha Tomšič, Andraž Rakušček, GI-ZRMK) Termografija stavbnega ovoja - ugotavljanje napak, zagotavljanje kakovosti izvedbe (mag. Miha Tomšič, Andraž Rakušček, GI-ZRMK) Znak kakovosti v graditeljstvu potrdilo za kakovost izdelkov in storitev (Neva Jejčič, GI-ZRMK) 11:30 Merila za izbiro kakovostnih oken in zakaj vgradnja po smernicah»ral«(neva Jejčič, GI-ZRMK) Klimatske naprave za hlajenje stanovanjskih prostorov (Franc Kalan, ENSVET) 12:00 Praksa načrtovanja in izvajanja sistemov s toplotnimi črpalkami: pogoste rešitve, tipične težave (Bojan Grobovšek, ENSVET) Zakonodaja s področja energijske učinkovitosti v stavbah - PURES2 in energetske izkaznice - dodatna usposabljanja izdelovalcev izkaznic in energetskih pregledov - klub preglednikov in vloga proizvajalcev - evropski projekti: ENFORCE (dr. Marjana Šijanec Zavrl, Anja Glušič, Miha Mirtič, GI-ZRMK) Kategorizacija stavb po energijskih lastnostih in tipski ukrepi za povečevanje učinkovitosti - energetska izkaznica - evropski Okoljsko vrednotenje stavb v javnem in zasebnem sektorju - zelena javna naročila, evropski projekti: Buy Smart, Open House Toplotni mostovi v ovoju stavbe - pogoste napake in njihovo reševanje - nastanek in odprava plesni (Bojan Žnidaršič, ENSVET) 12:30 projekti: Tabula, ENFORCE (dr. Marjana Šijanec Zavrl, mag. Praksa načrtovanja in izvajanja (Andraž Rakušček, Anja Glušič, Miha Tomšič, Miha Mirtič, GI-ZRMK) Miha Mirtič, GI-ZRMK) 13:00 Praksa načrtovanja in izvajanja sistemov za prezračevanje stavb: pogoste dileme in rešitve (Bojan Grobovšek, ENSVET) Merjenje, delitev in obračun stroškov toplote za ogrevanje stavb (Matjaž Malovrh, ENSVET) sistemov s toplotnimi črpalkami: pogoste rešitve, tipične težave (Bojan Grobovšek, ENSVET) 13:30 Praksa načrtovanja in izvajanja sistemov za prezračevanje stavb: pogoste dileme in rešitve (Bojan Grobovšek, ENSVET) 14:00 Znak kakovosti v graditeljstvu potrdilo za kakovost izdelkov in storitev (Neva Jejčič, GI-ZRMK) 14:30 Merila za izbiro kakovostnih oken in zakaj vgradnja po smernicah»ral«(neva Jejčič, GI-ZRMK) 15:00 Ravne strehe - hidroizolacija in toplotna zaščita (Tomaž Škerlep, GI-ZRMK) Merjenje, delitev in obračun stroškov toplote za ogrevanje stavb (Matjaž Malovrh, ENSVET) Ravne strehe - hidroizolacija in toplotna zaščita (Tomaž Škerlep, GI-ZRMK) Preverjanje in zagotavljanje zrakotesnosti stavbnega ovoja - praktična uporaba blower door testa - vpliv na energijsko učinkovitost (Miha Mirtič, GI-ZRMK) Toplotna zaščita stavb - napake in posledice - vlaga in plesen v stanovanjih, alge na fasadi (mag. Miha Tomšič, Andraž Rakušček, GI-ZRMK) Toplotna zaščita stavb - napake in posledice - vlaga in plesen v stanovanjih, alge na fasadi (mag. Miha Tomšič, Andraž Rakušček, GI-ZRMK) Stavbno pohištvo - energetska učinkovitost in bivalno ugodje (mag. Miha Tomšič, Andraž Rakušček, GI-ZRMK) Koraki v načrtovanju energijsko učinkovite hiše - primeri (Miha Praznik, GI-ZRMK) Pristopi pri zasnovi instalacij za energijsko učinkovite hiše (Miha Praznik, GI-ZRMK) Postopki uveljavljanja sredstev državne pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč (Sonja Beseničar Ahčan, mag. Matej Kušar, Petra Polanc, GI-ZRMK) 15:30 Uporaba lesne biomase v gospodinjstvu (Ludvik Hriberšek) 16:00 Toplotna zaščita fasad - vidiki izbora in izvedbe (Tomaž Škerlep, GI-ZRMK) Toplotna zaščita fasad - vidiki izbora in izvedbe (Tomaž Škerlep, GI-ZRMK) Stavbno pohištvo - energetska učinkovitost in bivalno ugodje (mag. Miha Tomšič, Andraž Rakušček, GI-ZRMK) Prenova starejših stavb - potresna varnost (dr. Samo Gostič, GI-ZRMK) Uporaba lesne biomase v gospodinjstvu (Ludvik Hriberšek) Uporaba obnovljivih virov in energijski viri prihodnosti (Ludvik Hriberšek) 16:30 Uporaba obnovljivih virov in energijski viri prihodnosti (Ludvik Hriberšek) Sodobno stavbno pohištvo - vgradnja, izkušnje, spodbude (Ludvik Hriberšek) 17:00 Kako zagotoviti bivalno ugodje v stan. stavbah (Matjaž Valenčič, ENSVET) Toplotna zaščita stavb - fasade, okna, strehe (Janko Rozman, ENSVET) Sodobne kurilne naprave na fosilna goriva (Matjaž Valenčič, ENSVET) Učinkovita raba energije v sistemih ogrevanja (Matjaž Valenčič, ENSVET) Sodobno stavbno pohištvo - vgradnja, izkušnje, spodbude (Ludvik Hriberšek) Praktične izkušnje pri obnovi družinske hiše (Ludvik Hriberšek) 17:30 Napotki za načrtovanje hiše jutrišnjega dne (Matjaž Valenčič, ENSVET) 18:00 Učinkovita raba energije v sistemih ogrevanja (Matjaž Valenčič, ENSVET) 18:30 Sodobni načini prezračevanja bivalnih prostorov (Matjaž Valenčič, ENSVET) Optimalna izbira, nabava, vgradnja in vzdrževanje kurilne naprave ter primeri iz prakse (Andrej Svetina, ENSVET) Sodobni kotli na lesno biomaso (Matjaž Valenčič, ENSVET) Kako zagotoviti bivalno ugodje v stan. stavbah (Matjaž Valenčič, ENSVET) Napotki za načrtovanje hiše jutrišnjega dne (Matjaž Valenčič, ENSVET) Sodobni načini prezračevanja bivalnih prostorov (Matjaž Valenčič, ENSVET) Termični solarni sistemi v družinskih hišah (Ivan Kenda, ENSVET) Praktične izkušnje pri obnovi družinske hiše (Ludvik Hriberšek) Praktične izkušnje pri izgradnji in obratovanju male fotovoltaične elektrarne (Ludvik Hriberšek) Praktične izkušnje pri izgradnji in obratovanju male fotovoltaične elektrarne (Ludvik Hriberšek) Sejem DOM

22 Obsejemske prireditve Accompanying events Individualna strokovna svetovanja o leseni montažni gradnji Sekcija slovenskih proizvajalcev montažnih hiš Dvorana Kupola Sekcija slovenskih proizvajalcev montažnih hiš združuje devet proizvajalcev: JELOVICA HIŠE d.o.o., KAGER HIŠA d.o.o., LESIMPEX d.o.o., LUMAR IG d.o.o., MARLES HIŠE d.o.o., RIHTER d.o.o., RIKO HIŠE d.o.o., RIMA d.o.o. in SMREKA d.o.o., ter deluje v okviru Združenja lesne in pohištvene industrije pri GZS že od leta Pomembni nalogi sekcije sta organiziranje promocijskih dejavnosti za popularizacijo in uveljavitev lesene montažne gradnje in sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in poslovnimi partnerji na vseh tistih razvojnih področjih, ki so usmerjeni v spodbujanje in razvoj lesene gradnje. V sekciji SPMH sodelujejo samo proizvajalci montažnih hiš, ki nudijo nadstandardno kakovost, ki jo preverjajo neodvisne institucije in s tem bodoče investitorje ščitijo pred slabo kakovostjo. Naš cilj je tudi, da investitorjem, ki se odločajo za gradnjo, nudimo ustrezna strokovna znanja in informacije, da bo odločitev lažja, pravilna in bodo lahko uresničili svoje želje. Zato je sekcija SSPMH k sodelovanju povabila ugledne strokovnjake s področja inovativne lesene gradnje, ki bodo na voljo za individualna strokovna svetovanja v dvorani Kupola (A) na razstavnem prostoru 6 v skladu z objavljenim programom. Podrobnejši program svetovanj: Več informacij: lesarstvo@gzs.si Člani Sekcije slovenskih proizvajalcev montažnih hiš, ki razstavljajo na sejmu Dom 2011: Slovensko lesarstvo kam gremo Strategija prestrukturiranja slovenske lesne industrije (Strokovna konferenca in okrogla miza) Združenje lesne in pohištvene industrije pri GZS Sreda, 9. marec, ob uri - Dvorana Urška Lesno predelovalna panoga je ena izmed najpomembnejših dejavnosti v Sloveniji, saj predeluje daleč najpomembnejši naravno obnovljiv material, ki ga imamo v Sloveniji v izobilju LES. Lesna gradnja vedno bolj pridobiva na pomenu tudi v gradbeništvu zaradi izrednih prednosti lesa v nizkoogljični družbi. V prihodnjih letih bodo tako številne nove možnosti uporabe lesa, v zasebnih in javnih zgradbah, postale ustaljena praksa. V zadnjem obdobju pa je nekoč cvetoča panoga soočena tudi s številnimi drugimi izzivi, zato ključni panožni akterji pripravljamo strategijo za izhod iz krize. Strategijo pripravljamo v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta Možnosti za prestrukturiranje slovenske lesne industrije. Na konferenci, ki bo 9. marca 2011 ob 10.00, želimo predstaviti stanje v panogi in strateška izhodišča. V prvem delu srečanja bomo predstavili zasnovo panožne razvojne strategije in osvetlili stanje v panogi. Potem pa bomo v okviru okrogle mize soočili različne poglede na pot iz krize. Na okrogli mizi bodo sodelovali pomembni predstavniki ministrstev, lesarske in gozdarske panoge ter panožnih podjetij. Udeleženci bodo imeli možnost podati tudi komentarje in predloge na podana izhodišča strategije. Na osnovi teh smernic bomo v naslednjih letih v sodelovanju z ministrstvi opredelili tudi ukrepe za pospešitev razvojnega zagona panoge. Podrobnejši program: Več informacij: Igor Milavec, T: , e-pošta: igor.milavec@gzs.si 20 Sejem DOM 2011

23 Obsejemske prireditve Accompanying events B2B MATCHMAKING LESARJEV JV Evrope Strateška partnerstva in kooperacija za skupni nastop na tretjih trgih Združenje lesne in pohištvene industrije pri GZS Četrtek, 10. marec 2011, ob uri - Dvorana Urška GZS-Združenje lesne in pohištvene industrije, Lesarski grozd in Agencija za Drvo iz Beograda, v sodelovanju z GZS- Centrom za konkurenčnost, Javno agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), Privrednom komorom Srbije in Veleposlaništvom R Srbije v Ljubljani organizirajo vhodno poslovno delegacijo lesarskih podjetij iz Srbije in drugih držav JV Evrope na poslovni (B2B) dogodek»strateška partnerstva in kooperacija za skupni nastop na tretjih trgih«. Dogodek je sofinanciran iz sredstev mednardnega razvojnega sodelovanja, ki ga izvaja Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR). Namen dogodka je multilateralno medpodjetniško B2B srečanje predstavnikov lesne in pohištvene industrije Slovenije, Srbije in regije Zahodnega Balkana. Na uvodnem plenarnem delu bomo obravnavali aktualno stanje lesarskih panog Slovenije in Srbije, podporo R Srbije vhodnim investicijam, podporo R Slovenije izhodnim investicijam, novosti v Sporazumu o prosti trgovini med Srbijo in Rusko Federacijo in poslovne priložnosti, ki jih ta ponuja slovenskim lesno predelovalnim podjetjem. Zelo zanimiva bo tudi predstavitev dobre prakse poslovanja z Rusijo ter posebnega projekta v podporo razvoju kooperacij s srbskimi lesarji ter skupnemu izvozu na tretje trge. V okviru dogodka bodo organizirana tudi bilateralna srečanja (»matchmaking«) med zainteresiranimi slovenskimi, srbskimi in podjetji iz širše regije Zahodnega Balkana. Na dogodku pričakujemo poleg slovenskih lesarskih podjetij, še prek 50 udeležencev iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Makedonije. Podrobnejši program: Več informacij: Bernard Likar, T: , e-pošta: grozd@sloles.com Gradnja paviljona Jurček, 1960 Sejem DOM

24 Seznam razstavljalcev po abecedi List of exhibitors by alphabets Dvorana Pavilion RAZSTAVLJALEC / ZASTOPANO PODJETJE EXHIBITORS / REPESENTED COMPANY O/39 2PR d.o.o., Trzin, SLOVENIJA 56 ISEA GROUP, Milano, ITALIJA MULFESYSTEM, Porto Recenati, ITALIJA ZU/25 AALT d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 56 JURA, ŠVICA O/36 ABS OKNA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 56 O/66 ACO d.o.o., Šmarje pri Jelšah, SLOVENIJA 56 A1/27 ACTUAL GmbH, Haid Ansfelden, AVSTRIJA 56 O/21 AD VITA d.o.o., Slovenske Konjice, SLOVENIJA 56 A1/14 ADUT M-5 d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA 56 GUTTOMAT, Güssing, AVSTRIJA BZ/6 AGNI d.o.o., Preserje, SLOVENIJA 56 GEO-TEC, Špital, AVSTRIJA RIKA, Micheldorf, AVSTRIJA BZ/12 AGREGAT d.o.o., Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA 56 HELIOS, NEMČIJA VORTICE, ITALIJA O/15 AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA 56 A2/11 AJM OKNA-VRATA-SENČILA d.o.o., Pesnica pri Mariboru, SLOVENIJA 56 D/2 AKROL TOMAŽ KOSEC s.p., Mengeš, SLOVENIJA 57 G/11 ALEŠ DOLINAR s.p., Celje, SLOVENIJA 57 A2/20 ALKAM d.o.o. Kamnik, Kamnik, SLOVENIJA 57 D/48 ALPCOLOR, ŠKOFJA LOKA, d.o.o., Škofja Loka, SLOVENIJA 57 BIOPIN, Jever, NEMČIJA LINZMEIER, Riedlingen, NEMČIJA O/1 ALPOD d.o.o., Cerknica, SLOVENIJA 57 S/9 ALU OGRAJE TRGOVINA IN STORITVE ELŠNIK LILIJANA s.p., Starše, SLOVENIJA GUARDI, Möllersdorf, AVSTRIJA A2/9 ALU PROJEKT d.o.o., Kamnik, SLOVENIJA 57 A2/18 ALUKOMEN HOLDING d.d., Komen, SLOVENIJA 57 REHAU, Rehau, NEMČIJA SCHUCO, Bielefeld, NEMČIJA A/13 ANGA TRGOVINA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 57 O/45 APLAST d.o.o., Petrovče, SLOVENIJA 57 EKO GEA, Celje, SLOVENIJA ZAGOŽEN d.o.o., Žalec, SLOVENIJA O/67 AQUA TEHNIKA MARIBOR d.o.o., Maribor, SLOVENIJA 58 UTB GmbH, Seybothenreuth, NEMČIJA O/51 AQUAEMUNDUS, d.o.o., Maribor, SLOVENIJA 58 ZU/23 AQUAGRAD d.o.o., Ig, SLOVENIJA 58 G/19 AQUATEC PRODUKTIONS- UND VERTRIEBS GmbH, Fohnsdorf, AVSTRIJA 58 A1/13 ARCONT IP d.o.o., Gornja Radgona, SLOVENIJA 58 C/8 ARETTA d.o.o., Polzela, SLOVENIJA 58 NELSKAMP GmbH, Schermbeck, NEMČIJA O/49 ARHITEKTA - IVAN ŠROT s.p., Celje, SLOVENIJA 58 AERTECNICA S.p.a., Cesena, ITALIJA BZ/1 ARMEX ARMATURE d.o.o., Ivančna Gorica, SLOVENIJA 58 GRAF OTTO GmbH, Teningen, NEMČIJA BZ/11 ARTIM d.o.o., Škofja Loka, SLOVENIJA 58 HERZ, Pinkafeld, AVSTRIJA SOLARFOCUS, Steyer, AVSTRIJA C/22 ARTIMEX d.o.o., Škofljica, SLOVENIJA 58 ROSER CO. ltd, Kyongsan city, KOREJA, REPUBLIKA STEICO AG, Feldkirchen, NEMČIJA C/15 ATC GUTTA d.o.o., Ptuj, SLOVENIJA 58 GUTTA WERKE AG, ŠVICA G/10 ATILA GmbH, Waghäusel, NEMČIJA 59 B/23 ATLAS TRADING, d.o.o., Vojnik, SLOVENIJA 59 ATLAS, Celje, SLOVENIJA GREE ELECTRIC APPLIANCES INC, Zhuhai, KITAJSKA THERMIA, Arvika, ŠVEDSKA G/5 ATOM d.o.o., Gornja Radgona, SLOVENIJA Sejem DOM 2011

25 Seznam razstavljalcev po abecedi List of exhibitors by alphabets D/15 BANDELLI d.o.o., Vipava, SLOVENIJA 59 CONCORSO CAVATORI PORFIDO, Trento, ITALIJA PIETRA VERA, Broscia, ITALIJA SAN MARCO, Noale, ITALIJA G/31 BANKA CELJE d.d., Celje, SLOVENIJA 59 AA/2 BENEDICT d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 59 BK/9 BIO PLANET d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 59 GREENLAND SYSTEMS, Melbourne, AVSTRALIJA BK/13 BIOMASA d.o.o., Luče, SLOVENIJA 59 FRÖLING, Grieskirchen, AVSTRIJA G/29a BOLHA d.o.o.., Ljubljana, SLOVENIJA 59 O/71 BONBONČEK KA-TRIO, AHMET IBRALIĆ, s.p., Polzela, SLOVENIJA 59 G/8 BRALKO d.o.o., Šmartno ob Paki, SLOVENIJA 59 A/15 BRAMAC STREŠNI SISTEMI d.o.o., Škocjan, SLOVENIJA 59 D/16 BURJA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 60 CREATON, NEMČIJA KAPRIOL, ITALIJA STROHER, NEMČIJA C/11 CIBOS, d.o.o., LUKOVICA, Lukovica, SLOVENIJA 60 C/12 CREATON AG, Wertingen, NEMČIJA 60 BK/22 CREINA d.d. KRANJ, Kranj, SLOVENIJA 60 CHEMINÉES DE CHAZELLES, Chazelles, FRANCIJA D/1 DEKOR SENČILA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 60 G/35 DELO REVIJE, d.d., Ljubljana, SLOVENIJA 60 D/31 DELTA NEW WAVE d.o.o., Ivančna Gorica, SLOVENIJA 60 B/6 DINES ITS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 60 ENSOL, POLJSKA FUJITSU GENERAL, JAPONSKA O/18 DOLLAR d.o.o., Domžale, SLOVENIJA 60 ZU/26 DONUM +, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 60 C/28 DROP SHOP d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA 60 D/43 DRUŽINA STVARNIK RAUTER d.o.o., Nova Cerkev, SLOVENIJA 61 INDELEC, Douai, FRANCIJA BZ/5 DULC, STROJNE INSTALACIJE IN INŽENIRING, d.o.o., Škocjan,SLOVENIJA 61 G/13 DUOPOL d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 61 AMT, BELGIJA FLAMCO, NIZOZEMSKA OCEANIC, BELGIJA A1/6 DURAL d.o.o., Slovenj Gradec, SLOVENIJA 61 S/3 D3IKS - KOVINSKE KONSTRUKCIJE, DAMJAN ŽIČKAR s, Višnja Gora, SLOVENIJA 61 MODER ZMAGO s.p., Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA O/34 E.E.A. MEDVED DANIJEL s.p., Laško, SLOVENIJA 61 LAMINOX, Sarnano, ITALIJA TONON FORTY, Odezo, ITALIJA A1/32 EDER-HELOPAL OKENSKE POLICE d.o.o., Maribor, SLOVENIJA 61 A1/25 EDICOM, d.o.o., Šentjur, SLOVENIJA 61 CONTROL 4, ZDA G/22 EFFEKT, d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA 61 BK/20 EGRO ELEKTRO GRELNA OPREMA STANISLAV ZORMAN s.p., Komenda, SLOVENIJA 62 A/19 EKO PRODUKT d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 62 O/40 EKOAKTIV d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA 62 DREXEL UND WEISSE ENERGIEEFFIZIENTE HAUSTECHNIKSYS, Wolfurt, AVSTRIJA SANO ERDWÄRMESYSTEME, Schleissheim, AVSTRIJA O/50 EKOKULT d.o.o., Dragatuš, SLOVENIJA 62 BERGMANN GRUPPE, NEMČIJA BG GRASPOINTNER GmbH & Co KG, Oberwang, AVSTRIJA FRUHWALD, AVSTRIJA INTEWA, NEMČIJA PURATOR GmbH, Dunaj, AVSTRIJA ZU/17 EKORIM MIRKO RIBIČ s.p., Kresnice, SLOVENIJA 62 DELPHIN-WS, Hamburg, NEMČIJA SEPARETT AB, Bredaryd, ŠVEDSKA BK/3 EKOVIT d.o.o., Mengeš, SLOVENIJA 62 HEI SOLAR LIGHT GmbH, Dunaj, AVSTRIJA TERMOTEHNIKA d.o.o., Braslovče, SLOVENIJA ZU/21 ENERGA SISTEMI d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 62 Sejem DOM

26 Seznam razstavljalcev po abecedi List of exhibitors by alphabets AV/7 ENERGETIKA - MARKETING, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 62 BK/12 ENERGO OPTIMA, d.o.o., Trzin, SLOVENIJA 62 HITACHI, JAPONSKA SOFATH, FRANCIJA O/72 ERDU d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 64 IGV GROUP, Milano, ITALIJA A/12 ESAL d.o.o., Deskle, SLOVENIJA 64 O/41 ESO INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 64 GUNTAMATIC, Bruck, AVSTRIJA WAGNER&Co, Cölbe, NEMČIJA BK/10 ETIK d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 64 DEVI DANFOSS, Veljle, DANSKA BK/16 ETIKS, d.o.o., Štore, SLOVENIJA 64 ATMOS, ČEŠKA EXTRAFLAME, ITALIJA LA NORDICA, ITALIJA THERMOSOLAR, SLOVAŠKA TIM SISTEM, SRBIJA VIADRUS, ČEŠKA BK/2 EURO KLIMATIZACIJA, d. o. o., Litija, SLOVENIJA 64 LG, Dunaj, AVSTRIJA ZU/4 EUROCEV d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 64 BZ/10 EXIMMA INŽENIRING d.o.o., Ljubljana-Črnuče, SLOVENIJA 64 DIMPLEX NORTH AMERICA Ltd., Cambridge, KANADA O/32 EXPERT! d.o.o., Vrhnika, SLOVENIJA 64 MEISTER, Rüthen, NEMČIJA TRAPA BODEN, Traunkirchen, AVSTRIJA WEITZER PARKETT, Weiz, AVSTRIJA O/54 EXTRA-FORM TRGOVINA JURIJ SALAMON s.p., Boštanj, SLOVENIJA 64 ALFA CERAMICA, Roteglia, ITALIJA AZTECA CERAMICA, Castellon, ŠPANIJA BORJA, Castellon, ŠPANIJA CERSANIT, Kielce, POLJSKA COTTO MANETTI, Firenze, ITALIJA LA PLATERA, Castellon, ŠPANIJA PIETRE D ARREDO, Gubbio, ITALIJA A1/22 FANINA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 65 C/16 FIBRAN NORD d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA 65 A/17 FILLI STAHL d.o.o., Ljubljana-Dobrunje, SLOVENIJA 65 LUVATA, Pori, FINSKA PREFA ALUMINIUMPRODUKTE GmbH, Marktl/Lilienfeld, AVSTRIJA VMZINC, Dunaj, AVSTRIJA A2/13 FINSTRAL AG Spa, Unterinn/Ritten (BZ), ITALIJA 65 G/18 FIRENA d.o.o., Kranj, SLOVENIJA 65 B2/5 FLAMME-RIHTARŠIČ k.d., Škofja Loka, SLOVENIJA 65 BUSCHBECK GmbH, Waldbröl, NEMČIJA HARK GmbH, Duisburg, NEMČIJA JEREMIAS GmbH, Wassertrüdingen, NEMČIJA O/35 FORNACI DI MANZANO S.p.A., Manzano (UD), ITALIJA 65 C/18 FRAGMAT TIM d.d., Laško, SLOVENIJA 65 BK/8 FRANCE T d.o.o., Lesce, SLOVENIJA 65 FRANCE TURBO, Bourg les Valence, FRANCIJA AV/8 FRISTADS d.o.o., Naklo, SLOVENIJA 66 KWINTET GROUP, Boras, ŠVEDSKA SAEKKO INDUSTRI, Aabenraa, DANSKA B2/3 FURLAN ŠTEDILNIKI d.o.o., Škofljica, SLOVENIJA 66 S/13 G.OGRINC d.o.o., Medvode, SLOVENIJA 66 BENINCA Spa, Sandrigo, ITALIJA O/17 GAF TRGOVINA d.o.o., Radomlje, SLOVENIJA 66 A2/2 GAŠPER TRŽENJE d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 66 B/20 GENERA d.o.o., Trzin, SLOVENIJA 66 EVERGREEN SOLAR, ZDA OCHSNER, Linz, AVSTRIJA PANASONIC, ZDA SHARP, Osaka, JAPONSKA SINCLAR, Brno, ČEŠKA SOLYNDRA, ZDA 24 Sejem DOM 2011

27 Seznam razstavljalcev po abecedi List of exhibitors by alphabets D/30 GEOPIPE, d.o.o., Zagorje ob Savi, SLOVENIJA 66 KM BETA, Hodonin, ČEŠKA S/10 GIVOS d.o.o., Naklo, SLOVENIJA 66 A2/3 GLIN NAZARJE, d.o.o., Nazarje, SLOVENIJA 66 BK/11 GOLOB PEČARSTVO IN POLAGANJE KERAMIKE IGNAC GOLOB s.p., Trebnje,SLOVENIJA 67 AUSTROFLAMM, AVSTRIJA S/14 GOMBAČ d.o.o., Izola-Isola, SLOVENIJA 66 PRETTITI S.p.a., Torino, ITALIJA B/7 GORENJE d.d., Velenje, SLOVENIJA 67 C/21 GORIŠKE OPEKARNE d.d., Renče, SLOVENIJA 67 AV/9 GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE GORENJSKI DOM, Podnart, SLOVENIJA 67 ADAM BERČIČ s.p., Poljane, SLOVENIJA ALMIR ČATIČ s.p., Radovljica, SLOVENIJA ASKAZ d.o.o., Kamna Gorica, SLOVENIJA BERNARD ANTON s.p., Podbrezje, SLOVENIJA ELEKTRO-TERMO STORITVE PODOBNIK ANTON PODOBNIK s.p, Lesce, SLOVENIJA HUMKO d.o.o. Bled, Bled, SLOVENIJA IPG BOŠTJAN KRANJC s.p., Lesce, SLOVENIJA MIZARSTVO JOGI MARKO JANJUŠEVIČ s.p., Bled, SLOVENIJA NERMIN MAHMUTOVIČ s.p., Bled, SLOVENIJA POZNIK - BORIČ JOŽE s.p., Radovljica, SLOVENIJA SR TIM, EVGEN REKAR s.p., Kranj, SLOVENIJA D/33 GRAMINT d.o.o., Dobravlje, SLOVENIJA 67 ISOSYSTEM, Treviso, ITALIJA RIWEGA, Bolzano, ITALIJA ROOFROX, Milano, ITALIJA G/26 GRAWE ZAVAROVALNICA d.d., Maribor, SLOVENIJA 67 A/20 GRIFFNERHAUS AG, Griffen, AVSTRIJA 67 A1/23 GVT d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 67 REHAU, NEMČIJA G/29 GZT INVEST d.o.o., Dol pri Hrastniku, SLOVENIJA 67 GZT INŽENIRING d.o.o., Dol pri Hrastniku, SLOVENIJA O/24 HAM d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 68 A1/21 HANCMAN d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu, SLOVENIJA 68 BK/17 HARREITHER, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 68 HARREITHER GmbH, Gaflenz, AVSTRIJA D/41 HERMI, d.o.o., Celje, SLOVENIJA 68 BK/6 HERZ d.d., Šmartno pri Litiji, SLOVENIJA 68 ZU/11 HIDRIA d.d., Ljubljana, SLOVENIJA 68 D/24 HIŠA M d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 68 O/63 HOBY LES d.o.o., Škofja vas, SLOVENIJA 68 ZU/20 HOJA, d.d., Škofljica, SLOVENIJA 68 A/21 HORIZONT DOM d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 68 HONKARAKENNE OYJ, Järvenpää, FINSKA TULIKIVI, FINSKA C/6 HOSEKRA d.o.o., Slovenska Bistrica, SLOVENIJA 68 O/6 HOTENJKA d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA 70 STUFEX, Beluno, ITALIJA BZ/7 HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO, Mengeš, SLOVENIJA 70 CERAM PIV, Asolo, ITALIJA SPARTHERM, Melle, NEMČIJA WOK, Walbersdorf, AVSTRIJA C/9 HROVAT UB d.o.o., Domžale, SLOVENIJA 70 ARGETON GmbH, Staubing, NEMČIJA ARGETON GmbH, Hannover, NEMČIJA KLÖBER GmbH&Co.KG, Ennepetal, NEMČIJA O/60 HSS BAZENI d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 70 D/46 IGOTON, ANTON DONOŠA s.p., Rogašovci, SLOVENIJA 70 B/26 IKA TRADE d.o.o., ŽIRI, SLOVENIJA 70 ZU/16 IMAG d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA 70 PALAZZETTI S.p.a, ITALIJA AA/1 INFONET MEDIA d.d.- RADIO 1, Ljubljana, SLOVENIJA A2/14 INLES d.d., Ribnica, SLOVENIJA 70 A2/19 INOTHERM d.o.o., Dolenja vas, SLOVENIJA 70 O/56 INOXVRBOVŠEK d.o.o., Laško, SLOVENIJA 70 D/38 INPRO 22 d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 71 SLK INOVACIJE d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA Sejem DOM

28 Seznam razstavljalcev po abecedi List of exhibitors by alphabets A1/5 INT VRATA d.o.o., Gorenja vas, SLOVENIJA 71 A2/8 INTERLES, d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, SLOVENIJA 71 A2/24 INTERNORM OKNA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 71 G/1 IONEX, d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA 71 D/22 ISOSPAN GmbH, Ramingstein, AVSTRIJA 71 A1/7 IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA 71 O/5 J.U.A.FRISCHEIS d.o.o., Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA 71 G/27 JANEZ NAGODE, Logatec, SLOVENIJA 71 O/55a JARIS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 71 G/20 JEKLO IMEX, d.o.o., RADOVLJICA, Radovljica, SLOVENIJA 71 DAKOTA AG, Zürich, ŠVICA I-ECO d.o.o., Kranj, SLOVENIJA A/3 JELOVICA, d.d., Škofja Loka, SLOVENIJA 71 ZU/19 JOSEF STEINER d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, SLOVENIJA 72 C/24 JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA 72 A/9 KAGER HIŠA d.o.o., Ptuj, SLOVENIJA 72 C/1 KALCER d.o.o., Trzin, SLOVENIJA 72 B2/6 KAMINI KOČEVAR d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA 72 O/31 KAMNOSEŠTVO PETEK PRIMOŽ s.p., Beltinci, SLOVENIJA 72 O/37 KAMNOSEŠTVO PLUT ROBERT PLUT s.p., Črnomelj, SLOVENIJA 72 PIRNAR d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ZU/15 KAMNOSEŠTVO ŽUNKO d.o.o., Pragersko, SLOVENIJA 72 ZU/24 KARODI d.o.o., Sevnica, SLOVENIJA 72 C/13 KEMA PUCONCI d.o.o., Puconci, SLOVENIJA 72 O/8 KEMOPLAST d.o.o., Šentjur pri Celju, SLOVENIJA 72 LANO CARPETS, Harelbeke, BELGIJA TARKETT, Bačka Palanka, SRBIJA UNILIN, Wielsbeke, BELGIJA WEITZER, Weiz, AVSTRIJA ZU/14 KERBER d.o.o., Medvode, Medvode, SLOVENIJA 73 SOLATUBE GLOBAL MARKETING Inc., Carlsbad, ZDA B/5 KLIMA AS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 73 BK/5 KLIMA CENTER HORIZONT d.o.o., Maribor, SLOVENIJA 73 B/21 KLIMA-SOL STORITVE IN INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 73 WOLF GmbH, Mainburg, NEMČIJA BZ/4 KLIMATIZACIJA ŠTRUBELJ d.o.o., Šmarje - Sap, SLOVENIJA 73 S/17 KLIPS d.o.o., Dramlje, SLOVENIJA 73 C/5 KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka, SLOVENIJA 73 BK/7 KNUT d.o.o., Turjak, SLOVENIJA NIBE AB, Markaryd, ŠVEDSKA S/8 KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o., Polzela, SLOVENIJA 73 D/11 KOGRAD IGEM d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu, SLOVENIJA 74 G/7 KONIK d.o.o., Slovenj Gradec, SLOVENIJA 74 AIRWATEC s.a., Eupen, BELGIJA DIMM NJ, Nijvereiostraat, BELGIJA BK/14 KOOP TRGOVINA d.o.o., Zdole, SLOVENIJA 74 AIRELEC, FRANCIJA CLIMASTAR, ŠPANIJA FLEXEL, VELIKA BRITANIJA O/47 KORAK RAJKO MISJA s.p., Radenci, SLOVENIJA 74 ELEK TRENDS, BELGIJA ENVIROLET, KANADA VENECO, BELGIJA S/16 KORITNIK MATIJA s.p., Domžale, SLOVENIJA 74 A2/1 KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d., Stari trg pri Ložu, SLOVENIJA ROTO FRANK AG, Stuttgart, NEMČIJA BZ/2 KOVINOPLASTIKA ŠTEFAN PAVLINJEK, s.p., Murska Sobota, SLOVENIJA 74 S/7 KOVINSKA GALANTERIJA PEČNIK DARKO PEČNIK s.p., Ajdovščina, SLOVENIJA 74 B/10, PS/1 KOVINTRADE d.d. CELJE, Celje, SLOVENIJA 74 BBT, Wetzlar, NEMČIJA WODTKE, Tübingen, NEMČIJA A1/26 KRAŠKI ZIDAR d.d., Sežana, SLOVENIJA 74 BAUXT, Latisana, ITALIJA C/23 K-TES d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 76 D/40 KURIVO GORICA d.d. NOVA GORICA, Nova Gorica, SLOVENIJA 76 RDB GASTBETON Spa, Pontenure, ITALIJA B/13 KWB, MOČ IN TOPLOTA IZ BIOMASE d.o.o., Žalec, SLOVENIJA Sejem DOM 2011

29 Seznam razstavljalcev po abecedi List of exhibitors by alphabets D/29 LAFARGE CEMENT d.o.o., Trbovlje, SLOVENIJA 76 BK/1 LENTHERM-INVEST d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, SLOVENIJA 76 O/2 LES 3 d.o.o., Prestranek, SLOVENIJA 76 A2/23 LESNA TIP OTIŠKI VRH d.d., Šentjanž pri Dravogradu, SLOVENIJA 76 O/55 LESNI CENTER NOVAK d.o.o., Grosuplje, SLOVENIJA 76 LESNA TIP d.d., Šentjanž pri Dravogradu, SLOVENIJA A/16 LESNINA INŽENIRING d.d., Ljubljana, SLOVENIJA 76 A/11 LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA 76 GENERAL MEMBRANE, ITALIJA GETZNER, AVSTRIJA GRACE, VELIKA BRITANIJA PRINZ, AVSTRIJA TEGOLA CANADESE, ITALIJA TEMA, ITALIJA TENCATE, AVSTRIJA A2/10 LIP BLED, d.o.o., Bled, SLOVENIJA 77 B/16 LIPACOM d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 76 PANASONIC, Tokio, JAPONSKA O/33 LORENLINE d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA 77 O/38 LUDO d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 77 A/4 LUMAR IG d.o.o., Maribor, SLOVENIJA 77 A2/4 M SORA d.d., Žiri, SLOVENIJA 77 A1/2 M TIM, d.o.o., Celje, SLOVENIJA 77 G/28 MAANE INŽENIRING d.o.o., Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA 77 DANFOSS, DANSKA O/23 MAREMICO, d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA 77 O/63a MARINO d.o.o., Šmartno pri Litiji, SLOVENIJA 77 B2/1 MARKO AVGUŠTIN s.p. PEČARSTVO, Komenda, SLOVENIJA 77 A/1 MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o., Limbuš, SLOVENIJA 77 A/1 MARLES PSP d.o.o., Podvelka, SLOVENIJA 77 D/20 MARMOR HOTAVLJE d.d., Gorenja vas, SLOVENIJA 77 O/16 MARSEN, PETERKA MARKO, s.p., Domžale, SLOVENIJA 78 S/3a MASADA d.o.o., Turjak, SLOVENIJA 78 D/17 MASPE S.r.l., Cassola (VI), ITALIJA 78 A1/11 MATJAŽ, d.o.o., PETROVČE, Petrovče, SLOVENIJA 78 HÖRMANN, NEMČIJA AV/3 MB - TECH d.o.o., Ljubljana - Polje, SLOVENIJA 78 O/25 MEBLO A + A NOVA GORICA d.o.o., Nova Gorica, SLOVENIJA 78 O/18 MEBLO JOGI d.o.o. NOVA GORICA, Nova Gorica, SLOVENIJA 78 B/19 MECUM d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 78 AIRWELL FRANCE SAS, Guyancourt, FRANCIJA SIERRA SpA, Isola della Scala, ITALIJA ZEHNDER GmbH, Lahr, NEMČIJA C/17 MELTAL d.o.o., Maribor, SLOVENIJA 78 ISOPAN, Patrica, Verona,, ITALIJA KME, Osnabrück, NEMČIJA G/21 MESEC d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 78 B/25 METALKA ZASTOPSTVA TORNA d.o.o., Ljubljana-Črnuče, SLOVENIJA 78 JAGA, Dipenbeek, BELGIJA STEINBERG, Dusseldorg, NEMČIJA TERMOSHIELD, Berlin, NEMČIJA REDSTONE, Bremen, NEMČIJA A1/16 METAL-PROFIL, d.o.o., Kamnik, SLOVENIJA 79 CAME, Treviso, ITALIJA C/7 METROTILE SEE d.o.o., Žalec, SLOVENIJA 79 O/64a MEŽA d.o.o., Prevalje, SLOVENIJA 79 A2/7 MIK, d.o.o., Vojnik, SLOVENIJA 79 D/6 MIPO d.o.o., Dobova, SLOVENIJA 79 C/3 MIX d.o.o, Ljubljana, SLOVENIJA 79 MODERN ROOFING SYSTEMS, Praga, ČEŠKA ROVERPLASTIK, ITALIJA SEVES, ITALIJA O/70 MIZARSTVO JAUŠOVEC-KRISTJAN JAUŠOVEC s.p., Radenci, SLOVENIJA 79 O/4 MIZARSTVO JEZERŠEK, d.o.o., Gorenja vas, SLOVENIJA 79 O/30 MIZARSTVO KUNC JOŽE s.p., Žiri, SLOVENIJA 79 O/14 MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana, SLOVENIJA 79 A1/9 MIZARSTVO ŠEMRL, FRANCI ŠEMRL s.p., Planina, SLOVENIJA 79 Sejem DOM

30 Seznam razstavljalcev po abecedi List of exhibitors by alphabets O/9 MLINAR - PREDELAVA LESA d.o.o., Žabnica, SLOVENIJA 80 A1/4, ZU/27 MKL SYSTEMS d.o.o., Šenčur, SLOVENIJA 80 LIFT MASTER, NEMČIJA POINT UP, GRČIJA D/32 MONTAŽNA GRADNJA TADEJ ZIMIC s.p., Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA 80 PETER SEPPELE GmbH, Feistritz/Drau, AVSTRIJA C/26 MONTER KOCJAN d.o.o., Mokronog, SLOVENIJA 80 C/10 MONTIM d.o.o., Šentjernej, SLOVENIJA 80 TRIMO d.d., Trebnje, SLOVENIJA A1/8 MONTIS, SAŠO FURMAN s.p., Slovenske Konjice, SLOVENIJA 80 O/62 NEO DOM d.o.o. Novo mesto, Novo mesto, SLOVENIJA 80 S/5 NIVO STROJ-KOVINA, d.o.o., Celje, SLOVENIJA 80 B/14 NIX d.o.o., Semič, SLOVENIJA 80 AV/6 NOVA KBM d.d., Maribor, SLOVENIJA 80 ZU/18 NT GROUP d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 80 A/18 OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana, Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA 80 CREATON, Autenried, NEMČIJA ETERNIT, Vöcklabruck, AVSTRIJA TONDACH, Gletnstäten, AVSTRIJA D/21 OBLAK COMMERCE d.o.o., Logatec, SLOVENIJA 82 D/28 OGM-BI, d.o.o., Vrhnika, SLOVENIJA 82 A1/15 OKNA IN VRATA NAGODE JANEZ NAGODE s.p., Logatec, SLOVENIJA 82 A2/17 OKNA KLI LOGATEC, d.o.o., Logatec, SLOVENIJA 82 D/9 OMBRA d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA 82 O/43 OMEGA GOSPODARSKE STORITVE d.o.o., Gornja Radgona, SLOVENIJA 82 O/29 OPTIM SF, d.o.o., Polhov Gradec, SLOVENIJA 82 S/12 OPTIS d.o.o.,celje, Celje, SLOVENIJA 82 G/2 ORTOPEDICA d.o.o., Maribor, SLOVENIJA 82 A1/36 ORTOSANA d.o.o., TRZIN, Trzin, SLOVENIJA 82 INVACARE, Isny, NEMČIJA A1/16 PALISADA d.o.o., JESENICE, Jesenice, SLOVENIJA 82 G/23 PANPAN d.o.o., Žirovnica, SLOVENIJA 82 G/6 PARNAD d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 83 VORWERK INTERNATIONAL, Wollenau, ŠVICA A2/12 PASARSTVO PIRNAR ROMAN s.p., Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA 83 B2/2 PEČI KERAMIKA, d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA 83 D/25 PETRIČ d.o.o., Ajdovščina, SLOVENIJA 83 O/44 PETROL d.d., Ljubljana, Ljubljana, SLOVENIJA 83 C/29 PIKAT d.o.o., Trzin, SLOVENIJA 83 B2/4 PILREMAG d.o.o., Grosuplje, SLOVENIJA 83 APARICI, Alcora, ŠPANIJA BURGBAD, Greding, NEMČIJA JACOB DELAFON, Pariz, FRANCIJA JEREMIAS, Wasertrudingen, NEMČIJA KORADO, Trebova, ČEŠKA RIHO, Brno, ČEŠKA S/6 PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o., Trzin, SLOVENIJA 83 PIPELIFE, Wr.Neudorf, AVSTRIJA RAINBIRD, Herrenberg-Küppingen, NEMČIJA A1/33 PLANET PLUS, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 83 G/24 PLANETA d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA 83 O/12 PO-ART, MARIJA POZVEK s.p., Škofja Loka, SLOVENIJA 83 POHIŠTVO POTOČNIK, Žabnica, SLOVENIJA ZU/22 POLYFASER AG, Prad am Stilfserjoch, ITALIJA 84 D/37 POS PLASTIKA d.o.o., SODRAŽICA, SLOVENIJA 84 QUINN PLASTICS, IRSKA G/3 POSREDOVANJE GUGI, VLADIMIR DLOUHY s.p., Apače, SLOVENIJA 84 A1/31 PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o., Domžale, SLOVENIJA 84 BLANKE, Bad Iburg, NEMČIJA BOLHOLT, NEMČIJA DEXTÜRA, Bocholt, NEMČIJA FRIEDRICH BLANKE, Bad Iburg, NEMČIJA KONOLD HÄRTSFELDER HOLZINDUSTRIE GmbH, Dischingen-Katzenstein, NEMČIJA KTM, Bocholt, NEMČIJA RUDDA, Heidenreichstein, AVSTRIJA SPRINZ, Ravensburg, NEMČIJA O/19 PREVC, d.o.o., Žabnica, SLOVENIJA 84 ALPLES d.d., Železniki, SLOVENIJA 28 Sejem DOM 2011

31 Seznam razstavljalcev po abecedi List of exhibitors by alphabets Foto: Blaž Zupančič G/33 PRIMOLINE d.o.o., Videm - Dobrepolje, SLOVENIJA 84 D/35 PRIZMA d.o.o., Prebold, SLOVENIJA 84 D/39 PROMOBILE d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 84 A1/20 PROPLAN d.o.o., Dob, SLOVENIJA 84 MARANTEC, NEMČIJA TECKENTRUP GmbH & Co. KG, NEMČIJA 00 O/59 PROTEKTOR d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 85 PHYSIOTHERM, Innsbruck, AVSTRIJA A2/15 PVC NAGODE d.o.o., Postojna, SLOVENIJA 85 BZ/3 R.E.SISTEM d.o.o., Vrhnika, SLOVENIJA 85 REC SOLAR AS, Sandvika, NORVEŠKA SCHEUTEN SOLAR, Venlo, NIZOZEMSKA 00 A1/17, ZU/6 RADOX d.o.o., DOMŽALE, SLOVENIJA 85 G/17 RAFAEL, SONJA ŠTIFTER s.p., Domžale, SLOVENIJA 85 O/48 RAM 2 d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 85 PANASONIC, JAPONSKA B/9 REAM d.o.o., Trzin, SLOVENIJA 85 MITSUBISHI ELECTRIC, Agrate Brianza, ITALIJA THERMOSCREENS, West Midlands, VELIKA BRITANIJA S/3 REMAX d.o.o., Maribor, SLOVENIJA 85 B/17 REMIH INŽENIRING d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 85 ANTRAX, ITALIJA BUDERUS, NEMČIJA TUBES, ITALIJA VAILLANT, NEMČIJA VOGEL & NOOT, AVSTRIJA BK/4 REMTY - R d.o.o., Ljubljana-Dobrunje, SLOVENIJA 85 BRINK, NIZOZEMSKA RHOSS S.P.A, Codroipo (UD), ITALIJA 00 A/8 RIHTER MONTAŽNE GRADNJE d.o.o., Ljubno ob Savinji, SLOVENIJA 85 Sejem DOM

32 Seznam razstavljalcev po abecedi List of exhibitors by alphabets A/5 RIMA d.o.o., Ljubljana - Polje, SLOVENIJA 86 RIMA HIŠE d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA C/4 ROEFIX d.o.o., Grosuplje, SLOVENIJA 86 D/3 ROLETARSTVO BERČAN d.o.o., Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA 86 D/19 ROLETARSTVO MEDLE d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA 86 D/5 ROLETE KOSEC d.o.o., Mengeš, SLOVENIJA 86 AV/1, ZU/3 ROLTEK, d.o.o., Dob, SLOVENIJA 86 ZU/2 ROMAN DEČMAN s.p.,«mp«, Poljčane, SLOVENIJA 86 ZU/9 ROTO d.o.o., Murska Sobota, SLOVENIJA 86 O/57 RUBNER HAUS AG, Kiens (BZ), ITALIJA 86 D/18a RUFBAU d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 87 C/20 SAINT-GOBAIN WEBER TERRANOVA d.o.o., Grosuplje, SLOVENIJA 87 O/58 SALON KOPALNIŠKE OPREME ALEŠ ŠTRUS s.p., Litija, SLOVENIJA 87 DELTA SPA d.o.o., Litija, SLOVENIJA O/64 SANACIJE MERNIK, d.o.o., Slovenska Bistrica, SLOVENIJA 87 B/8 SANITAR d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 87 A2/6 SATLER OKNA IN VRATA d.o.o., Slovenske Konjice, SLOVENIJA 87 D/27 SCHIEDEL, d.o.o., PREBOLD, Prebold, SLOVENIJA 87 B/11 SELTRON d.o.o., Bistrica ob Dravi, SLOVENIJA 87 EDER RAZTEZNA TEHNIKA, SLOVENIJA ROTEX HEATING SYSTEMS GmbH, Güglingen, NEMČIJA D/7 SENČILA RALUX d.o.o., Grgar, SLOVENIJA 87 A1/28 SIBAU d.o.o., Žabnica, SLOVENIJA 88 C/2 SIKA d.o.o., Trzin, SLOVENIJA 87 O/68 SILVAPRODUKT d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 88 D/8 SIMP d.o.o. ŠEMPETER PRI GORICI, Šempeter pri Novi Gorici, SLOVENIJA 88 D/44 SKRIN d.o.o., Tolmin, SLOVENIJA 88 EUROVENT, POLJSKA E/1 SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš, SLOVENIJA 88 D/4 SM SENČILA d.o.o., Logatec, SLOVENIJA 88 BK/2a SMEVT d.o.o., Ljubečna, SLOVENIJA 89 CANAVAC, KANADA A/2 SMREKA d.o.o., Gornji Grad, SLOVENIJA 89 ZU/28 SOJOS d.o.o., Turnišče, SLOVENIJA 89 RADIJATOR INŽENJERING d.o.o., SRBIJA RADIJATOR INŽENJERING d.o.o., SRBIJA RIKUTEC KUNSTOFF TECHNIK GmbH, NEMČIJA D/18 SONAL d.o.o., Maribor, SLOVENIJA 89 B/24 SONNENKRAFT ÖSTEREICH VERTRIEBS GmbH, St. Veit/Glan, AVSTRIJA 89 A2/16 STABIL, POSLOVNI SISTEM KOSTANJEVEC - ZASTOPNIK IN UVOZNIK ZA STABIL - DRAGO KOSTANJEVEC s.p., Maribor, SLOVENIJA 89 GRUPPO DOOR, Pordenone, ITALIJA STABIL BAUELEMENTE GmbH, Gabersdorf, AVSTRIJA D/34 STAVBAR IGM d.o.o., Hoče, SLOVENIJA 89 A1/29 STEKLARSTVO IN ALU KONSTRUKCIJE MARJAN OMANOVIČ s.p., Medvode, SLOVENIJA 89 O/53 STOPNIŠČE VISOČNIK d.o.o., Hoče, SLOVENIJA 89 D/45 STREŠNIKI GOLOB d.o.o., Mirna Peč, SLOVENIJA 90 ZU/5 STROJ - ENERGIJSKA TEHNIKA d.o.o., Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA 90 O/3 STRUCTURING d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA 90 SILVADEC, FRANCIJA A2/5 SUHOMONTAŽNI SISTEMI BKM DUŠAN BEZEK s.p., Semič, SLOVENIJA 90 ZU/13, D/42 SVEA LESNA INDUSTRIJA LITIJA, d.d., Litija, SLOVENIJA 90 BK/21 SYSTEMAIR d.o.o., Maribor, SLOVENIJA 90 O/11 ŠILES d.o.o., Komen, SLOVENIJA 90 A1/18 ŠIŠKO STEKLARSTVO d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA 90 A1/3 ŠTAJERLES TRADE d.o.o., Podgorci, SLOVENIJA 91 GARANT TÜREN UND ZARGEN GmbH, Ichtershausen, NEMČIJA SCHEUCHER, Mettersdorf, AVSTRIJA A1/19 TAKT d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 91 NORMSTAHL GmbH, Moosburg, NEMČIJA O/10 TECA, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 91 ALTRO Limited, VELIKA BRITANIJA AV/4 TEHNIS, d.o.o. Ljubljana, Ljubljana, SLOVENIJA 91 G/4 TEHNOFAN, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 91 O/69 TEHNOUNION ZASTOPSTVA d.o.o., Domžale, SLOVENIJA 91 AKZO NOBEL, NEMČIJA 30 Sejem DOM 2011

33 Seznam razstavljalcev po abecedi List of exhibitors by alphabets A1/24 TEHROL d.o.o., Komenda, SLOVENIJA 91 BK/15 TERMO SHOP d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA 91 B/2 TERMOCENTER d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 91 BUDERUS GmbH, Wetzlar, NEMČIJA DANFOSS, DANSKA INTERCAL, Lage, NEMČIJA MÖHLENHOFF, Salzgitter, NEMČIJA PAW, Hameln, NEMČIJA REMKO GmbH, Lage, NEMČIJA SIEMENS, NEMČIJA TERMO-TEHNIKA, Braslovče, SLOVENIJA ZU/7 TERMOFLOR d.o.o., Logatec, SLOVENIJA 91 B/3 TERMO-TEHNIKA, d.o.o., Braslovče, SLOVENIJA 92 AUSTRIA , Knittelfeld, AVSTRIJA B/1 TERMOTEHNIKA d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA 92 D/36 TERMOTOM d.o.o., Logatec, SLOVENIJA 92 DESIGN COMPOSITE, Mittersill, AVSTRIJA ICOPAL, DANSKA QUINN PLASTICS, IRSKA SABIC IP, Bergen op Zoom, NIZOZEMSKA B/15 TERSUS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 92 BK/23 TILIA d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA 92 CTC, Ljungby, ŠVEDSKA NAU, Moosburg, NEMČIJA REHAU, Rehau, NEMČIJA G/25 TILT d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA 92 A1/30 TIM MACLER, d.o.o., Celje, SLOVENIJA 92 FAKRO, Nowy Sacs, POLJSKA C/27 TIM OPARA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 92 B/22, O/26 TITAN d.d., Kamnik, SLOVENIJA 92 UPONOR GmbH, Hassfurt, NEMČIJA D/12 TLAKOVCI PODLESNIK D.O.O., Maribor, SLOVENIJA 92 A1/1 TOCOM d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana-Črnuče, SLOVENIJA 93 GAROFOLI, Ancona, ITALIJA INOTHERM, Ribnica, SLOVENIJA STABIL, Gabersdorf, AVSTRIJA A/10 TONDACH SLOVENIJA, d.o.o., Križevci pri Ljutomeru, SLOVENIJA 93 O/20 TRGODOM No. 1, d.o.o., Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA 93 PS/3 TRIDOM d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 93 A1/31a TÜRCONTROLSYSTEME GmbH, Lanzenkirchen, AVSTRIJA 93 D/47 URETEK d.o.o., Ivančna Gorica, SLOVENIJA 93 C/14 URSA SLOVENIJA, d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA 93 O/42 VACSI d.o.o., Velenje, SLOVENIJA 93 DRAINVAC, Montreal, KANADA ZU/8 VAILLANT d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 93 VAILLANT GmbH, Remscheid, NEMČIJA A2/22 VAL MARKETING d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 93 BZ/8 VALTIS OGREVANJE d.o.o., Maribor, SLOVENIJA 93 A1/35 VARNOST MARIBOR d.d., Maribor, SLOVENIJA 94 G/32 VAŠ PROFIT d.o.o., Muta, SLOVENIJA 94 A/14 VELUX SLOVENIJA d.o.o., Trzin, SLOVENIJA 94 O/65 VEPLAS, d.d., Velenje, SLOVENIJA 94 ARTWEGER, Bad Ischl, AVSTRIJA B/18 VETO VELETRGOVINA d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA 94 DE DIETRICH, Mertzwiller, FRANCIJA DE LONGHI, Moimaco, ITALIJA RADEL, Moimaco, ITALIJA STIEBEL ELTRON, Wels, AVSTRIJA O/61 VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA 94 B/4 VIESSMANN d.o.o., Maribor, SLOVENIJA 94 VIESSMANN & Co. GmbH, Allendorf - Eden, NEMČIJA D/10 VILANOVA, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 94 S/2 VILINSKI VRT d.o.o., Domžale, SLOVENIJA 94 CENTER ZA ZUNANJO UREDITEV d.o.o., Polšnik, SLOVENIJA D3IKS DAMJAN ŽIČKAR s.p., Višnja Gora, SLOVENIJA FOUR SEASONS ZIMSKI VRTOVI d.o.o., Maribor, SLOVENIJA Sejem DOM

34 Seznam razstavljalcev po abecedi List of exhibitors by alphabets KLJUČAVNIČASRTVO REPOVŠ, IGOR POZNAJELŠEK s.p., Polšnik, SLOVENIJA MIZARSTAVO KOS, JOŽE KOS s.p., Polšnik, SLOVENIJA MODER ZMAGO s.p., Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA OBLAK COMMERCE d.o.o., Logatec, SLOVENIJA REMAX d.o.o., Maribor, SLOVENIJA SEMMELROCK TLAKOVCI d.o.o., Ormož, SLOVENIJA STEKLARSTVO VIDMAR, VIDMAR MIRAN s.p., Novo mesto, SLOVENIJA UMETNO KOVAŠTVO BRUNO KALČIČ s.p., Blejska Dobrava, SLOVENIJA VRTNARSKE STORITVE MIJA ŠTRUKELJ s.p., Domžale, SLOVENIJA B/12 VITANEST d.o.o., Nova Gorica, SLOVENIJA 95 DAIKIN, BELGIJA MITSUBISHI ELECTRIC, TAJSKA TOSHIBA, TAJSKA O/28 VIVAL d.o.o., Vrhnika, SLOVENIJA 95 A1/34 VLOM, PROIZVODNJA PROTIVLOMNIH VRAT, d.o.o., Škofljica, SLOVENIJA 95 O/7 VOGART d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA 95 A1/12 VON, LJUBLJANA, d.o.o., Škofljica, SLOVENIJA 95 CRAWFORD, Malmö, ŠVEDSKA A2/21 VOVKO d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA 96 BARAUSSE, Monticello, ITALIJA DIECKMANN, Iserlohn, NEMČIJA GARDESA, Cartemaggiere, ITALIJA ISEO, Pisogne, ITALIJA KABA, Rümlang, ŠVICA KABA, Herzogenburg, AVSTRIJA ROSSETTI, Casto, ITALIJA SILVELOX, Castelonuovo, ITALIJA S/4 VRT A.R.T. TADEJ STRAŽAR s.p., Domžale, SLOVENIJA 96 PEČARSTVO AVBELJ FRANCI s.p., Lukovica, SLOVENIJA S/1 VRTNA KLINIKA, LEONIDA OBERSKI s.p., Rogaška Slatina, SLOVENIJA 96 G/34 VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, d.v.z., Ljubljana, SLOVENIJA 96 BK/18 WEISHAUPT d.o.o., Celje, SLOVENIJA 96 D/23 WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ d.d., Ormož, SLOVENIJA 96 SEMMELROCK TLAKOVCI d.o.o., SLOVENIJA O/52 WIGO-HAUS Vertriebsges.m.b.H, Klagenfurt, AVSTRIJA 97 BK/24 WVTERM d.o.o., Maribor, SLOVENIJA 97 C/19 XELLA POROBETON SI, d.o.o., Kisovec, SLOVENIJA 97 BK/19 ZABRET, d.o.o., Kranj, SLOVENIJA 97 REDWELL GmbH, Hartberg, AVSTRIJA ZU/10 ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU KOSEC PETER ML. s.p., Mengeš, SLOVENIJA 97 AV/6 ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Maribor, SLOVENIJA 97 AV/5 ZAVAROVALNICA TILIA d.d. NOVO MESTO, Novo mesto, SLOVENIJA 97 AV/2 ZAVOD BIG, LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA 97 Si.Natura, Novo mesto, SLOVENIJA S/11 ZELENI - SISTEMI d.o.o., Sežana, SLOVENIJA 97 ARRIGONI SPA, ITALIJA HUNTER INDUSTRIES INC, San Marcos California, ZDA IRRITEC & SIPLAST, ITALIJA PEDROLLO SPA, ITALIJA TECNIDRO SRL, ITALIJA TECNOMA EXEL, FRANCIJA G/12 ZEPTER SLOVENICA d.o.o. SLOVENJ GRADEC, Slovenj Gradec, SLOVENIJA 97 A1/10 ZGONEC d.o.o., Komenda, SLOVENIJA 98 D/26 ZORA DOMŽALE z.o.o., Mengeš, SLOVENIJA 98 ENKE, NEMČIJA ERLUS, NEMČIJA ISOLA, NORVEŠKA NEXE, HRVAŠKA ZU/12 ZUPAN STANISLAV s.p. GLEDALIŠKA KAVARNA MARIBOR, Maribor, SLOVENIJA 98 D/14, PS/2 ŽIHER d.o.o., Gorišnica, SLOVENIJA 98 TILO GmbH, Lohnsburg, AVSTRIJA 32 Sejem DOM 2011

35 Foto: Blaž Zupančič Sejem DOM

36 Seznam zastopanih podjetij po abecedi List of represented companies SEZNAM ZASTOPANIH PODJETIJ LIST OF REPRESENTED COMPANIES AV/9 ADAM BERČIČ s.p., Poljane, SLOVENIJA (GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE) O/49 AERTECNICA S.p.a., Cesena, ITALIJA (ARHITEKTA - IVAN ŠROT s.p.) BK/14 AIRELEC, FRANCIJA (KOOP TRGOVINA d.o.o.) G/7 AIRWATEC s.a., Eupen, BELGIJA (KONIK d.o.o.) B/19 AIRWELL FRANCE SAS, Guyancourt, FRANCIJA (MECUM d.o.o.) O/69 AKZO NOBEL, NEMČIJA (TEHNOUNION ZASTOPSTVA d.o.o.) O/54 ALFA CERAMICA, Roteglia, ITALIJA (EXTRA-FORM TRGOVINA JURIJ SALAMON s.p.) AV/9 ALMIR ČATIČ s.p., Radovljica, SLOVENIJA (GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE) O/19 ALPLES d.d., Železniki, SLOVENIJA (PREVC, d.o.o.) O/10 ALTRO Limited, VELIKA BRITANIJA (TECA d.o.o.) G/13 AMT, BELGIJA (DUOPOL d.o.o.) B/17 ANTRAX, ITALIJA (REMIH INŽENIRING d.o.o.) B2/4 APARICI, Alcora, ŠPANIJA (PILREMAG d.o.o. ) C/9 ARGETON GmbH, Hannover, NEMČIJA (HROVAT UB d.o.o.) C/9 ARGETON GmbH, Staubing, NEMČIJA (HROVAT UB d.o.o.) S/11 ARRIGONI SPA, ITALIJA (ZELENI - SISTEMI d.o.o.) O/65 ARTWEGER, Bad Ischl, AVSTRIJA (VEPLAS, d.d.) AV/9 ASKAZ d.o.o., Kamna Gorica, SLOVENIJA (GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE) B/23 ATLAS, Celje, SLOVENIJA (ATLAS TRADING, d.o.o.) BK/16 ATMOS, ČEŠKA (ETIKS, d.o.o.) B/3 AUSTRIA , Knittelfeld, AVSTRIJA (TERMO-TEHNIKA, d.o.o.) BK/11 AUSTROFLAMM, AVSTRIJA (GOLOB PEČARSTVO GOLOB IGNAC S.P.) O/54 AZTECA CERAMICA, Castellon, ŠPANIJA (EXTRA-FORM TRGOVINA JURIJ SALAMON s.p.) A2/21 BARAUSSE, Monticello, ITALIJA (VOVKO d.o.o.) A1/26 BAUXT, Latisana, ITALIJA (KRAŠKI ZIDAR d.d.) B/10 BBT, Wetzlar, NEMČIJA (KOVINTRADE d.d. CELJE) S/13 BENINCA Spa, Sandrigo, ITALIJA (G.OGRINC d.o.o.) O/50 BERGMANN GRUPPE, NEMČIJA (EKOKULT d.o.o.) AV/9 BERNARD ANTON s.p., Podbrezje, SLOVENIJA (GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE) O/50 BG GRASPOINTNER GmbH & Co KG, Oberwang, AVSTRIJA (EKOKULT d.o.o.) O/54 BORJA, Castellon, ŠPANIJA (EXTRA-FORM TRGOVINA JURIJ SALAMON s.p.) BK/4 BRINK, NIZOZEMSKA (REMTY - R d.o.o.) B/17 BUDERUS, NEMČIJA (REMIH INŽENIRING d.o.o.) B/2 BUDERUS GmbH, Wetzlar, NEMČIJA (TERMOCENTER d.o.o.) B2/4 BURGBAD, Greding, NEMČIJA (PILREMAG d.o.o. ) B2/5 BUSCHBECK GmbH, Waldbröl, NEMČIJA (FLAMME-RIHTARŠIČ k.d.) A1/16 CAME, Treviso, ITALIJA (METAL-PROFIL, d.o.o.) BK/2a CANAVAC, KANADA (SMEVT d.o.o.) S/2 CENTER ZA ZUNANJO UREDITEV d.o.o., Polšnik, SLOVENIJA (VILINSKI VRT d.o.o.) BZ/7 CERAM PIV, Asolo, ITALIJA (HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO) O/54 CERSANIT, Kielce, POLJSKA (EXTRA-FORM TRGOVINA JURIJ SALAMON s.p.) BK/22 CHEMINÉES DE CHAZELLES, Chazelles, FRANCIJA (CREINA d.d. KRANJ) BK/14 CLIMASTAR, ŠPANIJA (KOOP TRGOVINA d.o.o.) D/15 CONCORSO CAVATORI PORFIDO, Trento, ITALIJA (BANDELLI d.o.o.) A1/25 CONTROL 4, ZDA (EDICOM, d.o.o.) O/54 COTTO MANETTI, Firenze, ITALIJA (EXTRA-FORM TRGOVINA JURIJ SALAMON s.p.) A1/12 CRAWFORD, Malmö, ŠVEDSKA (VON, LJUBLJANA, d.o.o.) A/18 CREATON, Autenried, NEMČIJA (OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana) D/16 CREATON, NEMČIJA (BURJA d.o.o.) BK/23 CTC, Ljungby, ŠVEDSKA (TILIA d.o.o.) B/12 DAIKIN, BELGIJA (VITANEST d.o.o.) G/20 DAKOTA AG, Zürich, ŠVICA (JEKLO IMEX, d.o.o., Radovljica) B/2 DANFOSS, DANSKA (TERMOCENTER d.o.o.) G/28 DANFOSS, DANSKA (MAANE INŽENIRING d.o.o.) B/18 DE DIETRICH, Mertzwiller, FRANCIJA (VETO VELETRGOVINA d.o.o.) B/18 DE LONGHI, Moimaco, ITALIJA (VETO VELETRGOVINA d.o.o.) ZU/17 DELPHIN-WS, Hamburg, NEMČIJA (EKORIM MIRKO RIBIČ s.p.) O/58 DELTA SPA d.o.o., Litija, SLOVENIJA (SALON KOPALNIŠKE OPREME ALEŠ ŠTRUS s.p.) D/36 DESIGN COMPOSITE, Mittersill, AVSTRIJA (TERMOTOM d.o.o.) BK/10 DEVI DANFOSS, Veljle, DANSKA (ETIK d.o.o.) A1/31 DEXTÜRA, Bocholt, NEMČIJA (PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o.) A2/21 DIECKMANN, Iserlohn, NEMČIJA (VOVKO d.o.o.) G/7 DIMM NJ, Nijvereiostraat, BELGIJA (KONIK d.o.o.) 34 Sejem DOM 2011

37 Seznam zastopanih podjetij po abecedi List of represented companies BZ/10 DIMPLEX NORTH AMERICA Ltd., Cambridge, KANADA (EXIMMA INŽENIRING d.o.o.) O/42 DRAINVAC, Montreal, KANADA (VACSI d.o.o.) O/40 DREXEL UND WEISSE ENERGIEEFFIZIENTE HAUSTECHNIKSYS, Wolfurt, AVSTRIJA (EKOAKTIV d.o.o.) S/2 D3IKS DAMJAN ŽIČKAR s.p., Višnja Gora, SLOVENIJA (VILINSKI VRT d.o.o.) B/11 EDER RAZTEZNA TEHNIKA, SLOVENIJA (SELTRON d.o.o.) O/45 EKO GEA, Celje, SLOVENIJA (APLAST d.o.o. a) O/47 ELEK TRENDS, BELGIJA (KORAK RAJKO MISJA s.p.) AV/9 ELEKTRO-TERMO STORITVE PODOBNIK ANTON PODOBNIK s.p, Lesce, SLOVENIJA (GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE) D/26 ENKE, NEMČIJA (ZORA DOMŽALE z.o.o.) B/6 ENSOL, POLJSKA (DINES ITS d.o.o.) O/47 ENVIROLET, KANADA (KORAK RAJKO MISJA s.p.) D/26 ERLUS, NEMČIJA (ZORA DOMŽALE z.o.o.) A/18 ETERNIT, Vöcklabruck, AVSTRIJA (OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana) D/44 EUROVENT, POLJSKA (SKRIN d.o.o.) B/20 EVERGREEN SOLAR, ZDA (GENERA d.o.o.) BK/16 EXTRAFLAME, ITALIJA (ETIKS, d.o.o.) A1/30 FAKRO, Nowy Sacs, POLJSKA (TIM MACLER, d.o.o.) G/13 FLAMCO, NIZOZEMSKA (DUOPOL d.o.o.) BK/14 FLEXEL, VELIKA BRITANIJA (KOOP TRGOVINA d.o.o.) S/2 FOUR SEASONS ZIMSKI VRTOVI d.o.o., Maribor, SLOVENIJA (VILINSKI VRT d.o.o.) BK/8 FRANCE TURBO, Bourg les Valence, FRANCIJA (FRANCE T d.o.o.) A1/31 FRIEDRICH BLANKE, Bad Iburg, NEMČIJA (PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o.) BK/13 FRÖLING, Grieskirchen, AVSTRIJA (BIOMASA d.o.o.) O/50 FRUHWALD, AVSTRIJA (EKOKULT d.o.o.) B/6 FUJITSU GENERAL, JAPONSKA (DINES ITS d.o.o.) A1/3 GARANT TÜREN UND ZARGEN GmbH, Ichtershausen, NEMČIJA (ŠTAJERLES TRADE d.o.o.) A2/21 GARDESA, Cartemaggiere, ITALIJA (VOVKO d.o.o.) A1/1 GAROFOLI, Ancona, ITALIJA (TOCOM d.o.o.) A/11 GENERAL MEMBRANE, ITALIJA (LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA) BZ/6 GEO-TEC, Špital, AVSTRIJA (AGNI d.o.o.) A/11 GETZNER, AVSTRIJA (LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA) A/11 GRACE, VELIKA BRITANIJA (LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA) BZ/1 GRAF OTTO GmbH, Teningen, NEMČIJA (ARMEX ARMATURE d.o.o.) B/23 GREE ELECTRIC APPLIANCES INC, Zhuhai, KITAJSKA (ATLAS TRADING, d.o.o.) BK/9 GREENLAND SYSTEMS, Melbourne, AVSTRALIJA (BIO PLANET d.o.o.) A2/16 GRUPPO DOOR, Pordenone, ITALIJA (STABIL, POSLOVNI SISTEM KOSTANJEVEC - ZA) S/9 GUARDI, Möllersdorf, AVSTRIJA (ALU OGRAJE TRGOVINA IN STORITVE ELŠNIK L) O/41 GUNTAMATIC, Bruck, AVSTRIJA (ESO INŽENIRING, d.o.o.) C/15 GUTTA WERKE AG, ŠVICA (ATC GUTTA d.o.o.) A1/14 GUTTOMAT, Güssing, AVSTRIJA (ADUT M-5 d.o.o. LJUBLJANA) G/29 GZT INŽENIRING d.o.o., Dol pri Hrastniku, SLOVENIJA (GZT INVEST d.o.o.) B2/5 HARK GmbH, Duisburg, NEMČIJA (FLAMME-RIHTARŠIČ k.d.) BK/17 HARREITHER GmbH, Gaflenz, AVSTRIJA (HARREITHER, d.o.o.) BK/3 HEI SOLAR LIGHT GmbH, Dunaj, AVSTRIJA (EKOVIT d.o.o.) BZ/12 HELIOS, NEMČIJA (AGREGAT d.o.o.) BZ/11 HERZ, Pinkafeld, AVSTRIJA (ARTIM d.o.o.) BK/12 HITACHI, JAPONSKA (ENERGO OPTIMA, d.o.o.) A/21 HONKARAKENNE OYJ, Järvenpää, FINSKA (HORIZONT DOM d.o.o.) A1/11 HÖRMANN, NEMČIJA (MATJAŽ, d.o.o., PETROVČE) AV/9 HUMKO d.o.o. Bled, Bled, SLOVENIJA (GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE) S/11 HUNTER INDUSTRIES INC, San Marcos California, ZDA (ZELENI - SISTEMI d.o.o.) D/36 ICOPAL, DANSKA (TERMOTOM d.o.o.) G/20 I-ECO d.o.o., Kranj, SLOVENIJA (JEKLO IMEX, d.o.o., Radovljica) O/72 IGV GROUP, Milano, ITALIJA (ERDU d.o.o.) D/43 INDELEC, Douai, FRANCIJA (DRUŽINA STVARNIK RAUTER d.o.o.) A1/1 INOTHERM, Ribnica, SLOVENIJA (TOCOM d.o.o.) B/2 INTERCAL, Lage, NEMČIJA (TERMOCENTER d.o.o.) O/50 INTEWA, NEMČIJA (EKOKULT d.o.o.) A1/36 INVACARE, Isny, NEMČIJA (ORTOSANA d.o.o., TRZIN) AV/9 IPG BOŠTJAN KRANJC s.p., Lesce, SLOVENIJA (GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE) S/11 IRRITEC & SIPLAST, ITALIJA (ZELENI - SISTEMI d.o.o.) O/39 ISEA GROUP, Milano, ITALIJA (2PR d.o.o.) Sejem DOM

38 Seznam zastopanih podjetij po abecedi List of represented companies A2/21 ISEO, Pisogne, ITALIJA (VOVKO d.o.o.) D/26 ISOLA, NORVEŠKA (ZORA DOMŽALE z.o.o.) C/17 ISOPAN, Patrica, Verona, ITALIJA (MELTAL d.o.o.) D/33 ISOSYSTEM, Treviso, ITALIJA (GRAMINT d.o.o.) B2/4 JACOB DELAFON, Pariz, FRANCIJA (PILREMAG d.o.o. ) B/25 JAGA, Dipenbeek, BELGIJA (METALKA ZASTOPSTVA TORNA d.o.o.) B2/4 JEREMIAS, Wasertrudingen, NEMČIJA (PILREMAG d.o.o. ) B2/5 JEREMIAS GmbH, Wassertrüdingen, NEMČIJA (FLAMME-RIHTARŠIČ k.d.) ZU/25 JURA, ŠVICA (AALT d.o.o.) A2/21 KABA, Herzogenburg, AVSTRIJA (VOVKO d.o.o.) D/16 KAPRIOL, ITALIJA (BURJA d.o.o.) S/2 KLJUČAVNIČASRTVO REPOVŠ, IGOR POZNAJELŠEK s.p., Polšnik, SLOVENIJA (VILINSKI VRT d.o.o.) C/9 KLÖBER GmbH&Co.KG, Ennepetal, NEMČIJA (HROVAT UB d.o.o.) D/30 KM BETA, Hodonin, ČEŠKA (GEOPIPE, d.o.o.) C/17 KME, Osnabrück, NEMČIJA (MELTAL d.o.o.) A1/31 KONOLD HÄRTSFELDER HOLZINDUSTRIE GmbH, Dischingen-Katzenstein, NEMČIJA (PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o.) B2/4 KORADO, Trebova, ČEŠKA (PILREMAG d.o.o. ) A1/31 KTM, Bocholt, NEMČIJA (PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o.) AV/8 KWINTET GROUP, Boras, ŠVEDSKA (FRISTADS d.o.o.) BK/16 LA NORDICA, ITALIJA (ETIKS, d.o.o.) O/54 LA PLATERA, Castellon, ŠPANIJA (EXTRA-FORM TRGOVINA JURIJ SALAMON s.p.) O/34 LAMINOX, Sarnano, ITALIJA (E.E.A. MEDVED DANIJEL s.p.) O/8 LANO CARPETS, Harelbeke, BELGIJA (KEMOPLAST d.o.o.) O/55 LESNA TIP d.d., Šentjanž pri Dravogradu, SLOVENIJA (LESNI CENTER NOVAK d.o.o.) BK/2 LG, Dunaj, AVSTRIJA (EURO KLIMATIZACIJA, d. o. o.) A1/4 LIFT MASTER, NEMČIJA (MKL SYSTEMS, d.o.o.) D/48 LINZMEIER, Riedlingen, NEMČIJA (ALPCOLOR, ŠKOFJA LOKA, d.o.o.) A/17 LUVATA, Pori, FINSKA (FILLI STAHL d.o.o.) A1/20 MARANTEC, NEMČIJA (PROPLAN d.o.o.) O/32 MEISTER, Rüthen, NEMČIJA (EXPERT! d.o.o.) B/9 MITSUBISHI ELECTRIC, Agrate Brianza, ITALIJA (REAM d.o.o.) B/12 MITSUBISHI ELECTRIC, TAJSKA (VITANEST d.o.o.) S/2 MIZARSTAVO KOS, JOŽE KOS s.p., Polšnik, SLOVENIJA (VILINSKI VRT d.o.o.) AV/9 MIZARSTVO JOGI MARKO JANJUŠEVIČ s.p., Bled, SLOVENIJA (GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE) S/2 MODER ZMAGO s.p., Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA (VILINSKI VRT d.o.o.) S/3 MODER ZMAGO s.p., Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA (D3IKS - DAMJAN ŽIČKAR S.P.) C/3 MODERN ROOFING SYSTEMS, Praga, ČEŠKA (MIX d.o.o.) B/2 MÖHLENHOFF, Salzgitter, NEMČIJA (TERMOCENTER d.o.o.) O/39 MULFESYSTEM, Porto Recenati, ITALIJA (2PR d.o.o.) BK/23 NAU, Moosburg, NEMČIJA (TILIA d.o.o.) C/8 NELSKAMP GmbH, Schermbeck, NEMČIJA (ARETTA d.o.o.) AV/9 NERMIN MAHMUTOVIČ s.p., Bled, SLOVENIJA (GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE) D/26 NEXE, HRVAŠKA (ZORA DOMŽALE z.o.o.) BK/7 NIBE AB, Markaryd, ŠVEDSKA (KNUT d.o.o.) A1/19 NORMSTAHL GmbH, Moosburg, NEMČIJA (TAKT d.o.o.) S/2 OBLAK COMMERCE d.o.o., Logatec, SLOVENIJA (VILINSKI VRT d.o.o.) G/13 OCEANIC, BELGIJA (DUOPOL d.o.o.) B/20 OCHSNER, Linz, AVSTRIJA (GENERA d.o.o.) ZU/16 PALAZZETTI S.p.a, ITALIJA (IMAG d.o.o.) O/48 PANASONIC, JAPONSKA (RAM 2 d.o.o.) B/20 PANASONIC, ZDA (GENERA d.o.o.) B/16 PANASONIC, Tokio, JAPONSKA (LIPACOM d.o.o.) B/2 PAW, Hameln, NEMČIJA (TERMOCENTER d.o.o.) S/4 PEČARSTVO AVBELJ FRANCI s.p., Lukovica, SLOVENIJA (VRT A.R.T. TADEJ STRAŽAR s.p.) S/11 PEDROLLO SPA, ITALIJA (ZELENI - SISTEMI d.o.o.) D/32 PETER SEPPELE GmbH, Feistritz/Drau, AVSTRIJA (MONTAŽNA GRADNJA TADEJ ZIMIC s.p.) O/59 PHYSIOTHERM, Innsbruck, AVSTRIJA (PROTEKTOR d.o.o.) D/15 PIETRA VERA, Broscia, ITALIJA (BANDELLI d.o.o.) O/54 PIETRE D ARREDO, Gubbio, ITALIJA (EXTRA-FORM TRGOVINA JURIJ SALAMON s.p.) S/6 PIPELIFE, Wr.Neudorf, AVSTRIJA (PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o.) O/37 PIRNAR d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA (KAMNOSEŠTVO PLUT ROBERT PLUT s.p.) O/12 POHIŠTVO POTOČNIK, Žabnica, SLOVENIJA (PO-ART, MARIJA POZVEK s.p.) A1/4 POINT UP, GRČIJA (MKL SYSTEMS, d.o.o.) AV/9 POZNIK - BORIČ JOŽE s.p., Radovljica, SLOVENIJA (GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE) A/17 PREFA ALUMINIUMPRODUKTE GmbH, Marktl/Lilienfeld, AVSTRIJA (FILLI STAHL d.o.o.) 36 Sejem DOM 2011

39 Seznam zastopanih podjetij po abecedi List of represented companies S/14 PRETTITI S.p.a., Torino, ITALIJA (GOMBAČ d.o.o.) A/11 PRINZ, AVSTRIJA (LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA) O/50 PURATOR GmbH, Dunaj, AVSTRIJA (EKOKULT d.o.o.) D/37 QUINN PLASTICS, IRSKA (POS PLASTIKA d.o.o.) D/36 QUINN PLASTICS, IRSKA (TERMOTOM d.o.o.) B/18 RADEL, Moimaco, ITALIJA (VETO VELETRGOVINA d.o.o.) ZU/28 RADIJATOR INŽENJERING d.o.o., SRBIJA (SOJOS d.o.o.) S/6 RAINBIRD, Herrenberg-Küppingen, NEMČIJA (PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o.) D/40 RDB GASTBETON Spa, Pontenure, ITALIJA (KURIVO GORICA d.d. NOVA GORICA) BZ/3 REC SOLAR AS, Sandvika, NORVEŠKA (R.E.SISTEM d.o.o.) O/64A REDSTONE, Bremen, NEMČIJA (MEŽA d.o.o.) BK/19 REDWELL GmbH, Hartberg, AVSTRIJA (ZABRET, d.o.o.) A1/23 REHAU, NEMČIJA (GVT d.o.o.) BK/23 REHAU, Rehau, NEMČIJA (TILIA d.o.o.) A2/18 REHAU, Rehau, NEMČIJA (ALUKOMEN HOLDING d.d.) S/2 REMAX d.o.o., Maribor, SLOVENIJA (VILINSKI VRT d.o.o.) B/2 REMKO GmbH, Lage, NEMČIJA (TERMOCENTER d.o.o.) B2/4 RIHO, Brno, ČEŠKA (PILREMAG d.o.o. ) BZ/6 RIKA, Micheldorf, AVSTRIJA (AGNI d.o.o.) ZU/28 RIKUTEC KUNSTOFF TECHNIK GmbH, NEMČIJA (SOJOS d.o.o.) D/33 RIWEGA, Bolzano, ITALIJA (GRAMINT d.o.o.) D/33 ROOFROX, Milano, ITALIJA (GRAMINT d.o.o.) C/22 ROSER CO. ltd, Kyongsan city, KOREJA, REPUBLIKA (ARTIMEX d.o.o.) A2/21 ROSSETTI, Casto, ITALIJA (VOVKO d.o.o.) B/11 ROTEX HEATING SYSTEMS GmbH, Güglingen, NEMČIJA (SELTRON d.o.o.) A2/1 ROTO FRANK AG, Stuttgart, NEMČIJA (KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d.) C/3 ROVERPLASTIK, ITALIJA (MIX d.o.o.) A1/31 RUDDA, Heidenreichstein, AVSTRIJA (PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o.) D/36 SABIC IP, Bergen op Zoom, NIZOZEMSKA (TERMOTOM d.o.o.) AV/8 SAEKKO INDUSTRI, Aabenraa, DANSKA (FRISTADS d.o.o.) D/15 SAN MARCO, Noale, ITALIJA (BANDELLI d.o.o.) O/40 SANO ERDWÄRMESYSTEME, Schleissheim, AVSTRIJA (EKOAKTIV d.o.o.) A1/3 SCHEUCHER, Mettersdorf, AVSTRIJA (ŠTAJERLES TRADE d.o.o.) BZ/3 SCHEUTEN SOLAR, Venlo, NIZOZEMSKA (R.E.SISTEM d.o.o.) A2/18 SCHUCO, Bielefeld, NEMČIJA (ALUKOMEN HOLDING d.d.) S/2 SEMMELROCK TLAKOVCI d.o.o., Ormož, SLOVENIJA (VILINSKI VRT d.o.o.) D/23 SEMMELROCK TLAKOVCI d.o.o., SLOVENIJA (WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ d.d.) ZU/17 SEPARETT AB, Bredaryd, ŠVEDSKA (EKORIM MIRKO RIBIČ s.p.) C/3 SEVES, ITALIJA (MIX d.o.o.) B/20 SHARP, Osaka, JAPONSKA (GENERA d.o.o.) B/2 SIEMENS, NEMČIJA (TERMOCENTER d.o.o.) B/19 SIERRA SpA, Isola della Scala, ITALIJA (MECUM d.o.o.) O/3 SILVADEC, FRANCIJA (STRUCTURING d.o.o.) A2/21 SILVELOX, Castelonuovo, ITALIJA (VOVKO d.o.o.) AV/2 Si.Natura, Novo mesto, SLOVENIJA (ZAVOD BIG, LJUBLJANA) B/20 SINCLAR, Brno, ČEŠKA (GENERA d.o.o.) D/38 SLK INOVACIJE d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA (INPRO 22 d.o.o.) BK/12 SOFATH, FRANCIJA (ENERGO OPTIMA, d.o.o.) BZ/11 SOLARFOCUS, Steyer, AVSTRIJA (ARTIM d.o.o.) ZU/14 SOLATUBE GLOBAL MARKETING Inc., Carlsbad, ZDA (KERBER d.o.o., Medvode) B/20 SOLYNDRA, ZDA (GENERA d.o.o.) BZ/7 SPARTHERM, Melle, NEMČIJA (HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO) A1/31 SPRINZ, Ravensburg, NEMČIJA (PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o.) AV/9 SR TIM, EVGEN REKAR s.p., Kranj, SLOVENIJA (GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE) A1/1 STABIL, Gabersdorf, AVSTRIJA (TOCOM d.o.o.) A2/16 STABIL BAUELEMENTE GmbH, Gabersdorf, AVSTRIJA (STABIL, POSLOVNI SISTEM KOSTANJEVEC - ZA) C/22 STEICO AG, Feldkirchen, NEMČIJA (ARTIMEX d.o.o.) B/25 STEINBERG, Dusseldorg, NEMČIJA (METALKA ZASTOPSTVA TORNA d.o.o.) S/2 STEKLARSTVO VIDMAR, VIDMAR MIRAN s.p., Novo mesto, SLOVENIJA (VILINSKI VRT d.o.o.) B/18 STIEBEL ELTRON, Wels, AVSTRIJA (VETO VELETRGOVINA d.o.o.) D/16 STROHER, NEMČIJA (BURJA d.o.o.) O/6 STUFEX, Beluno, ITALIJA (HOTENJKA d.o.o.) O/8 TARKETT, Bačka Palanka, SRBIJA (KEMOPLAST d.o.o.) A1/20 TECKENTRUP GmbH & Co. KG, NEMČIJA (PROPLAN d.o.o.) S/11 TECNIDRO SRL, ITALIJA (ZELENI - SISTEMI d.o.o.) Sejem DOM

40 Seznam zastopanih podjetij po abecedi List of represented companies S/11 TECNOMA EXEL, FRANCIJA (ZELENI - SISTEMI d.o.o.) A/11 TEGOLA CANADESE, ITALIJA (LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA) A/11 TEMA, ITALIJA (LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA) A/11 TENCATE, AVSTRIJA (LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA) B/2 TERMO-TEHNIKA, Braslovče, SLOVENIJA (TERMOCENTER d.o.o.) BK/3 TERMOTEHNIKA d.o.o., Braslovče, SLOVENIJA (EKOVIT d.o.o.) B/23 THERMIA, Arvika, ŠVEDSKA (ATLAS TRADING, d.o.o.) B/9 THERMOSCREENS, West Midlands, VELIKA BRITANIJA (REAM d.o.o.) O/64A TERMOSHIELD, Berlin, NEMČIJA (MEŽA d.o.o.) BK/16 THERMOSOLAR, SLOVAŠKA (ETIKS, d.o.o.) D/14 TILO GmbH, Lohnsburg, AVSTRIJA (ŽIHER d.o.o.) BK/16 TIM SISTEM, SRBIJA (ETIKS, d.o.o.) A/18 TONDACH, Gletnstäten, AVSTRIJA (OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana) O/34 TONON FORTY, Odezo, ITALIJA (E.E.A. MEDVED DANIJEL s.p.) B/12 TOSHIBA, TAJSKA (VITANEST d.o.o.) O/32 TRAPA BODEN, Traunkirchen, AVSTRIJA (EXPERT! d.o.o.) C/10 TRIMO d.d., Trebnje, SLOVENIJA (MONTIM d.o.o.) B/17 TUBES, ITALIJA (REMIH INŽENIRING d.o.o.) A/21 TULIKIVI, FINSKA (HORIZONT DOM d.o.o.) S/2 UMETNO KOVAŠTVO BRUNO KALČIČ s.p., Blejska Dobrava, SLOVENIJA (VILINSKI VRT d.o.o.) O/8 UNILIN, Wielsbeke, BELGIJA (KEMOPLAST d.o.o.) B/22 UPONOR GmbH, Hassfurt, NEMČIJA (TITAN d.d.) O/67 UTB GmbH, Seybothenreuth, NEMČIJA (AQUA TEHNIKA MARIBOR d.o.o.) B/17 VAILLANT, NEMČIJA (REMIH INŽENIRING d.o.o.) ZU/8 VAILLANT GmbH, Remscheid, NEMČIJA (VAILLANT d.o.o.) O/47 VENECO, BELGIJA (KORAK RAJKO MISJA s.p.) BK/16 VIADRUS, ČEŠKA (ETIKS, d.o.o.) B/4 VIESSMANN & Co. GmbH, Allendorf - Eden, NEMČIJA (VIESSMANN d.o.o.) A/17 VMZINC, Dunaj, AVSTRIJA (FILLI STAHL d.o.o.) B/17 VOGEL & NOOT, AVSTRIJA (REMIH INŽENIRING d.o.o.) BZ/12 VORTICE, ITALIJA (AGREGAT d.o.o.) G/6 VORWERK INTERNATIONAL, Wollenau, ŠVICA (PARNAD d.o.o.) S/2 VRTNARSKE STORITVE MIJA ŠTRUKELJ s.p., Domžale, SLOVENIJA (VILINSKI VRT d.o.o.) O/41 WAGNER&Co, Cölbe, NEMČIJA (ESO INŽENIRING, d.o.o.) O/8 WEITZER, Weiz, AVSTRIJA (KEMOPLAST d.o.o.) O/32 WEITZER PARKETT, Weiz, AVSTRIJA (EXPERT! d.o.o.) B/10 WODTKE, Tübingen, NEMČIJA (KOVINTRADE d.d. CELJE) BZ/7 WOK, Walbersdorf, AVSTRIJA (HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO) B/21 WOLF GmbH, Mainburg, NEMČIJA (KLIMA-SOL STORITVE IN INŽENIRING, d.o.o.) O/45 ZAGOŽEN d.o.o., Žalec, SLOVENIJA (APLAST d.o.o.) B/19 ZEHNDER GmbH, Lahr, NEMČIJA (MECUM d.o.o.) photo Urbano pleme Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, SI Ljubljana, Slovenia Sejem DOM 2011

41 Telefonija Prenosni računalniki Kuhinje Javne dražbe Gospodinjski aparati Igrače Bolha d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana Stanovanja Igralne konzole Nepremičnine Avtomobili Rekreacija Novogradnje Pnevmatike Dnevne sobe Otroška oprema GSM aparati Hiše Igre Šport Bolha.com Odskocna deska v svet spletnega nakupovanja! Vsak dan več kot: oglasov spletnih trgovin dnevnih obiskov novo & staro nakup & prodaja izdelki & storitve Sejem DOM

42 Načrt razstavišča Plan of pavilions Dvorana G Pavilion/ GAZELA Dvorana O Pavilion/ ODA Dvorana S Pavilion/ SONET Dvorana B2 Pavilion / PREDDVERJE MARMORNE DVORANE Dvorana BZ Pavilion / POVODNI MOŽ Dvorana B Pavilion / MARMORNA DVORANA Dvorana Bk Pavilion / STEBRNA DVORANA Zunanji prostor Zu Outdoor Area Dvorana E Pavilion / JURČEK, VINOTEKA Dvorana D Pavilion / FONTANA Dvorana C Pavilion/ STEKLENA DVORANA Dvorana AG Pavilion/ GALERIJA Dvorana AV Pavilion/ AVLA Dvorana A1 Pavilion/ MESTNA DVORANA Dvorana A Pavilion/ KUPOLA Dvorana A-A2 Pavilion Dvorana A2 Pavilion/ KOCKA Vhod / Enter Dunajska cesta Vhod / Enter 40 Sejem DOM 2011

43 Načrt razstavišča Plan of pavilions Dvorana A-A2 Pavilion / Prehod - Passage Dvorana A Pavilion A KUPOLA 13 ANGA TRGOVINA d.o.o. 15 BRAMAC STREŠNI SISTEMI d.o.o. 19 EKO PRODUKT d.o.o. 12 ESAL d.o.o. 17 FILLI STAHL d.o.o. 7 GOSTINSTVO NA BALKONU 20 GRIFFNERHAUS AG 21 HORIZONT DOM d.o.o. 3 JELOVICA, d.d. 9 KAGER HIŠA d.o.o. 16 LESNINA INŽENIRING d.d. 11 LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA 4 LUMAR IG d.o.o. 1 MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o. 1 MARLES PSP d.o.o. 18 OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana 8 RIHTER MONTAŽNE GRADNJE d.o.o. 5 RIMA d.o.o. 2 SMREKA d.o.o. 6 SKUPNI PROSTOR GZS - SEKCIJE MONTAŽNIH HIŠ 10 TONDACH SLOVENIJA, d.o.o. 14 VELUX SLOVENIJA d.o.o. 10 Dvorana A2 Pavilion 9 8 Dvorana C Pavilion Zasilni izhod / Emergency exit A-A2 PREHOD Avla / Galerija 1 Dvorana A2 Pavilion 2 2 BENEDICT d.o.o. 1 RADIO 1 Zasilni izhod / Emergency exit Dvorana A Pavilion Zasilni izhod / Emergency exit Sejem DOM

44 Načrt razstavišča Plan of pavilions A1 MESTNA DVORANA Zunanji prostor / Outside Space Dvorana A Pavilion a Zasilni izhod / Emergency exit Vhod Dunajska cesta / Enter Dunajska cesta 27 ACTUAL GmbH 14 ADUT M-5 d.o.o. LJUBLJANA 13 ARCONT IP d.o.o. 6 DURAL d.o.o. 32 EDER-HELOPAL OKENSKE POLICE d.o.o. 25 EDICOM, d.o.o. 22 FANINA d.o.o. 23 GVT d.o.o. 21 HANCMAN d.o.o. 5 INT VRATA d.o.o. 7 IZI MOBILI d.o.o. 26 KRAŠKI ZIDAR d.d. 2 M TIM, d.o.o. 11 MATJAŽ, d.o.o., PETROVČE 16 METAL-PROFIL, d.o.o. 9 MIZARSTVO ŠEMRL, FRANCI ŠEMRL s.p. 4 MKL SYSTEMS d.o.o. 8 MONTIS, SAŠO FURMAN s.p. 15 OKNA IN VRATA NAGODE JANEZ NAGODE s.p. 36 ORTOSANA d.o.o., TRZIN 16 PALISADA d.o.o., JESENICE 33 PLANET PLUS, d.o.o. 31 PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o. 20 PROPLAN d.o.o. 17 RADOX d.o.o. 28 SIBAU d.o.o. 29 STEKLARSTVO IN ALU KONSTRUKCIJE MARJAN OMANOVIČ s.p. 18 ŠIŠKO STEKLARSTVO d.o.o. 3 ŠTAJERLES TRADE d.o.o. 19 TAKT d.o.o. 24 TEHROL d.o.o. 30 TIM MACLER, d.o.o. 1 TOCOM d.o.o., LJUBLJANA 31a TÜRCONTROLSYSTEME GmbH 35 VARNOST MARIBOR d.d. 34 VLOM, PROIZVODNJA PROTIVLOMNIH VRAT, d.o.o. 12 VON, LJUBLJANA, d.o.o. 10 ZGONEC d.o.o. 42 Sejem DOM 2011

45 Načrt razstavišča Plan of pavilions Dvorana A2 Pavilion Dvorana A1 Pavilion A2 KOCKA Zasilni izhod / Emergency exit Zasilni izhod / Emergency exit Vhod Vilharjeva cesta / Enter from Vilharjeva cesta 24 1 Dvorana A Pavilion 11 AJM OKNA-VRATA-SENČILA d.o.o. 20 ALKAM d.o.o. Kamnik 9 ALU PROJEKT d.o.o. 18 ALUKOMEN HOLDING d.d. 13 FINSTRAL AG Spa 2 GAŠPER TRŽENJE d.o.o. 3 GLIN NAZARJE, d.o.o. 14 INLES d.d. 19 INOTHERM d.o.o. 8 INTERLES, d.o.o. 24 INTERNORM OKNA d.o.o. 1 KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d. 23 LESNA TIP OTIŠKI VRH d.d. 10 LIP BLED, d.o.o. 4 M SORA d.d. 7 MIK, d.o.o. 17 OKNA KLI LOGATEC, d.o.o. 12 PASARSTVO PIRNAR ROMAN s.p. 15 PVC NAGODE d.o.o. 6 SATLER OKNA IN VRATA d.o.o. 16 STABIL, POSLOVNI SISTEM KOSTANJEVEC - ZASTOPNIK IN UVOZNIK ZA STABIL -DRAGO KOSTANJEVEC 5 SUHOMONTAŽNI SISTEMI BKM DUŠAN BEZEK s.p. 22 VAL MARKETING d.o.o. 21 VOVKO d.o.o. Sejem DOM

46 Načrt razstavišča Plan of pavilions Dvorana B Pavilion Dvorana A - Galerija AG Pavilion A - Gallery Dvorana A - Avla AV Pavilion A - Entrance Hall AV AVLA 7 ENERGETIKA - MARKETING, d.o.o. 8 FRISTADS d.o.o. 9 GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE GORENJSKI DOM 3 MB - TECH d.o.o. 6 NOVA KBM d.d. 1 ROLTEK, d.o.o. 4 TEHNIS, d.o.o. Ljubljana 6 ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d. 5 ZAVAROVALNICA TILIA d.d. NOVO MESTO 2 ZAVOD BIG, LJUBLJANA Dvorana A Pavilion Dvorana A1 Pavilion AG GALERIJA Dvorana A - Avla / Pavilion A - Entrance Hall GOSTINSTVO 44 Sejem DOM 2011

47 Načrt razstavišča Plan of pavilions B MARMORNA DVORANA Dvorana B2 Pavilion Zinanji prostor / Outdoor area 23 ATLAS TRADING, d.o.o. 6 DINES ITS d.o.o. 20 GENERA d.o.o. 7 GORENJE d.d. 26 IKA TRADE d.o.o. 5 KLIMA AS d.o.o. 21 KLIMA-SOL STORITVE IN INŽENIRING, d.o.o. 10 KOVINTRADE d.d. CELJE 13 KWB, MOČ IN TOPLOTA IZ BIOMASE d.o.o. 16 LIPACOM d.o.o. 19 MECUM d.o.o. 25 METALKA ZASTOPSTVA TORNA d.o.o. 14 NIX d.o.o. 9 REAM d.o.o. 17 REMIH INŽENIRING d.o.o. 8 SANITAR d.o.o. 11 SELTRON d.o.o. 24 SONNENKRAFT ÖSTEREICH VERTRIEBS GmbH 2 TERMOCENTER d.o.o. 3 TERMO-TEHNIKA, d.o.o. 1 TERMOTEHNIKA d.o.o. 15 TERSUS d.o.o. 22 TITAN d.d. 18 VETO VELETRGOVINA d.o.o. 4 VIESSMANN d.o.o. 12 VITANEST d.o.o. Sejem DOM

48 Načrt razstavišča Plan of pavilions Dvorana B2 Pavilion Dvorana BZ Pavilion Dvorana Bk Pavilion Dvorana Bk Pavilion Bk STEBRNA DVORANA Dvorana BZ Pavilion Dvorana B2 Pavilion a Zunanji prostor / Outdoor area 9 BIO PLANET d.o.o. 13 BIOMASA d.o.o. 22 CREINA d.d. KRANJ 20 EGRO ELEKTRO GRELNA OPREMA STANISLAV ZORMAN s.p. 3 EKOVIT d.o.o. 12 ENERGO OPTIMA, d.o.o. 10 ETIK d.o.o. 16 ETIKS, d.o.o. 2 EURO KLIMATIZACIJA, d. o. o. 8 FRANCE T d.o.o. 11 GOLOB PEČARSTVO IN POLAGANJE KERAMIKE IGNAC GOLOB s.p. 17 HARREITHER, d.o.o. 6 HERZ d.d. 5 KLIMA CENTER HORIZONT d.o.o. 7 KNUT d.o.o. 14 KOOP TRGOVINA d.o.o. 1 LENTHERM-INVEST d.o.o. 4 REMTY - R d.o.o. 2a SMEVT d.o.o. 21 SYSTEMAIR d.o.o. 15 TERMO SHOP d.o.o. 23 TILIA d.o.o. 18 WEISHAUPT d.o.o. 24 WVTERM d.o.o. 19 ZABRET, d.o.o. 46 Sejem DOM 2011

49 Načrt razstavišča Plan of pavilions B2 PREDDVERJE MARMORNE DVORANE Vhod Dunajska cesta / Enter Dunajska cesta 8 NOVINARSKO SREDIŠČE 9 7 RECEPCIJA BZ POVODNI MOŽ Dvorana B Pavilion 6 Dvorana O Pavilion FLAMME-RIHTARŠIČ k.d. 3 FURLAN ŠTEDILNIKI d.o.o. 6 KAMINI KOČEVAR d.o.o. 1 MARKO AVGUŠTIN s.p. PEČARSTVO 2 PEČI KERAMIKA, d.o.o. 4 PILREMAG d.o.o. 7 RECEPCIJA 8 NOVINARSKO SREDIŠČE 9 GOSTINSTVO Dvorana Bk Pavilion 6 AGNI d.o.o. 12 AGREGAT d.o.o. 1 ARMEX ARMATURE d.o.o. 11 ARTIM d.o.o. 5 DULC, STROJNE INSTALACIJE IN INŽENIRING, d.o.o. 10 EXIMMA INŽENIRING d.o.o. 7 HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO 4 KLIMATIZACIJA ŠTRUBELJ d.o.o. 2 KOVINOPLASTIKA ŠTEFAN PAVLINJEK, s.p. 3 R.E.SISTEM d.o.o. 8 VALTIS OGREVANJE d.o.o. E JURČEK SKUPINA VILA BRAVUM Dvorana A1 Pavilion Dvorana E Pavilion Vhod / Enter Sejem DOM

50 Načrt razstavišča Plan of pavilions C STEKLENA DVORANA Zasilni izhod / Emergency exit Dvorana D Pavilion Zasilni izhod / Emergency exit ARETTA d.o.o. 22 ARTIMEX d.o.o. 15 ATC GUTTA d.o.o. 11 CIBOS, d.o.o., LUKOVICA 12 CREATON AG 28 DROP SHOP d.o.o. LJUBLJANA 16 FIBRAN NORD d.o.o. 18 FRAGMAT TIM d.d. 21 GORIŠKE OPEKARNE d.d. 25 GOSTINSTVO 6 HOSEKRA d.o.o. 9 HROVAT UB d.o.o. 24 JUB d.o.o. 1 KALCER d.o.o. 13 KEMA PUCONCI d.o.o. 5 KNAUF INSULATION, d.o.o. 23 K-TES d.o.o. 17 MELTAL d.o.o. 7 METROTILE SEE d.o.o. 3 MIX d.o.o 26 MONTER KOCJAN d.o.o. 10 MONTIM d.o.o. 29 PIKAT d.o.o. 4 ROEFIX d.o.o. 20 SAINT-GOBAIN WEBER TERRANOVA d.o.o. 2 SIKA d.o.o. 27 TIM OPARA d.o.o. 14 URSA SLOVENIJA, d.o.o. 19 XELLA POROBETON SI, d.o.o Dvorana A Pavilion 48 Sejem DOM 2011

51 Načrt razstavišča Plan of pavilions Dvorana C Pavilion Dvorana D Pavilion D FONTANA 2 AKROL TOMAŽ KOSEC s.p. 48 ALPCOLOR, ŠKOFJA LOKA, d.o.o. 15 BANDELLI d.o.o. 16 BURJA d.o.o. 31 DELTA NEW WAVE d.o.o. 1 DEKOR SENČILA d.o.o. 43 DRUŽINA STVARNIK RAUTER d.o.o. 30 GEOPIPE, d.o.o. 33 GRAMINT d.o.o. 41 HERMI, d.o.o. 24 HIŠA M d.o.o. 46 IGOTON, ANTON DONOŠA s.p. 38 INPRO 22 d.o.o. 22 ISOSPAN GmbH 11 KOGRAD IGEM d.o.o. 40 KURIVO GORICA d.d. NOVA GORICA 29 LAFARGE CEMENT d.o.o. 20 MARMOR HOTAVLJE d.d. 17 MASPE S.r.l. 6 MIPO d.o.o. 32 MONTAŽNA GRADNJA TADEJ ZIMIC s.p. 21 OBLAK COMMERCE d.o.o. 28 OGM-BI, d.o.o. 9 OMBRA d.o.o. LJUBLJANA 25 PETRIČ d.o.o. 37 POS PLASTIKA d.o.o. 35 PRIZMA d.o.o. 39 PROMOBILE d.o.o. 3 ROLETARSTVO BERČAN d.o.o. 19 ROLETARSTVO MEDLE d.o.o. 5 ROLETE KOSEC d.o.o. 18a RUFBAU d.o.o. 27 SCHIEDEL, d.o.o., PREBOLD 7 SENČILA RALUX d.o.o. 8 SIMP d.o.o. ŠEMPETER PRI GORICI 44 SKRIN d.o.o. 4 SM SENČILA d.o.o. 18 SONAL d.o.o. 34 STAVBAR IGM d.o.o. 45 STREŠNIKI GOLOB d.o.o. 42 SVEA LESNA INDUSTRIJA LITIJA, d.d. 36 TERMOTOM d.o.o. 12 TLAKOVCI PODLESNIK D.O.O. 47 URETEK d.o.o. 10 VILANOVA, d.o.o. 23 WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ d.d. 26 ZORA DOMŽALE z.o.o. 14 ŽIHER d.o.o. Zasilni izhod / Emergency exit Dvorana C Pavilion a Dvorana Av Pavilion Zasilni izhod / Emergency exit Dvorana B Pavilion Zunanji prostor / Outdoor Area Sejem DOM

52 Načrt razstavišča Plan of pavilions S SONATA Dvorana G Pavilion Dvorana O Pavilion 16 3a BLAGAJNE 3 BLAGAJNE 2 1 Vhod / Enter PS /1 PS /2 9 ALU OGRAJE TRGOVINA IN STORITVE ELŠNIK LILIJANA s.p. 3 D3IKS - KOVINSKE KONSTRUKCIJE, DAMJAN ŽIČKAR s.p. 10 GIVOS d.o.o. 13 G.OGRINC d.o.o. 14 GOMBAČ d.o.o. 17 KLIPS d.o.o. 8 KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o. 16 KORITNIK MATIJA s.p. 7 KOVINSKA GALANTERIJA PEČNIK DARKO PEČNIK s.p. 3a MASADA d.o.o. 5 NIVO STROJ-KOVINA, d.o.o. 12 OPTIS d.o.o.,celje 6 PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o. 3 REMAX d.o.o. 2 VILINSKI VRT d.o.o. 4 VRT A.R.T. TADEJ STRAŽAR s.p. 1 VRTNA KLINIKA, LEONIDA OBERSKI s.p. 11 ZELENI - SISTEMI d.o.o. PS /3 PS PLOŠČAD SLOVENIJALES PS / 1 KOVINTRADE d.d. CELJE PS / 3 TRIDOM d.o.o. PS / 2 ŽIHER d.o.o. 50 Sejem DOM 2011

53 Načrt razstavišča Plan of pavilions Dvorana G Pavilion Dvorana S Pavilion G GAZELA a 33 Dvorana S Pavilion ALEŠ DOLINAR s.p. 19 AQUATEC PRODUKTIONS- UND VERTRIEBS GmbH 10 ATILA GmbH 5 ATOM d.o.o. 31 BANKA CELJE d.d. 29a BOLHA d.o.o.. 8 BRALKO d.o.o. 35 DELO REVIJE, d.d. 13 DUOPOL d.o.o. 22 EFFEKT, d.o.o. 18 FIRENA d.o.o. 15 GOSTINSTVO 14 GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o. PREDAVANJA IN BREZPLAČNA SVETOVANJA ZA OBISKOVALCE SEJMA 26 GRAWE ZAVAROVALNICA d.d. 29 GZT INVEST d.o.o. 1 IONEX, d.o.o., LJUBLJANA 27 JANEZ NAGODE 20 JEKLO IMEX, d.o.o., RADOVLJICA 7 KONIK d.o.o. 28 MAANE INŽENIRING d.o.o. 21 MESEC d.o.o. 2 ORTOPEDICA d.o.o. 23 PANPAN d.o.o. 6 PARNAD d.o.o. 24 PLANETA d.o.o. LJUBLJANA 3 POSREDOVANJE GUGI, VLADIMIR DLOUHY s.p. 33 PRIMOLINE d.o.o. 17 RAFAEL, SONJA ŠTIFTER s.p. 4 TEHNOFAN, d.o.o. 25 TILT d.o.o. 32 VAŠ PROFIT d.o.o. 34 VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, d.v.z. 12 ZEPTER SLOVENICA d.o.o. SLOVENJ GRADEC Sejem DOM

54 Načrt razstavišča Plan of pavilions O ODA Dvorana S Pavilion a a 64 64a Dvorana B2k Pavilion PR d.o.o. 36 ABS OKNA d.o.o. 66 ACO d.o.o. 21 AD VITA d.o.o. 15 AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA 1 ALPOD d.o.o. 45 APLAST d.o.o. 67 AQUA TEHNIKA MARIBOR d.o.o. 51 AQUAEMUNDUS, d.o.o. 49 ARHITEKTA - IVAN ŠROT s.p. 71 BONBONČEK KA-TRIO, AHMET IBRALIĆ, s.p. 22 DOLLAR d.o.o. 34 E.E.A. MEDVED DANIJEL s.p. 40 EKOAKTIV d.o.o. 50 EKOKULT d.o.o. 72 ERDU d.o.o. 41 ESO INŽENIRING, d.o.o. 32 EXPERT! d.o.o. 54 EXTRA-FORM TRGOVINA JURIJ SALAMON s.p. 35 FORNACI DI MANZANO S.p.A. 17 GAF TRGOVINA d.o.o. 24 HAM d.o.o. 63 HOBY LES d.o.o. 6 HOTENJKA d.o.o. 60 HSS BAZENI d.o.o. 56 INOXVRBOVŠEK d.o.o. 55a JARIS d.o.o. 5 J.U.A.FRISCHEIS d.o.o. 31 KAMNOSEŠTVO PETEK PRIMOŽ s.p. 37 KAMNOSEŠTVO PLUT ROBERT PLUT s.p. 8 KEMOPLAST d.o.o. 47 KORAK RAJKO MISJA s.p. 2 LES 3 d.o.o. 55 LESNI CENTER NOVAK d.o.o. 33 LORENLINE d.o.o. 38 LUDO d.o.o. 23 MAREMICO, d.o.o. 63a MARINO d.o.o. 16 MARSEN, PETERKA MARKO, s.p. 25 MEBLO A + A NOVA GORICA d.o.o. 18 MEBLO JOGI d.o.o. NOVA GORICA 64a MEŽA d.o.o. 70 MIZARSTVO JAUŠOVEC-KRISTJAN JAUŠOVEC s.p. 4 MIZARSTVO JEZERŠEK, d.o.o. 30 MIZARSTVO KUNC JOŽE s.p. 14 MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p. 9 MLINAR - PREDELAVA LESA d.o.o. 62 NEO DOM d.o.o. Novo mesto 43 OMEGA GOSPODARSKE STORITVE d.o.o. 29 OPTIM SF, d.o.o. 44 PETROL d.d., Ljubljana 12 PO-ART, MARIJA POZVEK s.p. 19 PREVC, d.o.o. 59 PROTEKTOR d.o.o. 48 RAM 2 d.o.o. 57 RUBNER HAUS AG 58 SALON KOPALNIŠKE OPREME ALEŠ ŠTRUS s.p. 64 SANACIJE MERNIK, d.o.o. 68 SILVAPRODUKT d.o.o. 53 STOPNIŠČE VISOČNIK d.o.o. 3 STRUCTURING d.o.o. 11 ŠILES d.o.o. 10 TECA, d.o.o. 69 TEHNOUNION ZASTOPSTVA d.o.o. 26 TITAN d.d. 20 TRGODOM No. 1, d.o.o. 42 VACSI d.o.o. 65 VEPLAS, d.d. 61 VGRADNE OMARE HOBY d.o.o. 28 VIVAL d.o.o. 7 VOGART d.o.o. 52 WIGO-HAUS Vertriebsges.m.b.H 52 Sejem DOM 2011

55 Načrt razstavišča Plan of pavilions Zunanji prostor Zu Outdoor Area Dvorana O Pavilion Zu ZUNANJI PROSTOR Dvorana D,C Pavilion Dvorana B Pavilion Dvorana A1 Pavilion Dvorana E Pavilion Dunajska cesta 25 AALT d.o.o. 23 AQUAGRAD d.o.o. 26 DONUM +, d.o.o. 17 EKORIM MIRKO RIBIČ s.p. 21 ENERGA SISTEMI d.o.o. 4 EUROCEV d.o.o. 11 HIDRIA d.d. 20 HOJA, d.d. 16 IMAG d.o.o. 19 JOSEF STEINER d.o.o. 15 KAMNOSEŠTVO ŽUNKO d.o.o. 24 KARODI d.o.o. 14 KERBER d.o.o., Medvode 27 MKL SYSTEMS d.o.o. 18 NT GROUP d.o.o. 22 POLYFASER AG 6 RADOX d.o.o. 3 ROLTEK, d.o.o. 2 ROMAN DEČMAN s.p.,«mp«9 ROTO d.o.o. 28 SOJOS d.o.o. 5 STROJ - ENERGIJSKA TEHNIKA d.o.o. 13 SVEA LESNA INDUSTRIJA LITIJA, d.d. 7 TERMOFLOR d.o.o. 8 VAILLANT d.o.o. 10 ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU KOSEC PETER ML. s.p. 12 ZUPAN STANISLAV s.p. GLEDALIŠKA KAVARNA MARIBOR Sejem DOM

56 Razpored dvoran Arrangement of pavilions Dvorana G Pavilion/ GAZELA Dvorana O Pavilion/ ODA Dvorana S Pavilion/ SONET Dvorana B2 Pavilion / PREDDVERJE MARMORNE DVORANE Dvorana BZ Pavilion / POVODNI MOŽ Dvorana B Pavilion / MARMORNA DVORANA Dvorana Bk Pavilion / STEBRNA DVORANA Zunanji prostor Zu Outdoor Area Dvorana E Pavilion / JURČEK, VINOTEKA Dvorana D Pavilion / FONTANA Dvorana C Pavilion/ STEKLENA DVORANA Dvorana AG Pavilion/ GALERIJA Dvorana AV Pavilion/ AVLA Dvorana A1 Pavilion/ MESTNA DVORANA Dvorana A Pavilion/ KUPOLA Dvorana A-A2 Pavilion Dvorana A2 Pavilion/ KOCKA Vhod / Enter Dunajska cesta Vhod / Enter 54 Sejem DOM 2011

57 Razstavni program po dvoranah Exhibition programme by pavilions DVORANA / PAVILION A1 DVORANA / PAVILION A DVORANA / PAVILION AV DVORANA / PAVILION AG PREHOD / PASSAGE A-A2 DVORANA / PAVILION A2 DVORANA / PAVILION B DVORANA / PAVILION B2 DVORANA / PAVILION B klet DVORANA / PAVILION BZ DVORANA / PAVILION C DVORANA / PAVILION D DVORANA / PAVILION E DVORANA / PAVILION S DVORANA / PAVILION G DVORANA / PAVILION O ZUNANJI PROSTOR / OUTDOOR AREA Zu MESTNA DVORANA Stavbno pohištvo, garažna vrata, ograjni sistemi, tehnično varovanje / Building furniture, garage doors, ograjni systems, technical security KUPOLA Montažne hiše, strešne kritine, strešna okna / Prefabricated homes, roofing, skylights/ roof windows AVLA Senčila, zavarovalnice, založništvo, predavanja in svetovanja / Shades, insurance, publishing, lectures and advice GALERIJA Gostinstvo / Catering PREHOD Sejemski radio KOCKA Stavbno pohištvo, protivlomna vrata / Building funriture, anti-theft doors MARMORNA DVORANA Klimatizacija in ogrevalna tehnika, kopalnice in sanitarna oprema / Air conditioning and heating solutions, bathroom and sanitary products PREDDVERJE MARMORNE DVORANE Ogrevalna tehnika, peči / Heating products, ovens STEBRNA DVORANA Hladilna in ogrevalna tehnika / Cooling and heating products POVODNI MOŽ Ogrevalna tehnika, čistilne naprave / Heating products, wastewater treatment plants STEKLENA DVORANA Gradbeništvo, strešne kritine, fasade, izolacijska tehnika, barve, laki / Construction, roofing, facades, insulating products, paints, varnishes FONTANA Gradbeništvo, strešne kritine, fasade, izolacijska tehnika, senčila, montažne hiše / Construction, roofing, facades, insulation products, shades, prefabrictaed houses JURČEK Predstavitev podjetij SKUPINE VILA BRAVUM / VILA BRAVUM group presentation SONET Oprema za vrt in okolico doma, ograje / Garden and home surroundings equipment, fences GAZELA Založništvo, banke in zavarovalnice, gospodinjski pripomočki, ostali izdelki za notranjo opremo, predavanja in svetovanja za obiskovalce sejma / Publishing, bankink, insurance companies, household appliances, interior products, lectures and customer advice ODA Talne in stenske obloge, parketi, laminati, savne in bazeni, centralni sesalni sistemi, čistilne naprave, ogrevanje in hlajenje, gradbeništvo, barve in laki, pohištvo in vrtno pohištvo / Flooring and wall coverings, parquets, laminates, saunas and swimming pools, central vacuum systems, wastewater treatment plants, heating and cooling, construction, paints and lacquers, furniture and garden furniture ZUNANJI PROSTOR Kamini, peči, dimniki, cementni izdelki, stavbno pohištvo, bazeni in bazenska tehnika, oprema za vrt in okolico doma, pripomočki za urejanje okolice, gradbeni izdelki in materiali / Fireplaces, stoves, chimneys, cement products, building furniture, swimming pools and accessories, garden and home surroundings equipment, landscaping accessories, construction products and materials Sejem DOM

58 2PR d.o.o. Blatnica 14, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ Internet: ISEA GROUP, Milano, ITALIJA / ITALY MULFESYSTEM, Porto Recenati, ITALIJA / ITALY Sistemi za odvodnjevanje, čistilne naprave, lovilci olj, lovilci maščob, rešetke, črpališča, kopalniške kanalete... Drainage systems, water treatment plants, oil interceptors, grease traps,grates, pumping stations, bathrooms channels... AALT d.o.o. Ferberjeva ulica 14, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 08/ , Fax. 08/ info@aalt.si, Internet: JURA, ŠVICA / SWITZERLAND Strežba kave iz mobilne enote Coffee served from our mobile unit ABS OKNA d.o.o. Ižanska cesta 282, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ jura@abs-okna.si, Internet: ALU in PVC stavbno pohištvo: okna, vrata, senčila, dodatki ALU and PVC building furniture: windows, doors, awnings, accessories ACO d.o.o. Obrtniška 9, 3240 Šmarje pri Jelšah, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ fredo.mozic@aco.si, Internet: Sistemi za odvodnjevanje kopalnic Bathroom drainage systems ACTUAL GmbH Actualstr. 31, AT Haid Ansfelden, AVSTRIJA Tel. +43/ info@actual.at, Internet: Okna, vrata in senčila Windows, doors and awnings range of products includes Premium Exclusive Vitapur water beds. Attractive price reductions and excellent offers available. ADUT M-5 d.o.o. LJUBLJANA Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@adut-m-5.si, Internet: GUTTOMAT, Güssing, AVSTRIJA / AUSTRIA Stranska in dvižna garažna vrata za dom in industrijo Home and industrial side sectional and movable garage doors AGNI d.o.o. Jezero 141, 1352 Preserje, SLOVENIJA Tel. 051/ info@agni.si, Internet: GEO-TEC, Špital, AVSTRIJA / AUSTRIA RIKA, Micheldorf, AVSTRIJA / AUSTRIA Kaminske peči za ogrevanje in solarni sistemi Heating stoves and solar systems AGREGAT d.o.o. Stanežiče 7m, 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@agregat.si, Internet: VORTICE, ITALIJA / ITALY HELIOS, NEMČIJA / GERMANY Oprema za prezračevanje varčnih in pasivnih hiš, rekuperatorji, ventilatorji, zemeljski kolektorji Ventilation equipment for fuel-efficient and passive houses, recuperators, fans, natural panels AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA Vikrče 27c, 1211 Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@pohistvo-forma.si, Internet: Vgradne omare, spalnice, mladinske in otroške sobe, garderobne sobe, predsobe, dnevne sobe in kuhinje, pohištvo po meri Built-in closets, bedrooms, youth and children's rooms, dressing rooms, anterooms, living rooms and kitchens, custom furniture AD VITA d.o.o. Stari trg 33, 3210 Slovenske Konjice, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ info@vitapur.si, Internet: Obiščite Vitapur na sejmu Dom! Vitapur je znamka inovativnih izdelkov za boljši spanec. Program izdelkov celostno zaokrožujejo s ponudbo vodnih postelj Vitapur Premium Exclusive. Pripravili bomo tudi atraktivno znižanje cen in odlično ponudbo. Visit us at the fair Vitapur represents a brand of innovative products for a bettersleeping experience. Our comprehensive AJM OKNA-VRATA-SENČILA d.o.o. Kozjak nad Pesnico 2a, 2211 Pesnica pri Mariboru, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ prodaja@ajm.si, Internet: Izdelava in prodaja PVC in ALU izdelkov: okna, vrata, senčila, zimski vrtovi, okenske police. Strokovni nasveti na objektu in lastna montaža. PVC & ALU products: windows, doors, shades, winter gardens, shelves. Production and sales; professional advice and fitting available. 56 Sejem DOM 2011

59 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors AKROL TOMAŽ KOSEC s.p. Prešernova cesta 8, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ Internet: Senčila, rolete, žaluzije, garažna rolo vrata, komarniki, pliseji, markize, lamelne zavese, drobni material za žaluzije Blinds, shutters, garage roller doors, screens,folds, marquises, vertical blinds, accessories ALEŠ DOLINAR s.p. Vrunčeva ul. 25c, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 041/ , Fax. 03/ Internet: Masažni fotelji, masažni pripomočki Massage chairs, massage accessories ALKAM d.o.o. Kamnik Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ Internet: ALU vrata, okna, PVC vrata, okna, ALU/PVC zimski vrtovi, balkonske zasteklitve, požarna vrata, ALU predelne stene ALU doors, windows, PVC doors, ALU/PVC winter gardens, balcony glazing, fire doors, ALU partitions ALPCOLOR, ŠKOFJA LOKA, d.o.o. Frankovo naselje 137, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/ , Fax. 04/ Internet: LINZMEIER, Riedlingen, NEMČIJA / GERMANY Izolacijski sistemi Linitherm, steklene prizme, gradbene tkanine, Biopin naravne barve Linitherm insulation systems, glass prisms, building fabrics, Biopin natural colours ALPOD d.o.o. Podskrajnik 112, 1380 Cerknica, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@alpod.si, Internet: Naša ponudba obsega širok izbor parketov, laminatov in drugih talnih oblog. Alpod salon najdete v Ljubljani in Cerknici. A comprehensive range of parquets, laminates and other floor coverings. Own salons in Ljubljana and Cerknica. ALU OGRAJE TRGOVINA IN STORITVE ELŠNIK LILIJANA s.p. Zlatoličje 127, 2205 Starše, SLOVENIJA Tel. 040/ , Fax. 02/ info@alu-ograje.com, Internet: Naš prodajni program zajema: vrtne oz. dvoriščne ograje, balkonske in stopniščne ograjne sisteme, avtomatizirana pomična oz. drsna dvoriščna vrata, avtomatizirana oz. dvokrilna dvoriščna vrata. Our product range includes: garden or backyard fences, balconies and railings fence systems, automated or sliding gates, automated folding gates. ALU PROJEKT d.o.o. Ljubljanska cesta 6, 1241 Kamnik, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@aluprojekt.si, Internet: ALU okna in vrata, ALU zimski vrtovi ALU windows and doors, ALU winter gardens ALUKOMEN HOLDING d.d. Komen 129/a, 6223 Komen, SLOVENIJA Tel. 05/ , Fax. 05/ info@alukomen.com, Internet: REHAU, Rehau, NEMČIJA / GERMANY SCHUCO, Bielefeld, NEMČIJA / GERMANY PVC in ALU okna in vrata, fasade in steklene predelne stene, notranja drsna in krilna vrata, vgradni podboji, okovje, kovinsko pohištvo, skladiščna oprema. PVC and ALU windows and doors, facades and glass partitions, interior sliding and folding doors, fittings, metal furniture, storage equipment ANGA TRGOVINA d.o.o. Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@decra.si, Internet: DECRA sistemi za strehe - Decra Classic, Decra Stratos, Decra Elegance, Decra Roman. ICOPAL-SIPLAST - sistemi hidroizolacij, FASTLOCK - sistemi svetlobnih plošč za nadstreške, MONARPERM - strešne podloge DECRA roof systems Decra Classic, Decra Stratos, Decra Elegance, Decra Roman. ICOPAL-SIPLAST - waterproofing systems, FASTLOCK - lighting systems panels for roofs, MONARPERM - roof lining APLAST d.o.o. Petrovče 115a, 3301 Petrovče, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ info@aplast.si, Internet: EKO GEA, Celje, SLOVENIJA ZAGOŽEN d.o.o., Žalec, SLOVENIJA Vodovod, kanalizacija, čistilne naprave Water supply, sewerage, wastewater treatment plants GUARDI, Möllersdorf, AVSTRIJA / AUSTRIA Sejem DOM

60 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors AQUA TEHNIKA MARIBOR d.o.o. Šentiljska cesta 49, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ Internet: UTB GmbH, Seybothenreuth, NEMČIJA / GERMANY SBR biološka čistilna naprava klärofix, zbiralniki deževnice in pitne vode s hidroforji SBR Klärofix biological cleaning system, rainwater and drinking hydrophor water tanks AQUAEMUNDUS, d.o.o. Vošnjakova 25, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 041/ rogl.darko@siol.net, Internet: Biološke čistilne naprave in sistemi za rabo deževnice Biological wastewater treatment plants AQUAGRAD d.o.o. Cesta na Kurešček 42, 1292 Ig, SLOVENIJA Tel. 01/ mazi@bazeni.com, Internet: Plavalni bazeni, bazenska tehnika, dodatna oprema bazenov, toplotne črpalke za ogrevanje bazenske vode, sredstva za vzdrževanje vode, masažni bazeni. Swimming pools, pool appliances, pool accessories, swimming pool water heat pumps, water maintenance products, massage pools. AQUATEC PRODUKTIONS- UND VERTRIEBS GmbH Grazerstraße 30, AT-8753 Fohnsdorf, AVSTRIJA / AUSTRIA Tel. +43/ , Fax. +43/ office@aquavital.at, Internet: Aquatec vital vodni magnet z mega spinom proti vodnemu kamnu; magnetni sistemi s 30-dnevno preizkušnjo. Aquatec vital water magnets incl. mega spin against scale; magnetic systems 30-day trial ARHITEKTA - IVAN ŠROT s.p. Prešernova 11, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ arhitekta@arhitekta.si, Internet: AERTECNICA S.p.a., Cesena, ITALIJA / ITALY Projektiranje, veleprodaja, montaža in servis centralnih sesalnih sistemov Aertecnica za gospodinjstva, industrijo in poslovne objekte; info: 041 / Design, wholesale, installation and service of Aertecnica central vacuum cleaning systems for households, industry and business facilities; info: 041 / ARMEX ARMATURE d.o.o. Ljubljanska cesta 66, 1295 Ivančna Gorica, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info.armex@siol.net, Internet: GRAF OTTO GmbH, Teningen, NEMČIJA / GERMANY Biološke čistilne naprave, sistemi za uporabo deževnice, sistemi za izdelavo ponikalnic Biological treatment plants, rainwater systems, underground stream systems ARTIM d.o.o. Virmaše 210, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/ , Fax. 04/ info@artim.si, Internet: HERZ, Pinkafeld, AVSTRIJA / AUSTRIA SOLARFOCUS, Steyer, AVSTRIJA / AUSTRIA Podjetje skrbi za ogrevanje z obnovljivimi viri; visoko učinkovito ogrevanje omogočajo vrhunske naprave proizvajalcev Herz, Solarfocus in Komforts. Renewable sources heating; highly efficient heating provided using superior Herz, Solarfocus and Komforts products. ARCONT IP d.o.o. Ljutomerska cesta 30, 9250 Gornja Radgona, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@arcont.si, Internet: PVC in ALU okna in vhodna vrata, avtomatska garažna vrata, rolete, zunanje in notranje žaluzije, pliseji, okenske police PVC and ALU windows, doors, automatic garage doors, shades, outer and inner shutters, folds, window sills ARETTA d.o.o. Ločica ob Savinji 49e, 3313 Polzela, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ aretta@siol.net, Internet: NELSKAMP GmbH, Schermbeck, NEMČIJA / GERMANY Opečna in betonska strešna kritina Brick and concrete tiles ARTIMEX d.o.o. Žagarska ulica 31, 1291 Škofljica, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@artimex.si, Internet: ROSER CO. ltd, Kyongsan city, JUŽNA KOREJA / SOUTH KOREA STEICO AG, Feldkirchen, NEMČIJA / GERMANY Roser - jekleni strešniki s peščenim posipom s 50-letno garancijo. Steico - sekundarna kritina in toplotna strešna izolacija iz naravnih materialov. Roser - steel roofs with sand sprinkles, 50-year warranty. Steico - secondary roofing and roof thermal insulation made of natural materials. ATC GUTTA d.o.o. Rogaška c. 20, 2250 Ptuj, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@atc-gutta.si, Internet: 58 Sejem DOM 2011

61 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors GUTTA WERKE AG, ŠVICA / SWITZERLAND Guttagliss prozorni strešni in stenski sistemi Guttagliss transparent roof and wall systems ATILA GmbH Goethestr. 54a, DE Waghäusel, NEMČIJA / GERMANY Tel. +49/ , Fax. +49/ info@atila-gmbh.de, Internet: World-tool rezalno orodje, spoji, lepilni sistemi, sistemi za ostrenje, čistilni sistemi World-tool cutting tools, tool joints, adhesive systems, sharpening systems, cleaning systems ATLAS TRADING, d.o.o. Celjska c. 45, 3212 Vojnik, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ info@atlas-trading.si, Internet: THERMIA, Arvika, ŠVEDSKA / SWEDEN GREE ELECTRIC APPLIANCES INC, Zhuhai, KITAJSKA / CHINA ATLAS, Celje, SLOVENIJA Toplotne črpalke, solarni sistemi, klimatske naprave, električni radiatorji, prezračevalne naprave Heat pumps, solar systems, air-con appliances, electric radiators, ventilation systems ATOM d.o.o. Partizanska cesta 16, 9250 Gornja Radgona, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@atom.si, atom.doo@siol.net, Internet: Čistilo za dom, eterično olje, gospodinjski pripomočki Home cleaners, etheric oils, household appliances BANDELLI d.o.o. Goriška cesta 19, 5271 Vipava, SLOVENIJA Tel. 05/ , Fax. 05/ info@bandelli.si, Internet: SAN MARCO, Noale, ITALIJA / ITALY PIETRA VERA, Broscia, ITALIJA / ITALY CONCORSO CAVATORI PORFIDO, Trento, ITALIJA / ITALY Porfido, talne obloge, kamnite zidne obloge; dekorativne obloge iz kamna, umetnega usnja in opeke; les lepljenec in staran Porfido stone, floor coverings, stone wall coverings, decorative stone, artificial leather and brick finishes, glued and aged wood A commercial bank offering complete banking solutions including domestic and international business services to public, private and corporate clients for over 145 years BENEDICT d.o.o. Mestni trg 11, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ benedict@siol.net, Internet: Prodaja bombonov, čokolad, praženih mandljev Candy, chocolate and roasted almonds BIO PLANET d.o.o. Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@bioplanet.si, Internet: GREENLAND SYSTEMS, Melbourne, AVSTRALIJA / AUSTRALIA Vakuumski sončni kolektorji GreenLand Systems; kolektorji 4. generacije s HeatPipe principom delovanja; učinkovito delujejo vse leto GreenLand Systems vacuum solar panels, 4th generation HeatPipe system - an all year efficient solution BIOMASA d.o.o. Krnica 52, 3334 Luče, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ biomasa@siol.net, Internet: FRÖLING, Grieskirchen, AVSTRIJA / AUSTRIA Kotli na lesno biomaso proizvajalca FRÖLING FRÖLING (Austria) biomass boilers BONBONČEK KA-TRIO, AHMET IBRALIĆ, s.p. Breg pri Polzeli 10, 3313 Polzela, SLOVENIJA Tel. 040/ lizike.katrio@gmail.com Prodaja bombonov, praženih mandljev, čokoladnih dobrot Candy, roasted almonds, chocolate goods BRALKO d.o.o. Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ bralcom@siol.net, Internet: Masažni stoli, masažni pripomočki, robot sesalec Massage chairs and accessories, robot vacuum cleaner BANKA CELJE d.d. Vodnikova ulica 2, 3000 Celje, SLOVENIJA info@banka-celje.si, Internet: Banka Celje je banka univerzalnega tipa. Komitentom že več kot 145 let ponujamo celovit bančni servis domačega in mednarodnega poslovanja za prebivalstvo, zasebnike in pravne osebe BRAMAC STREŠNI SISTEMI d.o.o. Dobruška vas 45, 8275 Škocjan, SLOVENIJA Tel. 07/ , Fax. 07/ marketing@bramac.si, Internet: Vse za streho od strešnikov, posebnih kosov in strešnih dodatkov, do solarne strehe All for your roofing needs: tiles, special pieces, roof extras and solar roofs Sejem DOM

62 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors BURJA d.o.o. Slovenčeva 15, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ Internet: CREATON, NEMČIJA / GERMANY KAPRIOL, ITALIJA / ITALY STROHER, NEMČIJA / GERMANY Strešne kritine, keramika, orodja in zaščitna sredstva v gradbeništvu Roofing tiles, ceramics, tools and construction protection products CIBOS, d.o.o., LUKOVICA Ob Vrševniku 10, 1225 Lukovica, SLOVENIJA Tel. 051/ info@ekoart.si, Internet: Projektiranje in izvedba eko-pasivnih hiš, olja za impregnacijo Kelmolis Eco-house projects and construction, Kelmolis oil impregnation CREATON AG Dillinger Str. 60, DE Wertingen, NEMČIJA / GERMANY Tel. +49/ , Fax. +49/ info@creaton.de, Internet: Strešna kritina Roofing tiles CREINA d.d. KRANJ Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, SLOVENIJA Tel. 04/ , Fax. 04/ info@creina.si, Internet: CHEMINÉES DE CHAZELLES, Chazelles, FRANCIJA / FRANCE Predstavitev novosti iz programa kaminskih peči blagovne znamke Lokaterm. Peči primerne za vgradnjo v energetske varčne hiše. Opremljene so z nastavkom za dovod zraka, ki omogoča, da na peč priključimo cev skozi katero doteka zrak iz okolice in ne iz prostora. Tokokrog zraka je tako ločen od prostora v katerem se peč nahaja, kar zmanjšuje hlajenje notranjosti prostora. Kaminski vložki, kamini ter kompleten program dodatkov za peči; strokovno svetovanje in montaža. New products from the Lokaterm stoves brand. Ovens suitable for installation in energy-saving buildings equipped with the attached air supply system enabling the outside air to be used into the system and preventing the place from losing heat. Fireplace inserts, fireplaces and a complete range of accessories; expert advice and installation. DELO REVIJE, d.d. Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@delo-revije.si, Internet: Revija Pri nas doma, ki jo izdaja družba Delo Revije, d. d., prinaša odlične ideje za ureditev doma in okolice, vmes ponuja prgišče koristnih nasvetov priznanih strokovnjakov ter predstavlja domove slovenskih in tujih zvezdnikov Tudi na Pri nas doma magazine published by Delo Revije, d.d. delivers excellent ideas for home and surroundings decor, a handful of useful tips by the recognized experts as well as an insight into the homes of Slovenian and foreign celebrities... For more, check www. prinasdoma.si! DEKOR SENČILA d.o.o. Mihov štradon 23, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ dekor.sencila@siol.net, Internet: Notranja in zunanja senčila Interior and exterior shades DELTA NEW WAVE d.o.o. Malo Hudo 23a, 1295 Ivančna Gorica, SLOVENIJA Tel. 059/ , Fax. 01/ office@delta-building.net, Internet: Dekorativni kamen rustika, granitne ploščice, okenske police, lesene terase, kamniti mozaik Decorative stone - rustic, granite tiles, window sills, wooden terraces, stone mosaics DINES ITS d.o.o. Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ deu@dines.si, Internet: ENSOL, POLJSKA / POLAND FUJITSU GENERAL, JAPONSKA / JAPAN Ogrevalna in klimatizacijska oprema Heating and air-conditioning products DOLLAR d.o.o. Breznikova 15, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@dollar.si, Internet: Latex bio ležišča, ležišča iz pene, žepkaste vzmetnice, ortopedski vzglavniki, letvene podloge, merino in kašmir posteljnina Latex bio beds, foam beds, pocket mattresses, orthopedic pillows, latoflexes, merino and cashmere blankets. DONUM +, d.o.o. Breg 8, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ prija@siol.net, Internet: Prodaja indijskih zavitkov in čaja Indian snacks and teas DROP SHOP d.o.o. LJUBLJANA Mrharjeva 8, 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 01/ info@drop-shop.si, Internet: Prodaja bombonov Candy shop 60 Sejem DOM 2011

63 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors DRUŽINA STVARNIK RAUTER d.o.o. Vizore 17, 3203 Nova Cerkev, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ Internet: INDELEC, Douai, FRANCIJA / FRANCE Rauter: zanesljiv strelovod - dobra stran hiše! Strateški partner vodilnega svetovnega podjetja Indelec iz Francije, vodilno svetovno podjetje na področju zaščite pred strelo. Dokazana 100% učinkovitost Prevectron2 na testnih postajah. Edini strelovodni sistem testiran tako v laboratorijih kot v realnih pogojih. Rauter: reliable lightning conductor best part of your house! Strategic partner for leading world producer INDELEC (France), a world leader in the protection against lightning. Proven and tested 100% efficiency for Prevectron2. The only lightning system tested in both laboratory and under realistic conditions. DULC, STROJNE INSTALACIJE IN INŽENIRING, d.o.o. Stranje pri Škocjanu 7, 8275 Škocjan, SLOVENIJA Tel. 07/ , Fax. 07/ info@dulc.si, Internet: Aktivni ovoj stavbe; zero energy house, cevni dušilci zvoka, za prezračevanje in gibljive cevi Active building layer systems, zero energy house, pipe ventilation silencers, flexible pipes DUOPOL d.o.o. Tržaška cesta 135, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@duopol.si, Internet: AMT, BELGIJA / BELGIUM FLAMCO, NIZOZEMSKA / HOLLAND OCEANIC, BELGIJA / BELGIUM Naprave za mehčanje vode, senzorji, ki inducirajo vodni izpust, naprave za varovanje ogrevalnih in hladilnih sistemov. Water softening system, water-discharge induction sensors, protection of heating and cooling systems. DURAL d.o.o. Celjska cesta 39, 2380 Slovenj Gradec, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@dural.si, Internet: Proizvodnja in montaža PVC in ALU oken, balkonskih in vhodnih vrat, panoramskih sten, rolet, polken, žaluzij, komarnikov ter okenskih polic. Na okna in vrata dajemo 10 let garancije. Znak CE. PVC and ALU window, balcony and entrance doors, panoramic walls, blinds, shutters, shades, mosquito nets and window shelves production and fitting; 10-year guarantee on windows and doors; CE certified. D3iks - kovinski izdelki iz inoxa: balkonske in vrtne ograje, poštni nabiralniki, bio kamini, odprta kurišča, vodne fontane, svetlobni napisi, dekorativni dodatki; Zmago Moder s.p.- vzdrževanje in obnova: pleskarska dela, barvanje fasad, ograj, nadstreškov, zaključna dela v gradbeništvu. D3iks - inox stainless steel products: balcony and garden fences, mailboxes, bio fireplaces, open stoves, water fountains, lighting signs, decorative accessories; Zmago Moder s.p. - maintenance and renovation: painting works, painting facades, fences, roofs, construction finishing works. EDER-HELOPAL OKENSKE POLICE d.o.o. Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 051/ , 041/ , Fax. 02/ office@eder-helopal.si, Internet: Okenske police iz tehnološkega kamna, vodoodporne iverice prevlečene z melaminsko folijo, pocinkanega jekla in aluminija Techno stone sills, water-resistant chipboards coated with melamine foil, galvanized steel and aluminum. EDICOM, d.o.o. Prijateljeva ulica 12, 3230 Šentjur, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ info@edicom.si, Internet: CONTROL 4, ZDA / USA Pametni dom, avtomatizacija, video sistemi, alarmni sistemi, avdio video, požarni sistemi, domofoni, pristopna kontrola Smart home solutions, automatization, video systems, alarm systems, audio-video, fire prevention systems, intercoms, access control E.E.A. MEDVED DANIJEL s.p. Aškerčev trg 9, 3270 Laško, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ info@eea.si, Internet: TONON FORTY, Odezo, ITALIJA / ITALY LAMINOX, Sarnano, ITALIJA / ITALY Elektroinštalacija industrijskih, poslovnih in stanovanjskih objektov, inteligentne instalacije, zaščita proti streli, razdelilne omare, procesorsko vodenje tehnoloških sistemov, AKU servis, meritve izvedenih el. instalacij, fotovoltaični sistem, UPS sistem, videonadzor, toplotne črpalke, prezračevanje, kogeneracija, ogrevanje in klimatizacija, vodovod Industrial, office and residential electric installations, intelligent installations, lightning protection, electricity boxes, technology system processors, AKU service, el. installations measurements and tests, photovoltaic systems, UPS systems, video surveillance, heat pumps, ventilation, cogeneration, heating and air conditioning, plumbing D3IKS - KOVINSKE KONSTRUKCIJE, DAMJAN ŽIČKAR s Dedni dol 1a, 1294 Višnja Gora, SLOVENIJA Tel. 031/ , Fax. 01/ info@inoxdesign.si, Internet: MODER ZMAGO s.p., Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA EFFEKT, d.o.o. Nova pot 82, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ effekt.simenko@siol.net, Internet: Posteljni nadvložek Magnetoflex Magnoflex bed inlays Sejem DOM

64 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors EGRO ELEKTRO GRELNA OPREMA STANISLAV ZORMAN s.p. Gora 20/a, 1218 Komenda, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ Internet: Kabelske grelne instalacije: talno ogrevanje, taljenje snega in ledu na voznih in pohodnih površinah, ogrevanje žlebov, žlot in cevovodov Heating cable installation: underfloor heating, snow and ice melting systems for driving and walking surfaces, gutters, pipelines heating EKO PRODUKT d.o.o. Trpinčeva ulica 39, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ Internet: Certificirani naravni gradbeni materiali za gradnjo nizkoenergetskih in pasivnih hiš (celulozna toplotna izolacija Trendisol, lesno vlaknene plošče Agepan, lepilna in tesnilna tehnika Airstop, fasadni sistem Marmorit) Certified natural construction materials for the low-energy and passive houses (Trendisol cellulose insulation, Agepan wood fibreboards, Airstop adhesives and gaskets, Marmorit facades) EKOAKTIV d.o.o. Vrhovčeva ulica 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 031/ , Fax. 01/ Internet: SANO ERDWÄRMESYSTEME, Schleissheim, AVSTRIJA / AUSTRIA DREXEL UND WEISSE ENERGIEEFFIZIENTE HAUSTECHNIK SYS, Wolfurt, AVSTRIJA / AUSTRIA V podjetju se ukvarjamo z energijsko učinkovitimi sistemi ogrevanja in prezračevanja, prijaznimi do uporabnika in okolja. V Sloveniji in na Hrvaškem zastopamo avstrijski podjetji Drexel und Weiss ter Sano Erdwärmesysteme. Energy efficien, user- and nature-friendly heating and ventilation systems. Austrian companies Drexel und Weiss and Sano Erdwärmesysteme representative for Slovenia and Croatia. EKOKULT d.o.o. Kvasica 2a, 8343 Dragatuš, SLOVENIJA Tel. 07/ , Fax. 07/ info@ekokult.com, Internet: BERGMANN GRUPPE, NEMČIJA / GERMANY FRUHWALD, AVSTRIJA / AUSTRIA INTEWA, NEMČIJA / GERMANY BG GRASPOINTNER GmbH & Co KG, Oberwang, AVSTRIJA / AUSTRIA PURATOR GmbH, Dunaj, AVSTRIJA / AUSTRIA Čistilne naprave, ltž pokrov, tlakovci, kanalete, ponikovalne komore... Treatment plants, covers, flagstones, canals, spreading basins... EKORIM MIRKO RIBIČ s.p. Zgornji Prekar 11, 1281 Kresnice, SLOVENIJA Tel. 041/ info@ekorim.si, Internet: SEPARETT AB, Bredaryd, ŠVEDSKA / SWEDEN DELPHIN-WS, Hamburg, NEMČIJA / GERMANY Kompletne biološke čistilne naprave DELPHIN-WS, kompostna stranišča SEPARETT DELPHIN-WS complete biological treatment plants, SEPARETT composting toilets EKOVIT d.o.o. Na gmajni 17a, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 041/ info@ekovit.si, Internet: HEI SOLAR LIGHT GmbH, Dunaj, AVSTRIJA / AUSTRIA TERMOTEHNIKA d.o.o., Braslovče, SLOVENIJA Mikrokogeneracijska naprava, toplotna črpalka, rekuperator, solarna svetilka, kondenzator dimnih plinov Microgeneration conditioners, heat pumps, recuperators, solar lamps, flue gas condensers ENERGA SISTEMI d.o.o. Celovška cesta 228, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 059/ , Fax. 059/ info@energasistemi.si, Internet: Energa sistemi d.o.o. deluje na področju energetsko varčnih sistemov. Nudimo celovite storitve in rešitve, ki obsegajo svetovanje, idejno zasnovo, projektiranje, montažo in vzdrževanja sončnih elektrarn, toplotnih črpalk in klimatskih naprav. Energa sistemi d.o.o. is specialized in the field of energetics. We offer complete services and solutions, which include consulting, designing, installing and maintenance of solar power plants, heat pumps and air-conditioners ENERGETIKA - MARKETING, d.o.o. Bezenškova ulica 26, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ eges@e-m.si, Internet: Strokovna revija EGES vsebuje teme o ogrevanju, hlajenju, klimatizaciji in ekologiji. Moja kopalnica pa je poljudna revija o kopalnicah, bazenih, inštalacijah, savnah ter ostali opremi. Na voljo je tudi številna druga strokovna literatura. EGES professional magazine includes topics on heating, cooling, air-conditioning and ecology. MOJA KOPALNICA (My bathroom) is a popular magazine about bathrooms, swimming pools, installations, saunas and other equipment. A number of other professional publications also available. ENERGO OPTIMA, d.o.o. Blatnica 1, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@energo-optima.si, Internet: SOFATH, FRANCIJA / FRANCE HITACHI, JAPONSKA / JAPAN Toplotne črpalke Heat pumps 62 Sejem DOM 2011

65 Sejem DOM

66 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors ERDU d.o.o. Krakovski nasip 6, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 059/ , Fax. 059/ Internet: IGV GROUP, Milano, ITALIJA / ITALY Dvigala Domuslift proizvajalca IGV Milano; dvigala za vaš dom IGV Milano Domuslift home elevators ESAL d.o.o. Anhovo 9, 5210 Deskle, SLOVENIJA Tel. 05/ , Fax. 05/ esal@esal.si, Internet: Vlaknocementne plošče za streho in fasado: valovite strešne plošče Valovitka, ravna kritina, ravne fasadne plošče Swisspearl, ravne fasadne plošče Ekosal, valovite fasadne plošče Efasal Fibrecement roof and facade panels: corrugated Valovitka panels, flat roofs, Swisspearl and Ekosal flat facade panels, Efasal corrugated facade panels. ESO INŽENIRING, d.o.o. Tesovnikova ulica 52c, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 031/ , Fax. 01/ borut.medved@eso.si, Internet: GUNTAMATIC, Bruck, AVSTRIJA / AUSTRIA WAGNER&Co, Cölbe, NEMČIJA / GERMANY Kotli na biomaso, solarni sistemi Biomass furnaces, solar systems ETIK d.o.o. Tržaška 215, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ etik@etik.si, Internet: DEVI DANFOSS, Veljle, DANSKA / DENMARK Električni grelni kabli in preproge za notranje ogrevanje tal in zunanje ogrevanje tal, žlebov, žlot; termostat Electric heating cables and heating mats, interier floor and exterier floor, gutter, air-supply hose heating, thermostats ETIKS, d.o.o. Ob Dragi 3, 3220 Štore, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ etiks@siol.net, Internet: ATMOS, ČEŠKA / CZECH REPUBLIC EXTRAFLAME, ITALIJA / ITALY LA NORDICA, ITALIJA / ITALY THERMOSOLAR, SLOVAŠKA / SLOVAKIA TIM SISTEM, SRBIJA / SERBIA VIADRUS, ČEŠKA / CZECH REPUBLIC Kotli za centralno ogrevanje: klasični, uplinjevalni; kamini: samostoječi, vgradni, toplozračni, toplovodni; kotli na pelete, hranilniki toplote, sončni kolektorji Classic and gas central heating boilers, fireplaces: standalone, builtin, hot air, hot water; pellet boilers, heat recuperators, solar panels EURO KLIMATIZACIJA, d. o. o. Šmarska cesta 58, 1270 Litija, SLOVENIJA Tel. 031/ info@euroklimatizacija.si, Internet: LG, Dunaj, AVSTRIJA / AUSTRIA Klimatske naprave LG, Split sistemi, toplotna črpalka LG air-conditioning, Split systems, heat pumps EUROCEV d.o.o. Celovška cesta 264, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 031/ , Fax. 059/ eurocev@t-2.net, Internet: Sanacija hišne kanalizacije brez izkopa Domestic sewage sanitation, no digging needed EXIMMA INŽENIRING d.o.o. Dunajska 305, 1231 Ljubljana-Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@eximma.si, Internet: DIMPLEX NORTH AMERICA Ltd., Cambridge, KANADA / CANADA Električni kamini in električni žari Dimplex Dimplex fireplaces and electric grills EXPERT! d.o.o. Lesno Brdo 34, 1360 Vrhnika, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ marjan.saje@parkettco-si.com, Internet: MEISTER, Rüthen, NEMČIJA / GERMANY TRAPA BODEN, Traunkirchen, AVSTRIJA / AUSTRIA WEITZER PARKETT, Weiz, AVSTRIJA / AUSTRIA Gotovi dvo, troslojni in masivni parketi, parketi v ladijskem in kmečkem podu; parketi za v kopalnico; stensko - stropne obloge, zunanje talne obloge za terase; talna olja, voski in sredstva za vzdrževanje in čiščenje podov Finished 2- and 3-layer parquets, massive parquets, wood and rustic floors, wall and ceiling loads, oils, waxes, floor oils, waxes and cleaning and care products EXTRA-FORM TRGOVINA JURIJ SALAMON s.p. Dolenji Boštanj 55a, 8294 Boštanj, SLOVENIJA Tel. 07/ , Fax. 07/ extraform@extraform.si, Internet: ALFA CERAMICA, Roteglia, ITALIJA / ITALY AZTECA CERAMICA, Castellon, ŠPANIJA / SPAIN BORJA, Castellon, ŠPANIJA / SPAIN CERSANIT, Kielce, POLJSKA / POLAND 64 Sejem DOM 2011

67 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors COTTO MANETTI, Firenze, ITALIJA / ITALY LA PLATERA, Castellon, ŠPANIJA / SPAIN PIETRE D ARREDO, Gubbio, ITALIJA / ITALY Keramične ploščice, kopalniška oprema, talne obloge, figurne mase, naravni kamen Ceramic tiles, bathroom equipment, flooring, figure masses, natural stone FANINA d.o.o. Ulica Gubčeve brigade 46, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@fanina.si, Internet: Senčila - tende, pergotende, screen roloji, odpirajoče strehe - sky light, kovane in PVC ograje Blinds - awnings, pergolas, screen shutters, sky light opening roofs, forged and PVC fencing FIBRAN NORD d.o.o. Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/ , Fax. 07/ fibran@fibran.si, Internet: Toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena za nizkoenergijsko in pasivno gradnjo Extruded polystyrene thermal insulation for low-energy and passive construction FILLI STAHL d.o.o. Litijska cesta 261, 1261 Ljubljana-Dobrunje, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ mojster-strehe@fillistahl.si, Internet: LUVATA, Pori, FINSKA / FINLAND / FINLAND PREFA ALUMINIUMPRODUKTE GmbH, Marktl/Lilienfeld, AVSTRIJA / AUSTRIA VMZINC, Dunaj, AVSTRIJA / AUSTRIA Prefa vam ponuja celovit, usklajen sistem strešne kritine, obrob, snegolovov, prehodov in žlebov, vse iz visokokakovostnega aluminija; streha močna kot bik! Prefa offers a comprehensive, coordinated system of roofings, trims, snow protectors, crossings and gutters, all built from high quality aluminum; our roofs are strong as a bull! FIRENA d.o.o. Savska cesta 34, 4000 Kranj, SLOVENIJA Tel. 059/ , Fax. 059/ info@firena.si, Internet: Grelne mize za vrtove, tende, zimske vrtove; izdelki za zaščito delovne opreme, oblačil, pohištva Heating tables for gardens, awnings, winter gardens; working equipment, clothing and furniture protection products FLAMME-RIHTARŠIČ k.d. Potočnikova ulica 11, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/ , Fax. 04/ info@flamme.si, Internet: JEREMIAS GmbH, Wassertrüdingen, NEMČIJA / GERMANY HARK GmbH, Duisburg, NEMČIJA / GERMANY BUSCHBECK GmbH, Waldbröl, NEMČIJA / GERMANY Kaminske peči, kamini, kaminski vložki, lončene peči, vrtni kamini, dimniški sistem Stoves, fireplaces, fireplace inserts, tiled stoves, outdoor fireplaces, chimneys FORNACI DI MANZANO S.p.A. Via Udine, 40, IT Manzano (UD), ITALIJA / ITALY Tel. +39/ , Fax. +39/ info@fornacidimanzano.it, Internet: www. fornacidimanzano.it Opečni gradbeni materiali Clay Construction Materials FRAGMAT TIM d.d. Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ tehn.info@fragmat.si, Internet: Termoizolacija za tlake, fasade, strehe, podstrešja; bitumenske hidroizolacije za temelje, ravne in poševne strehe, ozelenjene strehe; bitumenske mase in premazi ter emulzije, talno ogrevanje, fasada Demit Floor, facade, roof, attic thermo insulation, bitumen hydro insulations for foundations, flat and pitched roofs, living green roofs; bituminous masses, coatings and emulsions, floor heating, Demit facades FINSTRAL AG / Spa Gastererweg 1, IT Unterinn/Ritten (BZ), ITALIJA / ITALY Tel. +39/0471/ , Fax. +39/0471/ finstral@finstral.com, Internet: Informacije Slovenija, Hrvaška in vse države bivše Jugoslavije: FINSTRAL AG/Spa, Ulica Jožet Jame 12, 1000 Ljubljana, tel: 01/ , fax: 01/ , gsm: 031/ , pbabnik@ finstral.com, FINSTRAL AG/Spa: PVC, PVC-ALU, ALU okna, ter novost na tržišču LES-PVC in LES-PVC-ALU okna, vhodna vrata, zasteklitve fasad, strešne zasteklitve, nadstreški in zimski vrtovi. Program podjetja FINSTRAL AG/Spa pa poleg naštetega obsega tudi: PVC in ALU rolete in polkna. FINSTRAL AG/Spa: PVC and ALU windows, new: WOOD-PVC and WOOD-PVC-ALU windows, entrance doors, window facades and wintergardens. Also included: PVC and ALU shutters and blinds. FRANCE T d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce, SLOVENIJA Tel. 04/ , Fax. 04/ info@france-turbo.si, Internet: FRANCE TURBO, Bourg les Valence, FRANCIJA / FRANCE Kamini, ki imajo trajen ogenj in jih ni potrebno zjutraj ponovno zakuriti, pepel pa jim počistite le vsakih šest tednov. Permanently burning fireplaces; no need to light the fire again in the morning; ashes only need to be removed every six weeks. Sejem DOM

68 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors FRISTADS d.o.o. Kranjska cesta 24, 4202 Naklo, SLOVENIJA Tel. 04/ , Fax. 04/ Internet: SAEKKO INDUSTRI, Aabenraa, DANSKA / DENMARK KWINTET GROUP, Boras, ŠVEDSKA / SWEDEN Zaščitna delovna oblačila, obutev in rokavice Protective work clothing, footwear and gloves FURLAN ŠTEDILNIKI d.o.o. Dolenjska cesta 453, 1291 Škofljica, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@furlan.si, Internet: Zidani štedilniki na trdo gorivo; kombinirani zidani štedilniki na trdo gorivo, plin in elektriko; kuhinjske nape; krušne, lončene peči; zidane kuhinje; keramične ploščice, pečnice Built in solid fuel stoves, combined solid fuel, gas and electricity builtin stoves, range hoods, bakers and ceramic ovens, built-in kitchens, ceramic tiles GAF TRGOVINA d.o.o. Rusjanova ulica 3, Zg.Jarše, 1235 Radomlje, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ gaf@gaf.si, Internet: Zunanja senčila, dekorativni kamen, vrtno pohištvo Outdoor awnings, decorative stone, garden furniture GAŠPER TRŽENJE d.o.o. Stegne 27, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@gasper.si, Internet: Okna in vrata iz različnih vrst lesa, plastičnih mas (aluplast tro in petkomorni profil) ter les-alu sistema Various wood, PVC (aluplast 3- and 5-chamber profiles) and wood- ALU windows and doors GENERA d.o.o. Prevale 10, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ genera@genera.si, Internet: www. toplotnecrpalke.si, EVERGREEN SOLAR, ZDA / USA OCHSNER, Linz, AVSTRIJA / AUSTRIA PANASONIC, ZDA / USA SHARP, Osaka, JAPONSKA / JAPAN SINCLAR, Brno, ČEŠKA / CZECH REPUBLIC SOLYNDRA, ZDA / USA Toplotne črpalke Panasonic, Sinclair in Ochsner za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne vode, vir toplote zemlja, zrak ali voda; klimatske naprave Sharp, Sinclair; projektiranje in izvedba fotovoltaičnih elektrarn - sončne celice Solyndra in Evergreen solar. Panasonic, Sinclair and Ochsner heating, cooling and sanitary water heat pumps ground, air or water systems; Sharp, Panasonic, Sinclair air-con appliances; photovoltaic power plants planning and construction Solyndra and Evergreen solar solar cells GEOPIPE, d.o.o. Cesta zmage 35b, 1410 Zagorje ob Savi, SLOVENIJA Tel. 031/ , Fax. 03/ gregor.miklavcic@geopipe.si KM BETA, Hodonin, ČEŠKA / CZECH REPUBLIC Zidaki Sendwix, strešna kritina KM Beta, Hodoterm, sendvično zidovje Sendwix bricks, KM BETA, Hodoterm roofing, sandwich walls GIVOS d.o.o. Glavna cesta 39, 4202 Naklo, SLOVENIJA Tel. 04/ , Fax. 04/ info@givos.si, Internet: PVC vrtne ograje, PVC balkonske ograje, PVC vrtna in dvoriščna vrata (drsna ali krilna), aluminijaste ograje za balkone in vrtove, motorni pogoni z avtomatiko, PVC opaž PVC garden fences, PVC balcony fences, PVC gates (sliding or wing), aluminum railings for balconies and gardens, automated power drives, PVC paneling GLIN NAZARJE, d.o.o. Lesarska cesta 10, 3331 Nazarje, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ info@glin.si, Internet: Fasadna okna in balkonska vrata les in PVC, vhodna in garažna vrata, panoramske stene, senčila, strešna okna, podstrešne stopnice, montažne hiše; svetovanje, izmere, dostava, montaža in servis Facade windows and balcony doors - wood and PVC, wood and PVC gates and garage doors, panoramic walls, blinds, skylights, attic stairs, prefabricated houses, consultancy, surveying, installation, service. G.OGRINC d.o.o. Spodnja Senica 18, 1215 Medvode, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@g-ogrinc.si, Internet: BENINCA Spa, Sandrigo, ITALIJA / ITALY Zunanje in notranje ograje, motorni pogon: stopniščne, balkonske, vrtne External and internal fencing, motor-driven: balustrades, balconies, garden fencing GOMBAČ d.o.o. Industrijska cesta 6, 6310 Izola-Isola, SLOVENIJA Tel. 05/ , Fax. 05/ gombac@siol.net, Internet: PRETTITI S.p.a., Torino, ITALIJA / ITALY Kovana vrata, kovane ograje, kovani polizdelki, samonosna kolesa Wrought iron gates, wrought iron fences, forged semi-finished products, self-supporting wheels 66 Sejem DOM 2011

69 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors GOLOB PEČARSTVO IN POLAGANJE KERAMIKE IGNAC GOLOB s.p. Rodine 23, 8210 Trebnje, SLOVENIJA Tel. 041/ , Fax. 07/ Internet: AUSTROFLAMM, AVSTRIJA / AUSTRIA Prodaja in montaža vseh vrst peči in kaminov; zastopstvo blagovne znamke Austroflamm, ki proizvaja kvalitetne peči in kaminska kurišča Sales and installation of all types of stoves and fireplaces; Austroflamm high quality stoves and fireplace products representation GRAMINT d.o.o. Dobravlje 34b, 5263 Dobravlje, SLOVENIJA Tel. 05/ , Fax. 05/ info@gramint.si, Internet: RIWEGA, Bolzano, ITALIJA / ITALY ROOFROX, Milano, ITALIJA / ITALY ISOSYSTEM, Treviso, ITALIJA / ITALY Paropropustne folije, tesnilni trakovi, vijaki za les, steklena volna, paneli za lažjo izolacijo streh, zvočna izolacija streh, stropov in sten Steam-permeable foils, bands, screws for wood, glass wool, easy roof insulation panels, sound insulation of roofs, ceilings and walls GORENJE d.d. Partizanska 12, 3320 Velenje, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ info@gorenje.com, Internet: Električni grelniki vode, hranilniki vode, sončni kolektorji, toplotne črpalke, klimatske naprave, radiatorji Electric water heaters, water reservoirs, solar panels, heat pumps, air-conditioning, radiators, GORIŠKE OPEKARNE d.d. Merljaki 7, 5292 Renče, SLOVENIJA Tel. 05/ , Fax. 05/ info@go-opekarne.si, Internet: Opečni zidni elementi - termo bloki»go-term«, modularni bloki»go-max«in klasični modularni bloki; opečna kritina korec; opečni stropni elementi Clay wall elements -»Go-term«thermal blocks,»go-max«modular blocks, classical modular blocks; clay roof shingles; clay ceiling elements. GRAWE ZAVAROVALNICA d.d. Gregorčičeva 39, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ grawe@grawe.si, Internet: Atraktivni in moderni zavarovalni produkti za Vas, vašo družino in dom. V jubilejnem letu Grawe Zavarovalnice ponujamo dodatne ugodnosti pri sklenitvi zavarovanj Grawe privat. Attractive and modern insurance products for you, your family and your home. Celebrating the Grawe Insurance anniversary year, we offer additional benefits for the Grawe privat insurances. GRIFFNERHAUS AG Gewerbestr. 3, AT-9112 Griffen, AVSTRIJA / AUSTRIA Tel. +43/ , Fax. +43/ info@griffnerhaus.com, Internet: Hiše, svetovanje, načrtovanje, arhitektura, zunanje pohištvo, gradbena oprema Houses, consulting, planning, architecture, outdorr furniture, building equipment GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE GORENJSKI DOM Podnart 33a, 4244 Podnart, SLOVENIJA Tel. 041/ , Fax. 04/ tomaz@humko.si ADAM BERČIČ s.p., Poljane, SLOVENIJA ALMIR ČATIČ s.p., Radovljica, SLOVENIJA ASKAZ d.o.o., Kamna Gorica, SLOVENIJA BERNARD ANTON s.p., Podbrezje, SLOVENIJA ELEKTRO-TERMO STORITVE PODOBNIK ANTON PODOBNIK s.p, Lesce, SLOVENIJA HUMKO d.o.o. Bled, Bled, SLOVENIJA IPG BOŠTJAN KRANJC s.p., Lesce, SLOVENIJA MIZARSTVO JOGI MARKO JANJUŠEVIČ s.p., Bled, SLOVENIJA NERMIN MAHMUTOVIČ s.p., Bled, SLOVENIJA POZNIK - BORIČ JOŽE s.p., Radovljica, SLOVENIJA SR TIM, EVGEN REKAR s.p., Kranj, SLOVENIJA Gospodarsko interesno združenje Gorenjski dom nudi izvedbo gradnje od izkopa do vselitve. Združenje izvajalcev nudi izvedbo Vašega doma na ključ ali samo delno izvedbo oz. prenovo doma. Commercial Association offering complete house contrcution solutions, individual works or renovation services. GVT d.o.o. Nasperska pot 33, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ gvt@gvt.si, Internet: REHAU, NEMČIJA / GERMANY PVC okna in vrata PVC windows and doors GZT INVEST d.o.o. Planinska cesta 11, 1431 Dol pri Hrastniku, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ info@gzt.si, Internet: GZT INŽENIRING d.o.o., Dol pri Hrastniku, SLOVENIJA Gradnja: od ideje do projekta, izvedbe in nadzora (projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja, izvedba po projektni dokumentaciji in nadzor nad izvedbo. Construction: from the idea to the project, execution and control (project documentation for obtaining building permits, execution under project documentation and implementation control). Sejem DOM

70 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors HAM d.o.o. Gerbičeva ulica 102, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ Internet: Stoli Spinalis za aktivno sedenje brez bolečin v hrbtu Spinalis movable office chairs active seating without any back pains HANCMAN d.o.o. Otiški vrh 53, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@rolo-sistemi.si, Internet: Rolo garažna in industrijska vrata, ALU in PVC rolete, komarniki, PVC okna in vrata Roll-up garage and industrial doors, ALU and PVC blinds, insect screens, PVC windows and doors HARREITHER, d.o.o. Vodovodna 101, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@harreither.si, Internet: HARREITHER GmbH, Gaflenz, AVSTRIJA / AUSTRIA Površinske nizkotemperaturne sistemske rešitve za ogrevanje in hlajenje: oprema za talno (ovalna cev), stensko in stropno ogrevanje ter hlajenje, toplotne črpalke, nizko-temperaturni kotli, regulacija Surface low-temprerature system solutions for heating and cooling: floor (oval tube), wall, ceiling heating and cooling equipment, heat pumps, low-temperature boilers, regulation HERMI, d.o.o. Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ info@hermi.si, Internet: Strelovodna zaščita, prenapetostna zaščita, strešni nosilci za sončne elektrarne Lightning protection, overvoltage protection, roof holders for solar panels HERZ d.d. Grmaška c. 3, 1275 Šmartno pri Litiji, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@herz.si, Internet: Sanitarne armature slovenskega proizvajalca, krogelni ventili, kovina, termostatske glave in ventili, ventili za regulacijo pretokov, cevni sistemi, kotli na leseno biomaso Slovenian manufacturer of sanitary fittings, ball valves, metal, thermostatic heads and valves, flow control valves, piping, biomass boilers HIDRIA d.d. Nazorjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel , Fax. 05/ sonce@hidria.com, Internet: Sončni sprejemniki energije, sončne elektrarne, sistemi za ogrevanje prostorov, zalogovniki toplote Solar energy receivers, solar power systems, space heating systems, heat recuperators HIŠA M d.o.o. Zaloška 200, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 059/ , 041/ , Fax. 01/ info@hisa-m.com, Internet: Naravni kamen, dekorativni kamen, kamniti paneli, kamniti mozaik, talni kamen, kamini na bioethanol Natural stone, decorative stone, stone panels, stone mosaics, stone floors, bioethanol chimneys HOBY LES d.o.o. Škofja vas 3/b, 3211 Škofja vas, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ hobyles@siol.net, Internet: Pohištvo po naročilu: vgradne omare, otroške in dnevne sobe, spalnice, hodniki, shrambe, garderobne sobe, poslovni prostori, šole, hoteli, nastanitveni objekti montaža in dostava Furniture made to order - built-in closets, children's and living rooms, bedrooms,corridors, corridors, store and wardrobe rooms, equipment for business premises, schools, hotels fitting and delivery offered. HOJA, d.d. Žagarska ulica 5, 1291 Škofljica, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@hoja.si, Internet: Nadstreški, pergole, lesene lepljene konstrukcije, lepljeni nosilci Canopies, pergolas, wooden laminated structures, adhesive carriers HORIZONT DOM d.o.o. Prešernova 10a, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@honka.si, Internet: HONKARAKENNE OYJ, Järvenpää, FINSKA / FINLAND TULIKIVI, FINSKA / FINLAND Hiše Honka nudijo najvišje udobje in naravno življenjsko okolje z izključno uporabo naravno pridelanega masivnega lesa; vpliv njegove topline in naravnega materiala pozitivno vpliva na dušo in telo; kamini Tulikivi s svojo toplotno akumulacijsko sposobnostjo izžarevajo zdravo in naravno toploto. Honka houses offer maximum comfort and natural living environment with use of naturally produced solid wood only, the impact of its warmth and natural material creates a positive effect on mind and body; Tulikivi fireplaces radiate a healthy and natural warmth with their heat accumulation quality. HOSEKRA d.o.o. Kolodvorska ulica 37e, 2310 Slovenska Bistrica, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ hosekra@siol.net, Internet: Proizvodnja strešne kritine, dodatkov za strehe, garaže, sistemi za fotovoltaične module. Roofing production, roofing and garages accessories, photovoltaic module systems 68 Sejem DOM 2011

71 Sejem DOM

72 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors HOTENJKA d.o.o. Tržaška cesta 513 b, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ Internet: STUFEX, Beluno, ITALIJA / ITALY Prodaja in montaža izgotovljnega parketa, panelnega parketa, klasičnega parketa, lamelnega parketa, lam parketa, kant parketa; zastopanje tujih podjetij Stufex (lepila in laki za parket), Pavone in Morelo parketi Sales and installation of finished parquets, flooring panels, classic parquets, lamellar parquets, lam parquets, oak industrial parquets; representation of companies Stufex (parquet adhesives and lacquers), Pavone and Morelo flooring HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO Grobeljska cesta 2, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ jure.hrovat@siol.net, Internet: CERAM PIV, Asolo, ITALIJA / ITALY SPARTHERM, Melle, NEMČIJA / GERMANY WOK, Walbersdorf, AVSTRIJA / AUSTRIA Pečarstvo: lončene peči, kamini in štedilniki Furnace products: tile ovens, fireplaces and stoves HROVAT UB d.o.o. Krakovska cesta 25, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ hrovat@t-2.net; hrovat@jungmeier.si, Internet: www. hrovat-ub.si, KLÖBER GmbH&Co.KG, Ennepetal, NEMČIJA / GERMANY ARGETON GmbH, Staubing, NEMČIJA / GERMANY ARGETON GmbH, Hannover, NEMČIJA / GERMANY Strešne kritine Jungmeier, strešni dodatki Klöber, predpražniki Algum Jungmeier roofing, Klöber roofing accessories, Algum doormats HSS BAZENI d.o.o. Cesta v Kleče 16, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/ , Fax. 01/ jobplus@siol.net, Internet: Masažni bazeni HotSpring, energetsko varčni, enostavni za upravljanje, kanadskega proizvajalca Watkins - vodilnega med ponudniki s 35 letno tradicijo v Evropi in 15 letno v Sloveniji; vrhunska kvaliteta Hot Spring massage pools by the world's leading manufacturer Watkins (California), 35-year presence in Europe and 15-year presence in Slovenia, low energy, simple to use, high quality IGOTON, ANTON DONOŠA s.p. Pertoča 73, 9262 Rogašovci, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ anton.donosa@siol.net, Internet: Naravni EKO ilovnati ometi za notranje bivalne prostore, namenjeni za vse hiše različnih konstrukcij, vzorci postopkov ter vzorci končnih slojev ECO natural interior clay roughcasts for all varieties of houses; samples of procedures and final layers IKA TRADE d.o.o. Industrijska ulica 11, 4226 ŽIRI, SLOVENIJA Tel. 04/ , Fax. 04/ info@ika.si, Internet: Kolektorji, kotli na biomaso, kopalniška oprema, vodovodi, ogrevalna tehnika Panels, biomass boilers, bathroom equipment, plumbing, heating systems IMAG d.o.o. Cesta v Log 17, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@imag.si, Internet: PALAZZETTI S.p.a, ITALIJA / ITALY Notranji sobni kamini, samostoječe peči, vrtni kamini - žari Room fireplaces, stoves, garden fireplace stoves - grills INLES d.d. Kolodvorska 22, 1310 Ribnica, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@inles.si, Internet: Predstavitev široke ponudbe energijsko varčnih oken in vhodnih vrat; celovitega proizvodnega programa izdelkov iz lesa, les/ aluminija, pvc, pvc/aluminija in aluminija skupaj z različnimi izvedbami polken ter ostalih senčil, ki omogoča kupcu, da izbere izdelek po svojih željah. Presentation of a wide range of energy-efficient windows and front doors; a comprehensive product mix of wood, wood / aluminum, pvc, pvc / aluminum and aluminum products with different types of shutters and others types of shades a wide range enables our customers to choose the products according to their wishes. INOTHERM d.o.o. Prigorica 98, 1331 Dolenja vas, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ bojan.lavric@inotherm.si, Internet: Vhodna vrata iz aluminija ALU front doors INOXVRBOVŠEK d.o.o. Spodnja Rečica 81a, 3270 Laško, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ info@inoxvrbovsek.com, Internet: Že 27 let razvijamo in izdelujemo: inox, jeklo, steklo, les ograje; inox steklo nadstreške; inox pokrove, kinete: inox, jeklo, steklo notranje, zunanjo in urbano opremo; inox bazensko opremo; pasarske izdelke 27 years of own development and production: stainless steel, steel, glass, wood fences; inox - glass canopies, stainless steel caps, kinetics: stainless steel, steel, interior glass, interior, exterior and urban products, stainless steel swimming pool equipment; belting products 70 Sejem DOM 2011

73 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors INPRO 22 d.o.o. Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel , Fax Internet: SLK INOVACIJE d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA Z vami od ideje do izvedbe! Projektiranje, inženiring, nadzor nad gradnjo, notranja oprema, geodetske storitve, termografski posnetki, sončne elektrarne, hiše na ključ; vse na enem mestu. Complete service - from idea to execution! Design, engineering, construction supervision, interior design, surveying services, thermographic images, solar power solutions, complete house construction solutions. INT VRATA d.o.o. Todraž 11, 4224 Gorenja vas, SLOVENIJA Tel. 04/ , Fax. 04/ info@int-vrata.si, Internet: Lesena vhodna vrata s kovinsko sredico, garažna vrata, varnostna vrata za stanovanja, notranja vrata, steklena vrata, okna Metal core wooden front doors, garage doors, security housing doors, interior doors, glass doors, windows INTERLES, d.o.o. Kraigherjeva 19a, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@interles.si, Internet: Okna, vrata in senčila iz lesa, PVC in aluminija Windows, doors and shades made from wood, PVC and aluminum. INTERNORM OKNA d.o.o. Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ internorm.okna@siol.net, Internet: Stavbno pohištvo: okna (PVC, PVC/ALU, LES/ALU), senčila (rolete, žaluzije, polkna), vhodna vrata (ALU, LES/ALU) Doors and windows: windows (PVC, PVC/ALU, WOOD/ALU), blinds (shutters, blinds, shutters), gates (ALU, WOOD/ALU) IONEX, d.o.o., LJUBLJANA Slomškova ulica 25, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ ionex@siol.net, Internet: Ionizatorji Ionex so odlični izdelki za astmatike, alergike, preventiva pred infekcijskimi boleznimi in odlični čistilci zraka. Ionex ionizers are perfect products for customers with asthma or allergy difficulties, can be used as prevention against infectious diseases and also serve as excellent air cleaners. ISOSPAN GmbH Madling 177, AT Ramingstein, AVSTRIJA / AUSTRIA Tel. +43/ , Fax. +43/ info@isospan.eu; info@isospan.si, Internet: Leso-cementni opažni zidaki z integrirano toplotno izolacijo Wood-cement formwork bricks with integrated heat insulation IZI MOBILI d.o.o. Vikrče 27/a, 1211 Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ jurij.bitenc@siol.net, Internet: Drsna vrata, notranja vrata, ALU drsne stene Sliding doors, interior doors, ALU sliding walls JANEZ NAGODE Strmca 23, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 051/ Lesena hiša maketa Wooden house - model JARIS d.o.o. Ižanska 2a, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ klemen@jaris.si, Internet: Skeletne hiše - plod slovenskega znanja in preciznosti. Tradicionalna izvedba skleletnih hiš na sodoben način, z računalniško podprto tehnologijo, naravni materiali na bazi lesa pa skrbijo za udobno bivalno klimo. Skeletal houses - the result of Slovenian knowledge and precision. Traditional implementation of skeletal houses in a modern way, with computer-aided technology while the natural wood-based materials ensure a comfortable living climate. JEKLO IMEX, d.o.o., RADOVLJICA Cesta na Jezerca 8, 4240 Radovljica, SLOVENIJA Tel. 04/ , 041/ , Fax. 04/ ogrevanje12v@gmail.com, Internet: DAKOTA AG, Zürich, ŠVICA / SWITZERLAND I-ECO d.o.o., Kranj, SLOVENIJA Inovativno talno in stensko ogrevanje na 12V, vodni filtri Aquasy, Sleepwell zaščita proti škodljivimi geopatogenimi sevanji The innovative 12V floor and wall heating, Aquasy water filters, Sleepwell protection against harmful geopathogenic radiation. JELOVICA, d.d. Kidričeva 58, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/ info@jelovica.si, Internet: Jelovica predstavlja novosti na področju nizko energetskih hiš, oblikovanih po meri človeka in njegovih potreb, linije hiš dvojčkov, aktivno hišo ter tehnološke rešitve in kreativne dizajne energijsko varčnih oken in vrat. Dobite tudi vse informacije na temo uporabnosti lesa v sodobni gradnji, energetski varčnosti Jelovica izdelkov in kako se lotiti projekta celovite energetske prenove hiše. Jelovica presents new products in the field of low energy houses designed under according to its owners and their needs; twin houses, active house project and technological solutions and creative designs for energy-efficient windows and doors. Information on the use of wood in modern construction, energy saving Jelovica products and advice on how to tackle the project of a comprehensive house energy saving renovation. Sejem DOM

74 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors JOSEF STEINER d.o.o. Industrijska ulica 14, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@josefsteiner.si, Internet: Aluminijaste in lesene lestve, fasadni (jekleni,alu) in premični odri, nakladalne brvi, hišne-vrtne ograje, ograje za stopnišča in balkone, transportni vozički, kovčki in stopnice ALU and wood ladders; steel and ALU facade moveable scaffolds; loading gangways; house-garden fences, staircase and balcony railings, transport carts, boxes, stairs J.U.A.FRISCHEIS d.o.o. Celovška cesta 492, 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@frischeis.si, Internet: Konstrukcijski les, parketi, laminatni podi Construction wood, parquets, laminate floorings JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@jub.si, Internet: Fasadne in notranje barve, barve za beton, barve za les in kovino, dekorativni, renovirnirni, sanirnimi ometi, toplotno-izolacijski sistemi, izravnalne mase, gradbena lepila Facade and interior wall colours; concrete, wood and iron colours; decorative, renovation, sanitation roughcasts; thermo-insulation systems, levelling masses, construction glues KAGER HIŠA d.o.o. Ob Dravi 4/a, 2250 Ptuj, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@kager-hisa.si, Internet: Projektiranje, proizvodnja in montaža gotovih hiš. Prefabricated house projects, production and construction KALCER d.o.o. Ljubljanska cesta 51, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@kalcer.si, Internet: Spuščeni stropi Armstrong, Ecophon, AMF, Atena; suhomontažni sistemi Knauf, Rigips, Fermacell; predelne stene Maars, okrasni profili NMC, strešna okna Velux; lesene obloge Lawapan, gradbene plošče Wedi, Betonyp, toplotne in zvočne izolacije Armstrong, Ecophon, AMF, Atena lowered ceilings, Knauf, Rigips, Fermacell dry systems, Maars dividing walls, NMC decorative profiles, Velux roof windows, Lawapan wood wainscots, Wedi, Betonyp construction plates, thermo and sound isolation KAMINI KOČEVAR d.o.o. Rimska cesta 88, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ kamini.kocevar@siol.net, Internet: Bogata izbira kaminov lastne proizvodnje in znanih evropskih proizvajalcev; strokovno svetovanje, projektiranje, in obzidava kaminov; toplozračni, akumulacijski, plinski, električni kamini. A vast range of own production fireplaces accompanied by those made by top European producers; advice, projects and construction; hot air, accumulation, gas and electric fireplaces KAMNOSEŠTVO PETEK PRIMOŽ s.p. Ižakovci 93, 9231 Beltinci, SLOVENIJA Tel. 041/ , Fax. 02/ info@kamnosestvo.si Naravni dekorativni kamen, naravni in tehnični kamen Natural decorative stone, natural stone and technical stone KAMNOSEŠTVO PLUT ROBERT PLUT s.p. Otovec 15, 8340 Črnomelj, SLOVENIJA Tel. 07/ , 040/ , Fax. 07/ kamnosestvo.plut@volja.net, Internet: www. kamnosestvoplut.si PIRNAR d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA Izdelki iz naravnega in umetnega kamna: police, stopnice, pulti, nagrobniki, urejanje zunanjih delov stavbišča Natural and artificial stone products, sills, desktops, tombstones, outer area designs KAMNOSEŠTVO ŽUNKO d.o.o. Stražgonjca 27, 2331 Pragersko, SLOVENIJA Tel. 02/ , 041/ , Fax. 02/ zunko@k-zunko.si, Internet: Izdelki iz marmorja in granita Marble and granite products KARODI d.o.o. Savska cesta 24d, 8290 Sevnica, SLOVENIJA Tel. 07/ , Fax. 07/ info@karodi.si, Internet: Nerjavni dimniki, nerjavne priključne cevi, nerjavna kolena, kamini, štedilniki Stainless chimneys, stainless connecting pipes, stainless elbows, fireplaces, stoves KEMA PUCONCI d.o.o. Puconci 109, 9201 Puconci, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@kema.si, Internet: Gradbena lepila, fugirne mase, vodotesne mase, sanacija in zaščita betona, sanirni ometi, izravnalne mase, industrijski tlaki, epoksidi, dodatki betonu, kremenovi peski Construction glues, fugal masses, waterproof masses, concrete sanitation and protection; sanitation roughcasts, levelling masses, industrial pavements, epoxy coats, concrete supplements, flint sands KEMOPLAST d.o.o. Drofenikova ulica 7, 3230 Šentjur pri Celju, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ info@kemoplast.si, Internet: LANO CARPETS, Harelbeke, BELGIJA / BELGIUM 72 Sejem DOM 2011

75 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors TARKETT, Bačka Palanka, SRBIJA / SERBIA UNILIN, Wielsbeke, BELGIJA / BELGIUM WEITZER, Weiz, AVSTRIJA / AUSTRIA Gotovi parketi, laminatni parketi, gumijaste talne obloge, tekstilne talne obloge, iglane talne obloge, PVC homogene talne obloge, preproge, lepila in pribori, svetovanje in vgradnja talnih oblog Finished parquets, laminate parquets, rubber floorings, textile floorings, needlelike floorings, PVC homogene floorings, carpets, glues and accessories; advising and fitting KERBER d.o.o., Medvode Goričane 83, 1215 Medvode, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ kerber@siol.net; info@kerber.si, Internet: SOLATUBE GLOBAL MARKETING Inc., Carlsbad, ZDA / USA Solatube - sistem za prenos naravne svetlobe Solatube natural light transmission system KLIMA AS d.o.o. Trebinjska 12, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@klima-as.com, Internet: Klimatske naprave in toplotne črpalke proizvajalcev Mitsubishi Electric, Toshiba, Daikin Mitsubishi Electric, Toshiba, Daikin air conditioners and heat pumps KLIMA CENTER HORIZONT d.o.o. Vodovodna ulica 30c, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@klima-center.si, Internet: COOLWEX DAIKIN MITSUBISHI NED-AIR Klimatske naprave, toplotne črpalke, solarni sistemi, peči na pelete, prezračevanje Air conditioners, heat pumps, solar systems, pellet stoves, ventilation KLIMA-SOL STORITVE IN INŽENIRING, d.o.o. Tržaška cesta 315, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 059/ , Fax. 03/ klimasol@siol.net, Internet: WOLF GmbH, Mainburg, NEMČIJA / GERMANY Izdelki za ogrevanje, prezračevanje in varčno rabo energije Heating, ventilation and energy saving products KLIMATIZACIJA ŠTRUBELJ d.o.o. Paradišče 9, 1293 Šmarje - Sap, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@klimatizacija.si, Internet: Prezračevalna naprava z rekapitulatorjem; talni konvektor, toplotna črpalka voda-voda; prezračevalna komora; razdelilna komora; rekuperator Ventilation system with recuperator; floor convectors, heat pump water-water, ventilation chambers; distribution chambers, ventilation recovery KLIPS d.o.o. Razbor 12a, 3222 Dramlje, SLOVENIJA Tel. 041/ info@klips.si, Internet: Podjetje Klips d.o.o. je specializirano za razvoj in prodajo ograjnih sistemov. Naša ponudba ograjnih sistemov in vrat je celovita in vsebuje PVC, kovani in inoks program. Za dodatne informacije o naši ponudbi nas pokličite na telefon: Specializing in development and sale of fencing systems. We offer fencing and gate systems including PVC, forged and stainless steel products. For more information about our services call KNAUF INSULATION, d.o.o. Trata 32, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/ , Fax. 04/ barbara.hafner@knaufinsulation.si, Internet: www. knaufinsulation.si Kamena volna za izolacijo v gradbeništvu, steklena volna za izolacijo v gradbeništvu, XPS Stone and glass wool construction heat insulation, XPS KNUT d.o.o. Mali Osolnik 17, 1311 Turjak, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@knut.si, Internet: NIBE AB, Markaryd, ŠVEDSKA / SWEDEN Podjetje 18 let deluje na področju ogrevanja z alternativnimi viri. Od začetka delovanja pa do danes zastopamo švedske proizvajalce za toplotne črpalke. Svetujemo in vgradimo vam optimalni sistem ogrevanja in s tem skupaj pripomoremo k ohranjevanju okolja. Working in the field of alternative heating sources for 18 years and representig Swedish manufacturers of heat pumps since the beginning. Advice and fitting offered with your optimum heating system we help to preserve the environment togehther. KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o. Ločica 65d, 3313 Polzela, SLOVENIJA Tel. 03/ , 01/ , Fax. 03/ info@ograje.com, Internet: Proizvodnja, prodaja in montaža panelnih ograj za ograjevanje hiš, poslovnih objektov, šol, vrtcev, športnih igrišč, plinskih postaj...; izdelava ograjnih vrat (samonosilna drsna, enokrilna, dvokrilna) Production, sales and fitting of panel railings for homes, business objects, schools, kindergartens, sports facilities, gas stations gardens; fence, folding and sliding doors manufacture and fitting Sejem DOM

76 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors KOGRAD IGEM d.o.o. Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ Internet: Smo podjetje, ki ima več kot 60 letno tradicijo v gradbeništvu. Na sejmu se predstavljamo s programom za urejanje okolja, z novostmi na področju tlakovcev in cepljenih škarpnikov ter z C proofom, montažnim pokritim parkiriščem. Obiščite nas v dvorani D. 60 years of experience in construction. Presented at the fair with our house surroundings range, paving tiles, stones, C proof prefabricated covered parking. Visit us in Hall D. KONIK d.o.o. Troblje 1, 2380 Slovenj Gradec, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@dile.si, Internet: DIMM NJ, Nijvereiostraat, BELGIJA / BELGIUM AIRWATEC s.a., Eupen, BELGIJA / BELGIUM Filtri za vodo, mehčalne naprave, UV dezinfekcija, aparati za vodo Water filters, water softening, UV disinfection, water machines KOOP TRGOVINA d.o.o. Zgornja Pohanca 6, 8272 Zdole, SLOVENIJA Tel. 07/ , Fax. 07/ info@koop.si, Internet: AIRELEC, FRANCIJA / FRANCE CLIMASTAR, ŠPANIJA / SPAIN FLEXEL, VELIKA BRITANIJA / UK Električni stenski radiatorji, infra rdeči grelci, talno ogrevanje, Thermovit stekleni radiatorji, vodni radiatorji za centralni sistem Electric wall radiators, IR heaters, floor heating systems, Thermovit glass radiators, central system water radiators KORAK RAJKO MISJA s.p. Prisojna cesta 19, 9252 Radenci, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@korak.si, Internet: ELEK TRENDS, BELGIJA / BELGIUM ENVIROLET, KANADA / CANADA VENECO, BELGIJA / BELGIUM Montaža in prodaja kompostnih stranišč, centralnih sesalnih sistemov, prezračevalnih sistemov in jaškov za perilo Installation and sales of compost toilets, central vacuum cleaning systems,ventilation systems and laundry shafts KORITNIK MATIJA s.p. Depala vas 48, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 041/ , Fax. 01/ info@koritnik.si, Internet: Pleskanje in obnavljanje ograj, lesa, pohištva in kamna Painting and restoration of fences, wood furniture andstone KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d. Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@kovinoplastika.si, Internet: ROTO FRANK AG, Stuttgart, NEMČIJA / GERMANY Okna za novogradnjo, vhodna vrata, panoramske stene, stavbno okovje (vrtljivo-nagibno okovje, polkensko okovje), senčila Windows, gates, panoramic walls, construction parts (swivel-tilt hardware, shutters hardware), shades KOVINOPLASTIKA ŠTEFAN PAVLINJEK, s.p. Temlinova 4, 9000 Murska Sobota, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@roto.si, Internet: Čistilna naprava, rezervoarji za vodo, lovilec olja, lovilec maščob, dodatna oprema za rezervoarje za vodo Wastewater treatment plants, water tanks, oil traps, grease traps, additional water tank equipment KOVINSKA GALANTERIJA PEČNIK DARKO PEČNIK s.p. Goriška cesta 53b, 5270 Ajdovščina, SLOVENIJA Tel. 05/ , Fax. 05/ darko.pecnik@siol.net, Internet: Kovinske stopniščne in balkonske ograje, stopnišče, protismradni inox pokrovi Metal stair and balcony railings, staircases, anti-stench stainless steel lids KOVINTRADE d.d. CELJE Mariborska 7, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ buderus@kovintrade.si, Internet: BBT, Wetzlar, NEMČIJA / GERMANY WODTKE, Tübingen, NEMČIJA / GERMANY Generalni zastopnik za ogrevalno tehniko, ki vam nudi: ogrevalne kotle na olje, plin ali lesno biomaso, bojlerje, regulacijske sisteme, sprejemnike sončne energije, toplotne črpalke in vso dodatno opremo za optimalno in usklajeno delovanje ogrevalnega sistema Reseller for heating products offering: oil, gas or wood biomass boilers, regulating systems, solar panels, heat pumps and all accessories for the optimal heating system operation KRAŠKI ZIDAR d.d. Cesta na Lenivec 4, 6210 Sežana, SLOVENIJA Tel. 05/ , Fax. 05/ info@kraskizidar.si, Internet: BAUXT, Latisana, ITALIJA / ITALY Vhodna vrata, protivlomna vrata, notranja vrata, stopnice. Gates, anti-theft doors, interior doors, stairs 74 Sejem DOM 2011

77 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors 23. in 24. marec 2011 od 10. do 19. ure Gospodarsko razstavišëe, Ljubljana Sejem ponuja relevantne informacije s podroëja nakupa, prodaje, najema, obnove in zavarovanja nepremiënine. SEJEMSKA RAZSTAVA PREDAVANJA Organizator: Partner prireditve: E: info@proprio.si T: Sejem DOM

78 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors K-TES d.o.o. Celovška 144, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 059/ , Fax. 059/ Internet: Brezšivne poliuretanske hidroizolacije, talni zaščitni premazi Seamless polyurethane waterproofing, floor coatings KURIVO GORICA d.d. NOVA GORICA Grčna 1, 5000 Nova Gorica, SLOVENIJA Tel. 05/ , Fax. 05/ Internet: RDB GASTBETON Spa, Pontenure, ITALIJA / ITALY Plinbeton (siporex) Gasbeton KWB, MOČ IN TOPLOTA IZ BIOMASE d.o.o. Vrečerjeva 14, 3310 Žalec, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ info@kwb.si, Internet: Ogrevalni sistemi na pelete, sekance in polena. Pellet, wood chips and logs heating systems LAFARGE CEMENT d.o.o. Kolodvorska 5, 1420 Trbovlje, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ info@lafarge.si, Internet: Cementi in zidarski cement Cements and masonry cement LENTHERM-INVEST d.o.o. Industrijska ul. 1, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@lentherminvest.si, Internet: Toplotne črpalke, solarne toplotne črpalke, solarni grelniki, centralni grelniki, zalogovniki, regulacije Heat pumps, solar heating systems, solar heat pumps, central heaters, collectors, regulation systems LESNA TIP OTIŠKI VRH d.d. Šentjanž pri Dravogradu 133, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@lesna-tip.si, Internet: LES 3 d.o.o. Ulica padlih borcev 34, 6258 Prestranek, SLOVENIJA Tel. 05/ , Fax. 05/ info@les3.si, Internet: Parketi, laminati, dekorativni kamni, vrata, lesene plošče MDF, vezane plošče, OSB, panelne plošče, iverali, razrez plošč Parquets, laminates, decorative stones, doors, wood-based panels - MDF, plywood, OSB, panels, iverals, panel cutting LESNI CENTER NOVAK d.o.o. Taborska cesta 24, 1290 Grosuplje, SLOVENIJA Tel. 01/ , 041/ , Fax. 01/ ales@lc-novak.si, Internet: LESNA TIP d.d., Šentjanž pri Dravogradu, SLOVENIJA Konstrukcijska LSB plošča Construction LSB panels LESNINA INŽENIRING d.d. Parmova 53, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ gerard@lesnina-i.si, Internet: Lahka strešna kritina Gerard prevlečena s cink-aluminijem in površinsko obdelana s posipom iz naravnega kamenja; izolacija Termotop. Gerard light, zinc-alu coated and natural stone strew tiled surface processed roof tiles; Termotop isolation LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA Tržaška 132, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@lespatex.si, Internet: GENERAL MEMBRANE, ITALIJA / ITALY GETZNER, AVSTRIJA / AUSTRIA GRACE, VELIKA BRITANIJA / UK PRINZ, AVSTRIJA / AUSTRIA TEGOLA CANADESE, ITALIJA / ITALY TEMA, ITALIJA / ITALY TENCATE, AVSTRIJA / AUSTRIA Strešna kritina, hidroizolacijski sistemi, sekundarne kritine, geotekstili, varilni in samolepilni hidroizolacijski trakovi, razrešitve problema vibracij, stroji za primarno obdelavo lesa Roofing, waterproofing systems, secondary roofing, geotextiles, welding and self-adhesive waterproofing tapes, anti-vibration solutions, machinery for primary wood processing Notranja vrata (gladka, stilna, intarzijska, steklena), konstrukcijske plošče LSB (namenjene uporabi v gradbeništvu kot samostojni element ali pa v kombinaciji z drugimi elementi in materiali), surove in oplemenitene iverne plošče, žagan les (gradbene in mizarske kakovosti, konstrukcijski les za ostrešja) Interior doors (smooth, period, inlaid, glass), LSB structural panels (for use in construction as a separate item or combined with other elements and materials), crude and refined particle panels, sawn wood (construction and joinery quality), construction roofing timber LIPACOM d.o.o. Glavarjeva 49, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/ , Fax. 01/ lipacom.boris@siol.net, Internet: PANASONIC, Tokio, JAPONSKA / JAPAN Panasonic klimatske naprave Panasonic air conditioners 76 Sejem DOM 2011

79 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors LIP BLED, d.o.o. Rečiška cesta 61a, 4260 Bled, SLOVENIJA Tel. 04/ , Fax. 04/ Internet: Vrata, notranja vrata, vhodna vrata, stavbno pohištvo Doors, interior doors, gates, windows and doors LORENLINE d.o.o. Štajerska cesta 66, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@ll66.eu, Internet: Plinske peči, solarni sistemi, toplotne črpalke, klimatske naprave; prodaja, montaža in servis Gas stoves, solar systems, heat pumps, air conditioners, sales, installation and maintenance services LUDO d.o.o. Bratovševa ploščad 5, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 031/ , Fax. 02/ ludo@siol.net Hišne vetrne elektrarne Home wind power plants LUMAR IG d.o.o. Limbuška cesta 32a, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@lumar.si, Internet: Pasivne in nizkoenergijske ekološke hiše Passive and low-energy eco-houses M SORA d.d. Trg svobode 2, 4226 Žiri, SLOVENIJA Tel. 04/ , Fax. 04/ info@m-sora.si, Internet: Okna les, alu-les; vhodna vrata, notranja vrata, kljuke ALU-wood windows, gates, interior doors, handles M TIM, d.o.o. Teharska 4, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ info@m-tim.com, Internet: Aluminijasta vhodna vrata in aluminijasta polnila ALU gates and fillers MAANE INŽENIRING d.o.o. Gunceljska cesta 24, 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 01/ , 041/ , Fax. 01/ info@maane.si, Internet: DANFOSS, DANSKA / DENMARK Rekuperator zraka skupaj z PC podporo; prezračevanje prostora skupaj s pomočjo rekuperacije zraka Air recuperators with PC support, air recovery ventilation MAREMICO, d.o.o. Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/ , 051/ , Fax. 01/ prodaja@maremico.si, Internet: www. leticia.si Vodne postelje Lectus, modularna ležišča Leticia, modularni vzglavniki Leticia, pohištvo za spalnice, stranice in podstavki za postelje, izdelki za zdravo spanje Lectus waterbeds, Leticia modular beds, Leticia modular headrests, bedroom furniture, bed sides and mats, products for healthy sleeping MARINO d.o.o. Jeze 2a, 1275 Šmartno pri Litiji, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ marino99@siol.net, Internet: Sušenje vlažnih zidov, odprava kapilarne vlage Damp walls drying, capillary moisture removal MARKO AVGUŠTIN s.p. PEČARSTVO Suhadole 5c, 1218 Komenda, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@pecarstvo-avgustin.si, Internet: Svetovanje, projektiranje, proizvodnja, posredovanje, montaža in prodaja vseh vrst lončenih pečnic, lončenih peči in kaminov. Consulting, design, production, distribution, installation and sales of various types of clay tiles, clay stoves and fireplaces. MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o. Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ komerciala@marles-hise.si, Internet: Projektiranje, proizvodnja in gradnja sodobnih nizkoenergijskih in pasivnih stavb - družinske hiše, vrstne hiše, javni objekti. Novo v Ljubljani: SALON IDEJ MARLES Dunajska c. 151, 1000 Ljubljana, T: , F: Modern low energy consuming and passive individual houses, terraced houses and public buildings; projects, production and building services. New in Ljubljana: SALON IDEJ MARLES Dunajska c. 151, 1000 Ljubljana, T: , F: MARLES PSP d.o.o. Podvelka 3, 2363 Podvelka, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@marles-psp.si, Internet: Lesena okna, vrata in senčila. Novo v Ljubljani: SALON IDEJ MARLES, Dunajska c. 151, 1000 Ljubljana, T: , F: MARMOR HOTAVLJE d.d. Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas, SLOVENIJA Tel. 04/ , Fax. 04/ info@m-h.si, Internet: Pult, miza, tlaki za notranjo in zunanjo ureditev, stopnice, kocke Desktops, tables, internal and external flooring, stairs, cubes Sejem DOM

80 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors MARSEN, PETERKA MARKO, s.p. Ihan, Breznikova cesta 78, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ Internet: Lastna proizvodnja vseh vrst žimnic, vzmetnic, lateks in penastih ležišč, postelje iz masivnega lesa, letvene podloge ter vzglavniki Own production of all types of mattresses, box springs, latex and foam mattresses, solid wood beds, boards and pillow pads MASADA d.o.o. Velike Lipljene 4, 1311 Turjak, SLOVENIJA Tel. 031/ , Fax. 01/ Internet: Podjetje za hortikulturno urejanje domov in okolice, ki ponuja krajinsko arhitekturo, izvedbo vrtov z namakalnimi sistemi ter lastno drevesnico; kader podjetja je strokovno usposobljen z vsemi potrebnimi licencami Home and its surroundings horticultural maintenance, landscape architecture, construction of gardens with irrigation systems and own nursery; professionally trained and licensed staff MASPE S.r.l. Via Balbi 20, IT Cassola (VI), ITALIJA / ITALY Tel. +39/ , Fax. +39/ info@maspe.com, Internet: Zunanje talne obloge in tlakovanje cementnih aglomeratov. Exterior flooring and paving of cement agglomerates MATJAŽ, d.o.o., PETROVČE Petrovče 115b, 3301 Petrovče, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ info@matjaz.si, Internet: HÖRMANN, NEMČIJA / GERMANY Generalni uvoznik za Slovenijo Hörmann - garažna in industrijska vrata, notranja, zunanja, protipožarna varnostna vrata, motorni pogoni za daljinsko upravljanje, nakladalska tehnika, hitrotekoča vrata General importer for Slovenia - Hörmann garage and industry doors, interior, exterior, fire-proof security doors, mechanic remote control systems, loading products, moving doors MB - TECH d.o.o. Polje, cesta XVIII/1, 1260 Ljubljana - Polje, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ mbtech@siol.net, Internet: Revija/priročnik Gradim za vse, ki gradijo, obnavljajo ali opremljajo svoj dom Magazine Gradim dedicated to all readers building or refurbishing their home MEBLO A + A NOVA GORICA d.o.o. Industrijska cesta 1, 5000 Nova Gorica, SLOVENIJA Tel. 05/ , Fax. 05/ info@meblo-aplusa.si, Internet: Kovinsko vrtno pohištvo, stoli, blazine, mize Metal garden furniture, chairs, cushions, tables MEBLO JOGI d.o.o. NOVA GORICA Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova Gorica, SLOVENIJA Tel. 05/ , Fax. 05/ info@meblojogi.si, Internet: Ležišča, letvaste podlage, vzglavniki Beds, latoflexes, pillows MECUM d.o.o. Litijska cesta 43, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ klimatizacija@mecum.si, Internet: AIRWELL FRANCE SAS, Guyancourt, FRANCIJA / FRANCE SIERRA SpA, Isola della Scala, ITALIJA / ITALY ZEHNDER GmbH, Lahr, NEMČIJA / GERMANY Prezračevalne naprave, rekuperatorji zraka, montažni material za prezračevalne sisteme nemške blagovne znamke Zehnder; toplotne črpalke in klimatske naprave blagovne znamke Airwell; konvektorski radiatorji Sierra Ventilation equipment, air recuperators, fitting material for ventilation systems of the German brand Zehnder, Airwell heat pumps and air conditioners; Sierra concector radiators MELTAL d.o.o. Gosposvetska c. 84, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@meltal.si, Internet: ISOPAN, Patrica, Verona,, ITALIJA / ITALY KME, Osnabrück, NEMČIJA / GERMANY Kovinske strešne kritine, fasadni paneli, krovsko kleparski izdelki Metal roofing, facade panels, roofing products MESEC d.o.o. Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel , Fax info@mesec.si, Internet: Filtiranje in mehčanje vode za hišno in industrijsko uporabo; Aqua bar - vodni bar, cooler, pitnik za odlično vodo in velik prihranek; Aqua kristal - čistilni sistemi in aparati za čisto pitno vodo Domestic and industrial use water filtering and softening; Aqua bar - water bar, cooler, water machine excellent water and great savings, Aqua crystal - cleaning systems and equipment for clean drinking water METALKA ZASTOPSTVA TORNA d.o.o. Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana-Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@metalka-torna.si, Internet: STEINBERG, Dusseldorg, NEMČIJA / GERMANY JAGA, Dipenbeek, BELGIJA / BELGIUM Sodobno oblikovani radiatorji vam omogočajo ustvariti neokrnjeno celostno podobo prostora; ponujamo ekstravagantne rešitve in veliko število izvedenk; široka paleta atraktivnih oblik in tehničnih izvedenk armatur Steinberg Contemporary designed radiators allow you to create a pristine 78 Sejem DOM 2011

81 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors image of your space; offering extravagant solutions and many variations; a wide variety of attractive shapes and technical variations of Steinberg taps METAL-PROFIL, d.o.o. Podgorje, Korenova cesta 11, 1241 Kamnik, SLOVENIJA Tel. 01/ , 01/ , Fax. 01/ info@metal-profil.si, Internet: CAME, Treviso, ITALIJA / ITALY Industrijska drsna in samonosna vrata, dvoriščna drsna in samonosna vrata, krilna vrata, ograjni sistemi, avtomatske zapornice in verige, pogoni za avtomatska vrata Industrial sliding doors and self-supporting doors, yard selfsupporting and sliding doors, side doors, fence systems, automatic locks and chains, drives for automatic doors METROTILE SEE d.o.o. Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ info@metrotile.si, Internet: Lahka jeklena strešna kritina s posipom, strešniki z integriranimi fotovoltaičnimi celicami za pridobivanje elektrike Lightweight sprinkled steel roofing sheets, steel sheets with built-in photovoltaic cells for energy accumulation MEŽA d.o.o. Na produ 80, 2391 Prevalje, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ grega@meza.si; info@meza.si, Internet: TERMOSHIELD, Berlin, NEMČIJA / GERMANY REDSTONE, Bremen, NEMČIJA / GERMANY Proizvodi za sanacijo vlage in plesni Products for moisture and mold remediation MIPO d.o.o. Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, SLOVENIJA Tel. 07/ , Fax. 07/ info@soltec.si, Internet: Senčila: zunanje žaluzije, zunanji in notranji roloji, brisoleji, horizontalna senčila (vario in garden). Shades: external blinds, internal and external blinds, horizontal shades (vario and garden) MIX d.o.o Stegne 15, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@mix.si, Internet: MODERN ROOFING SYSTEMS, Praga, ČEŠKA / CZECH REPUBLIC ROVERPLASTIK, ITALIJA / ITALY SEVES, ITALIJA / ITALY Jeklena strešna kritina Everlite z zunanjim posipom, inovativni špaletni sistem Roverplastik, stekleni zidaki prizme Seves Everlite steel roofing with surface sprinkling, Roverplastik innovative systems, Seves glass blocks - prisms MIK, d.o.o. Celjska cesta 55, 3212 Vojnik, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ mik@mik-ce.si, Internet: PVC, les, les-alu stavbno pohištvo PVC, wood, wood-alu construction furniture MIZARSTVO JAUŠOVEC-KRISTJAN JAUŠOVEC s.p. Hrastje-Mota 50, 9252 Radenci, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ mizarstvo-jausovec@hotmail.com, Internet: www. mizarstvo-jausovec.si Masivna in furnirana notranja vrata, vhodna vrata, okna, stopnice; izdelava po naročilu, željah in okusu kupca Solid and veneered internal doors, entrance doors, windows, stairs; made to ordera according to customer preferences and taste MIZARSTVO JEZERŠEK, d.o.o. Hotavlje 7b, 4224 Gorenja vas, SLOVENIJA Tel. 04/ , 041/ , Fax. 04/ info@stopnice-jezersek.si Samonosilne stopnice, obloga betonskih stopnic Self-supporting stairs, concrete stairs coverings MIZARSTVO KUNC JOŽE s.p. Partizanska cesta 77, 4226 Žiri, SLOVENIJA Tel. 04/ , Fax. 05/ info@stopnice-kunc.si, Internet: Izdelava samonosnih lesenih stopnic, obloga betonskih stopnic, izdelava stopnišč v kombinaciji s kovino ali steklom, izdelava stopniščnih ograj Self-supporting wooden stairs manufacture, concrete stairs coverings, staircases with metal or glass combinations, stair railings MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p. Tiranova 40, 1125 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ peklenk.anica@siol.net, Internet: Drsna vrata, garderobno pohištvo, kuhinje, spalnice, dnevne sobe, otroške sobe, oprema poslovnih prostorov Sliding doors, wardrobe furniture, kitchens, bedrooms, living rooms, children's rooms, business premises equipment MIZARSTVO ŠEMRL, FRANCI ŠEMRL s.p. Planina 189, 6232 Planina, SLOVENIJA Tel. 05/ , Fax. 05/ info@oknasemrl.eu, Internet: Okna in stavbno pohištvo - smreka, macesen; energetsko varčna okna, okna les/alu; meritve, svetovanje, izdelava po meri, menjava oken in novogradnje Windows and building furniture: pine tree, larch; energy saving windows, wood/alu windows; advising, measuring, refurbishing, fitting Sejem DOM

82 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors MKL SYSTEMS d.o.o. Poslovna cona a 28, 4208 Šenčur, SLOVENIJA Tel. 04/ , Fax. 04/ info@mkl-systems.si, Internet: www. nadstreski.info LIFT MASTER, NEMČIJA / GERMANY POINT UP, GRČIJA /GREECE Garažna in industrijska dvižna, stranska, krilna vrata z nemškimi pogoni Lift Master, ALU nadstreški Garage and industry roll-up doors, side doors and folding doors with Lift Master (Germany) drives; ALU jutting roofs MLINAR - PREDELAVA LESA d.o.o. Spodnje Bitnje 31, 4209 Žabnica, SLOVENIJA Tel. 04/ , Fax. 04/ mlinar@siol.com, Internet: Posamezni elementi za obnovo balkonskih ograj; lesene balkonske in vrtne ograje, polkrožne roke - vgradne, nadstreški, brunarice, lesene mize in klopi, hrastove garniture, lesena korita in mreže Individual elements for balcony railings reconstruction, wooden balcony and garden fencing, semicircular arms built in, roofs, log cabins, wooden tables and benches, oak furniture, wooden troughs and nets MONTAŽNA GRADNJA TADEJ ZIMIC s.p. Ulica bratov Komel 29, 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 041/ zimict@yahoo.com, Internet: PETER SEPPELE GmbH, Feistritz/Drau, AVSTRIJA / AUSTRIA Toplotne izolacije za vpihovanje, tesnilni sistem za zagotavljanje zrakotesnosti pasivnih hiš Thermal insulation for blowing, sealing systems for ensuring passive house air sealing MONTER KOCJAN d.o.o. Majcnova ulica 13, 8230 Mokronog, SLOVENIJA Tel. 07/ , Fax. 07/ monter.kocjan@siol.net, Internet: Kritine: Trimo, Montform, Tondach, Creaton, Bramac, Bogener, Eternit; okna Velux; toplotne izolacije Roofing: Trimo, Montform, Tondach, Creaton, Bramac, Bogener, Eternit; windows: Velux; thermo insulation MONTIS, SAŠO FURMAN s.p. Bezina 90, 3210 Slovenske Konjice, SLOVENIJA Tel. 03/ montis.f@siol.net, Internet: PVC okna in vrata, zunanje in notranje žaluzije PVC windows and doors, external and internal blinds NEO DOM d.o.o. Novo mesto Kočevarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/ , Fax. 07/ info@neodom.si Finska savna, oprema za savne, ležalniki wellness, oprema za savne Tylö Finnish saunas, saunas and wellnes accessories, Tylő saunas NIVO STROJ-KOVINA, d.o.o. Lava 11, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/ info@nivo-strojkovina.si, Internet: Ograjni sistemi: ograje, vrata, kamnite ograje, avtomobilski nadstreški: hitra montaža, kritina iz polikarbonata Fence systems: fences, gates, stone fences, car canopies: fast installation, roof made of polycarbonate NIX d.o.o. Stranska vas 5, 8333 Semič, SLOVENIJA Tel. 07/ , Fax. 07/ nix@siol.net, Internet: Klimatske naprave in toplotne črpalke Toshiba in Daikin Toshiba and Daikin air conditioners and heat pumps NOVA KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@nkbm.si, Internet: Finančne storitve Financial services NT GROUP d.o.o. Kamniška 40, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 059/ , 041/ , Fax. 059/ info@ekokoncept.com, Internet: Predstavitev vrtnega paviljona / pisarne Garden pavillion / office presentation MONTIM d.o.o. Dolenja stara vas 17a, 8310 Šentjernej, SLOVENIJA Tel. 07/ , Fax. 07/ info@montim.si, Internet: TRIMO d.d., Trebnje, SLOVENIJA Jeklena strešna kritina z izolacijo Montform, jeklena strešna kritina z izolacijo Topdom Montform insulated steel roofing, Topdom insulated tin roofing OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana Dunajska cesta 421, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@obenauf.si, Internet: CREATON, Autenried, NEMČIJA / GERMANY ETERNIT, Vöcklabruck, AVSTRIJA / AUSTRIA TONDACH, Gletnstäten, AVSTRIJA / AUSTRIA Prodaja strešnih kritin, vlakno cementnih fasad, zelenih streh Roofings, green roof fibre concrete facades 80 Sejem DOM 2011

83 Sejem DOM

84 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors OBLAK COMMERCE d.o.o. Tržaška cesta 80a, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ Internet: Tlakovci, škarpni elementi, robniki, betonska galanterija, betonski bloki in vogalniki, opažni bloki Flagstones, stone fence elements, curbs, concrete products, blocks and corners, shuttering blocks OGM-BI, d.o.o. Pod Hruševco 32, 1360 Vrhnika, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ Internet: Dimniški sistemi Ekoker in Erlus, šamotni materiali, visokotemperaturna izolacija Ekoker and Erlus chimney systems, fireclay materials, hightemperature isolation OKNA IN VRATA NAGODE JANEZ NAGODE s.p. Vodovodna cesta 27, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ Internet: Nizkoenergetska okna, standardna 68mm; prof.78 mm, vrata: notranja, vhodna, dvižna garažna; PVC, les, les/alu; svetovanje, izdelava in montaža; kvalitetna izdelava in končne cene Low-energy 68 and 78 mm windows production, front, interior and garage doors; PVC, wood, wood-alu; quality production and competitive prices OMEGA GOSPODARSKE STORITVE d.o.o. Ljutomerska cesta 28, 9250 Gornja Radgona, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ Internet: Centralni sesalni sistemi Central vacuum cleaning systems OPTIS d.o.o.,celje Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ Internet: Avtomatizirana dvoriščna vrata lastnega razvoja (zgibna odpiranje na stran v obliki črke L), teleskopska, drsna; ograje, vsa oprema za parkiranje, zapornice, motorni pogoni, vrtiljaki in ostala oprema za nadzor vstopa Automated gates, own development (folding, L-shaped opening), telescopic, sliding doors; fences, drives and other entry-control equipment ORTOPEDICA d.o.o. Heroja Nandeta 37, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ ortopedicaroman@amis.net, Internet: Ortopedski vložki za vse vrste obutve, narejeni po meri na osnovi odtisa stopal; električni aparati za refleksno masažo stopal Custom made orthopedic inlays for various shoes, made to order according to customer's footprints, reflex massage devices for domestic use OKNA KLI LOGATEC, d.o.o. Tovarniška 36, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ edi.iskra@kli.si, Internet: Stavbno pohištvo iz lesa, izvedbe les-alu in iz umetnih snovi PVC, primerno za vgradnjo v energetsko varčne objekte; senčila, rolete, polkna. Wood, wood-alu, PVC building furniture suitable for low-energy buildings; various shades ORTOSANA d.o.o., TRZIN Pod gozdom 10, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ ortosana@siol.net, Internet: INVACARE, Isny, NEMČIJA / GERMANY Brezplačna izposoja štirikolesnih skuterjev za obiskovalce sejma Free 4-wheel scooter rentals for the fair visitors OMBRA d.o.o. LJUBLJANA Ipavčeva 4, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ uros@ombra.si, Internet: Senčnice, tende, markize, pergole, pergotende, elektromotorji za tende, avtomatika Shades, awnings, marquises, pergolas, pergo-tends, drives and automatic parts OPTIM SF, d.o.o. Srednja vas pri Polhovem Gradcu 26, 1355 Polhov Gradec, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ optim@siol.net, Internet: Proizvodnja kabelskih polic, strelovodne opreme ter opreme za elektro-distribucijo; kovinski izdelki po naročilu Cable tray productions, lightning equipment and equipment for electrical distribution, metal products made to order PALISADA d.o.o., JESENICE Cesta Borisa Kidriča 36a, 4270 Jesenice, SLOVENIJA Tel. 04/ , Fax. 04/ info@palisada.si, Internet: Panelne ograje, palisadne ograje, mreže in pletiva, krilna, drsna, samonosna vrata, kontrola pristopa, visoka varnost, detekcijski sistem, parkirni sistemi; svetovanje, načrtovanje in izvedba Panel fencing, palisade fencing, netting and knitting, side, sliding, self-supporting doors, access control, high security, detection systems, parking systems; consultancy, design and fitting PANPAN d.o.o. Moste 15, 4274 Žirovnica, SLOVENIJA Tel. 04/ , Fax. 04/ vrazjicistilec@tiptop.si, Internet: Vražji vlažilec: čistilna goba za stekla, pohištvo, odstranjevanje malte, apna - samo z vodo brez kemikalij; Pan sokovnik: sočenje svežega sadja. 82 Sejem DOM 2011

85 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors»devil's cleaner«- cleaning sponge for glass and furniture, lime and mortar - without chemicals, water only; Pan juice maker for fresh fruit juices PARNAD d.o.o. Cesta v Gorice 33, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ parnad@parnad.si, Internet: VORWERK INTERNATIONAL, Wollenau, ŠVICA / SWITZERLAND Predstavitev nove generacije učinkovitosti delovanja Vorwerk VK140 - okolju prijazen in varčen, lahek in tih, primeren za alergike (TÜV certifikat) s 5 letno garancijo. Vorwerk VK140 environment friendly and economical, lightweight and quiet, suitable for allergic people (TÜV certified), 5 year warranty - presentation of a new generation of performance cleaning products PASARSTVO PIRNAR ROMAN s.p. Spodnje Gameljne 36, 1211 Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA Tel. 08/ , Fax. 01/ info@pirnar.si, Internet: Aluminijasta vhodna vrata, nova serija vrat Hiline - Multilevel ALU entry doors, new Hiline Multilevel series PEČI KERAMIKA, d.o.o. Podbevškova ulica 18, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/ , Fax. 07/ peci-keramika@peci-keramika.si, Internet: Lončene peči, kaminska kurišča, kamini Tiled stoves, fireplace hearths, fireplaces PETRIČ d.o.o. Goriška cesta 57, 5270 Ajdovščina, SLOVENIJA Tel. 05/ , Fax. 05/ petric@petric.si, Internet: Kovinske košare s kamenjem (Gabioni), suho-montažni sistemi (gips stene - strop), inox ograje Metal baskets with rocks (Gabioni), dry-mounting systems (plaster walls - ceiling), stainless steel handrails PETROL d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@petrol.si, Internet: PIKAT d.o.o. Špruha 42, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ pikat@t-2.net, Internet: Fe Roof kritina Fe Roof roofing PILREMAG d.o.o. Brezje pri Grosupljem 34, 1290 Grosuplje, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@pilremag.si, Internet: APARICI, Alcora, ŠPANIJA / SPAIN BURGBAD, Greding, NEMČIJA / GERMANY JACOB DELAFON, Pariz, FRANCIJA / FRANCE JEREMIAS, Wasertrudingen, NEMČIJA / GERMANY KORADO, Trebova, ČEŠKA / CZECH REPUBLIC RIHO, Brno, ČEŠKA / CZECH REPUBLIC Ogrevalna tehnika, obnovljivi viri energije, kopalniška oprema, keramične ploščice Heating systems, renewable energy sources, bathroom accessories, ceramic tiles PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o. Ljubljanska 52a, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ bojan.dimic@pipelife.si, Internet: PIPELIFE, Wr.Neudorf, AVSTRIJA / AUSTRIA RAINBIRD, Herrenberg-Küppingen, NEMČIJA / GERMANY Namakalni sistemi Rainbird - razpršilci, elektromagnetni ventili, krmilniki, indikatorji kapljevin,»micro«in kapljično namakanje za vrtove, parke in športne objekte; Radopress sistem za talno, radiatorsko ogrevanje in sanitarno vodo Rainbird irrigation systems - sprayers, electromagnetic valves, controllers, liquidness indicators, micro and drip irrigation for gardens, parks and sports facilities; Radopress system for floor, radiator heating and sanitary water PLANET PLUS, d.o.o. Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@planetplus.si, Internet: Notranja vrata, drsna vrata, zasteklitve Interior doors, sliding doors, glazing PLANETA d.o.o. LJUBLJANA Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ uprava@optikaclarus.si, Internet: Optika Clarus bo na sejmu Dom 2011 opravljala brezplačno kontrolo vida / Free eyesight testing PO-ART, MARIJA POZVEK s.p. Sveti Duh 258, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/ , Fax. 04/ info@steklarstvo.com, Internet: POHIŠTVO POTOČNIK, Žabnica, SLOVENIJA Steklena drsna, klasična, nihajna vrata,tuš kabine, ogledala, steklene ograje, pohištvo Glass sliding doors, classic, swing doors, shower cubicles, mirrors, glass railings, furniture Sejem DOM

86 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors POLYFASER AG Kiefernhainweg 99, IT Prad am Stilfserjoch, ITALIJA / ITALY Tel. +39/ , Fax. +39/ info@polyfaser.it, Internet: Plavalni bazeni, bazenska nadkritja / Swimming pools, pool covers POS PLASTIKA d.o.o. Podgorska cesta 30, 1317 SODRAŽICA, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@pos-plastika.si, Internet: QUINN PLASTICS, IRSKA / IRELAND Svetlobne kupole in svetlobni trakovi, izdelki iz akrila, metalizacija, cestno-prometna in varnostna ogledala, polikarbonatne in akrilne plošče Light panels and bands, acrylic products, metallization, road traffic and security mirrors, polycarbonate and acrylic sheets panels POSREDOVANJE GUGI, VLADIMIR DLOUHY s.p. Lutverci 68, 9253 Apače, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ posredovanjegugi@gmail.com Prodaja majhnih kuhinjskih in gospodinjskih pripomočkov vse za dom: svetila, krpe, ribeži, usnjena galanterija, kreme, brusi Sales of small household devices - lighting, cloths, cutters, leather products, creams, polishers PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o. Slamnikarska 1d, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/ , 031/ svoljsak.primoz@siol.net DEXTÜRA, Bocholt, NEMČIJA / GERMANY FRIEDRICH BLANKE, Bad Iburg, NEMČIJA / GERMANY KONOLD HÄRTSFELDER HOLZINDUSTRIE GmbH, Dischingen- Katzenstein, NEMČIJA / GERMANY KTM, Bocholt, NEMČIJA / GERMANY RUDDA, Heidenreichstein, AVSTRIJA / AUSTRIA SPRINZ, Ravensburg, NEMČIJA / GERMANY Notranja vrata (furnirana, bela EPC Superlack, CPL in dekor, steklena vrata) in parket Interior doors (veneer, white EPC Superlack, CPL and decor, glass doors) and parquets PREVC, d.o.o. Dorfarje 17, 4209 Žabnica, SLOVENIJA Tel. 04/ , 041/ , Fax. 04/ dare@prevc.si, Internet: ALPLES d.d., Železniki, SLOVENIJA Vgradne omare, predelne stene / Built-in cabinets, partitions PRIMOLINE d.o.o. Bruhanja vas 33, 1312 Videm - Dobrepolje, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ lesna.sinkovec@siol.net, Internet: Leseni konvekcijski radiatorji Primoline Primoline wooden convector radiators PRIZMA d.o.o. Latkova vas 51a, 3312 Prebold, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ prizma1.velenje@siol.net, Internet: Polikarbonatne plošče - enoslojne in večslojne; prodaja, montaža in aplikacije: nadstreški, zimski vrtovi, svetlobne strehe Polycarbonate mono- and multilayer panels; sales,installation and application: canopies, winter gardens, roof lights... PROMOBILE d.o.o. Mokrška ulica 14, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ promobile@t-2.net, Internet: Ekološke montažne hiše, celulozna izolacija Trendisol Eco prefabricated houses, Trendisol cellulose insulation PROPLAN d.o.o. Krtina 144, 1233 Dob, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@proplan.si, Internet: TECKENTRUP GmbH & Co. KG, NEMČIJA / GERMANY MARANTEC, NEMČIJA / GERMANY 84 Sejem DOM 2011

87 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors Garažna vrata, industrijska sekcijska in rolo vrata, PVC in ALU stavbno pohištvo, motorni pogoni Marantec Garage doors, industrial sectional doors and roller doors, aluminum and PVC building furniture, Marantec motor drives PROTEKTOR d.o.o. Resljeva cesta 10, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ Internet: PHYSIOTHERM, Innsbruck, AVSTRIJA / AUSTRIA Patentirane IR kabine z vulkanskim peskom Patented infrared cabins with volcanic sand PVC NAGODE d.o.o. Tržaška cesta 87/a, 6230 Postojna, SLOVENIJA Tel. 05/ , Fax. 05/ sasa.ogrin@pvcnagode.si, Internet: PVC okna, panoramske stene, vrata, rolete, senčila PVC windows, panoramic walls, doors, shutters, blinds RADOX d.o.o. Slamnikarska cesta 1, 1230 DOMŽALE, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@radox.si, Internet: Proizvodnja in montaža ALU in PVC stavbnega pohištva, dvižna garažna in industrijska vrata Hörmann, protipožarni elementi, senčila ALU and PVC building furniture, Hörmann mechanically driven rollup garage and industry doors; fire prevention elements, shades RAFAEL, SONJA ŠTIFTER s.p. Erjavčeva ulica 1, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 041/ sonja.stifter@siol.net, Internet: Tuby - pripomoček za iztiskanje Tuby squeezing accessory RAM 2 d.o.o. Bratislavska 7, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ panasonic@ram2.si, Internet: PANASONIC, JAPONSKA / JAPAN Toplotne črpalke Panasonic zrak-voda za ogrevanje in hlajenje stanovanj, hiš in ogrevanje sanitarne vode z možnostjo priklopa na solarni sistem, toplotni izmenjevalci Panasonic (rekuperatorji) za prezračevalne sisteme, klimatske naprave Panasonic Panasonic heat pumps air to water for domestic heating and cooling solutions and hot water heating (with optional connection to the solar panels),panasonic heat exchangers Panasonic (recuperators) for ventilation systems, Panasonic air conditioners REAM d.o.o. Špruha 19, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@ream.si, Internet: MITSUBISHI ELECTRIC, Agrate Brianza, ITALIJA / ITALY THERMOSCREENS, West Midlands, VELIKA BRITANIJA / UK Klimatske naprave, toplotne črpalke, prezračevalne naprave, zračne zavese Air-conditioners, heat changers, heat pumps, air cushions, air dryers REMAX d.o.o. Tržaška cesta 23, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@remax.si, Internet: Svetovanje, načrtovanje, izvedba in vzdrževanje bazenov, fontan, wellnessa; bazenska oprema whirlpool, vzdrževanje vode, unikatna izdelava javni in privatni program, finske, IR, parne in ledene savne Consulting, design, construction and maintenance of swimming pools, fountains, wellness; Whirlpool pool accessories, water conservation, made to order public and private products, Finnish, IR, vapor and ice saunas REMIH INŽENIRING d.o.o. Stegne 31, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@remih-i.si, Internet: ANTRAX, ITALIJA / ITALY BUDERUS, NEMČIJA / GERMANY TUBES, ITALIJA / ITALY VAILLANT, NEMČIJA / GERMANY VOGEL & NOOT, AVSTRIJA / AUSTRIA Oljni, plinski in električni kotli, kotli na biomaso, toplotne črpalke, radiatorji in talno ogrevanje Oil, gas and electric boilers, biomass boilers, heat pumps, radiators and underfloor heating REMTY - R d.o.o. Cesta II. grupe odredov 54, 1261 Ljubljana-Dobrunje, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ matija.tomc@remty.si, Internet: BRINK, NIZOZEMSKA / HOLLAND Prezračevanje, ogrevanje, hlajenje Ventilation, heating, cooling RIHTER MONTAŽNE GRADNJE d.o.o. Loke 40, 3333 Ljubno ob Savinji, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ info@rihter.si, Internet: Montažne hiše in ostrešja Prefabricated houses and roofings Sejem DOM

88 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors R.E.SISTEM d.o.o. Pot na Tojnice 48, 1360 Vrhnika, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ Internet: REC SOLAR AS, Sandvika, NORVEŠKA / NORWAY Scheuten SOLAR, Venlo, NIZOZEMSKA / HOLLAND Sončni sprejemnik energije, solarni komplet za ogrevanje sanitarne vode in stanovanjskih površin, fotovoltaika Solar energy panels, solar hot water and building heating system, photovoltaics RIMA d.o.o. Cesta 30. avgusta 4, 1260 Ljubljana - Polje, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ nepremicnine@rima.si, Internet: Predstavitev - energijsko varčnih montažnih, pametnih hiš Rima Low energy and smart Rima prefabricated houses presentation ROEFIX d.o.o. Cikava 55, 1290 Grosuplje, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ branko.kosorog@roefix.com, Internet: Toplotno izolacijski fasadni sistemi, strojni ometi, malte za zidanje, sanacijski ometi, samorazlivni estrihi, lepila za keramiko Thermo isolation facade systems, roughcasts, building mortars, sanitation casts, self-spilling floorings, ceramic glues ROLETARSTVO BERČAN d.o.o. Prušnikova ulica 36d, 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 01/ , 041/ , Fax. 01/ info@markize.si, Internet: Tende, žaluzije, roloji Awnings, blinds, shutters ROLETARSTVO MEDLE d.o.o. Podbevškova ulica 31, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/ , Fax. 07/ info@medle.si, Internet: Roletarstvo - proizvodnja, sestava in montaža senčil, kot so rolete, notranje in zunanje žaluzije, komarniki, elektropogoni, screen senčila, roloji, pliseji, tende in lamelne zavese Own shades production, assembling and fitting shutters, outer and inner Venetian blinds, mosquito nets, electric shade drivers, screens, inner roll-ups, curtains and awnings ROLETE KOSEC d.o.o. Steletova ulica 4, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@rolete-kosec.si, Internet: ALU senčilo Hurican, ALU žaluzije Master, PVC ograja, rolo garažna vrata, tende, komarniki, PVC obloga, nadokenska omarica Delta Hurican ALU shades, Master ALU blinds, PVC fence, roll-up garage doors, awnings, screens, PVC wraps, Delta cabinet ROLTEK, d.o.o. Želodnik 19, 1233 Dob, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@roltek.si, Internet: Rolete, garažna vrata, senčila, tende, markize, žaluzije Roller shutters, garage doors, shades, blinds, awnings ROMAN DEČMAN s.p.,«mp«novake 16, 2319 Poljčane, SLOVENIJA Tel. 031/ , Fax. 02/ Kovane ograje Wrought iron fences ROTO d.o.o. Gorička ulica 150, Černelavci, 9000 Murska Sobota, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@roto.si, Internet: Čistilne naprave, jaški, rezervoarji za vodo, lovilec olj, lovilec maščob, modeli za beton, rezervoarji za kurilno olje, silosi za pilete Treatment plants, shafts, water tanks, oil traps, grease traps, Concrete models, fuel oil tanks, pellet silos RUBNER HAUS AG Handwerkerzone 4, IT Kiens (BZ), ITALIJA / ITALY Tel. +39/ , Fax. +39/ info@haus.rubner.com, Internet: 86 Sejem DOM 2011

89 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors RUFBAU d.o.o. Palmerjeva ulica 4, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 070/ , Fax. 01/ Internet: Podjetje se ukvarja z zaključnimi deli v gradbeništvu. Naše primarne dejavnosti so: suhomontažna dela bili smo glavni izvajalci na SRC Stožice Stadion; lastna proizvodnja in prodaja izolativnih strešnih in fasadnih panelov iz poliuretana, mineralne volne in PIR (negorljiv poliuretan) pod blagovno znamko Tehnopanel; krovsko kleparska dela;dobava in montaža PVC oken. Construction finishing works - our primary activities include: dry mounting (our company had been the main contractor on the SRC Stožice Stadium project); Tehnopanel - own production and sales of roofing and facade panel insulation made from polyurethane, mineral wool and PIR (non-flammable polyurethane); roofing services, PVC windows supply and installation SAINT-GOBAIN WEBER TERRANOVA d.o.o. Ljubljanska cesta 68, 1290 Grosuplje, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@weber-terranova.si, Internet: Fasadni sistemi in materiali, lepila za keramiko, izravnalne mase Facade systems and materials, ceramics glues, levelling masses SALON KOPALNIŠKE OPREME ALEŠ ŠTRUS s.p. Bitiče 6, 1270 Litija, SLOVENIJA Tel. 01/ info@funtrade.net, Internet: DELTA SPA d.o.o., Litija, SLOVENIJA Tuš kabine in kadi (klasične, masažne, parne), infra savne, kopalniško pohištvo Showers and baths (classic, massage, steam), IR saunas, bathroom furniture SATLER OKNA IN VRATA d.o.o. Mestni trg 5c, 3210 Slovenske Konjice, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ satler@satler-sp.si, Internet: PVC in ALU energetsko varčno pohištvo; zimski vrtovi, ALU fasade, senčila; strokovno svetovanje PVC and ALU low-energy furniture; winter gardens, ALU facades,awnings; expert advice SCHIEDEL, d.o.o., PREBOLD Latkova vas 82, 3312 Prebold, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ info@schiedel.si, Internet: Dimniški sistemi iz nerjaveče pločevine ICS, Prima Plus, notranji kamini Kingfire in Aera sistem za nadzorovano prezračevanje Stainless steel ICS chimneys, Prima Plus, Kingfire indoor fireplaces and Aera ventilation control system SELTRON d.o.o. Ruška cesta 96, 2345 Bistrica ob Dravi, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@seltron.si, Internet: EDER RAZTEZNA TEHNIKA, SLOVENIJA HERRMANN OLJNI IN PLINSKI GORILNIKI ROTEX HEATING SYSTEMS GmbH, Güglingen, NEMČIJA / GERMANY Proizvodnja: sobni termostati, regulatorji ogrevanja, motorji za mešalne ventile, nizkotemperaturni oljni kotli, grelniki sanitarne vode; trgovina: mešalno razdelilni seti, sončni kolektorji, raztezna tehnika, instalacijski material in rezervni deli Manufacturing: room thermostats, heating regulators,motors for mixer valves, low temperature oil boilers, hot water heaters; sales: mixing and distribution sets, solar panels, expansion products, installation materials and spares SANACIJE MERNIK, d.o.o. Kolodvorska ulica 35c, 2310 Slovenska Bistrica, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ rosc.albin@isa-mernik.si, Internet: Podjetje Sanacije Mernik d.o.o. se ukvarja s sanacijami v gradbeništvu. Naše storitve obsegajo sanacijo vlage, statične ojačitve, diamantno rezanje in vrtanje betonov. Na področju sanacij imamo več kot 25 letne izkušnje. Sanitation and refurbishment construction works. Moisture remediation, static reinforcement, diamond cutting and concrete drilling. More than 25 years of experience. SANITAR d.o.o. Vojkova 58, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ sanitardoo@siol.net, Internet: Ogrevalna tehnika: solarni sistemi, toplotne črpalke, biomasa, plin, kotli Heating systems, solar systems, heat pumps, biomass, gas, furnaces SENČILA RALUX d.o.o. Ravnica 9s, 5251 Grgar, SLOVENIJA Tel. 05/ , Fax. 05/ ralux@siol.net, Internet: Izdelava in montaža vseh vrst zunanjih in zložljivih senčil, tende - markize za nadkritje teras, balkonov, izložb po naročilu; vrhunsko izpopolnjena ogrodja iz barvnega aluminija, prevlečena s platni solis; garancija in servis Manufacture and installation of all types of external and folding sun visors, blinds-awnings for covering terraces, balconies, shop windows made to order; HQ structures from colured aluminum, coated with solis canvases; warranty and service SIKA d.o.o. Prevale 13, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@si.sika.com, Internet: Tehnične rešitve na področjih tesnjenja, lepljenja, popravila in zaščite betonov, ravnih streh, tlakov, antikorozije... Technical solutions in the areas of concrete, flat roofs, roofing sealing, repairing and protection, anticorosion... Sejem DOM

90 Predstavitev razstavljalcev Presentation of exhibitors SIBAU d.o.o. Forme 12, 4209 Žabnica, SLOVENIJA Tel. 04/ , Fax. 04/ Internet: Okna in vrata iz PVC materiala, senčila in police PVC windows and doors, shades, shelves stability (reduces wood shrinking and swelling), improves resistance to fungi (rot), reduces humidity, maintains original wood patterns and colour throughout the section of the wooden components while being 100% friendly to the people and the environment. By using this product, high-quality or tropical wood species can be replaced by those of lower quality or less attractive types of wood. Freephone number 080/ SILVAPRODUKT d.o.o. Dolenjska cesta 42, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ Internet: Podjetje ima 60 letno tradicijo sistemske zaščite lesa. Predstavitev trgovske znamke Silvanolin- okolju prijazna neizperljiva osnovna zaščita za les, trgovske znamke Silvanol lazura B - za estetsko površinsko zaščito lesa, ter modifikacijo lesa - postopka s katerim povečamo trajnost lesa. Termična obdelava omogoča lesu daljšo življenjsko dobo, izboljša dimenzijsko stabilnost (zmanjšuje krčenje in nabreklost lesa), izboljša odpornost proti glivam (trohnenju), zmanjšuje ravnovesnost vlažnosti lesa, enotno barvo po celotnem preseku lesenega elementa in 100% prijaznost ljudem in okolju. Na ta način manj kakovostne in manj atraktivne vrste lesa lahko zamenjajo visoko kvalitetne ali tropske vrste lesa. Brezplačna telefonska številka 080/ years of tradition in wood protection systems. Presenting Silvanolin label eco friendly, durable basic wood protection; Silvanol lazura B label - for the aesthetic surface treatment of wood and wood modification increasing wood sustainability. Heat treatment makes the wood last longer, provides better dimensional SIMP d.o.o. ŠEMPETER PRI GORICI Cesta Prekomorskih brigad 17, 5290 Šempeter pri Novi Gorici, SLOVENIJA Tel. 05/ , Fax. 05/ info@simp.si, Internet: Senčila, tende, markize, pergole, roloji... Shades, awnings, blinds, pergolas, shutters... SKRIN d.o.o. Poljubinj 98, 5220 Tolmin, SLOVENIJA Tel. 05/ , Fax. 05/ info@skrin.si, Internet: EUROVENT, POLJSKA / POLAND Strešna kritina, krovski izdelki Roofing, roofing products SKUPINA VILA BRAVUM Slovenska c. 38c, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 031/ info@vilabravum.si, Internet: Vila Bravum je skupina podjetij za izdelke in storitve, ki delajo bivanje lepše in bolj kakovostno. Na sejmu DOM 2011 se predstavljajo: parketi in zunanje terase Maramo, Ljubljana; kamini Kočevar, Šempeter; vhodna alu vrata Pirnar, Ljubljana; sanitarna in ogrevalna tehnika Svetina & Lazar, Ljubljana; kuhinje po meri kuhinje Erjavec, Ljubljana; masivno pohištvo Bolčič, Kozina; biometrični sistemi ekey, Ljubljana; vse za osvetlitev in elektroinštalacije ES, Ljubljana; notranja vrata Kampo, Ljubljana; bazeni in wellness Remax, Maribor; avtomatizacija in upravljanje inteligentnih zgradb Robotina, Kozina; avdio in video sistemi Bose - Lorex, Ljubljana; urejanje vrtov in okolice doma Vilinski vrt, Domžale, stavbno pohištvo Internorm, Ljubljana; vrtno pohištvo Gaf, Radomlje; oblazinjeno pohištvo Novak, Ljubljana; vodne postelje Lectus in modularna ležišča Leticia, Ljubljana; protivlomna vrata Val, Ljubljana ter teleskopsko zložljivi zimski vrtovi Zoom Room, Maribor kot gostujoči član. Vila Bravum is an 19-company strong group presenting both products and services making life more beautiful and of higher quality. SM SENČILA d.o.o. Pod Grintovcem 2e, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 01/ info@sm-sencila.com, Internet: Izdelava in montaža notranjih senčil: plise senčila COSIFLOR, lamelne zavese, leseni rolo, ALU žaluzije, komarniki Manufacture and assembly of interior blinds: COSIFLOR plush shades, strip curtains, wooden rollos, ALU awnings, insect screens 88 Sejem DOM 2011

91 SMEVT d.o.o. Začret 61, 3202 Ljubečna, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ Internet: Canavac, KANADA / CANADA Talno ogrevanje, centralni sesalni sistem, toplotne črpalke, vodovod, kotli na olje, plin in trda goriva, prezračevalne naprave, ogrevalna in klimatizacijska tehnika, hladilne in prezračevalne naprave, oprema. Underfloor heating, central vacuum systems, heat pumps, plumbing, oil boilers, gas and solid fuel, ventilation, heating and air-conditioning appliances, cooling and ventilation equipment, accessories. SMREKA d.o.o. Podsmrečje 20, 3342 Gornji Grad, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ info@smreka.si, Internet: Masivne lesene montažne stanovanjske hiše, brunarice, bungalovi, vrtne hiše, paviljoni, garaže, stopnice, notranja vrata Solid Wood prefabricated residential houses, log cabins, bungalows, garden houses, pavilions, garages, stairs, interior doors SOJOS d.o.o. Ulica Štefana Kovača 6, 9224 Turnišče, SLOVENIJA Tel. 070/ , Fax. 02/ info@sojos.si; slavko@sojos.si, Internet: Rikutec Kunstoff Technik GmbH, NEMČIJA / GERMANY Radijator Inženjering d.o.o., SRBIJA / SERBIA Kot novost na sejmu predstavljamo delujočo peč TKAN kombinirana peč na drva in pelete. Seveda pa vam bomo prikazali tudi zelo dobro uveljavljen program Rikutec sistemi za rabo deževnice, biološke čistilne naprave. New at the fair: a working example of TKAN furnace a combined firewood and pellets stove. Also exhibited is the established Rikutec range rainwater usage system, biological treatment plant. SONAL d.o.o. Gregorčičeva ulica 56, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@sonal.si, Internet: Proizvodnja, dobava in montaža žaluzij, screen rolojev in markiz Production, supply and installation of blinds, screen rollos and marquises SONNENKRAFT ÖSTEREICH VERTRIEBS GmbH Industriepark, AT St. Veit/Glan, AVSTRIJA / AUSTRIA Tel. +43/ , Fax. +43/ ; 02/ info@sonnenkraft.si, Internet: Ogrevalna tehnika, solarni sistemi in toplotne črpalke Heating systems, solar systems andheat pumps STAVBAR IGM d.o.o. Miklavška cesta 40, 2311 Hoče, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@stavbar-igm.si, Internet: Betonski izdelki: tlakovci, robniki, cepljeni zidaki, vodotesne cevi in jaški, male biološke čistilne naprave, lovilci olj in maščob, protihrupne in varnostne ograje, montažne armirano-betonske hale Concrete products: pavings, curbs, bricks, waterproof tubes and shafts, small biological treatment plants, oil and grease collectors, sound and security fences, prefabricated reinforced-concrete halls STABIL, POSLOVNI SISTEM KOSTANJEVEC - ZASTOPNIK IN UVOZNIK ZA STABIL -DRAGO KOSTANJEVEC s.p. Zagrebška cesta 94, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@stabil.si, Internet: GRUPPO DOOR, Pordenone, ITALIJA / ITALY STABIL BAUELEMENTE GmbH, Gabersdorf, AVSTRIJA / AUSTRIA Ekskluzivni zastopnik in uvoznik avstrijskega proizvajalca vrhunskih oken in vrat podjetja Stabil Bauelemente GmbH. Sortiment prodaje zajema okna in vrata iz materialov: pvc, pvc/ alu, les, les/alu, ALU ter aluminijasta, lesena in kombinacija les/ ALU vhodna vrata; aluminijasta in lesena olkna, rolete, žaluzije in komarniki; okna za pasivne gradnje iz programa Ambiente Passiv (certifikat Dr.W.Feist). We are exclusive representative and importer for Austrian firm Stabil Bauelemente GmbH in Slovenia. Company Stabil produces high quality windows and doors on the this is where quality is reality and not an illusion. Our sale range includes building furniture from various materials: PVC, PVC/ALU, wood, wood/alu and ALU. More information: info@stabil.si. STEKLARSTVO IN ALU KONSTRUKCIJE MARJAN OMANOVIČ s.p. Žlebe 1/k, 1215 Medvode, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ steklarstvo.omanovic@siol.net, Internet: Zimski vrt, ALU stavbno pohištvo, steklena drsna vratna, steklena vratna krila, stekla za vrata, steklena ograja, nadstrešek in stopnice, ogledala, steklena stenska obloga, tuš kabina in stekleni izdelki Winter gardens, aluminum windows and doors, glass sliding doors, glass side doors, glass for doors, glass fences, roofs and stairs, mirrors, glass wall surfaces, shower cabins and glass products STOPNIŠČE VISOČNIK d.o.o. Hočka cesta 31d, 2311 Hoče, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ stopnisce.visocnik@siol.net, Internet: Izdelujemo vse vrste lesenih masivnih stopnišč: klasična ali moderna, zavita, spiralna, konzolna, z distančniki, izmenična. Iz domačih ali eksotičnih lesov, lahko tudi v kombinaciji s kovinskimi, steklenimi, kamniti elementi. Projektiranje in izdelava sta podprta z najnovejšo 5-osno CNC tehnologijo. A variety of solid wood staircases: classic or modern, curved, spiral, with consoles, with spacers, alternative; made from domestic or exotic woods, optionally combined with metal, glass, stone items. Design and manufacture supported by the latest 5-axis CNC technology. Sejem DOM

92 Seznam razstavljalcev po dejavnostih List of exhibitors by activities STREŠNIKI GOLOB d.o.o. Malenska vas 12, 8216 Mirna Peč, SLOVENIJA Tel. 07/ , Fax. 07/ Internet: Strešniki s 30-letno garancijo po ugodni ceni; vsi pripadajoči izdelki za streho: slemenjaki, zračniki, krajniki, folija, snegolovi Affordable roofing with a 30-year warranty; all roofing products under one roof: ridges, vents, corner elements, films, snow guards STROJ - ENERGIJSKA TEHNIKA d.o.o. Dvorska vas 31a, 4275 Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA Tel. 04/ , Fax. 04/ franc.stroj@siol.net, Internet: Sončni kolektorji, dvokuriščni kombinirani kotli - kombinacija sonce,olje ali plin, trda goriva, uplinjevalno-ventilatorski kotli na polena,pelete,vetrnica za proizvajanje električne energije Solar panels, two-fireplace combined furnaces solar, oil or gas combination, solid fuel, gas-ventilator furnaces with firewood, pellets, electricity generation windmills STRUCTURING d.o.o. Tržaška c. 539, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@structuring.si, Internet: SILVADEC, FRANCIJA / FRANCE Lesni kompozit podjetja Silvadec iz Francije: zunanja ureditev za terase, bazene, ograje, zimske vrtove, pomole, hotele Wood composite produced by Silvadec (France) exterior solutions for terraces, swimming pools, fences, winter gardens, piers, hotels SUHOMONTAŽNI SISTEMI BKM DUŠAN BEZEK s.p. Vrtača 15, 8333 Semič, SLOVENIJA Tel. 040/ , Fax. 07/ bkm@siol.net, Internet: PVC okna, vrata, ALU vrata, senčila, strešna okna PVC windows, doors, ALU doors, shades, glass doors SVEA LESNA INDUSTRIJA LITIJA, d.d. Breg pri Litiji 53, 1270 Litija, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@lesna-litija.si, Internet: Akrilne in polikarbonatne plošče, profilirane prosojne kritine, svetlobne kupole in trakovi, polnila betonskih ograj, fasadni elementi, protihrupne ograje, nadstrešji Svea Outdoor, poliestrski izdelki (podstavki svetlobnikov, otroški tobogani ), lepljeni nosilci, senčniki Acrylic and polycarbonate panels, corrugated translucent sheets, light cupolas and bands, concrete fence fillings, facade elements, sound barriers, Svea Outdoor jutting roofs, polyester products (skylight bases, child slides...), glued beams, umbrellas SYSTEMAIR d.o.o. Špelina ulica 2, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@systemair.si, Internet: Prodaja in proizvodnja opreme za klimatizacijo. Centralne in lokalne prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote, ventilatorski konvektorji, ventilatorji, fleksibilni kanali, rešetke, zračni ventili ter ostali elementi za distribucijo zraka. Air conditioning products sales and production. Central and local ventilation with heat recuperation, fan coils, fans, flexible ducts, grilles, air valves and other elements for air distribution. ŠILES d.o.o. Tomačevica 22, 6223 Komen, SLOVENIJA Tel. 05/ , Fax. 05/ info@siles.si, Internet: Parketi, stopnišča, ograje, zaključne letve, mozaični parket, intarzije in lesene terase Parquet floors, stairs, fences, closed profiles, mosaics, bordures wooden terraces ŠIŠKO STEKLARSTVO d.o.o. Podbevškova ulica 3, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/ , Fax. 07/ info@sisko.si, Internet: Barvna steklena vrata, steklene ograje, steklene stopnice, ogledala, steklo za notranjo opremo Colored glass doors, glass fences, glass stairs, mirrors, glass furnishing 90 Sejem DOM 2011

93 Seznam razstavljalcev po dejavnostih List of exhibitors by activities ŠTAJERLES TRADE d.o.o. Osluševci 49, 2273 Podgorci, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ Internet: GARANT TÜREN UND ZARGEN GmbH, Ichtershausen, NEMČIJA / GERMANY SCHEUCHER, Mettersdorf, AVSTRIJA / AUSTRIA Notranja vrata, vhodna vrata, okna, gotovi parketi, intarzijski parketi Interior doors, entry doors, windows, finished parquets, intarsia parquets TAKT d.o.o. Omersova 67, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ takt-normstahl@takt.si, Internet: NORMSTAHL GmbH, Moosburg, NEMČIJA / GERMANY Avtomatska garažna vrata Normstahl Normstahl automatic garage doors TECA, d.o.o. Cesta ljubljanske brigade 9, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@teca.si, Internet: ALTRO Limited, VELIKA BRITANIJA / UK Altro Safety nedrseče varne talne obloge, Altro Whiterock PVC visoko-odporni stenski paneli ter sistemske rešitve pri izvajanju in montaži talnih in stenskih oblog Altro Altro Safety non slip secure flooring, Altro Whiterock PVC highresistant wall panels and system solutions in the implementation and installation of Altro floor and wall coverings TEHNIS, d.o.o. Ljubljana Linhartova cesta 3a, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ revija@gradbenik.net, Internet: Podjetje Tehnis je založniška hiša, ki izdajaja strokovne revije Gradbenik, Transport in stroji ter lifestyle revijo Diners club magazine in revijo Hotel. Tehnis is a publishing house that issues Gradbeni, Transport, Stroji professional editions, Diners Club Magazine lifestyle publication and Hotel magazine. TEHNOFAN, d.o.o. Ilovški štradon 41/a, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@tehnofan.si, Internet: Analiza vode, tehnologija vode, filtracija, mehčanje, ionizacija, dezinfekcija, UV sterilizacija, inženiring, projektiranje, vzdrževanje, oblikovanje Water analysis, water technology, filtration, softening, ionization, disinfection, UV sterilization, engineering, project works, maintenance, design TEHNOUNION ZASTOPSTVA d.o.o. Masljeva 3, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@tehnounion.si, Internet: AKZO NOBEL, NEMČIJA / GERMANY Gradbena kemija: izravnalne mase, lepila za keramiko, laki in olja za parket Construction Chemistry: leveling compounds, ceramics adhesives, parquet paints and oils TEHROL d.o.o. Žeje pri Komendi 103, 1218 Komenda, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@tehrol.com, Internet: Senčila, rolete, sonro, žaluzije, screen, tende, garažna vrata, zavese, plise, komarniki, avtomatizacija Shades, shutters, sonro, blinds, screens, awnings, garage doors, plushes, mosquito nets, automation TERMO SHOP d.o.o. Rimska cesta 176, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA Tel. 080/8833, Fax. 059/ info@termoshop.si, Internet: Toplotne črpalke Heat pumps TERMOCENTER d.o.o. Zaloška cesta 149, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ prodaja@termocenter.si, Internet: BUDERUS GmbH, Wetzlar, NEMČIJA / GERMANY DANFOSS, DANSKA / DENMARK INTERCAL, Lage, NEMČIJA / GERMANY MÖHLENHOFF, Salzgitter, NEMČIJA / GERMANY PAW, Hameln, NEMČIJA / GERMANY REMKO GmbH, Lage, NEMČIJA / GERMANY SIEMENS, NEMČIJA / GERMANY TERMO-TEHNIKA, Braslovče, SLOVENIJA Oljne in plinske peči ter gorilniki, kondenzacijska tehnika, regulatorji ogrevanja, bojlerji, toplotne črpalke, toplozračni grelniki, hitromontažni ogrevalni seti za kurilnice, plinski detektorji, oljni rezervoarji, radiatorji in termostatski ventili, talni konvektorji, merilniki tlaka in temperature Oil and gas stoves and burners, condensation appliances, heating regulators, boilers, heat pumps, hot air heaters, prefabricated heating boiler sets, gas detectors, oil tanks, radiators and thermostatic valves, floor convectors, pressure and temperature instruments TERMOFLOR d.o.o. IOC Zapolje IV/6, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@termoflor.si, Internet: Nadstreški, pergole, zimski vrtovi, predelne stene, rastlinjaki Canopies, pergolas, winter gardens, partitions, greenhouses Sejem DOM

94 Nagrade Deset najboljših - Top Ten 2008 Top Ten Awards 2008 TERMO-TEHNIKA, d.o.o. Orla vas 27/a, 3314 Braslovče, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ informacije@termotehnika.com, Internet: www. termotehnika.com AUSTRIA , Knittelfeld, AVSTRIJA / AUSTRIA Toplotne črpalke za sanitarno vodo, toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje, prezračevalni sistemi, hladilne naprave, bojlerji in zalogovniki Hot water heat pumps, heating and cooling heat pumps, ventilation systems, refrigeration equipment, boilers and recuperators TERMOTEHNIKA d.o.o. Pod Trško goro 83, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/ , Fax. 07/ joze.molek@termotehnika.si, Internet: Program Kolpa Metlika; radiatorji Vogel noot; program Herz; pipe Grohe; program za ogrevanje WV term, Euroterm; program Danfoss; bojlerji Lentherm; gorilci Hansa; toplotne črpalke Termotehnika, Tehnohlad, Gorenje; termostati; manometri; cevi črne, inox, bakrene, alkaten; keramične ploščice Kolpa Metlika products; Vogel noot radiators; Herz range; taps Hansa; Heating Feroterm products, WV term, Euroterm; Danfoss range; Lentherm boilers; Hansa burners, Termotehnika, Tehnohlad, Gorenje heat pumps, thermostats; manometers, black pipes, stainless steel, copper, alcate; tiles TERMOTOM d.o.o. Ioc Zapolje IV/6, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@termotom.si, Internet: DESIGN COMPOSITE, Mittersill, AVSTRIJA / AUSTRIA ICOPAL, DANSKA / DENMARK QUINN PLASTICS, IRSKA / IRELAND SABIC IP, Bergen op Zoom, NIZOZEMSKA / HOLLAND Prosojna polikarbonatna kritina Lexan in Fastlock-uni, akrilne plošče, lepljene plošče clear-pep in air-board, pohodne plošče WPC, prosojni polikarbonatni strešni in fasadni sistemi. Lexan and Fastlock-uni polycarbonate translucent roofing, acrylic plates, clear-pep and air-board panels, WPC plates, translucent polycarbonate roof and facade systems. NAU, Moosburg, NEMČIJA / GERMANY REHAU, Rehau, NEMČIJA / GERMANY Zastopstva: CTC: toplotne črpalke, kotli na biomaso, oljno-kondenzacijski kotli. NAU: solarni sistemi, bojlerji, hranilniki); REHAU: ogrevanje, vodovod, sesalni sistemi Representing: CTC Sweden: heat pumps, biomass boilers, oil and condensing boilers. Nau Germany: solar systems, boilers, reservoirs. REHAU: heating, plumbing, exhaust systems TILT d.o.o. Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@tilt.si, Internet: irobot, ZDA / USA Robotski sesalniki Irobot Roomba 530, Romba 560, Romba 580, robotski pomivalec tal Irobot Scooba Robot vacuum cleaners: irobot Roomba 530, Roomba 560, Roomba 580, irobot Scooba floor cleaner TIM MACLER, d.o.o. Ob železnici 3, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ tim.macler@siol.com FAKRO, Nowy Sacs, POLJSKA / POLAND Strešna okna Fakro Fakro roof windows TIM OPARA d.o.o. Uršičev štradon 52, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ timopara@siol.net, Internet: PROMAT, Dunaj, Avstrija / AUSTRIA Predstavitev sistemov za notranjo toplotno izolacijo, sanacijo vlage ter zidne plesni po sistemu Promatect MC Internal thermal insulation systems, moisture remediation and wall mold removals with Promatect MC system TERSUS d.o.o. Švarova 4, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 031/ , Fax. 01/ tersus@siol.net, Internet: Fotovoltaika, ogrevanje Photovoltaics, heating TILIA d.o.o. Ljubljanska cesta 89, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/ , Fax. 07/ info@tilia.si, Internet: CTC, Ljungby, ŠVEDSKA / SWEDEN TITAN d.d. Kovinarska 28, 1241 Kamnik, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ titan@titan.si, Internet: UPONOR GmbH, Hassfurt, NEMČIJA / GERMANY Sistemske rešitve vodovoda, radiatorskega in talnega ogrevanja Waterworks, radiator and underfloor heating system solutions TLAKOVCI PODLESNIK D.O.O. Dupleška cesta 316, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@tlakovec.si, Internet: 92 Sejem DOM 2011

95 Nagrade Deset najboljših - Top Ten 2008 Top Ten Awards 2008 Tlakovci, okrasni zidovi, palisade, stopnice, robniki in ostala betonska galanterija / Pavers, decorative walls, palisades, stairs, curbs and other concrete products TOCOM d.o.o., LJUBLJANA Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana-Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ tocom@siol.net, Internet: GAROFOLI, Ancona, ITALIJA / ITALY INOTHERM, Ribnica, SLOVENIJA STABIL, Gabersdorf, AVSTRIJA / AUSTRIA Notranja vrata, vhodna vrata, okna in vrata Interior doors, entry doors, windows and doors TONDACH SLOVENIJA, d.o.o. Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@tondach.si, Internet: Naravna opečna kritina Tondach; kvaliteta, estetika, funkcionalnost in trajnost; strešniki z vsemi dodatnimi elementi za streho Tondach natural bricks; quality, aesthetics, functionality and durability; roofing with all the additional roof elements TRGODOM No. 1, d.o.o. Zapuže 10b, 4275 Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA Tel. 04/ , 04/ , Fax. 04/ dusan.blazic@trgodom.com, Internet: Žimnice, vzmetnice, latex ležišča, posteljne podloge, postelje, posteljnina in vzglavniki Mattresses, bed mattresses, latex beds, bed mats, beds, bedding, pillows TRIDOM d.o.o. Malči Beličeve 139, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@tridom.si, Internet: Garažna vrata, industrijska vrata, vrtna vrata, ograje, avtomatika za vrata, zapornice, domofoni Garage doors, industrial doors, gates, fences, door automatics, ramps, intercoms TÜRCONTROLSYSTEME GmbH Gewerbepark 21, AT Lanzenkirchen, AVSTRIJA / AUSTRIA Tel. +43/ , Fax. +43/ office@tcs-austria.at, Internet: Avdio in video domofoni, kontrola pristopa Audio and video intercoms, access control URETEK d.o.o. Sokolska ulica 5, 1295 Ivančna Gorica, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ uretek@uretek.si, Internet: Sanacija posedenih temeljev in razpok na stavbah; sanacija posedenih trakov Foundation and pavements reconstruction, strips repairs URSA SLOVENIJA, d.o.o. Povhova ulica 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/ , Fax. 07/ ursa.southeast@uralita.com, Internet: Ursa toplotna in zvočna izolacija se uporablja pri gradnji in obnovi objektov; PureOne je nova mineralna volna z izjemnimi lastnostmi, ki jo je razvila Ursa Ursa thermal and sound insulation is used in construction and renovation; PureOne is a new mineral wool with exceptional qualities, developed by Ursa VACSI d.o.o. Koroška cesta 48, 3320 Velenje, SLOVENIJA Tel. 059/ , Fax. 059/ info@vacsi.si, Internet: DRAINVAC, Montreal, KANADA / CANADA Centralni sesalec Drainvac; podpultna sesalna cev, sesalni komplet 9m stenske vtičnice za sesalni sistem Drainvac central vacuum cleaner; suction pipes, 9m wall socket vacuum cleaning set VAL MARKETING d.o.o. Langusova 13, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel , Fax. 01/ gregor.vrhovnik@valmarketing.si, Internet: www. valmarketing.si Varen in miren topel dom. Vhodna protivlomna vrata Val vam zagotavljajo varnost in mir kot ju doslej še niste poznali. Obiščite nas in vprašajte strokovnega svetovalca za nasvet. Safe, quiet and warm home. VAL front doors ensure the security and peace not experienced before. Visit us and ask for advice from our special advisers. VALTIS OGREVANJE d.o.o. Cesta k Tamu 61, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ valter@valtis.si, Internet: Kotli za ogrevanje na pelete in drva Pellet and wood heating boilers VAILLANT d.o.o. Dolenjska c. 242/b, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@vaillant.si, Internet: VAILLANT GmbH, Remscheid, NEMČIJA / GERMANY Ogrevalna tehnika Vaillant, toplotne črpalke, solarni sistemi, kondenzacijske plinske, stenske in talne peči, kondenzacijske oljne peči, električni grelniki in peči za centralno ogrevanje, prezračevalni kotli na trda goriva, mikrogeneracija, klimatizacija Vaillant heating systems heat pumps, solar systems, condensation gas, wall and floor furnaces, condensing oil furnaces, electric heaters and stoves for central heating, ventilation boilers using solid fuels, microgeneration, air conditioning Sejem DOM

96 VARNOST MARIBOR d.d. Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ Internet: Protivlomni sistemi, protipožarni sistemi, protivlomna in protipožarna vrata, mehanska zaščita, varovala, videodomofonija, videonadzor, varstveni inženiring, intervencija Anti-theft systems, fire systems, anti-theft and fire doors, mechanical protection, video intercoms, video surveillance, security engineering, intervention units VAŠ PROFIT d.o.o. Gortina 145b, 2366 Muta, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ Internet: Vaš profit, Katalog Nidani, Prodajni priročnik Publishing various publications VELUX SLOVENIJA d.o.o. Ljubljanska cesta 51a, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ Internet: Strešna okna, obrobe, roloji, žaluzije, notranje rolete, zunanje mrežasto senčilo, siesta senčilo, solarni kolektorji, svetlobnik Roof windows, borders, blinds, venetian blinds, external blinds, external mesh hoods, siesta hoods, solar panels, rooflights VEPLAS, d.d. Cesta Simona Blatnika 11, 3320 Velenje, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ Internet: ARTWEGER, Bad Ischl, AVSTRIJA / AUSTRIA Kombinirana tuš kabina Twinline, pitnik Pingo Twinline combined shower, Pingo drinking station VETO VELETRGOVINA d.o.o. Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@veto.si, Internet: DE DIETRICH, Mertzwiller, FRANCIJA / FRANCE DE LONGHI, Moimaco, ITALIJA / ITALY RADEL, Moimaco, ITALIJA / ITALY STIEBEL ELTRON, Wels, AVSTRIJA / AUSTRIA Ogrevalni sistemi in toplotne črpalke DE DIETRICH, toplotne črpalke STIEBEL ELTRON, radiatorji RADEL, kopalniški radiatorji DE LONGHI. Svetovanje pri izbiri pravega ogrevalnega sistema DE DIETRICH heating systems and heat pumps, STIEBEL ELTRON heat pumps, RADEL radiators, DeLonghi bathroom radiators. Counseling in selecting the right heating system. VGRADNE OMARE HOBY d.o.o. Podlog v Savinjski dolini 60, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ info@hoby.si, Internet: Vgradne omare, drsna vrata, garderobne sobe, predsobe, spalnice, kuhinje, dnevne sobe, otroške sobe, pohištvo po naročilu Built-in wardrobes, sliding doors, wardrobes, anterooms, bedrooms, kitchens, living rooms, children s rooms, made to order furniture VIESSMANN d.o.o. Cesta XIV. divizije 116a, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ viessmann@viessmann.si, Internet: VIESSMANN & Co. GmbH, Allendorf - Eden, NEMČIJA / GERMANY Ogrevalna tehnika Viessmann, ogrevalni kotli na olje in plin, kondenzacijska tehnika, solarna tehnika, toplotne črpalke, kotli na trda goriva Viessmann heating systems, boilers, oil and gas heating boilers, condensing products, solar energy products, heat pumps, boilers using solid fuel VILANOVA, d.o.o. Ulica borcev za severno mejo 52, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/ fbojc@vilanovagroup.com, Internet: Komarniki, sončni zasloni in trakovi proti prepihu za okna, vrata in strešna okna Mosquito nets, solar screens and wind-stopping strips for windows, doors and roof windows VILINSKI VRT d.o.o. Prečna pot 15, Prelog, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@vilinskivrt.si, Internet: CENTER ZA ZUNANJO UREDITEV d.o.o., Polšnik, SLOVENIJA D3IKS DAMJAN ŽIČKAR s.p., Višnja Gora, SLOVENIJA FOUR SEASONS ZIMSKI VRTOVI d.o.o., Maribor, SLOVENIJA MIZARSTAVO KOS, JOŽE KOS s.p., Polšnik, SLOVENIJA KLJUČAVNIČASRTVO REPOVŠ, IGOR POZNAJELŠEK s.p., Polšnik, SLOVENIJA MODER ZMAGO s.p., Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA OBLAK COMMERCE d.o.o., Logatec, SLOVENIJA REMAX d.o.o., Maribor, SLOVENIJA SEMMELROCK TLAKOVCI d.o.o., Ormož, SLOVENIJA STEKLARSTVO VIDMAR, VIDMAR MIRAN s.p., Novo mesto, SLOVENIJA UMETNO KOVAŠTVO BRUNO KALČIČ s.p., Blejska Dobrava, SLOVENIJA VRTNARSKE STORITVE MIJA ŠTRUKELJ s.p., Domžale, SLOVENIJA ROČNO KOVANI ELEMENTI (ograje, vrata, okenske mreže, kovano pohištvo), KOVINSKI IZDELKI IZ INOXA (ograje, drsna vrata, kurišča in dekorativni dodatki)leseni IZDELKI (ure, pergole, nadstreški, ograje) TLAKOVCI (robniki, betonska galanterija)polaganje NARAVNEGA KAMNA (dvorišča, obloge zidcev, teras)pocinkana KOVINA (ograje, vrata, nadstreški, ostali izdelki)vrtnarske STORITVE (priprava zemljišč, zasaditve, ureditve zelenic, vzdrževanje)bazeni (fontane, savne, masažni bazeni, bazenska tehnika), STEKLO (izolacijsko, obdelava, peskanje, vitraži, varnostna, dekorativni izdelki), 94 Sejem DOM 2011

97 IZOBRAŽEVANJE (šolarjev, strank o ureditvi okolice), NAČRTOVANJE vrtov in svetovanje (idejni in izvedbeni načrti) Hand forgings, inox metal products, wood products, flagstones, natural stone paving, galvanized metal products, gardening, swimming pools, glass, garden planning and courses. VITANEST d.o.o. Industrijska cesta 9, Kromberk, 5000 Nova Gorica, SLOVENIJA Tel. 05/ , Fax. 05/ vitanest@vitanest.si, Internet: DAIKIN, BELGIJA / BELGIUM MITSUBISHI ELECTRIC, TAJSKA / THAILAND TOSHIBA, TAJSKA / THAILAND Klimatske naprave, sistemi s toplotno črpalko za nizko in visoko temperaturno gretje ter hlajenje, rekuperatorji toplote s prezračevanjem Air conditioners, heat pump systems for low and high temperature heating and cooling, heat recuperators with ventilation VIVAL d.o.o. Cankarjev trg 7, 1360 Vrhnika, SLOVENIJA Tel. 070/ info@endom.si Keramika in dekorativni kamen Ceramics and decorative stones VLOM, PROIZVODNJA PROTIVLOMNIH VRAT, d.o.o. Gradišče I 84, 1291 Škofljica, SLOVENIJA Tel. 041/ , Fax. 05/ info@protivlomna-vrata.si, Internet: Protivlomna vrata Anti-theft doors VOGART d.o.o. Cesta v Log 20, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@vogart.si, Internet: Lesene talne obloge, parketi, ladijski pod, gotovi parket, klasični parket, intarzijski parket, lesene terase Wood flooring, parquets, floorboards, finished parquets, classic parquets, inlaid parquets, wooden terraces VON, LJUBLJANA, d.o.o. Žagarska ulica 35, 1291 Škofljica, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ von@von.si, Internet: CRAWFORD, Malmö, SWEDEN Dvižna sekcijska garažna in industrijska vrata Lifting sectional garage and industrial doors ENERGETSKO VARÈNA OKNA Varčujte z energijo in prihranite SMREKA MACESEN LES/ALUMINIJ Energetski razred A Brezplačne informacije: 051/ Razstavni salon: Planina Planina FRANCI ŠEMRL S.P. Tradicija izdelave oken od leta 1895 PLANINA Sejem DOM

98 VOVKO d.o.o. Setnikarjeva 1, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ Internet: BARAUSSE, Monticello, ITALIJA / ITALY DIECKMANN, Iserlohn, NEMČIJA / GERMANY GARDESA, Cartemaggiere, ITALIJA / ITALY ISEO, Pisogne, ITALIJA / ITALY KABA, Herzogenburg, AVSTRIJA / AUSTRIA ROSSETTI, Casto, ITALIJA / ITALY SILVELOX, Castelonuovo, ITALIJA / ITALY Protivlomna in notranja vrata, garažna vrata, elektronske ključavnice, cilindrični vložki, sistemi zaklepanja, varnostni ščitniki, kljuke za vhodna in notranja vrata Anti-theft, interior and garage doors, electronic locks, cylindrical inlays, locking systems, safety pads, hooks for front and interior doors VRT A.R.T. TADEJ STRAŽAR s.p. Valvazorjeva ulica 8, Vir, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 031/ st.tadej@gmail.com, Internet: PEČARSTVO AVBELJ FRANCI s.p., Lukovica, SLOVENIJA Tržaška 64, Logatec, tel: 01/ , info@oknanagode.si Predstavitev dejavnosti podjetja: urejanje okolice, strokovno načrtovanje vrtov vseh tipov, polaganje travne ruše, obžagovanje dreves, škropljenje in dognojevanje Landscaping, professional garden designs, turf laying, tree trimming, spraying and fertilizing VRTNA KLINIKA, LEONIDA OBERSKI s.p. Cvetlični hrib 14, 3250 Rogaška Slatina, SLOVENIJA Tel. 041/ , Fax. 03/ vrtna-klinika@amis.net, Internet: Ureditev okolice, krajinska arhitektura, projektiranje, izdelava projektov, krajinske arhitekture (vrtovi, parki, otroška igrišča,...); izvedbena in vzdrževalna dela Landscape architecture projects (gardens, parks, playgrounds etc); operational and maintenance works VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, d.v.z. Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ info@vzajemna.si, Internet: Zdravstvena zavarovanja Health insurance WEISHAUPT d.o.o. Teharje 1, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ info@weishaupt.si, Internet: Ogrevalni sistemi, gorilniki, solarni kolektorji, hranilniki toplote Heating systems, burners, solar collectors, heat storage systems LESENA OKNA za adaptacije novogradnje in PASIVNE gradnje s profili širine: 68, 78, 90, 102 in 110 Izkoristite nepovratna sredstva Eko sklada. BREZPLAČNO vam pripravimo vso potrebno dokumentacijo! WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ d.d. Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ opekarna@wienerberger.com, Internet: www. wienerberger.com SEMMELROCK TLAKOVCI d.o.o., SLOVENIJA Porotherm opečni izdelki najvišjega kakovostnega razreda. Odlikujejo jih dobre toplotno izolacijske lastnosti, ekonomična in hitra gradnja, dobra akumulacija toplote in zvočna izolacija. Bivalna klima v objektih zgrajenih z opeko Porotherm je ugodna, saj gre za naravne materiale. Hiše zgrajene z opeko Porotherm imajo dolgo življenjsko dobo, po eventualni porušitvi objekta pa je možno material brez škodljivih posledic za okolje vrniti nazaj v naravo.semmelrock: kot vodilni ponudnik za ekskluzivno oblikovanje površin v Avstriji in vzhodni Evropi nudi Semmelrock obilico individualnih rešitev oblikovanja za atraktivno stanovanjsko okolje. Nenehni razvoj novih proizvodov in storitev, ki nakazujejo smer, z občutkom za individualne potrebe in želje naših strank, je naredil Semmelrock kot član internacionalno priznane marketinške in inovativne skupine za zelo kakovostno pritrjevanje tal Stein+design (kamen+dizajn) za sprožilca trenda ekskluzivnega dizajna. Porotherm symbolizes the clay products of highest quality class. Economical and quick building, good thermal insulation, good accumulation of warmth and sound isolation distinguish this product in rooms built of Porotherm product, you feel comfort, due 96 Sejem DOM 2011

99 the natural materials from witch the products are made. Houses build of Porotherm have long living period, after pulling down the buildings it is possible to return those materials back to the nature without consequences. Semmelrock: as a leading provider of exclusive surfaces designs in Austria and Eastern Europe, it offers plenty of individual solutions for the creation of attractive residential environment. Continued development of new products and services indicates the direction of fulfilling the individual needs and desires of our customers; as a member of internationally recognized marketing and innovative group Stein + Design(stone + design), Semmelrock has made a number of pioneering steps towards the exclusive design trends. WIGO-HAUS Vertriebsges.m.b.H Eiskellerstraße 3, AT Klagenfurt, AVSTRIJA / AUSTRIA Tel. +43/ wigo@wigo-haus.at, Internet: Montažne hiše / Prefabricated houses WVTERM d.o.o. Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ wvterm@wvterm.si, Internet: Toplovodni kotli za kurjenje na polena, sekance, pelete, biomaso in na tekoča goriva Hot water firewood, chopped wood, pellets, biomass and liquid fuel burning kettles XELLA POROBETON SI, d.o.o. Loke pri Zagorju 64, 1412 Kisovec, SLOVENIJA Tel. 03/ , Fax. 03/ info.si@xella.com, Internet: Gradbeni elementi za energijsko učinkovito gradnjo - Ytong in Ytong Multipor. Ytong energijsko varčne hiše in nizkoenergijske hiše - pripravljeni projekti: svetovanje, tehnična podpora, inštruiranje gradnje. Building components for energy-efficient construction - Ytong and Ytong Multipor. Ytong energy-saving buildings and low energy houses - advice, technical support, coaching. ZABRET, d.o.o. Bobovek 2a, 4000 Kranj, SLOVENIJA Tel. 04/ , Fax. 04/ metod.zabret@zabret.si, Internet: REDWELL GmbH, Hartberg, AVSTRIJA / AUSTRIA Grelna telesa infra ogrevanja avstrijskega proizvajalca Redwell Redwell (Austria) infrared heating elements ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU KOSEC PETER ML. s.p. Trubarjeva 7, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 041/ , Fax. 01/ pkosec@siol.net Kadi za relaksacijo / Relaxation baths ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d. Cankarjeva ulica 3, 2507 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@zav-mb.si, Internet: Zavarovalnica Maribor, vseslovenska zavarovalna družba, bo sejmu Dom predstavila svoje produkte-zavarovanja s poudarkom na novem zavarovalnem produktu, ki se imenuje»hibrid«. The all-slovenian insurance company presenting its products, especially the new»hybrid«insurance product. ZAVAROVALNICA TILIA d.d. NOVO MESTO Seidlova cesta 5, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/ , Fax. 07/ info@zav-tilia.si, Internet: Zavarovanja za dom in družino Home and personal insurance products ZAVOD BIG, LJUBLJANA Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ novak@zavodbig.si; metka@zavodbig.si, Internet: www. zavodbig.com Si.Natura, Novo mesto, SLOVENIJA Revija Hiše, revija Lesarski utrip, lesene žaluzije, torbe Magazine publishing, wood blinds, bags ZELENI - SISTEMI d.o.o. Benčičeva ulica 29, 6210 Sežana, SLOVENIJA Tel. 05/ , Fax. 05/ info@3mzelenisistemi.com, Internet: ARRIGONI SPA, ITALIJA / ITALY HUNTER INDUSTRIES INC, San Marcos California, ZDA / USA IRRITEC & SIPLAST, ITALIJA / ITALY PEDROLLO SPA, ITALIJA / ITALY TECNIDRO SRL, ITALIJA / ITALY TECNOMA EXEL, FRANCIJA / FRANCE Škropilniki, razpršilci, programske ure, senzorji kapljevin, elektromagnetni ventili, kapljične cevi, filtri, spojke PP, namakanje za vrtove, športna igrišča, parke, golf, črpalke Sprinklers, sprinkler timers, sensors, electromagnetic valves, drip tubes, filters, PP couplers; irrigation for gardens, sports grounds, parks, golf courses; pumps ZEPTER SLOVENICA d.o.o. SLOVENJ GRADEC Pohorska cesta 12, 2380 Slovenj Gradec, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@zepter.si, Internet: Vrhunski kuhalni sistemi, sistemi za vakuumsko shranjevanje živil, program čistilne tehnike, prezračevalci zraka in vode High quality cooking products, vacuum food storage systems, cleaning systems, air and water cleaning accessories Sejem DOM

100 ZGONEC d.o.o. Mlaka 37a, 1218 Komenda, SLOVENIJA Tel. 059/ , Fax. 059/ Internet: ALU vhodna vrata, garažna vrata, ALU okna ALU entry doors, garage doors, ALU windows ZORA DOMŽALE z.o.o. Gorenjska 11, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 01/ , Fax. 01/ Internet: Isola, NORVEŠKA / NORWAY Nexe, HRVAŠKA / CROATIA Enke, NEMČIJA / GERMANY Erlus, NEMČIJA / GERMANY Kritine, izolacije, krovskokleparski izdelki Roofing, insulation, roofing products ZUPAN STANISLAV s.p. GLEDALIŠKA KAVARNA MARIBOR Slovenska 27, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/ , 041/ , Fax. 02/ simona.acko@amis.net Praženi mandeljni, mlečne karamele, sadje v čokoladi, pop corn, česnov kruh, hot dog, preste, kava, pijača Roasted almonds, milk caramels, chocolate fruits, popcorn, garlic bread, hot dogs, pretzels, coffee, drinks ŽIHER d.o.o. Moškanjci 1g, 2272 Gorišnica, SLOVENIJA Tel. 02/ , Fax. 02/ info@ziher.si, Internet: TILO GmbH, Lohnsburg, AVSTRIJA / AUSTRIA Načrtovanje, naravni gotovi parketi, lesene terase, lesena fasade, montažne hiše Planning, natural finished flooring, wooden terraces, wooden facades, prefabricated houses Gospodarsko razstavišče Ljubljana Exhibition and Convention Centre GR za vse čase / GR for every season 98 Sejem DOM 2011

101 Sejem DOM

102 Seznam razstavljalcev po dejavnostih List of exhibitors by activities 1. IZDELKI ZA NOTRANJO OPREMO INTERIOR FURNISHING 1.1. Keramika Ceramics ACO d.o.o., Šmarje pri Jelšah BURJA d.o.o., Ljubljana EXTRA-FORM TRGOVINA JURIJ SALAMON s.p., Boštanj FURLAN ŠTEDILNIKI d.o.o., Škofljica PILREMAG d.o.o., Grosuplje SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš TERMOTEHNIKA d.o.o., Novo mesto 1.2. Talne in stenske obloge, parketi Floor and wall carpetings, parquet ALPOD d.o.o., Cerknica ESAL d.o.o., Deskle EXPERT! d.o.o., Vrhnika HIŠA M d.o.o., Ljubljana HOTENJKA d.o.o., Brezovica pri Ljubljani J.U.A.FRISCHEIS d.o.o., Ljubljana - Šentvid KEMOPLAST d.o.o., Šentjur pri Celju LES 3 d.o.o., Prestranek MARMOR HOTAVLJE d.d., Gorenja vas PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o., Domžale SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš STOPNIŠČE VISOČNIK d.o.o., Hoče ŠILES d.o.o., Komen TECA, d.o.o., Ljubljana VOGART d.o.o., Brezovica pri Ljubljani ŽIHER d.o.o., Gorišnica 1.3. Savne, notranji masažni bazeni Saunas, whirlpools ALEŠ DOLINAR s.p., Celje NEO DOM d.o.o. Novo mesto, Novo mesto PROTEKTOR d.o.o., Ljubljana REMAX d.o.o., Maribor SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš 1.4. Izdelki za notranjo opremo - ostalo Interior furnishing - other AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - Šmartno ATC GUTTA d.o.o., Ptuj BANDELLI d.o.o., Vipava BRALKO d.o.o., Šmartno ob Paki DELTA NEW WAVE d.o.o., Ivančna Gorica DOLLAR d.o.o., Domžale D3IKS - KOVINSKE KONSTRUKCIJE, DAMJAN ŽIČKAR s Višnja Gora EFFEKT, d.o.o., Brezovica pri Ljubljani ERDU d.o.o., Ljubljana FIRENA d.o.o., Kranj FURLAN ŠTEDILNIKI d.o.o., Škofljica HAM d.o.o., Ljubljana HOBY LES d.o.o., Škofja vas IONEX, d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno JEKLO IMEX, d.o.o., RADOVLJICA, Radovljica KAMNOSEŠTVO PETEK PRIMOŽ s.p., Beltinci LESNI CENTER NOVAK d.o.o., Grosuplje MAREMICO, d.o.o., Ljubljana - Črnuče MARMOR HOTAVLJE d.d., Gorenja vas METALKA ZASTOPSTVA TORNA d.o.o., Ljubljana-Črnuče MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana PANPAN d.o.o., Žirovnica PO-ART, MARIJA POZVEK s.p., Škofja Loka PREVC, d.o.o., Žabnica SALON KOPALNIŠKE OPREME ALEŠ ŠTRUS s.p., Litija SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš STOPNIŠČE VISOČNIK d.o.o., Hoče ŠIŠKO STEKLARSTVO d.o.o., Novo mesto TRGODOM No. 1, d.o.o., Begunje na Gorenjskem VEPLAS, d.d., Velenje 2. OKOLICA HIŠE OUTDOOR AND GARDEN 2.1. Vrtno pohištvo Garden furniture GAF TRGOVINA d.o.o., Radomlje GLIN NAZARJE, d.o.o., Nazarje GOMBAČ d.o.o., Izola-Isola MEBLO A + A NOVA GORICA d.o.o., Nova Gorica MLINAR - PREDELAVA LESA d.o.o., Žabnica SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš 2.2. Bazenska tehnika Swimming pool technics AQUAGRAD d.o.o., Ig HSS BAZENI d.o.o., Ljubljana POLYFASER AG, IT Prad am Stilfserjoch REMAX d.o.o., Maribor SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš 2.3. Urejanje okolice Gardening and nursery BANDELLI d.o.o., Vipava EKOKULT d.o.o., Dragatuš GIVOS d.o.o., Naklo GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE GORENJSKI DOM, Podnart KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o., Polzela LESNI CENTER NOVAK d.o.o., Grosuplje MARMOR HOTAVLJE d.d., Gorenja vas OPTIS d.o.o.,celje, Celje PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o., Trzin SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš TLAKOVCI PODLESNIK D.O.O., Maribor VRT A.R.T. TADEJ STRAŽAR s.p., Domžale VRTNA KLINIKA, LEONIDA OBERSKI s.p., Rogaška Slatina ZELENI - SISTEMI d.o.o., Sežana 2.4. Tehnika za odpadke in kompostiranje Waste management and composting AQUA TEHNIKA MARIBOR d.o.o., Maribor SOJOS d.o.o., Turnišče 2.5. Okolica hiše - ostalo Outdoor and garden - other AQUAEMUNDUS, d.o.o., Maribor ATC GUTTA d.o.o., Ptuj KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o., Polzela LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana MARMOR HOTAVLJE d.d., Gorenja vas MASADA d.o.o., Turjak MASPE S.r.l., IT Cassola (VI) METAL-PROFIL, d.o.o., Kamnik MLINAR - PREDELAVA LESA d.o.o., Žabnica PALISADA d.o.o., JESENICE, Jesenice SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš 100 Sejem DOM 2011

103 Seznam razstavljalcev po dejavnostih List of exhibitors by activities SMREKA d.o.o., Gornji Grad TERMOTOM d.o.o., Logatec VILINSKI VRT d.o.o., Domžale VRTNA KLINIKA, LEONIDA OBERSKI s.p., Rogaška Slatina 3. STAVBNO POHIŠTVO WOODWORK 3.1. Okna in vrata Windows and doors ABS OKNA d.o.o., Ljubljana ACTUAL GmbH, AT Haid Ansfelden AJM OKNA-VRATA-SENČILA d.o.o., Pesnica pri Mariboru ALKAM d.o.o. Kamnik, Kamnik ALU PROJEKT d.o.o., Kamnik ALUKOMEN HOLDING d.d., Komen ARCONT IP d.o.o., Gornja Radgona GAŠPER TRŽENJE d.o.o., Ljubljana GLIN NAZARJE, d.o.o., Nazarje GVT d.o.o., Ljubljana HANCMAN d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu INLES d.d., Ribnica INOTHERM d.o.o., Dolenja vas INT VRATA d.o.o., Gorenja vas INTERLES, d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah INTERNORM OKNA d.o.o., Ljubljana JELOVICA, d.d., Škofja Loka KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d., Stari trg pri Ložu KRAŠKI ZIDAR d.d., Sežana LESNA TIP OTIŠKI VRH d.d., Šentjanž pri Dravogradu LIP BLED, d.o.o., Bled M SORA d.d., Žiri M TIM, d.o.o., Celje MARLES PSP d.o.o., Podvelka MATJAŽ, d.o.o., PETROVČE, Petrovče MIZARSTVO JAUŠOVEC-KRISTJAN JAUŠOVEC s.p., Radenci MIZARSTVO ŠEMRL, FRANCI ŠEMRL s.p., Planina MONTER KOCJAN d.o.o., Mokronog MONTIS, SAŠO FURMAN s.p., Slovenske Konjice OKNA IN VRATA NAGODE JANEZ NAGODE s.p., Logatec OKNA KLI LOGATEC, d.o.o., Logatec PASARSTVO PIRNAR ROMAN s.p., Ljubljana - Šmartno PLANET PLUS, d.o.o., Ljubljana PO-ART, MARIJA POZVEK s.p., Škofja Loka PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o., Domžale PVC NAGODE d.o.o., Postojna SATLER OKNA IN VRATA d.o.o., Slovenske Konjice SIBAU d.o.o., Žabnica SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SMREKA d.o.o., Gornji Grad STABIL, POSLOVNI SISTEM KOSTANJEVEC -, Maribor ZASTOPNIK IN UVOZNIK ZA STABIL -DRAGO KOSTANJEVEC s.p. STEKLARSTVO IN ALU KONSTRUKCIJE MARJAN, Medvode OMANOVIČ s.p., STOPNIŠČE VISOČNIK d.o.o., Hoče SUHOMONTAŽNI SISTEMI BKM DUŠAN BEZEK s.p., Semič ŠTAJERLES TRADE d.o.o., Podgorci TIM MACLER, d.o.o., Celje TOCOM d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana-Črnuče VAL MARKETING d.o.o., Ljubljana VELUX SLOVENIJA d.o.o., Trzin VLOM, PROIZVODNJA PROTIVLOMNIH VRAT, d.o.o. Škofljica VOVKO d.o.o., Ljubljana ZGONEC d.o.o., Komenda 3.2. Senčila Window shades and blinds ABS OKNA d.o.o., Ljubljana ACTUAL GmbH, AT Haid Ansfelden AJM OKNA-VRATA-SENČILA d.o.o., Pesnica pri Mariboru AKROL TOMAŽ KOSEC s.p., Mengeš ALUKOMEN HOLDING d.d., Komen ARCONT IP d.o.o., Gornja Radgona DEKOR SENČILA d.o.o., Ljubljana DURAL d.o.o., Slovenj Gradec FANINA d.o.o., Ljubljana GAF TRGOVINA d.o.o., Radomlje GLIN NAZARJE, d.o.o., Nazarje HANCMAN d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu INLES d.d., Ribnica INTERNORM OKNA d.o.o., Ljubljana KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d., Stari trg pri Ložu M SORA d.d., Žiri MARLES PSP d.o.o., Podvelka MIPO d.o.o., Dobova MONTIS, SAŠO FURMAN s.p., Slovenske Konjice OKNA KLI LOGATEC, d.o.o., Logatec OMBRA d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana PVC NAGODE d.o.o., Postojna RADOX d.o.o., DOMŽALE ROLETARSTVO BERČAN d.o.o., Ljubljana - Šentvid ROLETARSTVO MEDLE d.o.o., Novo mesto ROLETE KOSEC d.o.o., Mengeš ROLTEK, d.o.o., Dob SATLER OKNA IN VRATA d.o.o., Slovenske Konjice SENČILA RALUX d.o.o., Grgar SIBAU d.o.o., Žabnica SIMP d.o.o. ŠEMPETER PRI GORICI, Šempeter pri Novi Gorici SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SM SENČILA d.o.o., Logatec STABIL, POSLOVNI SISTEM KOSTANJEVEC -, Maribor ZASTOPNIK IN UVOZNIK ZA STABIL -DRAGO KOSTANJEVEC s.p. TEHROL d.o.o., Komenda VELUX SLOVENIJA d.o.o., Trzin VILANOVA, d.o.o., Ljubljana ZAVOD BIG, LJUBLJANA, Ljubljana 3.3. Stopnice Stairs BANDELLI d.o.o., Vipava GLIN NAZARJE, d.o.o., Nazarje INLES d.d., Ribnica KRAŠKI ZIDAR d.d., Sežana MIZARSTVO JAUŠOVEC-KRISTJAN JAUŠOVEC s.p., Radenci MIZARSTVO JEZERŠEK, d.o.o., Gorenja vas MIZARSTVO KUNC JOŽE s.p., Žiri SMREKA d.o.o., Gornji Grad STEKLARSTVO IN ALU KONSTRUKCIJE MARJAN, Medvode OMANOVIČ s.p., STOPNIŠČE VISOČNIK d.o.o., Hoče 3.4. Lesna in kovinska galanterija Wood and metal fancy goods BANDELLI d.o.o., Vipava KOVINSKA GALANTERIJA PEČNIK DARKO PEČNIK s.p. Ajdovščina OPTIS d.o.o.,celje, Celje Sejem DOM

104 Seznam razstavljalcev po dejavnostih List of exhibitors by activities 3.5. Garažna vrata, ograje Garage doors, fences ADUT M-5 d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana ALU OGRAJE TRGOVINA IN STORITVE ELŠNIK, Starše LILIJANA s.p. ARCONT IP d.o.o., Gornja Radgona, D3IKS - KOVINSKE KONSTRUKCIJE, DAMJAN ŽIČKAR s.p., Višnja Gora GIVOS d.o.o., Naklo GLIN NAZARJE, d.o.o., Nazarje G.OGRINC d.o.o., Medvode GOMBAČ d.o.o., Izola-Isola HANCMAN d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu KLIPS d.o.o., Dramlje KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o., Polzela MATJAŽ, d.o.o., PETROVČE, Petrovče METAL-PROFIL, d.o.o., Kamnik MKL SYSTEMS d.o.o., Šenčur NIVO STROJ-KOVINA, d.o.o., Celje OKNA IN VRATA NAGODE JANEZ NAGODE s.p., Logatec OPTIS d.o.o.,celje, Celje PROPLAN d.o.o., Dob RADOX d.o.o., DOMŽALE ROLTEK, d.o.o., Dob ROMAN DEČMAN s.p.,«mp«, Poljčane SATLER OKNA IN VRATA d.o.o., Slovenske Konjice STEKLARSTVO IN ALU KONSTRUKCIJE MARJAN, Medvode OMANOVIČ s.p. TAKT d.o.o., Ljubljana TEHROL d.o.o., Komenda VON, LJUBLJANA, d.o.o., Škofljica VOVKO d.o.o., Ljubljana ZGONEC d.o.o., Komenda 3.6. Okovje za stavbno pohištvo Fittings for woodwork ALUKOMEN HOLDING d.d., Komen KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d., Stari trg pri Ložu M SORA d.d., Žiri MATJAŽ, d.o.o., PETROVČE, Petrovče 3.7. Stavbno pohištvo - ostalo Woodwork - other ARCONT IP d.o.o., Gornja Radgona EDER-HELOPAL OKENSKE POLICE d.o.o., Maribor HROVAT UB d.o.o., Domžale IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno KERBER d.o.o., Medvode, Medvode LESNI CENTER NOVAK d.o.o., Grosuplje M TIM, d.o.o., Celje MIK, d.o.o., Vojnik MIZARSTVO ŠEMRL, FRANCI ŠEMRL s.p., Planina MLINAR - PREDELAVA LESA d.o.o., Žabnica PROPLAN d.o.o., Dob PVC NAGODE d.o.o., Postojna RADOX d.o.o., DOMŽALE SATLER OKNA IN VRATA d.o.o., Slovenske Konjice STABIL, POSLOVNI SISTEM KOSTANJEVEC -, Maribor ZASTOPNIK IN UVOZNIK ZA STABIL -DRAGO KOSTANJEVEC s.p. STEKLARSTVO IN ALU KONSTRUKCIJE MARJAN Medvode momanovič s.p. 4. MONTAŽNE HIŠE PRE-FABRICATED HOUSES 4.1. Montažne hiše Pre-fabricated houses CIBOS, d.o.o., LUKOVICA, Lukovica EKO PRODUKT d.o.o., Ljubljana GLIN NAZARJE, d.o.o., Nazarje HORIZONT DOM d.o.o., Ljubljana JARIS d.o.o., Ljubljana JELOVICA, d.d., Škofja Loka KAGER HIŠA d.o.o., Ptuj LESNI CENTER NOVAK d.o.o., Grosuplje LUMAR IG d.o.o., Maribor MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o., Limbuš PROMOBILE d.o.o., Ljubljana RIHTER MONTAŽNE GRADNJE d.o.o., Ljubno ob Savinji RIMA d.o.o., Ljubljana - Polje SMREKA d.o.o., Gornji Grad WIGO-HAUS Vertriebsges.m.b.H, AT Klagenfurt ŽIHER d.o.o., Gorišnica 5. GRADBENIŠTVO BUILDING MATERIALS AND SERVICES 5.1. Izolacijski materiali Isolating materials ALPCOLOR, ŠKOFJA LOKA, d.o.o., Škofja Loka ANGA TRGOVINA d.o.o., Ljubljana ARTIMEX d.o.o., Škofljica EKO PRODUKT d.o.o., Ljubljana FIBRAN NORD d.o.o., Novo mesto FRAGMAT TIM d.d., Laško GRAMINT d.o.o., Dobravlje KALCER d.o.o., Trzin KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka K-TES d.o.o., Ljubljana LESNINA INŽENIRING d.d., Ljubljana LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana MELTAL d.o.o., Maribor MEŽA d.o.o., Prevalje MONTAŽNA GRADNJA TADEJ ZIMIC s.p., Ljubljana - Šentvid MONTER KOCJAN d.o.o., Mokronog ROEFIX d.o.o., Grosuplje TERMOTOM d.o.o., Logatec TIM OPARA d.o.o., Ljubljana URSA SLOVENIJA, d.o.o., Novo mesto XELLA POROBETON SI, d.o.o., Kisovec 5.2. Gradbeni izdelki in materiali Building articles and materials ANGA TRGOVINA d.o.o., Ljubljana BANDELLI d.o.o., Vipava EKOKULT d.o.o., Dragatuš ESAL d.o.o., Deskle FORNACI DI MANZANO S.p.A., IT Manzano (UD) FRAGMAT TIM d.d., Laško GEOPIPE, d.o.o., Zagorje ob Savi GORIŠKE OPEKARNE d.d., Renče HROVAT UB d.o.o., Domžale INPRO 22 d.o.o., Ljubljana ISOSPAN GmbH, AT Ramingstein KALCER d.o.o., Trzin KAMNOSEŠTVO PETEK PRIMOŽ s.p., Beltinci KAMNOSEŠTVO PLUT ROBERT PLUT s.p., Črnomelj 102 Sejem DOM 2011

105 Seznam razstavljalcev po dejavnostih List of exhibitors by activities KAMNOSEŠTVO ŽUNKO d.o.o., Pragersko KARODI d.o.o., Sevnica KEMA PUCONCI d.o.o., Puconci KURIVO GORICA d.d. NOVA GORICA, Nova Gorica LAFARGE CEMENT d.o.o., Trbovlje LESNI CENTER NOVAK d.o.o., Grosuplje MIX d.o.o, Ljubljana MONTAŽNA GRADNJA TADEJ ZIMIC s.p., Ljubljana - Šentvid OBLAK COMMERCE d.o.o., Logatec OGM-BI, d.o.o., Vrhnika PETRIČ d.o.o., Ajdovščina ROEFIX d.o.o., Grosuplje SAINT-GOBAIN WEBER TERRANOVA d.o.o., Grosuplje SIKA d.o.o., Trzin STAVBAR IGM d.o.o., Hoče TEHNOUNION ZASTOPSTVA d.o.o., Domžale TLAKOVCI PODLESNIK D.O.O., Maribor WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ d.d., Ormož XELLA POROBETON SI, d.o.o., Kisovec 5.3. Barve, laki, lepila Paints, varnishes, glues ALPCOLOR, ŠKOFJA LOKA, d.o.o., Škofja Loka BANDELLI d.o.o., Vipava FIRENA d.o.o., Kranj JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani KEMA PUCONCI d.o.o., Puconci ROEFIX d.o.o., Grosuplje TEHNOUNION ZASTOPSTVA d.o.o., Domžale 5.4. Kritine Roofings ARETTA d.o.o., Polzela ARTIMEX d.o.o., Škofljica ATC GUTTA d.o.o., Ptuj BRAMAC STREŠNI SISTEMI d.o.o., Škocjan BURJA d.o.o., Ljubljana CREATON AG, DE Wertingen DRUŽINA STVARNIK RAUTER d.o.o., Nova Cerkev ESAL d.o.o., Deskle GEOPIPE, d.o.o., Zagorje ob Savi HOSEKRA d.o.o., Slovenska Bistrica LESNINA INŽENIRING d.d., Ljubljana LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana MELTAL d.o.o., Maribor METROTILE SEE d.o.o., Žalec MIX d.o.o, Ljubljana MONTER KOCJAN d.o.o., Mokronog MONTIM d.o.o., Šentjernej OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana, Ljubljana - Črnuče PIKAT d.o.o., Trzin POS PLASTIKA d.o.o., SODRAŽICA SKRIN d.o.o., Tolmin STREŠNIKI GOLOB d.o.o., Mirna Peč TERMOTOM d.o.o., Logatec TONDACH SLOVENIJA, d.o.o., Križevci pri Ljutomeru ZORA DOMŽALE z.o.o., Mengeš 5.5. Vodovodne inštalacije Plumbing, fixtures DUOPOL d.o.o., Ljubljana HERZ d.d., Šmartno pri Litiji SOJOS d.o.o., Turnišče TEHNOFAN, d.o.o., Ljubljana TILIA d.o.o., Novo mesto TITAN d.d., Kamnik 5.8. Gradbene storitve, sanacije, zaključna dela Services, maintenance and finishing ALU PROJEKT d.o.o., Kamnik EXTRA-FORM TRGOVINA JURIJ SALAMON s.p., Boštanj FRAGMAT TIM d.d., Laško GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE GORENJSKI DOM, Podnart MARINO d.o.o., Šmartno pri Litiji ŠTAJERLES TRADE d.o.o., Podgorci TERMOTOM d.o.o., Logatec URETEK d.o.o., Ivančna Gorica 5.9. Orodja, pribor in aparati za profesionalno in domačo uporabo Tools, accessories and appliances for professional and household use ATILA GmbH, DE Waghäusel BURJA d.o.o., Ljubljana Gradbeništvo - ostalo Building materials and services APLAST d.o.o., Petrovče AQUA TEHNIKA MARIBOR d.o.o., Maribor ARMEX ARMATURE d.o.o., Ivančna Gorica BURJA d.o.o., Ljubljana GRAMINT d.o.o., Dobravlje IGOTON, ANTON DONOŠA s.p., Rogašovci KALCER d.o.o., Trzin KEMA PUCONCI d.o.o., Puconci KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o., Polzela LESNI CENTER NOVAK d.o.o., Grosuplje LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana MELTAL d.o.o., Maribor MLINAR - PREDELAVA LESA d.o.o., Žabnica PRIZMA d.o.o., Prebold 6. OPREMA ZA VSE VRSTE OGREVANJA IN HLAJENJA AIR CONDITIONING 6.1. Ogrevalna in klimatizacijska tehnika Heating and climatization devices ARTIM d.o.o., Škofja Loka ATLAS TRADING, d.o.o., Vojnik BIO PLANET d.o.o., Ljubljana BIOMASA d.o.o., Luče CREINA d.d. KRANJ, Kranj DINES ITS d.o.o., Ljubljana DULC, STROJNE INSTALACIJE IN INŽENIRING d.o.o., Škocjan DUOPOL d.o.o., Ljubljana EGRO ELEKTRO GRELNA OPREMA STANISLAV ZORMAN s.p., Komenda ENERGA SISTEMI d.o.o., Ljubljana ENERGO OPTIMA, d.o.o., Trzin ESO INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana ETIK d.o.o., Ljubljana ETIKS, d.o.o., Štore EURO KLIMATIZACIJA, d. o. o., Litija EXIMMA INŽENIRING d.o.o., Ljubljana-Črnuče FLAMME-RIHTARŠIČ k.d., Škofja Loka FRAGMAT TIM d.d., Laško FRANCE T d.o.o., Lesce GENERA d.o.o., Trzin GOLOB PEČARSTVO IN POLAGANJE KERAMIKE IGNAC GOLOB s.p., Trebnje GORENJE d.d., Velenje Sejem DOM

106 Seznam razstavljalcev po dejavnostih List of exhibitors by activities HARREITHER, d.o.o., Ljubljana HERZ d.d., Šmartno pri Litiji HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO, Mengeš IMAG d.o.o., Brezovica pri Ljubljani KAMINI KOČEVAR d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini KLIMA AS d.o.o., Ljubljana KLIMA CENTER HORIZONT d.o.o., Maribor KLIMA-SOL STORITVE IN INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana KLIMATIZACIJA ŠTRUBELJ d.o.o., Šmarje - Sap KNUT d.o.o., Turjak KOOP TRGOVINA d.o.o., Zdole KWB, MOČ IN TOPLOTA IZ BIOMASE d.o.o., Žalec LENTHERM-INVEST d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah LIPACOM d.o.o., Ljubljana LORENLINE d.o.o., Ljubljana - Črnuče MARKO AVGUŠTIN s.p. PEČARSTVO, Komenda MECUM d.o.o., Ljubljana METALKA ZASTOPSTVA TORNA d.o.o., Ljubljana-Črnuče NIX d.o.o., Semič PEČI KERAMIKA, d.o.o., Novo mesto PILREMAG d.o.o., Grosuplje PRIMOLINE d.o.o., Videm - Dobrepolje RAM 2 d.o.o., Ljubljana REAM d.o.o., Trzin REMIH INŽENIRING d.o.o., Ljubljana REMTY - R d.o.o., Ljubljana-Dobrunje R.E.SISTEM d.o.o., Vrhnika SELTRON d.o.o., Bistrica ob Dravi SONNENKRAFT ÖSTEREICH VERTRIEBS GmbH, AT St. Veit/Glan STROJ - ENERGIJSKA TEHNIKA d.o.o., Begunje na Gorenjskem SYSTEMAIR d.o.o., Maribor TERMO SHOP d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini TERMOTEHNIKA d.o.o., Novo mesto TERSUS d.o.o., Ljubljana TILIA d.o.o., Novo mesto TITAN d.d., Kamnik VAILLANT d.o.o., Ljubljana VALTIS OGREVANJE d.o.o., Maribor VIESSMANN d.o.o., Maribor WEISHAUPT d.o.o., Celje WVTERM d.o.o., Maribor 6.2. Hladilne in prezračevalne naprave Cooling and ventilating devices EKOAKTIV d.o.o., Novo mesto ENERGO OPTIMA, d.o.o., Trzin KLIMATIZACIJA ŠTRUBELJ d.o.o., Šmarje - Sap LIPACOM d.o.o., Ljubljana LORENLINE d.o.o., Ljubljana - Črnuče MECUM d.o.o., Ljubljana RAM 2 d.o.o., Ljubljana REMTY - R d.o.o., Ljubljana-Dobrunje SELTRON d.o.o., Bistrica ob Dravi TILIA d.o.o., Novo mesto VAILLANT d.o.o., Ljubljana 6.3. Oprema za vse vrste ogrevanje in hlajenja - ostalo Air conditioning - other AGNI d.o.o., Preserje AGREGAT d.o.o., Ljubljana - Šentvid ARTIM d.o.o., Škofja Loka ATLAS TRADING, d.o.o., Vojnik BIO PLANET d.o.o., Ljubljana EGRO ELEKTRO GRELNA OPREMA STANISLAV ZORMAN s.p. Komenda EKOAKTIV d.o.o., Novo mesto EKOVIT d.o.o., Mengeš ENERGO OPTIMA, d.o.o., Trzin ESO INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana ETIK d.o.o., Ljubljana EXIMMA INŽENIRING d.o.o., Ljubljana-Črnuče FIRENA d.o.o., Kranj FLAMME-RIHTARŠIČ k.d., Škofja Loka FRAGMAT TIM d.d., Laško HARREITHER, d.o.o., Ljubljana HERZ d.d., Šmartno pri Litiji HIŠA M d.o.o., Ljubljana JEKLO IMEX, d.o.o., RADOVLJICA, Radovljica LENTHERM-INVEST d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah LIPACOM d.o.o., Ljubljana LORENLINE d.o.o., Ljubljana - Črnuče MARKO AVGUŠTIN s.p. PEČARSTVO, Komenda MECUM d.o.o., Ljubljana PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o., Trzin RAM 2 d.o.o., Ljubljana REMTY - R d.o.o., Ljubljana-Dobrunje SANITAR d.o.o., Ljubljana SCHIEDEL, d.o.o., PREBOLD, Prebold SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SOJOS d.o.o., Turnišče TERMO-TEHNIKA, d.o.o., Braslovče TERMOTEHNIKA d.o.o., Novo mesto TILIA d.o.o., Novo mesto VAILLANT d.o.o., Ljubljana VITANEST d.o.o., Nova Gorica WEISHAUPT d.o.o., Celje ZABRET, d.o.o., Kranj 7. FOTOVOLTAIKA PHOTOVOLTAICS 7.1. Fotovoltaika Photovoltaics E.E.A. MEDVED DANIJEL s.p., Laško ENERGA SISTEMI d.o.o., Ljubljana HIDRIA d.d., Ljubljana INPRO 22 d.o.o., Ljubljana METROTILE SEE d.o.o., Žalec OPTIS d.o.o.,celje, Celje R.E.SISTEM d.o.o., Vrhnika SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš TERSUS d.o.o., Ljubljana 8. TEHNIČNO VAROVANJE SECURITY PRODUCTS AND SERVICES 8.1. Mehansko in elektronsko varovanje Mechanic and electronic devices and appliances EDICOM, d.o.o., Šentjur E.E.A. MEDVED DANIJEL s.p., Laško PALISADA d.o.o., JESENICE, Jesenice TÜRCONTROLSYSTEME GmbH, AT Lanzenkirchen VARNOST MARIBOR d.d., Maribor 8.2. Protipožarna oprema in varovanje okolja Fire protection and environmental safety EDICOM, d.o.o., Šentjur VARNOST MARIBOR d.d., Maribor 104 Sejem DOM 2011

107 Seznam razstavljalcev po dejavnostih List of exhibitors by activities 8.3. Tehnično varovanje - ostalo Security products and services - other EDICOM, d.o.o., Šentjur E.E.A. MEDVED DANIJEL s.p., Laško KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o., Polzela TÜRCONTROLSYSTEME GmbH, AT Lanzenkirchen VARNOST MARIBOR d.d., Maribor 9. STORITVE, INŽENIRING IN LITERATURA SERVICES, ENGINEERING AND LITERATURE 9.2. Banke, zavarovalnice Banks, insurances BANKA CELJE d.d., Celje GRAWE ZAVAROVALNICA d.d., Maribor NOVA KBM d.d., Maribor VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, d.v.z., Ljubljana ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Maribor ZAVAROVALNICA TILIA d.d. NOVO MESTO, Novo mesto 9.3. Arhitektura, načrtovanje Architecture and home plans GZT INVEST d.o.o., Dol pri Hrastniku INPRO 22 d.o.o., Ljubljana MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš ŽIHER d.o.o., Gorišnica 9.4. Revije, založbe Magazines, publishing ENERGETIKA - MARKETING, d.o.o., Ljubljana TEHNIS, d.o.o. Ljubljana, Ljubljana ZAVOD BIG, LJUBLJANA, Ljubljana 9.5. Raziskave, razvoj, inovacije Research & development, innovations MEBLO JOGI d.o.o. NOVA GORICA, Nova Gorica 9.6. Storitve, inženiring in literatura - ostalo Services, engineering and services - other DELO REVIJE, d.d., Ljubljana GZT INVEST d.o.o., Dol pri Hrastniku MB - TECH d.o.o., Ljubljana - Polje VAŠ PROFIT d.o.o., Muta 10. DRUGO (neimenovano) OTHER (unlisted) AD VITA d.o.o., Slovenske Konjice AQUA TEHNIKA MARIBOR d.o.o., Maribor ATILA GmbH, DE Waghäusel ATOM d.o.o., Gornja Radgona BONBONČEK KA-TRIO, AHMET IBRALIĆ, s.p., Polzela FRISTADS d.o.o., Naklo MASPE S.r.l., IT Cassola (VI) ORTOPEDICA d.o.o., Maribor PARNAD d.o.o., Ljubljana POS PLASTIKA d.o.o., SODRAŽICA POSREDOVANJE GUGI, VLADIMIR DLOUHY s.p., Apače SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš ZUPAN STANISLAV s.p. GLEDALIŠKA KAVARNA Maribor, MARIBOR Naslovnica sejemskega kataloga DOM, 2001 Sejem DOM

108 106 Sejem DOM 2011

109 Sejem Narava-zdravje 2011 Nature - Health Fair 2011 Foto: Blaž Zupančič SEJEMSKA PRIREDITEV NARAVA ZDRAVJE 2011 ( OKTOBER 2011) Dotik ravnotežja Sejem je namenjen vsem, ki jih zanimajo izdelki, dejavnosti in ekološko ozaveščene ideje za zdravo življenje in trajnostni razvoj, in je razdeljen na naslednje zaokrožene sklope: EKO DOM IN OKOLJE Kako graditi in bivati naravno? PREHRANA Kako pridelati, da ohranimo naravo, kakovost hrane, in kaj jesti, da bomo zdravi? WELLNESS IN GIBANJE Kako skrbeti za svoje telo? ZDRAVJE ZA JUTRI Kaj lahko storimo, da ne zbolimo, in kaj, ko zbolimo? Nekaj podatkov o sejmu Narava zdravje leta 2010: 260 razstavljavcev iz 7 držav, prek obiskovalcev, več kot 100 novinarjev, prek 80 različnih predavanj, predstavitev. V okviru sklopa Eko dom je bilo leta 2010 na več kot kvadratnih metrih razstavnih površin predstavljena gradnja in oprema doma z naravnimi oziroma ekološkimi materiali. Prek 50 razstavljavcev je prikazalo možnosti, ki jih ne ponuja le gradnja z naravnimi materiali, predvsem z lesom, ampak tudi možnosti opremljanja doma in poslovnega prostora z naravnimi materiali in naravnimi izdelki ter možnosti ogrevanja in hlajenja z obnovljivimi viri energije. Tudi leta 2011 bo povezovalni element predstavitve sklopa Eko dom les. Slovenija je namreč po deležu gozda med prvimi tremi v Evropi, zato je njena prihodnost v tehnologijah lesa in njeni učinkoviti uporabi, kar želimo skupaj z našimi razstavljavci v mednarodnem letu gozdov predstaviti tudi obiskovalcem. Matej Kadunc, Namestnik vodje projektov, GR Sejem DOM

110 Sejem DOM 2011 Ljubljana Home Fair 2011 Foto: Blaž Zupančič LJUBLJANSKI OBRTNO- PODJETNIŠKI SEJEM (2. 5. JUNIJ 2011) Nova sejemska prireditev GR Tudi zato hoče GR več. Zaveda se, da kot promotor servisira gospodarstvo, podjetništvo in obrt v širšem regijskem in državnem prostoru, kateremu daje Ljubljana, njegova prestolnica, prav poseben pečat in vlogo, ki si jo je izborila, ne samo kot upravno, ampak tudi kot sejemsko središče. In prav revitalizirana zavezništva in partnerstva bodo tokrat botrovala temeljem nove sejemske prireditve, ki jo načrtujemo. Partnerstvo Obrtno-podjetniške Zbornice Slovenije in Gospodarskega razstavišča je bilo rojeno iz volje, izkušenj in znanj, ki so se zbrali v Obrtno-podjetniški zbornici in nakopičili pri njenih članicah in članih tudi v sejemski dejavnosti. Z dozorelimi idejami bomo skupaj z lomilci krize in s podjetniškimi zmagovalci utrli novo pot promocije in preboja. Zagotovo je med močnejšimi argumenti oziroma instrumenti, ki jih sejemski organizatorji uporabljamo za nagovor potencialnih razstavljavcev, statistika. Ta neizprosno obelodani dejstva. Najpomembnejše je število obiskovalcev, ki pride na sejemsko prireditev. V mislih imamo tiste»prave«obiskovalce, katerim je namenjen celoten napor, ki ga razstavljavci in organizatorji vložimo v pripravo in izvedbo dogodka. Jasno je, da statistika ni pomembnejša od vsebine in programa, ki jo dajemo sejemski prireditvi, je pa vsekakor prepričljivo orodje, pokazatelj in sredstvo za oceno uspešnosti. V nekem smislu je pragmatični adut in jamstvo za solidnost bodočega festivala, kongresa, sejemske prireditve. Tradicija»sejmarjenja«, ki je tesno povezana z mestom, kjer se dogodki in sejmi odvijajo, pa vliva razstavljavcem in obiskovalcem zaupanje v uspešnost načrtovane prireditve. Gospodarsko razstavišče ima na voljo vse: orodja, infrastrukturo, ekipo izkušenih organizatorjev in z rezultati množice uspešnih dogodkov, med katerimi bo letošnji sejem Dom požel, ne le»statistični«rekord zasedenosti razstavnih površin in števila razstavljavcev, ampak napovedujemo tudi rekordno število obiskovalcev. Načrtujemo nov sejemski dogodek LOS Ljubljanski obrtnopodjetniški sejem, s katerim bomo darovali pozdrav letošnji pomladi in uresničili njegovo temeljno poslanstvo. LOS bo osrednja specializirana razstavno-prodajna sejemska prireditev na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani od 2. do 5. junija Na vprašanje, kdo bo vabljen in kdo tvori jedro razstavnoprodajnega sklopa LOS, ni težko odgovoriti. Tvorijo ga sekcije Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije: od prometne, gostinsko turistične, živilske, lesne, steklarske, kamnoseške, grafičnopapirne, tekstilne, kovinarske, elektro dejavnosti in energetike do mehatronikov in robotikov, plastičarjev, gradbincev, kleparjev in krovcev, do avtoserviserjev, frizerjev, zlatarjev, cvetličarjev, trgovcev ipd. Vabljena pa so tudi vsa tista podjetja, ki s svojo dejavnostjo gravitirajo v osrednji slovenski prostor, v Ljubljano in njeno okolico. Organizatorji bomo razstavljavcem omogočili posebni enkratni uvajalni rabat. Obiskovalcem pa ugodno počutje z bogatim strokovnim in obsejemskim programom, ki ga bosta spremljala zabavni del in izvrstna kulinarična ponudba. Dobrodošli! Rastko Aleš, Vodja projektov, GR Foto: Blaž Zupančič 108 Sejem DOM 2011

111 Sejem DOM 2011 Ljubljana Home Fair 2011 Program sejmov za 2011 Exhibition programme for 2011 Leta 2011 so za nami naslednje sejemske prireditve We have already hosted following fairs in 2011: Conventa Največja poslovna borza ponudbe in povpraševanja kongresnega turizma za področje Jugovzhodne Evrope / Meetings and Incentive Travel Show for the region of Southeast Europe Organizator/Organizer: Zavod kongresno-turistični urad Slovenije ter soorganizatorja: Gospodarsko razstavišče d.o.o. in Gormice d.o.o Informativa Informativni dan o izobraževanju, štipendiranju in zaposlovanju Informing day about education, scholarship and employment Organizator/Organizer: GR inženiring d.o.o Alpe Adria: Turizem in prosti čas / Alpe Adria: Tourism and Leisure Show Mednarodni sejem s ponudbo vseh turističnih destinacij regije Alpe Jadran, tujih destinacij in konkretnih možnosti za preživljanje prostega časa / International Fair with offer of all tourist destinations within the Alpe Adria region, foreign destinations and actual leisure options Organizator/Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o Salon plovil / Boat Show 7. salon manjših športnih in turističnih plovil z mednarodno udeležbo / 7 th small sports and holiday boat show with international participation Organizator/Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o Gast Expo & Sladoled / Gast Expo & Ice cream Mednarodni sejem gastronomije in gostinsko hotelske opreme ter mednarodni sejem sladoleda / The international fair of gastronomy and catering-hotel equipment Organizator/Organizer: Primorski sejem d.o.o Vino 2011 Mednarodni strokovni vinski sejem International wine fair for profesionals Organizator/Organizer: Primorski sejem d.o.o MotorSport salon 2011 Razstava športnih vozil / Pre-season motorsport show Organizator/Organizer: Sportdrift d.o.o. Pred nami so letos še naslednje sejemske prireditve Fairs follow this year: Sejem Dom / Home Fair 50. mednarodni sejem ponudbe za dom: gradbeništvo in stavbno pohištvo, ogrevalna in hladilna tehnika, notranja oprema, varovanje ter urejanje okolice / 50 th international fair of offers for the home, building trade, doors and windows, heating and cooling engineering, interior fittings, security and landscaping Organizator/Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o Proprio Mednarodni sejem nepremičnin in investicij International real estate and investment fair Organizator/Organizer: GR inženiring d.o.o Collecta 2011 Predstavitev zbirk filatelistov, numizmatikov, kartofilov, zbirateljev fosilov in mineralov, telefonskih kartic, antikvitet, militarij in drugih drobnih zbirk s celega sveta / Presentation of philately, numismatic, card, fossil, mineral,telephone card, secondhand book, military and other collections from all over the world Organizator/Organizer: GR inženiring d.o.o Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem / Craft and Business Fair Organizator/Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o., Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije Auto Motor Show 2011 Največja avto & moto prireditev v Sloveniji / The biggest auto & moto show in Slovenia Organizator/Organizer: GR inženiring d.o.o Otroški bazar / Children's Bazaar 6. bazar ponudbe izdelkov in storitev za otroke in mlade družine / 6 th bazaar offering products and services for children and young Families Organizator/Organizer: GR inženiring d.o.o Festival kamping & karavaning / Camping & Caravanning Festival 9. salon celotne ponudbe počitniških vozil in opreme za kampiranje / 9 th festival of complete offer of holiday vehicles and camping Equipment Organizator/Organizer: AS-press d.o.o Narava zdravje / Nature Health 42. sejem ponudbe izdelkov, dejavnosti in idej za zdravo življenje 42 nd fair offering products, activities and ideas for healthy living Organizator/Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o Študentska arena / Student Arena 12. izobraževalno sejemska prireditev za mlade / 12 th educational fair event for the young Organizator/Organizer: GR inženiring d.o.o Ambient Ljubljana sejem pohištva / Ambient Ljubljana Furniture Fair 22. pohištveni sejem / 22 nd Furniture fair Organizator/Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o Kariera / Career Karierno-zaposlitveni dogodek, namenjen neposredni komunikaciji med iskalci zaposlitve in najbolj zanimivimi slovenskimi delodajalci / Career-employment event with direct contact between job seekers and the most interesting employers Organizator/Organizer: GR inženiring d.o.o Sila Bazar / Bazaar Sila Dobrodelni bazar / Charity Bazaar Organizator/Organizer: Društvo Sila Sejem DOM

112 Sejem DOM 2010 Ljubljana Home Fair mednarodni sejem Dom th International Home Fair 2010 Fotografije / Photographs: Blaž Zupančič I Nagrado Zelena misija je za okenski sistem UNISASH-ARX view prejelo podjetje Kovinoplastika Lož d.d.»naše podjetje se zaveda pomena trajnostnega gradbeništva, zato smo še toliko bolj veseli, ko rezultat našega razvoja opazijo tudi drugi. Priznanje Zelena misija potrjuje pravilnost naše razvojne strategije, ki temelji na inovativnosti, dizajnu, diferenciaciji ter energetski učinkovitosti. Nagrajeni okenski sistem UNISASH-ARX view želi vzpostaviti nov standard v okenski industriji, podjetju Kovinoplastiki Lož ter širši regiji pa omogočiti temelj za nadaljnji razvoj energetsko učinkovitih elementov stavbnega pohištva. Priznanje Zelena misija zagotovo prispeva k večji prepoznavnosti izdelka UNISASH-ARX view na domačem in tujem trgu.«aleksander Vukovič, vodja razvoja in Produkt Managementa Kovinoplastika Lož, d.d. I 49. mednarodni sejem Dom, največja sejemska prireditev s področja graditeljstva pri nas, je trajal od 2. do 7. marca lani. Na več kot kvadratnih metrih razstavnih površin se je pod skupnim motom Gradimo skupaj! predstavilo 607 podjetij iz 30 držav. Sejem je po številkah presegel svojega predhodnika: organizator je v primerjavi z lani zabeležil večji sejem po kvadraturi, številu razstavljavcev in obiskovalcev. I The 49th International Home Fair, the largest Fair in the field of civil engineering, took place from 2 to 7 March under the motto of Let s build together! 607 companies from 30 countries presented themselves on over 20,000 square metres of exhibition surfaces. During the 6 days, over 52,000 visitors attended the Fair. The 49th International Home Fair surpassed its predecessor in numbers: in comparison with last year, the Fair was larger in terms of size (surface area), the number of exhibitors and the number of visitors. I Razstavni del je tradicionalno dopolnjeval bogat obsejemski program, ki so ga pripravili Gradbeni inštitut ZRMK ter Združenje lesne in pohištvene industrije pri GZS. Vsak dan je potekalo tudi posebno svetovanje za občane, ki je naletelo na izjemen odziv. I A rich accompanying programme prepared by Building and Civil Enineering Institute ZRMK, the Furniture and Wood Processing Association of the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia complemented the exhibition part of the Fair. Each day, a consulting session was offered to visitors, which was received with an extraordinary response. I Kovinoplastika Lož d.d. received the Green Mission prize for the UNISASH-ARX view window system»our company is aware of the importance of sustainable building engineering; this is why we are so much more pleased when the result of our development is noticed by others as well. The Green Mission prize confirms the soundness of our developmental strategy, which is based on innovation, design, differentiation and energy efficiency. The awarded UNISASH-ARX window system aims at setting a new standard in the fenestration industry and to facilitate the company Kovinoplastika Lož and the wider region a foundation for further development of energy efficient elements of builders joinery. The Green Mission prize definitely contributes to a better recognition of the UNISASH-ARX view product in the domestic and foreign market.«aleksander Vukovič, Head of Development and Product Management Kovinoplastika Lož, d.d. 110 Sejem DOM 2011

113 Pa Bi poskusili nekaj novega? Gospodarsko razstaviπëe d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana vaπe zgodbe? Gospodarsko razstaviπëe d.o.o. Odkrijte naπe skrivnosti. Sejem DOM

114 Zapiski Note 112 Sejem DOM 2011

115 TONDACH Dobrodošli. Sejem DOM Ljubljana. Hala A. Kvaliteta, estetika, funkcionalnost in trajnost.

PRESS REPORT OF FAIRS 2012

PRESS REPORT OF FAIRS 2012 PRESS REPORT OF FAIRS 2012 PRESS REPORT: 15.02.2012 FAIRS OF TASTES end successfully The exhibition venue hosted domestic and foreign companies that presented their renowned brands and guidelines for their

More information

SIX. Slovenian Internet Exchange. Matjaž Straus Istenič, SIX/ARNES

SIX. Slovenian Internet Exchange. Matjaž Straus Istenič, SIX/ARNES SIX Slovenian Internet Exchange Matjaž Straus Istenič, SIX/ARNES From Serge: I have promised the rest of the programme committee that the IXP updates are going to stay away from traffic and member number

More information

Best Of Wine Tourism AWARDS 2018 CONTEST RULES. Turismo Oficial do Porto. Rua Clube dos Fenianos, PORTO PORTUGAL Tel:

Best Of Wine Tourism AWARDS 2018 CONTEST RULES. Turismo Oficial do Porto. Rua Clube dos Fenianos, PORTO PORTUGAL Tel: Best Of Wine Tourism AWARDS 2018 CONTEST RULES 2018 Turismo Oficial do Porto Rua Clube dos Fenianos, 25 4000-172 PORTO PORTUGAL Tel: +351 223 39 34 72 INTRODUCTION ARTICLES THE GREAT WINE CAPITALS NETWORK

More information

INVITATION TO PARTICIPATE

INVITATION TO PARTICIPATE INVITATION TO PARTICIPATE Wine is the only artwork you can drink. -Luis Fernando Olaverri 21st SLOVENIAN WINE FESTIVAL 15th and 16th November 2018 from 16.00 to 21.00 Cankarjev dom, Ljubljana WE WRITE

More information

interested companies to build and reconstruct their orchards, vineyards, production facilities in the most favorable conditions.

interested companies to build and reconstruct their orchards, vineyards, production facilities in the most favorable conditions. Dear sir or madam! «Drinks Gallery» publishing company and International advertising and information «All for gardening, viticulture and winemaking» catalog» project wish you success and prosperity to

More information

Board of Management Staff Students and Equalities Committee

Board of Management Staff Students and Equalities Committee Board of Management Staff Students and Equalities Committee Date of Meeting Wednesday 15 March 2017 Paper No. SSEC2-B Agenda Item 5 Subject of Paper FOISA Status Primary Contact Fair Trade Policy Disclosable

More information

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS) FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS) Table of Contents CAS FAQ... 4 1.1... CAS FAQ 4 2 1.1.1 What is Coffee Assurance Services (CAS)? 4 1.1.2 What is the vision of Coffee Assurance Services? 4 1.1.3 What

More information

UNIVERSITY OF PLYMOUTH FAIRTRADE PLAN

UNIVERSITY OF PLYMOUTH FAIRTRADE PLAN UNIVERSITY OF PLYMOUTH FAIRTRADE PLAN 2014 2020 Date Section Page Issue Modifications Approved (Print name) December Issued. 1 First issue Linda Morris 2012 09/07/2014 All All 2 Updated from original Policy

More information

AN EVER MORE SPECIALIZED OFFERING AT TUTTOFOOD 2017 TRASFORMS EXPERTISE INTO INTERNATIONAL BUSINESS

AN EVER MORE SPECIALIZED OFFERING AT TUTTOFOOD 2017 TRASFORMS EXPERTISE INTO INTERNATIONAL BUSINESS AN EVER MORE SPECIALIZED OFFERING AT TUTTOFOOD 2017 TRASFORMS EXPERTISE INTO INTERNATIONAL BUSINESS Two exhibitions are the result of an agreement with Veronafiere: Fruit&Veg Innovation, dedicated to products

More information

Fairtrade Policy. Version 2.0

Fairtrade Policy. Version 2.0 Fairtrade Policy Version 2.0 Contents 1.0 Introduction... 2 2.0 Purpose... 2 3.0 Scope... 2 4.0 Policy... 2 5.0 Monitoring and Review... 3 6.0 Links to other policies / procedures... 4 7.0 Resource Implications...

More information

Romexpo S.A. EXPO DRINK & WINE 25 th -29 th of October 2017

Romexpo S.A. EXPO DRINK & WINE 25 th -29 th of October 2017 Romexpo S.A. EXPO DRINK & WINE 25 th -29 th of October 2017 ABOUT EXPO DRINK & WINE Wines, alcoholic and non-alcoholic beverages trade show The 20 th edition of EXPO DRINK & WINE trade fair in the field

More information

Is Fair Trade Fair? ARKANSAS C3 TEACHERS HUB. 9-12th Grade Economics Inquiry. Supporting Questions

Is Fair Trade Fair? ARKANSAS C3 TEACHERS HUB. 9-12th Grade Economics Inquiry. Supporting Questions 9-12th Grade Economics Inquiry Is Fair Trade Fair? Public Domain Image Supporting Questions 1. What is fair trade? 2. If fair trade is so unique, what is free trade? 3. What are the costs and benefits

More information

PRODAJNI SALON Letališka cesta 32b, 1000 Ljubljana T: , F: E:

PRODAJNI SALON Letališka cesta 32b, 1000 Ljubljana T: , F: E: najsodobnejša tehnologija v Sloveniji Okna M SORA imajo vsebino. En sam pogled v notranjost pove celotno zgodbo o izpopolnjenih tehnoloških postopkih ter trudu in uspehu ljudi, ki jim je uspela edinstvena

More information

DNEVI PASIVNIH HIŠ 2016 PASSIVE HOUSE DAYS do 13. november November 2016

DNEVI PASIVNIH HIŠ 2016 PASSIVE HOUSE DAYS do 13. november November 2016 DNEVI PASIVNIH HIŠ PASSIVE HOUSE DAYS 11. do 13. november 11 13 November SEZNAM HIŠ THE LIST OF THE HOUSES OGLEDI PASIVNIH HIŠ Možno sie je ogledati vse hiše, ki so na seznam. Obiskovalci se predhodno

More information

FAIR TRADE WESTERN PURPLE PAPER

FAIR TRADE WESTERN PURPLE PAPER FAIR TRADE WESTERN PURPLE PAPER Introduction What is Fair Trade? Fair Trade (FT) is a certification system which guarantees that the farmers and artisans creating the products we buy are getting a better

More information

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za zootehniko KATALOG PONUDBE. Sekundarni referenčni materiali

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za zootehniko KATALOG PONUDBE. Sekundarni referenčni materiali Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za zootehniko KATALOG PONUDBE Sekundarni referenčni materiali 2017 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Inštitut za mlekarstvo

More information

ČOKOLADNICA ZOTTER ČOKOLADNICA ZOTTER

ČOKOLADNICA ZOTTER ČOKOLADNICA ZOTTER DELOVNI LIST Mobilnost Erasmus+ 2018 Gradec, Avstrija ČOKOLADNICA ZOTTER ČOKOLADNICA ZOTTER Joseph Zotter spada med najboljše mednarodno priznane proizvajalce čokolade na svetu. Njegova tovarna čokolade

More information

2018 CONVENTION & TRADE SHOW CALL FOR POSTERS & ORAL PRESENTATIONS

2018 CONVENTION & TRADE SHOW CALL FOR POSTERS & ORAL PRESENTATIONS 2018 CONVENTION & TRADE SHOW CALL FOR POSTERS & ORAL PRESENTATIONS ABOUT WINEGROWERS CONVENTION The Washington Winegrowers Association is the place for the wine and grape industry to network and learn,

More information

Reaction to the coffee crisis at the beginning of last decade

Reaction to the coffee crisis at the beginning of last decade 2000-2010 AND BEYOND: A PATH TO SUSTAINABILITY IN THE COFFEE SECTOR Andrea Illy Guatemala City Feb 28, 2010 Reaction to the coffee crisis at the beginning of last decade In order to resist the possible

More information

Fairtrade. What it has to offer and how we can use it

Fairtrade. What it has to offer and how we can use it Fairtrade What it has to offer and how we can use it Alternative approach to conventional trade that provides social and economic development opportunities and benefits to: Producers, Suppliers & Consumers

More information

Fairtrade Designation Endorsement

Fairtrade Designation Endorsement Fairtrade Designation Endorsement Recommendation: That the May 8, 2013, Corporate Services report 2013COC042, be received for information. Report Summary This report provides information about Fairtrade

More information

UNIVERSITY OF PLYMOUTH SUSTAINABLE FOOD PLAN

UNIVERSITY OF PLYMOUTH SUSTAINABLE FOOD PLAN UNIVERSITY OF PLYMOUTH SUSTAINABLE FOOD PLAN 2014 2020 Date Section Page Issue Modifications Approved (Print name) 28/03/2011 Issued. 1 First issue Procurement 09/07/2014 All All 2 Updated from original

More information

Vabimo vas, da nas v času sejma obiščete v dvorani Jurček in v Salonu Kuhinj Erjavec na Koreninovi 13 v Ljubljani, vsak delovnik med in

Vabimo vas, da nas v času sejma obiščete v dvorani Jurček in v Salonu Kuhinj Erjavec na Koreninovi 13 v Ljubljani, vsak delovnik med in Kuhinje Erjavec Koreninova 13 1000 Ljubljana, Slovenija T/ 01 256 67 26 F/ 01 256 67 27 E/ info@kuhinje-erjavec.si W/ www.kuhinje-erjavec.si Vabimo vas, da nas v času sejma obiščete v dvorani Jurček in

More information

DNEVI PASIVNIH HIŠ 2015 PASSIVE HOUSE DAYS do 15. november November 2015

DNEVI PASIVNIH HIŠ 2015 PASSIVE HOUSE DAYS do 15. november November 2015 DNEVI PASIVNIH HIŠ PASSIVE HOUSE DAYS 13. do 15. november 13 15 November SEZNAM HIŠ THE LIST OF THE HOUSES OGLEDI PASIVNIH HIŠ Obiskovalci se predhodno prijavijo na e naslov, ki je objavljen pri vsaki

More information

A NOTE FROM FRANCISCO NOGUEIRA THE OFFICE COFFEE CULTURE

A NOTE FROM FRANCISCO NOGUEIRA THE OFFICE COFFEE CULTURE T H E H I D D E N VA LU E O F C O F F E E A N D C O F F E E B R E A K S I N T H E W O R K P L A C E 1 2 B E YO N D A B E V E R A G E T H E H I D D E N VA LU E O F C O F F E E A N D C O F F E E B R E A

More information

YAKIMA VALLEY TOURISM ANNUAL REPORT

YAKIMA VALLEY TOURISM ANNUAL REPORT YAKIMA VALLEY TOURISM ANNUAL REPORT 17 20 LEADERSHIP MESSAGE On behalf of the Board of Directors and staff of Yakima Valley Tourism, we are proud to present our 2017 Annual Report. Tourism means economic

More information

Roaster/Production Operative. Coffee for The People by The Coffee People. Our Values: The Role:

Roaster/Production Operative. Coffee for The People by The Coffee People. Our Values: The Role: Are you an enthusiastic professional with a passion for ensuring the highest quality and service for your teams? At Java Republic we are currently expanding, so we are looking for an Roaster/Production

More information

Shaping the Future: Production and Market Challenges

Shaping the Future: Production and Market Challenges Call for Papers Dear Sir/Madam At the invitation of the Ministry of Stockbreeding, Agriculture, and Fisheries of the Oriental Republic of Uruguay, the 41th World Congress of Vine and Wine and the 16 th

More information

FAIRTRADE UNIVERSITY AND COLLEGE AWARD JOANNA MILIS EDUCATION CAMPAIGNS MANAGER, FAIRTRADE FOUNDATION JO KEMP PROGRAMME MANAGER, NUS

FAIRTRADE UNIVERSITY AND COLLEGE AWARD JOANNA MILIS EDUCATION CAMPAIGNS MANAGER, FAIRTRADE FOUNDATION JO KEMP PROGRAMME MANAGER, NUS FAIRTRADE UNIVERSITY AND COLLEGE AWARD JOANNA MILIS EDUCATION CAMPAIGNS MANAGER, FAIRTRADE FOUNDATION JO KEMP PROGRAMME MANAGER, NUS GROUP FEEDBACK What role do you think universities and colleges could

More information

Supporting Development of Business Networks and Clusters in Georgia. GIZ SME Development and DCFTA in Georgia Project

Supporting Development of Business Networks and Clusters in Georgia. GIZ SME Development and DCFTA in Georgia Project Supporting Development of Business Networks and Clusters in Georgia GIZ SME Development and DCFTA in Georgia Project 24.10.2016 Project Overview Overall Context EU4BUsiness Framework EU action Support

More information

Award winning winemaker Teusner Wines recently invested in two Kaeser SK 25

Award winning winemaker Teusner Wines recently invested in two Kaeser SK 25 June 2018 A crushing success for Kaeser and Teusner Wines Award winning winemaker Teusner Wines recently invested in two Kaeser SK 25 rotary screw compressors, which are responsible for delivering a reliable

More information

Certified Coffees, current market and a vision into the future.

Certified Coffees, current market and a vision into the future. Certified Coffees, current market and a vision into the future. To talk about certification programs in coffee today, we must first look into the past history of the coffee trade and identify when and

More information

EWWR good practices and case studies

EWWR good practices and case studies EWWR good practices and case studies Details of Action: Ewwr Organiser: Waste Agency Of Catalonia Country/Region: Spain/Catalonia Name Of Nominated Project Developer: Codorniu Group Name Of Nominated Action:

More information

CHAPTER I BACKGROUND

CHAPTER I BACKGROUND CHAPTER I BACKGROUND 1.1. Problem Definition Indonesia is one of the developing countries that already officially open its economy market into global. This could be seen as a challenge for Indonesian local

More information

Sustainable Coffee Economy

Sustainable Coffee Economy Seeking a Balance Sustainable Coffee Economy Brazilian initiatives and experience Environmental Sustainability Respecting the limits of capacity Economic Sustainability support of ecosystems Rational and

More information

Draft Document: Not for Distribution SUSTAINABLE COFFEE PARTNERSHIP: OUTLINE OF STRUCTURE AND APPROACH

Draft Document: Not for Distribution SUSTAINABLE COFFEE PARTNERSHIP: OUTLINE OF STRUCTURE AND APPROACH CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT SUSTAINABLE COFFEE PARTNERSHIP: OUTLINE OF STRUCTURE AND APPROACH 1.0 Rationale and Overview

More information

Productivity. Farm management. Third

Productivity. Farm management. Third History of the Nespresso AAA Sustainable Quality Program The Nespresso AAA is the unique Nespresso sourcing approach, developed to secure the highest quality green coffee required to produce the Nespresso

More information

Chef de Partie Apprenticeship Standard

Chef de Partie Apprenticeship Standard Chef de Partie Apprenticeship Standard NCFE Level 3 Certificate In Hospitality and Catering Principles (Professional Cookery) (601/7915/6) NCFE Level 3 NVQ Diploma in Professional Cookery (601/8005/5)

More information

Implement Summer Food Standards of Excellence in Your Community

Implement Summer Food Standards of Excellence in Your Community Implement Summer Food Standards of Excellence in Your Community As an anti-hunger advocate, you understand the clear link between the food served at summer food sites and participation rates. Simply put,

More information

How to Implement Summer Food Standards of Excellence in Your Community

How to Implement Summer Food Standards of Excellence in Your Community How to Implement Summer Food Standards of Excellence in Your Community As an anti-hunger advocate, you understand the clear link between the food served at summer food sites and participation rates. Simply

More information

The Government of the Republic of the Union of Myanmar. Ministry of Commerce. Union Minister s Office. Notification No. 18/2015.

The Government of the Republic of the Union of Myanmar. Ministry of Commerce. Union Minister s Office. Notification No. 18/2015. The Government of the Republic of the Union of Myanmar Ministry of Commerce Union Minister s Office Notification No. 18/2015 Nay Pyi Taw, 13 th Waning Day of Tabaung, 1376 ME (17 March, 2015) 1. In exercising

More information

Tackling with driver of deforestation in partnership with private sector: Case study from Alto Mayo, Peru

Tackling with driver of deforestation in partnership with private sector: Case study from Alto Mayo, Peru Facilitating Private Sector Participation in REDD+ Activities Tackling with driver of deforestation in partnership with private sector: Case study from Alto Mayo, Peru Tuesday, 19 November Japan Pavilion,

More information

City of Lund. Sustainable procurement

City of Lund. Sustainable procurement City of Lund Sustainable procurement Every purchasing decision the City of Lund makes has an impact on the environment, economy and on society - from the energy consumed by new computers to the conditions

More information

BANKCOIN.global WHITE PAPER VER 1.6. BANKCOIN.global WHITE PAPER SEE 1.6

BANKCOIN.global WHITE PAPER VER 1.6. BANKCOIN.global WHITE PAPER SEE 1.6 BANKCOIN.global WHITE PAPER VER 1.6 BANKCOIN.global WHITE PAPER SEE 1.6 BANKCOIN.global is a new concept in cryptocurrency and digital assets on the internet cloud with highest security standards in a

More information

donors forum: Project development/ funding AND Partnership Fair

donors forum: Project development/ funding AND Partnership Fair 122ND SESSION OF THE INTERNATIONAL COFFEE COUNCIL AND ASSOCIATED MEETINGS donors forum: Project development/ funding AND Partnership Fair 18 SEPTEMBER 2018, 14:30-16:30 INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION

More information

KING S HALL, BELFAST

KING S HALL, BELFAST KING S HALL, BELFAST DON T DELAY BOOK YOUR STAND TODAY Northern Ireland s ONLY food, drink, retail and hospitality event CALL +44 (0)28 9068 3331- IFEX 2012 - Northern Ireland s only food, drink, retail

More information

Exhibitor Prospectus 1 st ASEAN Coffee Industry Development Conference (ACID 2018)

Exhibitor Prospectus 1 st ASEAN Coffee Industry Development Conference (ACID 2018) Exhibitor Prospectus 1 st ASEAN Coffee Industry Development Conference (ACID 2018) Welcome Message On behalf of the Conference s organizing committee, it is a great pleasure and honor for me to extend

More information

16 17 October 2018 caffecultureshow.com

16 17 October 2018 caffecultureshow.com caffecultureshow.com 2 New Team, New Venue, New Dates, New Rates After 11 years at Olympia, the event is moving to the Business Design Centre in Islington, which is in the heart of one of London s most

More information

LEAN PRODUCTION FOR WINERIES PROGRAM

LEAN PRODUCTION FOR WINERIES PROGRAM LEAN PRODUCTION FOR WINERIES PROGRAM 2015-16 An Initiative of the Office of Green Industries SA Industry Program and the South Australian Wine Industry Association, in association with Wine Australia South

More information

Markus J. Prutsch Workshop at the Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies Innsbruck, 9 November 2012

Markus J. Prutsch Workshop at the Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies Innsbruck, 9 November 2012 Markus J. Prutsch Workshop at the Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies Innsbruck, 9 November 2012 09/11/2012 Workshop Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies 1 Structure of Presentation

More information

Event Host Sponsor. 80k

Event Host Sponsor. 80k Event Host Sponsor This prominent sponsorship opportunity enables the sponsor to gain maximum visibility as the welcoming host of 8,000 Specialty Coffee professionals. The right to be designated official

More information

ORGANIZATION: ACHIEVEMENT: 26 th National Meeting of the Coffee Industry th november 2018 PUNTA DEL ESTE - URUGUAY

ORGANIZATION: ACHIEVEMENT: 26 th National Meeting of the Coffee Industry th november 2018 PUNTA DEL ESTE - URUGUAY ORGANIZATION: 26 th National Meeting of the Coffee Industry 25-29 th november 2018 ACHIEVEMENT: PUNTA DEL ESTE - URUGUAY Sponsorship Plan THE EVENT Machines, Equipment, Technology, Products and Services

More information

Old Town Street Festival 2019 oldtownstreetfestival.com Leander Chamber of Commerce & Visitors Center PO Box 556 Leander, Texas

Old Town Street Festival 2019 oldtownstreetfestival.com Leander Chamber of Commerce & Visitors Center PO Box 556 Leander, Texas Old Town Street Festival 2019 oldtownstreetfestival.com Leander Chamber of Commerce & Visitors Center PO Box 556 Leander, Texas 78646 512-259-1907 Dear Old Town Street Festival Vendor: The 5th Annual Old

More information

Looking Long: Demographic Change, Economic Crisis, and the Prospects for Reducing Poverty. La Conyuntura vs. the Long-run

Looking Long: Demographic Change, Economic Crisis, and the Prospects for Reducing Poverty. La Conyuntura vs. the Long-run Looking Long: Demographic Change, Economic Crisis, and the Prospects for Reducing Poverty Manuel Pastor June 2009 La Conyuntura vs. the Long-run We tend to think about short-term pressures and politics......

More information

Memorandum of understanding

Memorandum of understanding European Organic Wine Carta (EOWC) Memorandum of understanding 1. Preamble The common European Organic Wine Carta (EOWC) is a private, market-oriented and open initiative to promote and encourage organic

More information

VINEXPO REGULATIONS 3. APPLICATION FORM

VINEXPO REGULATIONS 3. APPLICATION FORM VINEXPO REGULATIONS 1. ADMITTED TO EXHIBIT Natural and legal persons whose function is: to produce and market their wine and/or spirits. These individuals have a business in the sector, which is recognised

More information

Fairtrade Month May 2018

Fairtrade Month May 2018 Fairtrade Month May 201 A guide to resources for businesses index Campaign concept Campaign messaging Logo and slogan Personalized emails Web and blog content and banners Videos Social media content and

More information

ICC October 2012 Original: English. Plan for Promotion and Market Development

ICC October 2012 Original: English. Plan for Promotion and Market Development ICC 109 13 12 October 2012 Original: English E International Coffee Council 109 th Session 24 28 September 2012 London, United Kingdom Plan for Promotion and Market Development Background This document

More information

Chocolate and its national tour were developed by The Field Museum.

Chocolate and its national tour were developed by The Field Museum. Chocolate and its national tour were developed by The Field Museum. Lead Sponsor This exhibition was supported, in part, by the National Science Foundation. Cocoa Connections From Beans to Bars Table of

More information

2. The proposal has been sent to the Virtual Screening Committee (VSC) for evaluation and will be examined by the Executive Board in September 2008.

2. The proposal has been sent to the Virtual Screening Committee (VSC) for evaluation and will be examined by the Executive Board in September 2008. WP Board 1052/08 International Coffee Organization Organización Internacional del Café Organização Internacional do Café Organisation Internationale du Café 20 August 2008 English only Projects/Common

More information

Results from the First North Carolina Wine Industry Tracker Survey

Results from the First North Carolina Wine Industry Tracker Survey Results from the First North Carolina Wine Industry Tracker Survey - 2009 Dr. Michael R. Evans Director and Professor of Hospitality and Tourism Management and Dr. James E. Stoddard Professor of Marketing

More information

Fairfield Public Schools Family Consumer Sciences Curriculum Food Service 30

Fairfield Public Schools Family Consumer Sciences Curriculum Food Service 30 Fairfield Public Schools Family Consumer Sciences Curriculum Food Service 30 Food Service 30 BOE Approved 05/09/2017 1 Food Service 30 Food Service 30 Students will continue to participate in the school

More information

Starbucks BRAZIL. Presentation Outline

Starbucks BRAZIL. Presentation Outline Starbucks BRAZIL Prepared by: Aminata Ouattara Daniele Albagli Melissa Butz Matvey Kostromichev Presentation Outline Introduction Mission & Objectives PESTEL Analysis PORTER Analysis SWOT Analysis Capabilities

More information

Shanghai, China. For trade visitors only

Shanghai, China. For trade visitors only To Another Great Year CHINA For trade visitors only 11.-13.11.2015 Shanghai, China Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) International Trade Fair for Wines and Spirits (SNIEC) www.prowinechina.com

More information

2010 China International Exhibition for Technology & Equipment of Edible Oil

2010 China International Exhibition for Technology & Equipment of Edible Oil Oiltech China-Your Favorable Business Partner in China The Only Professional Technology and Equipment Exhibition of Edible Oil in China 2010 China International Exhibition for Technology & Equipment of

More information

Fairtrade Policy 2018

Fairtrade Policy 2018 Fairtrade Policy 2018 What is Fairtrade? Fairtrade is about better prices, decent working conditions and fair terms of trade for farmers and workers. It s about supporting the development of thriving farming

More information

Work Sample (Minimum) for 10-K Integration Assignment MAN and for suppliers of raw materials and services that the Company relies on.

Work Sample (Minimum) for 10-K Integration Assignment MAN and for suppliers of raw materials and services that the Company relies on. Work Sample (Minimum) for 10-K Integration Assignment MAN 4720 Employee Name: Your name goes here Company: Starbucks Date of Your Report: Date of 10-K: PESTEL 1. Political: Pg. 5 The Company supports the

More information

Market and Promote Local Food

Market and Promote Local Food Market and Promote Local Food Starting Point: Ongoing Goals Increase foodservice sales by marketing local food on campus Promote the college and foodservice provider s commitment to local food In November

More information

DNEVI PASIVNIH HIŠ 2017 PASSIVE HOUSE DAYS do 12. november November 2017

DNEVI PASIVNIH HIŠ 2017 PASSIVE HOUSE DAYS do 12. november November 2017 DNEVI PASIVNIH HIŠ PASSIVE HOUSE DAYS 10. do 12. november 10 12 November SEZNAM HIŠ THE LIST OF THE HOUSES OGLEDI PASIVNIH HIŠ Možno si je ogledati vse hiše, ki so na seznam. Obiskovalci se predhodno prijavijo

More information

Starbucks and our commitment to social responsibility

Starbucks and our commitment to social responsibility Starbucks and our commitment to social responsibility November 12, 2013 Carl Brettmann Program Manager Sustainable Stores 2013 Starbucks Coffee Company. All rights reserved. Our Starbucks Mission To inspire

More information

COLLEGE EMPLOYEE SATISFACTION SURVEY RESULTS Gallaudet University - Fall Comparison to 4-year, Private not-for-profit Institutions

COLLEGE EMPLOYEE SATISFACTION SURVEY RESULTS Gallaudet University - Fall Comparison to 4-year, Private not-for-profit Institutions - Fall 2017 - to 4-year, Private not-for-profit Institutions Section 1: Campus Culture and Policies RATE IMPORTANCE (1 = "Not important at all" / 5 = "Very important") AND SATISFACTION (1 = IMP Sign SAT

More information

DNEVI PASIVNIH HIŠ 2014 PASSIVE HOUSE DAYS do 9. november November 2014

DNEVI PASIVNIH HIŠ 2014 PASSIVE HOUSE DAYS do 9. november November 2014 DNEVI PASIVNIH HIŠ PASSIVE HOUSE DAYS 7. do 9. november 7 9 November SEZNAM HIŠ THE LIST OF THE HOUSES OGLEDI PASIVNIH HIŠ Obiskovalci se predhodno prijavijo na e naslov, ki je objavljen pri vsaki hiši.

More information

ACOS ETHIOPIA CASE STUDY

ACOS ETHIOPIA CASE STUDY OUR HISTORY It was only 2005 when Acos Ethiopia came to light from a pioneering idea of forward thinking people, the Pedon family. Ethiopia then was an even more challenging environment than it is now,

More information

The PEVA company was founded with the partners Perilli and Vadini in February 1983, with the idea to produce wood-burning ovens and charcoal grills

The PEVA company was founded with the partners Perilli and Vadini in February 1983, with the idea to produce wood-burning ovens and charcoal grills Made in Italy The PEVA company was founded with the partners Perilli and Vadini in February 1983, with the idea to produce wood-burning ovens and charcoal grills for professional and domestic use, for

More information

Testing phase of the first solar restaurant of France (Europe) Pierre-André Aubert. Association Rêves Germés Restaurant Le Présage

Testing phase of the first solar restaurant of France (Europe) Pierre-André Aubert. Association Rêves Germés Restaurant Le Présage Testing phase of the first solar restaurant of France (Europe) Pierre-André Aubert Association Rêves Germés Restaurant Le Présage http://restaurantlepresage.fr contact@restaurantlepresage.fr +33 (0)6 17

More information

20-23 March pm, Seaside Arena, Beirut, Lebanon THE ANNUAL BUSINESS MEETING PLACE FOR THE HOSPITALITY AND FOODSERVICE INDUSTRIES

20-23 March pm, Seaside Arena, Beirut, Lebanon THE ANNUAL BUSINESS MEETING PLACE FOR THE HOSPITALITY AND FOODSERVICE INDUSTRIES 20-23 March 2018 3-10 pm, Seaside Arena, Beirut, Lebanon THE ANNUAL BUSINESS MEETING PLACE FOR THE HOSPITALITY AND FOODSERVICE INDUSTRIES MORE BUYERS MORE OPPORTUNITIES HORECA has a little something for

More information

20 TO 23 MARCH 3 TO 9 PM SEASIDE ARENA BEIRUT - LEBANON THE ANNUAL BUSINESS MEETING PLACE FOR THE HOSPITALITY AND FOODSERVICE INDUSTRIES

20 TO 23 MARCH 3 TO 9 PM SEASIDE ARENA BEIRUT - LEBANON THE ANNUAL BUSINESS MEETING PLACE FOR THE HOSPITALITY AND FOODSERVICE INDUSTRIES 20 TO 23 MARCH 3 TO 9 PM SEASIDE ARENA BEIRUT - LEBANON THE ANNUAL BUSINESS MEETING PLACE FOR THE HOSPITALITY AND FOODSERVICE INDUSTRIES MORE BUYERS MORE OPPORTUNITIES HORECA has a little something for

More information

Sara Lee and SFI Partnering in Sustainability

Sara Lee and SFI Partnering in Sustainability Sara Lee and SFI Partnering in Sustainability Sara Lee History 1939 $24M Sales 1957 1985 2001-2002 1946 1978 1989 Over $10B Sales 2003 2005 A Proud Heritage Has Brought Us Here Common shares admission

More information

Senior Chef Production Cooking Apprenticeship Standard

Senior Chef Production Cooking Apprenticeship Standard Senior Chef Production Cooking Apprenticeship Standard NCFE Level 3 Certificate In Hospitality and Catering Principles (Professional Cookery) (601/7915/6) NCFE Level 3 NVQ Diploma in Professional Cookery

More information

It d be easy to think you know Texas, with our cowboy boots,

It d be easy to think you know Texas, with our cowboy boots, THE NEW CULINARY CAPITAL OF THE SOUTH TRA Marketplace Returns to a NEW Houston! It d be easy to think you know Texas, with our cowboy boots, big hats, and fondness for armadillos. And that s all true.

More information

From Château Cheval Blanc to Amarone, Vinitaly International Academy announces VIA Executive Wine Seminar Series for Vinitaly 2015

From Château Cheval Blanc to Amarone, Vinitaly International Academy announces VIA Executive Wine Seminar Series for Vinitaly 2015 Press Release Contacts: For Immediate Release Vinitaly International International Media Dept. +39 045 8101447 media@vinitalytour.com www.vinitalytour.com Twitter: @VinitalyTour Join Vinitaly International

More information

-SQA- SCOTTISH QUALIFICATIONS AUTHORITY NATIONAL CERTIFICATE MODULE: UNIT SPECIFICATION GENERAL INFORMATION. -Module Number Session

-SQA- SCOTTISH QUALIFICATIONS AUTHORITY NATIONAL CERTIFICATE MODULE: UNIT SPECIFICATION GENERAL INFORMATION. -Module Number Session -SQA- SCOTTISH QUALIFICATIONS AUTHORITY NATIONAL CERTIFICATE MODULE: UNIT SPECIFICATION GENERAL INFORMATION -Module Number- 3230006 -Session-1996-97 -Superclass- NE -Title- CAKE DECORATION: ADVANCED ROYAL

More information

Foodservice EUROPE. 10 countries analyzed: AUSTRIA BELGIUM FRANCE GERMANY ITALY NETHERLANDS PORTUGAL SPAIN SWITZERLAND UK

Foodservice EUROPE. 10 countries analyzed: AUSTRIA BELGIUM FRANCE GERMANY ITALY NETHERLANDS PORTUGAL SPAIN SWITZERLAND UK Foodservice EUROPE MARKET INSIGHTS & CHALLENGES 2015 2016 2017 2020 Innovative European Foodservice Experts 18, avenue Marcel Anthonioz BP 28 01220 Divonne-les-Bains - France 10 countries analyzed: AUSTRIA

More information

Stallholder Application Form

Stallholder Application Form Stallholder Application Form APPLICANT INFORMATION Company/Organisation Name: Business Address: Farm Address: (if different to business address) Production Address: (if different to business or farm address)

More information

We have to admit: we re also proud of that!

We have to admit: we re also proud of that! We have to admit: we re also proud of that! Rohrendorf, 2013 We wanted to employ up-to-date technology to allow the wine to come into its own and thus to preserve the treasure that nature has given us!

More information

STALLHOLDER APPLICATION FORM

STALLHOLDER APPLICATION FORM STALLHOLDER APPLICATION FORM Fraser Coast Opportunities is proud to present the 2014 Relish Fraser Coast Food and Wine Festival. Relish is a delightful combination of all the ingredients that make the

More information

The Hub Of The Café & Restaurant Industry

The Hub Of The Café & Restaurant Industry 5 th Edition The Hub Of The Café & Restaurant Industry April 19 21 2018 Egyptian International Exhibition Center (EIEC) Who We Are Events Middle East EME a limited liability company (Ltd) established

More information

REMARKS BY PAUL BULCKE, GROUP CHIEF EXECUTIVE OFFICER, NESTLÉ S.A. MEDIA CONFERENCE, NAIROBI, FRIDAY, JULY 2, 2010

REMARKS BY PAUL BULCKE, GROUP CHIEF EXECUTIVE OFFICER, NESTLÉ S.A. MEDIA CONFERENCE, NAIROBI, FRIDAY, JULY 2, 2010 REMARKS BY PAUL BULCKE, GROUP CHIEF EXECUTIVE OFFICER, NESTLÉ S.A. MEDIA CONFERENCE, NAIROBI, FRIDAY, JULY 2, 2010 Disclaimer This speech might not reflect absolutely all exact words spoken. This speech

More information

DONOR PROSPECTUS March 2017

DONOR PROSPECTUS March 2017 DONOR PROSPECTUS March 2017 Barons of Barossa Inc. 8 Sturt Street ANGASTON SA 4343 ABN 37 820 572 699 Donor Prospectus Introduction Your generous donations are essential to the success of. We have developed

More information

Sustainability Initiatives in Other Tropical Commodities Dr. Jean-Marc Anga Director, Economics and Statistics Division

Sustainability Initiatives in Other Tropical Commodities Dr. Jean-Marc Anga Director, Economics and Statistics Division 0 International Cocoa Organization Sustainability Initiatives in Other Tropical Commodities Dr. Jean-Marc Anga Director, Economics and Statistics Division 1 Sustainable Development 1983: Brundtland Commission

More information

2018 Convention WASHINGTON WINE: BY DESIGN LEARN SOMETHING NEW AND LEARN WHAT S NEW!

2018 Convention WASHINGTON WINE: BY DESIGN LEARN SOMETHING NEW AND LEARN WHAT S NEW! 2018 Convention WASHINGTON WINE: BY DESIGN LEARN SOMETHING NEW AND LEARN WHAT S NEW! An opportunity for both small and large industry members to learn, connect, and excel! SEE, TASTE, AND EXPERIENCE THE

More information

How we re making a difference revitalizing the Malawian tea industry for workers to earn living wages. How we re making a difference - Malawi

How we re making a difference revitalizing the Malawian tea industry for workers to earn living wages. How we re making a difference - Malawi How we re making a difference revitalizing the Malawian tea industry for workers to earn living wages How we re making a difference - Malawi 1 The Malawi Tea 2020 program, launched in September 2015, aims

More information

Sustainable purchasing policies

Sustainable purchasing policies Sustainable purchasing policies Summary All of our nine hostels with a tenth to be added in 2017 are certified 'Fair Trade Zones', a label awarded by Fairtrade Luxembourg based on the purchasing policies

More information

Georgia's Traditional Winemaking Method and Enotourism Potential

Georgia's Traditional Winemaking Method and Enotourism Potential 9th International Conference for Cultural Tourism in Europe INTANGIBLE HERITAGE: INCOMPARABLE ASSET FOR SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE TOURISM DEVELOPMENT 23-24 September 2016, Guimaraes, Portugal Georgia's

More information

2. The procedures provide that the Council shall review the list of candidates selected by the Pre-Selection Committee.

2. The procedures provide that the Council shall review the list of candidates selected by the Pre-Selection Committee. ICC 119-6 1 March 2017 Original: English/Spanish E International Coffee Council 119 th Session 13 17 March 2017 London, United Kingdom Nomination for the post of Executive Director Mr Eduardo Montauban

More information

Value Alignment. Michele Morehouse. University of Phoenix BUS/475. Scott Romeo

Value Alignment. Michele Morehouse. University of Phoenix BUS/475. Scott Romeo Value Alignment1 Value Alignment Michele Morehouse University of Phoenix BUS/475 Scott Romeo Value Alignment2 Overview The values that everyone holds as human beings develop as a child. Most values have

More information

Barista/Café Assistant

Barista/Café Assistant Position Description Barista/Café Assistant Lincoln Hospitality Limited June 2018 1 Position Description Barista/Café Assistant Context Lincoln University is New Zealand s specialist land-based university,

More information

Networking. Optimisation. Control. WMF Coffee Machines. Digital Solutions 2017.

Networking. Optimisation. Control. WMF Coffee Machines. Digital Solutions 2017. Networking. Optimisation. Control. WMF Coffee Machines. Digital Solutions 2017. Contents Coffee business meets big data. Optimisation 6 WMF CoffeeConnect. The telemetry solution. 6 Optimisation of processes.

More information

FAIR TRADE. Rob Bush 7 th Grade Eastern Hemisphere

FAIR TRADE. Rob Bush 7 th Grade Eastern Hemisphere FAIR TRADE Rob Bush 7 th Grade Eastern Hemisphere HISTORY OF GHANA AND COCOA Cocoa from Ghana is considered to be among the finest cocoa in the world. Most of Ghana s cocoa production is on small farms

More information

Fairtrade a sustainable choice

Fairtrade a sustainable choice Fairtrade a sustainable choice Sustainability means we can meet people s needs today without compromising the needs of people in the future. For Fairtrade, this means building strong economies, healthy

More information