FIZIČKO-HEMIJSKE, MIKROBIOLOŠKE I SENZORNE PROMENE DUVANA TIPA BERLEJ SOSIRANOG PRE RIDRAING POSTUPKA

Size: px
Start display at page:

Download "FIZIČKO-HEMIJSKE, MIKROBIOLOŠKE I SENZORNE PROMENE DUVANA TIPA BERLEJ SOSIRANOG PRE RIDRAING POSTUPKA"

Transcription

1 FIZIČKO-HEMIJSKE, MIKROBIOLOŠKE I SENZORNE PROMENE DUVANA TIPA BERLEJ SOSIRANOG PRE RIDRAING POSTUPKA Kitanović I. Radiša, Ivana T. Karabegović, Dragiša S. Savić* Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac, Srbija (ORGINALAN NAUČNI RAD) UDK :579 U ovom radu je proučavana mogućnost primene sosova pre ridraing postupka duvana tipa Berlej, kao i promena fizičkih, hemijskih, mikrobioloških i senzornih karakteristika tretiranog duvana u procesu tihe maturacije. Mikrobiološke analize pokazale su neznatno smanjenje ukupnog broja mikroorganizama i plesni u duvanskom listu nakon ridraing postupka, dok se tokom dvanaestomesečnog skladištenja sosiranog duvana, ukupan broj mikroorganizama i plesni nije značajno menjao. Uočeno je da nakon sosiranja, tertmana ridraing postupkom i maturacije duvana ph vrednost blago opada, sadžaj nikotina i proteina se neznatno smanjuje, dok se sadržaj ukupnog azota značajnije smanjuje. Analiza denziteta i moći punjenja pokazuju pogoršanje, kao i da duvan podvrgnut ridraing postupku ima manju vododržnu sposobnost. Senzornom analizom uočeno je da je kod duvana koji je sosiran i podvrgnut ridraing postupku došlo do poboljšanja ukusa pušenja, smanjenja neprijatne arome i jačine, kao i poboljšanja sagorljivosti. Ključne reči: duvan, ridraing postupak, Berlej (Burley), sosiranje Uvod Upotreba duvanskih proizvoda ne zna za državne granice, razlike u polovima, starosti (izuzetak su deca), rasnu i socijalnu pripadnost, kao i stepen civilizacije. Zbog širine potrošnje, proizvodnja, prerada i trgovina prevazilaze nacionalne granice, tako da je duvan roba svetskog značaja [1]. Učešće duvana u prihodu državnih budžeta u pojedinim zemljama iznosi 6-20% [2]. U novije vreme ( godina) proizvodnju duvana na svetskom nivou karakteriše blaga negativna stopa rasta (-0,2%) i ukupna količina proizvedenog duvana od oko sedam miliona tona godišnje [3]. U Srbiji su se posle II svetskog rata uglavnom gajile sorte crnih duvana. Sedamdesetih godina dolazi do preorijentacije na američku sortu Berlej, koja se od godini gaji na skoro celokupnoj obradivoj površini zasađenoj duvanom [2]. U poslednjih dvadeset godina, proizvodnja duvana beleži rast od 0,5%, i sa manjim oscilacijama iznosi oko tona godišnje. Udeo Srbije u svetskoj proizvodnji duvana iznosi oko 0,1%, dok su vodeći proizvođači Kina, Brazil, Indija i Amerika, sa 41,2; 12,9 i 7,4% od ukupne svetske proizvodnje, respektivno [3]. Duvan tipa Berlej se u proizvodnju cigareta uvodi u cilju zamene skupljih komponenata orijentalnih i poluorijentalnih duvana jeftinijom sirovinom. Po ovim svojstvima, duvan tipa Berlej ima veliku upotrebnu vrednost u proizvodnji cigareta, a naročito amerikan blend cigareta. [2] Blend cigarete predstavljaju mešavinu duvana tipa Virdžinija i Berlej sa malom količinom orijentalnih duvana. Tako, u sastav američkih blend cigareta, koje su osvojile svetsko tržiste, Berlej i Virdžinija učestvuju sa 80 do 90%, dok su orijentalni duvani zastupljeni sa svega 10 do 20%. Tipična blend cigareta američkog tipa sadrži 55% duvana tipa Virdžinija, 35% duvana tipa Berlej i 10% orijentalnog duvana [4]. Veći udeo duvana tipa Berlej u cigaretnim mešavinama je poželjan zbog svojstva lisnog tkiva da zadržava vlagu, a što je od velike važnosti za očuvanje standardnog kvaliteta cigareta. Medjutim, specifičan hemijski sastav duvana tipa Berlej onemogućava njegovu širu primenu u izradi cigareta viših kvalitetnih grupa bez predhodne obrade. Visok sadržaj azotnih materija (proteini i alkaloidi), kao i nizak sadržaj ugljenih hidrata remete harmoniju duvanskog dima u pogledu arome i ukusa [5]. Promenu hemijskog sastava duvanskog dima, a samim tim i promenu degustacionih svojstava duvana, moguće je postići obradom duvana tipa Berlej. Najčešće primenjivani postupci za oplemenjivanje duvana tipa Berlej su termička obrada duvana, obrada duvana pomoću *Adresa autora: Dragiša Savić, Tehnološki fakultet u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 124, Leskovac, Srbija Rukopis primljen: 11. jula godine Rad prihvaćen: 14. avgusta godine 64

2 aditiva i kombinovani postupak (aditivi i visoke temperature) [5]. Termička obrada duvana tipa Berlej, uglavnom se vrši u posebnim pogonima za obradu duvana tako što se duvan u listu ili u obliku stripsa izloži dejstvu visoke temperature ( C). Cilj termičke obrade duvana tipa Berlej je zaustavljanje enzimskih procesa i degradacija proteina u listu koji negativno uticu na kvalitet duvanskog dima. Poznato je da kao rezultat pirolize aminokiselina i proteina, pored niskomolekularnih ugljovodonika nastaju i neka kancerogena jedinjenja, kao što su na primer polinuklearni aromatični ugljovodonici [5]. Tretiranjem duvana pomoću aditiva se utiče na promenu sastava duvanskog dima. Aditivi za duvan tipa Berlej se dodaju na ovlaženi duvan u fazi tehnološke pripreme sirovine za fabrikaciju cigareta. Aditivi koji se koriste za poboljšanje pušačkih svojstava duvana tipa Berlej predstavljaju veoma složene smeše humektanata, ugljenih hidrata, aromatičnih jedinjenja, soli za poboljšavanje sagorljivosti. Osnovni cilj tretiranja duvana tipa Berlej pomoću aditiva jeste neutralizacija baznih jedinjenja i nadoknadjivanje deficitarnih ugljenih hidrata. Proizvodi pirolize ugljenih hidrata (ketoni, laktoni, furfurali, slobodne kiseline) poboljšavaju u velikoj meri ukus i aromu duvanskog dima. U postupku dodavanja aditiva, duvan se ne izlaže dejstvu visoke temperature. Koncentracije aditiva u odnosu na težinu duvana su relativno male (do 4% za cigaretne duvane [6]) kako bi duvan nakon izlaska iz cilindra za sosiranje imao vlagu 19-20% koliko je potrebno za rezanje. Do šire upotrebe aditiva u duvanskoj industriji došlo je sa ekspanzijom proizvodnje krupnolisnih duvana i njihovom sve većom primenom u fabrikaciji cigareta [5]. Kombinovani postupak primene aditiva i izlaganja tretiranog duvana dejstvu visoke temperature se, takodje, primenjuje u pripremi duvana za izradu cigareta. Postupak se sastoji u tretiranju ovlaženog duvana pomoću nekog teškog sosa i izlaganja visokoj temperaturi ( tostiranja ) sosiranog duvana. Koncentracije sosova u odnosu na težinu duvana znatno su veće u odnosu na postupak tretiranja pomoću aditiva, jer se prilikom tostiranja uklanja vlaga koja prelazi 20%. Iz recepture teškog sosa izostavljaju se humektanti i lako isparljivi aromatici koji se naknadno dodaju u fazi rekondicioniranja tostiranog duvana i to u obliku lakog sosa. Velika efikasnost ovog postupka je u tome sto se na visokoj temperaturi podstiču hemijske reakcije neutralizacija izmedju konstituenata duvana i konstituenata sosa. [5] Tehnologija obrade i prerade duvana je suma njegovog fizičkog i hemijskog tretiranja od ulaska u fabriku do izlaska, kao gotov proizvod. Zbog toga, postoje velike mogućnosti usavršavanja procesa obrade i prerade duvana u cilju poboljšanja kvaliteta cigareta. Mikroflora duvana u bilo kojoj fazi proizvodnje i prerade, rezultat je početne populacije mikroorganizama koja je postojala na rastućem listu, kao i uticaja kasnijih tretmana lista (temeperatura, vlaga i prisustvo kiseonika). Mikroorganizmi su prisutni na listovima duvana u svim fazama rasta, sušenja i kasnije obrade duvana [7]. Cilj post-konzervativnog procesa (sušenje duvana) je da se kod duvana razvije maksimalna aroma i ukus kakav je potreban za krajnju upotrebu duvana. Pored toga, potrebno je ukloniti ljutinu i gorčinu duvana. Ova dva subjektivna faktora kvaliteta još uvek nisu precizno vezana za hemijski sastav duvana, pa otuda potiču pokušaji da se na njih utiče izmenama u postupcima fermentacije i maturacije. U tim pokušajima uloga mikroorganizama može biti značajna [7]. U novije vreme radi se na proučavanju uticaja temperature tokom ridraing postupka na kvalitet tretiranih listova duvana [8], kao i na primeni inteligentnih kontrolnih sistema i softwera za optimizaciju uslova (temperatura, vlažnost vazduha, vreme) tokom ridraing procesa [9], ali u literaturi nema podataka o primeni sosova neposredno pre ridraing postupka. Cilj ovog rada je proučavanje mogućnosti primene sosova pre ridraing postupka duvana tipa Berlej, kao i praćenje fizičkih, hemijskih, mikrobioloških i senzornih promena tretiranog duvana u procesu tihe maturacije. Eksperimentalni deo Tabela 1. Svojstva uzoraka duvana Table 1 Characteristics of the tobacco samples Duvan U radu je korišćen duvan tipa Berlej, poreklom iz severne Srbije. Duvan je prethodno stripsiran, a zatim obrađen u postrojenju za ridraing (COMAS-Costruzioni Macchine Speciali Srl., Italija). Osnovna svojstva korišćenog duvana prikazana su u Tabeli 1. 65

3 Tabela 2. Sosevi korišćeni u ovom radu Table 2 List of used sauses Sosovi i sosiranje Za sosiranje duvana su korišćene dve vrste dvokomponentnih soseva (Tabela 2) koji su pripremani i dodavani prema proizvođačkoj specifikaciji. U svim slučajevima, sosirana je jedna tona uzorka duvana. Hemijski sastav soseva je nepoznat, jer je to fabrička tajna proizvođača. Sosiranje stripsiranih listova duvana je vršeno neposre-dno pre ridraing postupka. Sosirana je po 1 t duvana sa jednim tipom sosa i podvrgnuta ridraing postupku pod istim uslovima, u daljem tekstu ove količine duvana su označavane oznakama Berlej (Q 1 ) i Berlej (Q 2 ). Pod istim uslovima je podvrgnuta ridraing postupku i 1 t duvana bez sosa, kao kontrolna Berlej (0). Posle ridraing postupka, duvan je presovan i upakovan u kartonske kutije od po 200 kg i odležavao je u magacinu u toku perioda od jedne godine. Vlažnost duvana na ulazu u postrojenje za ridraing bila je 22-24%, a na izlazu 12-14%. Debljina sloja duvana u toku ridraing postupka bila je 10 cm, temperatura 90 C/35 C/40 C po zonama sušenja, a vreme ukupnog tretmana duvana u postrojenju za ridraing iznosilo je 25 min. Mikrobiološke metode Broj mikroorganizama je određivan u sušenom duvanu pre ridraing postupka, kao i u toku perioda maturacije duvana, kada su jednom mesečno uzimani uzorci iz tri različite kutije. Promena broja mikroorganizama je određivana propisanim metodama prema Pravilniku o metodama vršenja mikrobioloških analiza i superanaliza životnih namirnica [10]. Ukupan broj mikroorganizama i plesni određivan je indirektnom metodom razređenja po Kochu, razlivanjem uzorka na hranljivi agar (inkubiranje 72 h na 30 C) i Sabouraud maltozni agar (inkubiranje 3-5 dana na sobnoj temperaturi), respektivno. Hemijske metode U okviru analiza hemijskog sastava duvana izvršeno je određivanje nikotina, azota belančevina i belančevina, ukupnog azota, ugljenih hidrata i ph. Ove analize rađene su po metodi Srbinoska [11]. Fizičke metode Određivanje vlage, denziteta i moći punjenja, frakcije i vododržne sposobnosti izvedeno je po CORESTA metodama [12]. Senzorne metode Pregled i ocena klase duvana koji je korišćen u radu vršen je na osnovu standarda za duvan tipa Berlej JUS E.P [13]. U ovom radu korišćen je degustacioni list za procenu duvana i duvanskih prerađevina po metodi Sozonović [14]. Prema ovoj metodi ocenjivan je ukus, aroma, jačina, sagorljivost i punoća pušenja. Prema standardu, u ocenjivanju učestvuje primeren broj degustatora, a ocene su od 1 do 10. Konačna ocena se dobija sabiranjem, kod čistog duvana, a kod duvanske mešavine sabiranjem ocena i korekcionog faktora. U degustaciji obično učestvuje neparan broj degustatora. U ovom radu učestvovalo je sedmoro degustatora. Najbolji i najlošiji rezultati se odbacuju tako da se za konačnu ocenu koriste ocene petoro degustatora. Rezultati i diskusija Mikrobiološke promene Mikrobiološke analize pokazuju da ukupan broj mikroorganizama po gramu osušenog duvana iznosi 7,4 106, što je u saglasnosti sa ranije objavljenim rezultatima prema kojima je broj mikroorganiizama u nefermentisanom duvanu nivoa ćelija/g [15-18]. Iako se osušen duvanski list u toku tretiranja ridraing postupkom izlaže povišenim temperaturama, ukupan broj mikroorganizama se smanji svega oko deset puta (Slika 1). Slika 1. Ukupan broj mikroorganizama (A) i plesni (B) u duvanu pre (svetla polja) i posle (tamna polja) ridraing postupka Figure 1 Total number of microorganisms (A) and molds (B) in tobacco before (light fields) and after (dark fields) redrying treatment 66

4 Pre i nakon ridraing postupka, u duvanu preovladava, verovatno jedna vrsta mikroorganizama jer su na podlozi za ukupan broj mikroorganizama uočene vrlo slične kolonije (okrugle, sa oštrom ivicom, veličine 2-3 mm, bele, neprozirne, sjajne, sluzave). Na mikroskopskom preparatu uočene su gram pozitivne bakterije oblika štapića sa zaobljenim krajevima koji se javljaju pojedinačno ili u paru. Broj plesni u osušenom duvanu pre ridraing postupka iznosio je oko 2, po gramu duvana. Kao i u slučaju ukupnog broja mikroorganizama, termički tretman u toku ridraing postupka neznatno smanjuje broj plesni (Slika 1). Uočene su tri različite vrste kolonija na podlogama zasejanim uzorcima duvana posle ridraing postupka. Na osnovu proučavanja mikroskopskih preparata, odnosno oblika sporonosnih hifa, dve vrste kolonija plesni pripadaju rodu Penicillium (smeđe i zeleno obojene kolonije, veličine 1-2 mm, koje dominiraju), a jedna rodu Aspergillus (crne kolonije, na preseku ispupčene). Broj kolonija mikroorganizama po gramu duvana pokazuje da se sadržaj mikroorganizama pre i posle ridraing postupka neznatno razlikuje. Kako, prema tome, ridraing postupak značajno ne smanjuje broj mikroorganizama u duvanskom listu, potrebno je držati vlagu duvana niskom da bi se sprečilo buđanje duvana u magacinu. Mikrobiološke analize u toku tihe maturacije (dvanaestomesečnog skladištenja) sosiranog duvana, pokazuju da se ukupan broj mikroorganizama i plesni nije značajno menjao (Slika 2). Takođe, nisu uočene promene ni u strukturi mikrobne populacije. Naime, uočene bakterije i plesni u duvanu pre skladištenja, pronađene su i u toku skladištenja. Kako prisutni mikroorganizmi nisu izazvali vidljive promene na duvanu tokom skladištenja, pretpostavlja se da predstavljaju normalnu mikrobnu populaciju lista duvana. Zbog toga, dalja identifikacija otkrivenih mikroorganizama do nivoa vrste nije rađena. Slika 2. Promena ukupnog broja mikroorganizama ( ) i plesni ( ) u duvanu u toku dvanaestomesečnog skladištenja. Figure 2 Changes in total number of microorganisms ( ) and molds ( ) in tobacco during 12-month maturatuion Hemijske promene Promene hemijskih parametara kvaliteta duvana pre i posle podvrgavanja ridraing postupku, prikazane su u Tabeli 3. Tabela 3 Hemijske osobine duvana tipa Berlej, nesosiranog, pre i posle podvrgavanja ridraing postupku Table 3 Chemical composition of unsauced Burlay tobacco, before and after ridraying process Nakon tretmana duvana ridraing postupkom zabeleženo je smanjenje većine praćenih hemijskih pokazatelja, osim kod sadržaja nikotina i rastvorljivih šećera gde termička obrada nije imala uticaja. Najveće smanjenje (10%) uočeno je kod sadržaja peska zbog odprašivanja. Značajno smanjenje sadržaja azota proteina i proteina može se objasniti uticajem povišene temperature, što je u saglasnosti sa literaturom [19]. Hemijske analize pokazuju da se sve praćene hemijske karakteristike duvana nakon odležavanja smanjuju (Tabela 4). Najmanje promene dešavaju se kod nikotina (od 2,5 do 3,2%) i ph vrednosti, a najveće kod ukupnog azota (od 24,3 do 27,4%). Dobijeni rezultati su u saglasnosti sa literaturom [20]. 67

5 Tabela 4. Promene hemijskih svojstava nesosiranog (0) i sosiranog (Q 1 i Q 2 ) duvana tipa Berlej pre i posle odležavanja od jedne godine Table 4 Changes in chemical parameters of unsauced (0) and sauced (Q 1 and Q 2 ) Burley tobacco before and after 12-month maturation Tabela 5. Hemijski sastav duvana tipa Berlej tretiranog u Berlej instalaciji (0) i duvana tipa Berlej netretiranog u Berlej instalaciji ali sosiranog sosevima Q 1 i Q 2 i obrađenog u ridraing postupkom Table 5 Chemical composition of Berlay tobacco trated in Burlay instalation (0) and Burlay tobacco untreated in Burlay instalation but sauced with Q 1 and Q 2 sauces and redried Hemijske promene do kojih je došlo u toku fabrikacije duvana prikazane su u Tabeli 5. Analizirajući hemijska svojstva duvana tretiranog i netretiranog u Berlej instalaciji (Tabela 5) uočava se da je kod duvana koji je termički obrađen u Berlej instalaciji smanjenje nikotina, belančevina i ukupnog azota za oko 6%, 8%, odnosno 11%, respektivno. Povećanje količine šećera je očekivano i potiče od šećera koji je dodat kao komponenta sosa. Takođe, uočava se blago povećanje kiselosti (smanjenje ph vrednosti) i smanjenje peska za oko 4% usled fizičkog tretmana duvana. Ove promene su u saglasnosti sa literaturnim podacima ([4], [20]). Tabela 6. Fizička svojstva duvana pre i posle tretiranja u Berlej instalaciji (0), kao i duvana koji nisu tretirani u Berlej instalaciji ali su sosirani sosovima Q 1 i Q 2 i podvrgnuti ridraing postupku Table 6 Physical characteristic of tobacco before and after treatment in the Berlay instalation (0) and the Berlay tobacco untreated in the Berlay instalation and redried and sauced with Q 1 and Q 2 sauces 6 8

6 Fizičke promene Fizička svojstva duvana pre i posle tretiranja u Berlej instalaciji u poređenju sa duvanima koji nisu tretirani u Berlej instalaciji ali su sosirani sosvima Q 1 i Q 2 i podvrgnuti ridraing postupku su prikazana u Tabeli 6. Analiza denziteta i moći punjenja pokazuju pogoršanje kod tretiranog duvana u Berlej instalaciji, verovatno usled narušavanja koloidnog sistema duvana jakim termičkim tretmanom tokom ridraing postupka i u Berlej instalaciji. Frakcija duvana određena je posle sušenja rezanog duvana u bubnju za sušenje sa vlagom 12,8% za tretirani duvan i 13,1% za netretirani duvan. Kod frakcije duvana uočava se da duvan koji nije tretiran na Berlej instalaciji ima za oko 7-10% bolju frakciju. Na osnovu vododržne sposobnosti, uočava se da duvan koji je dva puta izlagan dejstvu visoke temperature ima manju vododržnu sposobnost, verovatno zbog narušavanja koloidnog sistema. Fizičke promene koje su praćene u saglasnosti su sa literaturom ([2], [20]). Senzorne promene Senzorne analize pokazuju da je duvan u toku odležavanja postigao specifičan miris na zrelo i da odgovara prvoj klasi. U toku prva dva meseca maturacije, degustatori su uočilli da je aromatični kompleks neujednačen. U trećem mesecu maturacije, degustatori su primetili da je duvan počeo da prima sosove Q 1 i Q 2 ravnomernije. Na kraju maturacije može se uočiti da sosirani duvan ima bolja degustaciona svojstva od nesosiranog duvana koji su bili podvrgnuti ridraing postupku. Dobro osušen duvan skladišten u adekvatnim uslovima, nije pokazao nikakve znake kvarenja u periodu maturacije. Senzornom analizom cigareta napravljenih od duvana tipa Berlej tretiranog u Berlej instalaciji i od netretiranog duvana tipa Berlej, uočeno je da je kod duvana koji je sosiran i termički obrađen došlo do poboljšanja ukusa pušenja, smanjenja neprijatne arome, smanjenja jačine i poboljšanja sagorljivosti. Daljim degustacionim upoređivanjem duvana tipa Berlej tretiranog i netretiranog u Berlej instalaciji, a koji je obrađen sosom Q 1, zaključeno je da nema primetnih razlika u aromatičnom kompleksu i ukusu kod pušenja. Zaključak Mikrobiološke analize duvana podvrgnutog ridraing postupku, kao i tokom njegove maturacije i fabrikacije pokazale su da se broj mikroorganizama značajno ne menja i ne utiče na kvalitet duvana i gotovih proizvoda. Promene hemijskog sastava izraženije su kod sosiranog duvana. Posle odležavanja od jedne godine senzorne analize pokazuju da je duvan postigao specifičan miris na zrelo i da odgovara I klasi. Duvan koji je samo sosiran i obrađen ridraing postupkom, zadržao je dobre fizičke osobine, poboljšan mu je ukus dima i aromatični kompleks. Dakle, duvan tipa Berlej moguće je sosirati pre ridraing postupka jer takav tretman obezbeđuje potrebne karakteristike za dalju fabrikaciju duvana, zbog čega se ne mora sva količina duvana podvrgnuti naknadnom termičkom tretmanu u Berlej instalaciji. Literatura [1] B. Zornić, S. Petrović, N. Novković, Tendencije na tržištu duvana i duvanskih proizvoda, Acta Agriculturae Serbica, 10(20) (2005) [2] M. Uzunovski, Proizvodnja duvana, GRO Prosveta Niš, 1987, p. 15, 18, 59, , 179, 323, 324, 326, 327, 329, 332, 356, 376, 382. [3] M. T. Đorović, S. V. Stevanović, V. M. Lazić, The world and domestic markets for tobacco and tobacco products, Ekonomika poljoprivrede, 60(3) (2013), [4] M. Đukić, Popravka tehnoloških osobina duvana za izradu blend cigareta. Duvanski glasnik Beograd (1) (1981) p [5] M. Đorđević, Oplemenjivanje duvana tipa Berlej. Duvanski glasnik Beograd (6) (1982), p. 11,12 [6] M. Nikolic, Tehnologija prerade duvana, Poljoprivredni fakultet, GND Produkt, Zemun, 2004, p 115. [7] D. Boceski, Poznavanje na fermentacijata na tutunot, Skoplje, 1995, p. 136,137 [8] Y. Liao, Design of the temperature control system for tobacco leaf redrying, Applied Mechanics and Materials, 312 (2013) [9] D. Xu, X. Li, M. Fan, H. Jiang, J. Du, R. Wang, G. Deng, S. Li, Y. Zhang, L. Jiang, Effects of redrying temperature on shrinkage rate and size distribution of tobacco strips, Tobacco Science and Technology, (3) (2013) [10] Sluzbeni list SFRJ List SFRJ 25/80 (1980) [11] M. Srbinoska, C. Perušeska, Praktikum za hemiski analizi na tutunot, JNU-Institut za tutun Prilep, 2004, p [12] Đ. N. Alić, J. Beljo, H. E. Velagić, Praktikum za kontrolu kvaliteta u duhanskoj industriji, Sarajevo, 2002, p [13] Zakon o duvanu ("Službeni glasnik SRS", broj 54/90), JUS E.P Sirovi duvan u listu. Tip duvana Berlej (Burley). [14] N. Sozonović, Tehnologija fabrikacije cigareta, Poljoprivredni fakultet Zemun, 1966, p [15] M. Giovanozzi, Study of tobacco fermentation II, Boll. Tec. Regio. Ist. Sper. Coltiv. Tab. Leonardo Angeloni 33 (1935) [16] M.Giovanozzi, Fermentation of tobacco III, Boll. Tec. Regio. Ist. Sper. Coltiv. Tab. Leonardo Angeloni 34 (1937) [17] M. Giovanozzi, Tobacco fermentation II, Rev. Int. Tab. 23, (1948) [18] A. Koiwai, K. Nashida, M. Naguchi, K. Arima, Studies on the fermentation of tobacco. Part II, A study of variation in fermentation procedure and its effect on total particulate matter and benzoapyrene, Tobacco 69

7 Science, 15 (1971) [19] Lj. Tomić, A. Demin, Tehnologija proizvodnje i poznavanje duvana, Poljoprivredni fakultet Zemun, (1977) p. 303, 340, [20] M. Nikolić, Savremeni trendovi u modifikaciji dima cigarete, Tutun-Tobacco, Prilep, 2001, p Summary PHISICO-CHEMICAL, MICROBIOLOGICAL AND SENSORY CHANGES IN BURLAY TOBACCO SAUCED BEFORE THE REDRYING PROCESS Kitanović I. Radiša, Ivana T. Karabegović, Dragiša S. Savić Universiy of Niš, Faculty of Technology, Leskovac, Serbia (ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER) UDK :579 In this paper, the possibilities of applying sauces before the redrying process of Burley tobacco, as well as monitoring of physical, chemical, microbiological and sensory properties of the treated tobacco in the maturation were investigated. The microbiological analysis showed a slight reduction in the total number of microorganisms and molds in the tobacco after the redrying process. During the twelve-month storage of the tobacco, the total number of microorganisms and molds was not significantly changed. After tobacco treatments (applying sauces, the redrying process and maturation) a slight decrease in the nicotine and protein content, the content of total nitrogen and ph value were observed. The analysis of the tobacco density and filling power showed deterioration, while the equilibrium moisture content of the treated tobacco was decreased. The sensory analysis showed that sauced and heat-treated tobacco showed the improvement of the taste, the reduction of unpleasant aromas, reduced strength and the improvement of combustion. Keywords: tobacco, redrying, Burley 7 0

CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY

CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY Journal of Agricultural Sciences Vol. 54, No 3, 2009 Pages 205-212 UDC: 635.14+635.53:66.047.4/.5 Original scientific paper CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY Jelena Marković

More information

DUVAN. Beograd. Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge AGROSTEMIN d.o.o., Kralja Milutina Beograd, Srbija

DUVAN. Beograd. Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge AGROSTEMIN d.o.o., Kralja Milutina Beograd, Srbija Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge AGROSTEMIN d.o.o., Kralja Milutina 26 11000 Beograd, Srbija DUVAN Beograd tel/fax : 381 (11) 268 26 64 mobil : 381 (64) 147 80 08 e-mail : office@agrostemin.com

More information

THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF MILK ON YIELD OF SEMI-HARD CHEESE

THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF MILK ON YIELD OF SEMI-HARD CHEESE Biotechnology in Animal Husbandry 26 (3-4), p 167-177, 2010 ISSN 1450-9156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun UDC 637.04:637.353 DOI:10.2298/BAH1004167B THE INFLUENCE OF CHEMICAL

More information

Bactrim sirup doziranje

Bactrim sirup doziranje 23 апр 2016. Doziranje i uputstvo za upotrebu.. Bactrim (sirup i tablete) je antibiotik koji se koristi za lečenje infekcija koje izazivaju bakterije i drugi pluća,. not socialist metformin stinks thyroxine

More information

Primena proteolitičkih enzima u cilju ubrzanja zrenja Gruyerea (Usage of Proteolytics Enzymes for Accelerated Gruyere Ripening)

Primena proteolitičkih enzima u cilju ubrzanja zrenja Gruyerea (Usage of Proteolytics Enzymes for Accelerated Gruyere Ripening) M. Carić i sur.: Primena proteolitičkih... Mljekarstvo (9) 5 Primena proteolitičkih enzima u cilju ubrzanja zrenja Gruyerea (Usage of Proteolytics Enzymes for Accelerated Gruyere Ripening) Dr. Marijana

More information

Ispitivanje oksidativne stabilnosti hladno presovanog ulja suncokreta visokooleinskog tipa pri povišenoj temperaturi

Ispitivanje oksidativne stabilnosti hladno presovanog ulja suncokreta visokooleinskog tipa pri povišenoj temperaturi Ispitivanje oksidativne stabilnosti hladno presovanog ulja suncokreta visokooleinskog tipa pri povišenoj temperaturi Ranko S. Romanić, Snežana Z. Kravić Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi

More information

Agrobiological and technological characteristics of variety pinot gris clone B10 and pinot gris clone rulander 2/54 in the Niš subregion

Agrobiological and technological characteristics of variety pinot gris clone B10 and pinot gris clone rulander 2/54 in the Niš subregion UDC: 634.8-152.6(497.11) COBISS.SR-ID: 212202508 Original research paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XIX, 38 (2014); 87-95 1 Agrobiological and technological characteristics of variety pinot gris clone

More information

Prelomna tačka rentabiliteta. LOGO 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton

Prelomna tačka rentabiliteta. LOGO 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton Prelomna tačka rentabiliteta 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton 1 Cilj učenja Pokazati kako promene u vrednostima Izazivača troškova

More information

THE MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF THE FLOWER AND THE PER CENT OF FERTILISED PISTILS OF PROMISING YELLOW FRUITING RASPBERRY HYBRIDS

THE MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF THE FLOWER AND THE PER CENT OF FERTILISED PISTILS OF PROMISING YELLOW FRUITING RASPBERRY HYBRIDS UDK 634.711:631.527.5 THE MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF THE FLOWER AND THE PER CENT OF FERTILISED PISTILS OF PROMISING YELLOW FRUITING RASPBERRY HYBRIDS Dragan Nikolić, Aleksandar Radović 1 Abstract The

More information

Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1

Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1 original research paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XVI, 31 (2011) 43-49 Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1 Valentina Bozhkova Fruit Growing Institute,

More information

NAUČNI RAD. Ključne reči: modifikovana atmosfera, pastrmka, šaran, svežina, ukupan isparljivi azot, ph. UDK :597:66

NAUČNI RAD. Ključne reči: modifikovana atmosfera, pastrmka, šaran, svežina, ukupan isparljivi azot, ph. UDK :597:66 Uticaj pakovanja u modifikovanoj atmosferi i vakuumu na odabrane hemijske parametre svežine kalifornijske pastrmke (Oncorhynchus mykiss) i odrezaka šarana (Cyprinus carpio) Jelena A. Babić 1, Mirjana R.

More information

NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA

NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA UDK: 637.146 NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA Prof, dr Tihomir MILKOViC, dr Jovan PETROViC, Tehnološki fakultet, Leskovac Sažetak Kompozicija startera

More information

Aleksandar ODALOVIĆ, Ranko PRENKIĆ, Marijana BULATOVIĆ, Vesna MRDOVIĆ, Ivana BURZANOVIĆ 1

Aleksandar ODALOVIĆ, Ranko PRENKIĆ, Marijana BULATOVIĆ, Vesna MRDOVIĆ, Ivana BURZANOVIĆ 1 NATURA MONTENEGRINA, Podgorica, 10(1): 49-55 NATURAL FRUIT JUICES PRODUCTION IN MONTENEGRO Aleksandar ODALOVIĆ, Ranko PRENKIĆ, Marijana BULATOVIĆ, Vesna MRDOVIĆ, Ivana BURZANOVIĆ 1 1 University of Montenegro,

More information

Selection of Starter Cultures for the Production of White Cow Brine Cheese

Selection of Starter Cultures for the Production of White Cow Brine Cheese UDC: 637.33 original scientific paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XIII, 25 (2008) 25-31 Selection of Starter Cultures for the Production of White Cow Brine Cheese Radmila Cobanova-Vasilevska IMB "Mlekara"-Bitola

More information

THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI

THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI B. KALANOVIĆ, B. DIMITRIJEVIĆ, Snežana TRMČIĆ, Nebojša MARKOVIĆ Faculty of Agriculture, Belgrade Zemun,

More information

Influence of trellis system on productive and technological characteristics of variety Victoria in Strumica vine growing district

Influence of trellis system on productive and technological characteristics of variety Victoria in Strumica vine growing district Prethodno saopštenje Preliminary communication UDK: 634.84.076(497.7) DOI: 10.7251/AGREN1201145B Influence of trellis system on productive and technological characteristics of variety Victoria in Strumica

More information

Susceptibility of Sweet Cherry Cultivars to Rain Induced Fruit Cracking in Region of Sarajevo

Susceptibility of Sweet Cherry Cultivars to Rain Induced Fruit Cracking in Region of Sarajevo Original scientific paper Originalan naučni rad UDK: 634.232-154.7(497.6) DOI: 10.7251/AGREN1302179S Susceptibility of Sweet Cherry Cultivars to Rain Induced Fruit Cracking in Region of Sarajevo Mirjana

More information

DIFFERENT STERILIZATION METHODS FOR OVERCOMING INTERNAL BACTERIAL INFECTION IN SUNFLOWER SEEDS

DIFFERENT STERILIZATION METHODS FOR OVERCOMING INTERNAL BACTERIAL INFECTION IN SUNFLOWER SEEDS Zbornik Matice srpske za prirodne nauke / Proc. Nat. Sci, Matica Srpska Novi Sad, 109, 59 64, 2005 UDC 633.854.78:631.53.027.2 Ksenija J. Taški-Ajdukoviã 1, Dragana M. Vasiã 2 1 National Laboratory for

More information

BROJLER. Specifikacije ishrane. An Aviagen Brand

BROJLER. Specifikacije ishrane. An Aviagen Brand BROJLER 308 Specifikacije ishrane 2014 An Aviagen Brand Uvod Specifikacije ishrane za brojlere su date u sledećim tabelama za različitu proizvodnju i tržišnu situaciju širom sveta: Neseksirani

More information

IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION. Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ

IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION. Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ UDC 575.827 Original scientific paper IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ Agricultural Research Institute Srbija, Belgrade Agricultural and Technological

More information

Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća

Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća Utjecaj IZVORNI temperature ZNANSTVENI zraka RAD tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog

More information

Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj

Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj PREGLEDNI RAD Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj Martina LIPAR 1, Gordana BOSANKIĆ 1, Antonija HORVAT HRŽIĆ 2, Zvonimir SAVIĆ

More information

Sensory evaluation of quality and preference of tea infusions of peppermint leaves (Mentha piperita L.)

Sensory evaluation of quality and preference of tea infusions of peppermint leaves (Mentha piperita L.) Slavica Grujić, Tatjana Bijelić, Božana Odžaković, Danica Savanović. 2013. Sensory evaluation of quality and preference of tea infusions of peppermint leaves (Mentha piperita L.). In Proceedings of The

More information

ELEKTROFORETSKO ISPITIVANJE RAZGRADNJE PROTEINA MLEKA TOKOM ZRENJA NOVOSADSKOG SIRA PROIZVEDENOG PRIMENOM RENILAZE*

ELEKTROFORETSKO ISPITIVANJE RAZGRADNJE PROTEINA MLEKA TOKOM ZRENJA NOVOSADSKOG SIRA PROIZVEDENOG PRIMENOM RENILAZE* Literatura 1. Alais Ch.: Science du lait. Principles des techniques laitieres, Sep, Paris, 1974. 2. Cantin Ch.: Guide pratiques des fromages Solar, Paris, 1976. 3. Davis J. G.: Cheese, Vol III, Churchill

More information

Organic Grape and Wine Production

Organic Grape and Wine Production Efficacy Transformation Conventional Production in Organic Grape and Wine Production Efikasnost transformacije konvencionalne proizvodnje u organsku proizvodnju grožđa i vina Branislava Sivčev, Blaga Radovanovid,

More information

III Међунардна Конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, Бања Лука, октобар године

III Међунардна Конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, Бања Лука, октобар године KOMPARACIJA KONCENTRACIJA ALKOHOLA IZMJERENIH ALKOTESTIRANJEM IZDAHNUTOG VAZDUHA I KONCENTRACIJA ALKOHOLA UTVRĐENIH ANALIZOM UZORAKA KRVI NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE TOKOM PERIODA OD DESET GODINA COMPARISON

More information

RODITELJSKO JATO ROSS 308. Specifikacije Ishrane. An Aviagen Brand

RODITELJSKO JATO ROSS 308. Specifikacije Ishrane. An Aviagen Brand 1 RODITELJSKO JATO ROSS 308 Specifikacije Ishrane An Aviagen Brand Uvod Ova knjižica sadrži nutritivne preporuke za roditeljsko jato Ross 308 (sporo operjavajući) i koristi se zajedno sa Ross Roditeljsko

More information

INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI SAD B I L T E N

INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI SAD B I L T E N UDK 633 ISSN 2217-7205 INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI SAD B I L T E N za alternativne biljne vrste Vol. 43, No. 84, 2011 Novi Sad UDK 633 ISSN 2217-7205 INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI

More information

DYNAMICS OF DRY MATTER SYNTHESIS DURING CORN DEVELOPMENT

DYNAMICS OF DRY MATTER SYNTHESIS DURING CORN DEVELOPMENT Zbornik Matice srpske za prirodne nauke / Proc. Nat. Sci, Matica Srpska Novi Sad, 110, 107 114, 2006 UDC 633.15:631.8 Dragana S. Latkoviã Ljubinko Ð. Staråeviã Branko J. Marinkoviã Faculty of Agriculture,

More information

THE INFLUENCE OF DRY MATTER, APPLIED HEAT TREATMENT AND STORAGE PERIOD ON THE VISCOSITY OF STIRRED YOGURT

THE INFLUENCE OF DRY MATTER, APPLIED HEAT TREATMENT AND STORAGE PERIOD ON THE VISCOSITY OF STIRRED YOGURT Journal of Agricultural Sciences Vol. 47, No 2, 2002 Pages 189-204 UDC: 637.146(147).3 Original scientific paper THE INFLUENCE OF DRY MATTER, APPLIED HEAT TREATMENT AND STORAGE PERIOD ON THE VISCOSITY

More information

Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines

Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines Marijan BUBOLA 1, Danijela JANJANIN 1, Zoran UŽILA 1, Kristina DIKLIĆ

More information

FRUIT CHARACTERISTICS IN WALNUT TREE POPULATION IN RELATION TO GROWING SEASON ONSET. University of Belgrade, Serbia

FRUIT CHARACTERISTICS IN WALNUT TREE POPULATION IN RELATION TO GROWING SEASON ONSET. University of Belgrade, Serbia UDC 575:634.5 DOI:10.2298/GENSR1003493M Original scientific paper FRUIT CHARACTERISTICS IN WALNUT TREE POPULATION IN RELATION TO GROWING SEASON ONSET Rade MILETIĆ 1, Nevena MITIĆ 2, and Radomirka NIKOLIĆ

More information

Usporedba morfoloških i fizikalnih svojstava plodova triju sorata lijeske (Corylus avellana L.)

Usporedba morfoloških i fizikalnih svojstava plodova triju sorata lijeske (Corylus avellana L.) Usporedba morfoloških i fizikalnih svojstava plodova triju A comparison of morphological and physical characteristics of three different haselnut varieties (Corylus avellana L.) R. Bernik, D. Stajnko SAŽETAK

More information

Variability of Oil Content in Fruit of Olive Variety Žutica on Montenegrin Coast

Variability of Oil Content in Fruit of Olive Variety Žutica on Montenegrin Coast Original scientific paper Originalan naučni rad UDK: 634.63(497.16) DOI: 10.7251/AGREN1401055L Variability of Oil Content in Fruit of Olive Variety Žutica on Montenegrin Coast Biljana Lazović 1, Mirjana

More information

UTJECAJ SILAZNOG SIROVOG MLEKA NA STADILNOST KRATKOTRAJNO UHT STERIUZOVANOG ČOKOLADNOG MLEKA U TOKU LAGEROVANJA

UTJECAJ SILAZNOG SIROVOG MLEKA NA STADILNOST KRATKOTRAJNO UHT STERIUZOVANOG ČOKOLADNOG MLEKA U TOKU LAGEROVANJA UK: 637. UTJECAJ SILAZNOG SIROVOG MLEKA NA STAILNOST KRATKOTRAJNO UHT STERIUZOVANOG ČOKOLANOG MLEKA U TOKU LAGEROVANJA r Božidar MASLOVARIĆ, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Života BURMA- ZOVlC, inž.,

More information

THE EXPRESSION OF rin GENE IN PROLONGATED TOMATO FRUIT RIPENING (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.)

THE EXPRESSION OF rin GENE IN PROLONGATED TOMATO FRUIT RIPENING (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) UDC 575.21:635.64 Original scientific paper THE EXPRESSION OF rin GENE IN PROLONGATED TOMATO FRUIT RIPENING (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) Jasmina ZDRAVKOVIĆ, Živoslav MARKOVIĆ, Milan DAMJANOVIĆ, Milan

More information

ISPARLJIVA JEDINJENJA PIROTSKOG KAČKAVALJA OD OVČIJEG MLEKA

ISPARLJIVA JEDINJENJA PIROTSKOG KAČKAVALJA OD OVČIJEG MLEKA 1 NEBOJŠA P. MILOSAVLJEVIĆ 2 NATAŠA M. JOKOVIĆ 3 NIKO S. RADULOVIĆ 3 POLINA D. BLAGOJEVIĆ 2 DRAGIŠA S. SAVIĆ 1 Visoka poljoprivredno-prehrambena škola, Prokuplje, Srbija 2 Univerzitet u Nišu, Tehnološki

More information

Kakvoća toplinski tretiranih plodova mandarine (Citrus unshiu Marc., cv. Owari) nakon skladištenja

Kakvoća toplinski tretiranih plodova mandarine (Citrus unshiu Marc., cv. Owari) nakon skladištenja Kakvoća toplinski tretiranih plodova mandarine Effects of prestorage heat treatments on Satsuma mandarin fruits (Citrus unshiu Marc., cv. Owari) quality after storage Martina Skendrović Babojelić, Iva

More information

UTICAJ RAZLIČITOG ODNOSA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE NA SPEKTAR AMINOKISELINA JOGURTA PROIZVEDENIH IZ KRAVU EG MLIJEKA

UTICAJ RAZLIČITOG ODNOSA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE NA SPEKTAR AMINOKISELINA JOGURTA PROIZVEDENIH IZ KRAVU EG MLIJEKA UTICAJ RAZLIČITOG ODNOSA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE NA SPEKTAR AMINOKISELINA JOGURTA PROIZVEDENIH IZ KRAVU EG MLIJEKA Natalija KAPAC-PARKACEVA, O. BAUER i T. CiZBANOVSKI Zemljodjelsko-šumarski fakultet,

More information

BIOHEMIJSKE AKTIVNOSTI SELEKTOVANIH SOJEVA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE 1. Aleksandra Martinović, R. K. Abrahamsen, D. Obradović 2

BIOHEMIJSKE AKTIVNOSTI SELEKTOVANIH SOJEVA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE 1. Aleksandra Martinović, R. K. Abrahamsen, D. Obradović 2 Biotechnology in Animal Husbandry 22 (1-2), p 139-151, 26 ISSN 145-9156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun UDC 637.33 BIOHEMIJSKE AKTIVNOSTI SELEKTOVANIH SOJEVA BAKTERIJA MLEČNE

More information

KONTROLA KVALITETA STOLICA ZA KUĆNU UPOTREBU QUALITY CONTROL CHAIR FOR HOUSEHOLD USE

KONTROLA KVALITETA STOLICA ZA KUĆNU UPOTREBU QUALITY CONTROL CHAIR FOR HOUSEHOLD USE 9. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem QUALITY 2015, Neum, B&H, 10. 13. juni 2015. KONTROLA KVALITETA STOLICA ZA KUĆNU UPOTREBU QUALITY CONTROL CHAIR FOR HOUSEHOLD USE Murčo Obućina, van. profesor,

More information

Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu drvnih proizvoda Republike Hrvatske

Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu drvnih proizvoda Republike Hrvatske ...Pirc, Motik, Moro, Posavec, Kopljar: Analiza pokazatelja stanja na tržištu drvnih... Andreja Pirc 1, Darko Motik 1, Maja Moro 1, Stjepan Posavec 1, Aida Kopljar 2 Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu

More information

Uticaj temperature okoline na hepatocelularno oštećenje kod pacova nakon unošenja 3,4-metilendioksimetamfetamina

Uticaj temperature okoline na hepatocelularno oštećenje kod pacova nakon unošenja 3,4-metilendioksimetamfetamina Volumen 68, Broj 7 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 561 ORIGINALNI Č LANAK UDC: 616.36-091.8-092.9:615.099]:612.014.43 DOI: 10.2298/VSP1107561M Uticaj temperature okoline na hepatocelularno oštećenje kod

More information

Fruit characteristics of some traditional pear varieties in the Prespa region

Fruit characteristics of some traditional pear varieties in the Prespa region UDC 634.13-152.632(497.7) COBISS.SR-ID: 220299020 Original research paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XX, 40 (2015);107-115 1 Fruit characteristics of some traditional pear varieties in the Prespa

More information

THE EFFECT OF FREEZING-THAWING AND MARINATION TIME ON COOKED CHICKEN BREAST MEAT QUALITY

THE EFFECT OF FREEZING-THAWING AND MARINATION TIME ON COOKED CHICKEN BREAST MEAT QUALITY Original research paper UDC: 636.52/.58 637.54 65.05 THE EFFECT OF FREEZING-THAWING AND MARINATION TIME ON COOKED CHICKEN BREAST MEAT QUALITY Maja Ivić 1*, Marija Jokanović 1, Natalija Džinić 1, Vladimir

More information

Prosciutto & Wine Bar

Prosciutto & Wine Bar Prosciutto & Wine Bar DALMATIAN SMOKED HAM Dalmatian smoked ham is produced from leg of Yorkshire and Landras pigs and their crosses. Pork leg is salted exclusively with sea salt, which acts as a natural

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 685/USH

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 685/USH SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD Zagreb, rujan 2016. Magi Lukač 685/USH UTJECAJ DODATKA LIMUNSKE KISELINE NA FUNKCIONALNA SVOJSTVA TEKUĆIH PASTERIZIRANIH JAJA Rad

More information

POMOLOŠKE OSOBINE NOVIJIH SORTI TREŠNJE NA PODLOZI COLT. Dragan P. Milatović *, Dejan B. Đurović, Boban S. Đorđević, Todor B. Vulić i Gordan N.

POMOLOŠKE OSOBINE NOVIJIH SORTI TREŠNJE NA PODLOZI COLT. Dragan P. Milatović *, Dejan B. Đurović, Boban S. Đorđević, Todor B. Vulić i Gordan N. Journal of Agricultural Sciences Vol. 58, No. 1, 2013 Pages 61-72 DOI: 10.2298/JAS1301061M UDC: 634.23-154.75(497.11) Original scientific paper POMOLOŠKE OSOBINE NOVIJIH SORTI TREŠNJE NA PODLOZI COLT Dragan

More information

EVALUATION OF PHYSICAL, TEXTURAL AND MICROSTRUCTURAL PROPERTIES OF DOUGH AND HONEY BISCUITS ENRICHED WITH BUCKWHEAT AND RYE

EVALUATION OF PHYSICAL, TEXTURAL AND MICROSTRUCTURAL PROPERTIES OF DOUGH AND HONEY BISCUITS ENRICHED WITH BUCKWHEAT AND RYE Available on line at Association of the Chemical Engineers of Serbia AChE www.ache.org.rs/ciceq Chem. Ind. Chem. Eng. Q. 17 (3) 291 298 (2011) CI&CEQ BOJANA FILIPČEV 1 OLIVERA ŠIMURINA 1 MARIJA BODROŽA-SOLAROV

More information

Binokularnost i vertikalni strabizmi

Binokularnost i vertikalni strabizmi Volumen 64, Broj 2 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 109 ORIGINALNI Č L A N C I UDC: 617.761 009.11:612.843 721 Binokularnost i vertikalni strabizmi Binocular responses and vertical strabismus Dušica Risović*,

More information

DESIKACIJA U REDOVNOJ I POSTRNOJ SJETVI SUNCOKRETA

DESIKACIJA U REDOVNOJ I POSTRNOJ SJETVI SUNCOKRETA ISSN 1330-7142 UDK = 633.854.78/57.8 DESIKACIJA U REDOVNOJ I POSTRNOJ SJETVI SUNCOKRETA I. Liović (1), J. Martinović (2), M. Bilandžić (1), M. Krizmanić (1), A. Mijić (1), B. Šimić (1) SAŽETAK Izvorni

More information

VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA

VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA GLUCOSE AND TOTAL PROTEIN LEVEL IN LABORATORY RATS UNDER CONDITIONS OF SHORT-TERM FASTING Suljević D.,

More information

Pomološke i hemijske osobine ploda nekih sorti krušaka gajenih u uslovima Bratunca

Pomološke i hemijske osobine ploda nekih sorti krušaka gajenih u uslovima Bratunca Originalan naučni rad Original scientific paper UDK: 634.13-152.6(497.6 BRATUNAC) DOI: 10.7251/AGRSR1303357K Pomološke i hemijske osobine ploda nekih sorti krušaka gajenih u uslovima Bratunca Mirko Kulina

More information

Aktivnost alkoholdehidrogenaze u jetri krava muzara

Aktivnost alkoholdehidrogenaze u jetri krava muzara Izvorni naučni rad UDK 619:611.36:636.2 Aktivnost alkoholdehidrogenaze u jetri krava muzara Mira Kovačević 1, Slavica Košarčić 1, Milovan Jovičin 1, Ivan Vujanac 2, Aleksandar Milovanović 1, Dejan Bugarski

More information

Osetljivost Monilinia laxa (Ader. & Ruhl.) na fungicide različitog mehanizma delovanja

Osetljivost Monilinia laxa (Ader. & Ruhl.) na fungicide različitog mehanizma delovanja Pestic. fitomed. (Beograd), 21 (2006) 297304 UDC: 632.3:632.952 Pestic. Phytomed. (Belgrade), 21 (2006) 297304 Naučni rad * Scientific Paper Osetljivost Monilinia laxa (Ader. & Ruhl.) na fungicide različitog

More information

NAŠICE 2.rujan 2011 Ivo Miljenovic

NAŠICE 2.rujan 2011 Ivo Miljenovic THÖNI NATURGAS Industrijska postrojenja na bioplin za upotrebu u poljoprivredi NAŠICE 2.rujan 2011 Ivo Miljenovic Thöni Industrijska postrojenja d.o.o. Osnovano: 1964 Zaposlenika: 500 (5 proizvodnih pogona)

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 641/PI

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 641/PI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD Zagreb, rujan 2016. Matea Vrdoljak 641/PI UTJECAJ DODATKA LIMUNSKE KISELINE NA SVOJSTVA TEKUĆIH PASTERIZIRANIH JAJA TIJEKOM 4 TJEDNA

More information

Paraliti~ka dislokacija kuka kod cerebralne paralize. rezime ...

Paraliti~ka dislokacija kuka kod cerebralne paralize. rezime ... /STRU^NI RAD UDK 616.728.2-001.6:616.832.21-002/-089 Paraliti~ka dislokacija kuka kod cerebralne paralize -... G. ^obelji} 1, Z. Bajin 1, S. Mili~kovi} 1, A. Le{i} 2,3 O. Kraj~inovi} 1 1 Institut za ortopedsko-hirur{ke

More information

BOJA TESTENINE PASTA COLOR

BOJA TESTENINE PASTA COLOR NAPOMENA: Istraživanja su finansirana od strane Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije projekat br. TR 6877B LITERATURA [1] ANON. IFF Report: Quality Assurance in Feed Industry, Victam

More information

Hemometrijski pristup razvoju kolorimetrijske metode za procenu količine prehrambenih boja u proizvodima od mesa

Hemometrijski pristup razvoju kolorimetrijske metode za procenu količine prehrambenih boja u proizvodima od mesa Hemometrijski pristup razvoju kolorimetrijske metode za procenu količine prehrambenih boja u proizvodima od mesa Radivoj B. Petronijević 1, Vesna F. Matekalo-Sverak 1, Aurelija T. Spirić 1, Ilija K. Vuković

More information

MULTIVARIATE ANALISYS OF SPECIES FROM CUCURBITACEAE FAMILY. and landscape arhitecture, Novi Sad, Serbia

MULTIVARIATE ANALISYS OF SPECIES FROM CUCURBITACEAE FAMILY. and landscape arhitecture, Novi Sad, Serbia UDC 575.633 DOI: 0.2298/GENSR1202227M Original scientific paper MULTIVARIATE ANALISYS OF SPECIES FROM CUCURBITACEAE FAMILY Emina MLADENOVIĆ 1, Janoš BERENJI 2, Marija KRALJEVIĆ-BALALIĆ 1, Jelena ČUKANOVIĆ

More information

Agriculture Update 12 TECHSEAR preparation of Kulfi with ginger extract. and T 3 OBJECTIVES

Agriculture Update 12 TECHSEAR preparation of Kulfi with ginger extract. and T 3 OBJECTIVES A U Volume DOI: 10.15740/HAS/AU/12.TECHSEAR(4)2017/1008-1012 Agriculture Update 12 TECHSEAR-4 2017 1008-1012 Visit us : www.researchjournal.co.in RESEARCH ARTICLE : Preparation of Kulfi with ginger extract

More information

Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela

Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela Zoran Iličković, Eldin Redžić, Franc Andrejaš, Gordan

More information

Development and characterization of wheat breads with chestnut flour. Marta Gonzaga. Raquel Guiné Miguel Baptista Luísa Beirão-da-Costa Paula Correia

Development and characterization of wheat breads with chestnut flour. Marta Gonzaga. Raquel Guiné Miguel Baptista Luísa Beirão-da-Costa Paula Correia Development and characterization of wheat breads with chestnut flour Marta Gonzaga Raquel Guiné Miguel Baptista Luísa Beirão-da-Costa Paula Correia 1 Introduction Bread is one of the oldest functional

More information

.) GROWING TECHNOLOGY AND VARIETY TYPESUSED IN SERBIA AND IN HUNGARY

.) GROWING TECHNOLOGY AND VARIETY TYPESUSED IN SERBIA AND IN HUNGARY Biblid: 1821-4487 (2014) 18; 3; p 129-133 UDK: 635.262 Original Scientific Paper Originalni naučni rad STUDY OF GARLIC ( Allium sativum L.) GROWING TECHNOLOGY AND VARIETY TYPESUSED IN SERBIA AND IN HUNGARY

More information

Introduction. L.B. Roostita, H. A. W. Lengkey

Introduction. L.B. Roostita, H. A. W. Lengkey Biotechnology in Animal Husbandry 30 (2), p 289293, 2014 ISSN 14509156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, BelgradeZemun UDC 637.07'636.4 DOI: 10.2298/BAH1402289R DETERMINATION OF PORK ADULTERATION

More information

CHANGES IN THE ORGANIC ACIDS CONTENT DURING THE PRODUCTION OF THE PETROVAC SAUSAGE

CHANGES IN THE ORGANIC ACIDS CONTENT DURING THE PRODUCTION OF THE PETROVAC SAUSAGE CHANGES IN THE ORGANIC ACIDS CONTENT DURING THE PRODUCTION OF THE PETROVAC SAUSAGE Bojana Milićević 1*, Bojana Danilović 1, Natalija Džinić 2, Dragiša Savić 1 1 University of Niš, Faculty of Technology,

More information

SELECTION OF BLACK ELDERBERRY (Sambucus nigra L.) AND EVALUATION OF ITS FRUITS USABILITY AS BIOLOGICALLY VALUABLE FOOD

SELECTION OF BLACK ELDERBERRY (Sambucus nigra L.) AND EVALUATION OF ITS FRUITS USABILITY AS BIOLOGICALLY VALUABLE FOOD UDC 575:634.747 Original scientific paper SELECTION OF BLACK ELDERBERRY (Sambucus nigra L.) AND EVALUATION OF ITS FRUITS USABILITY AS BIOLOGICALLY VALUABLE FOOD Evica MRATINIĆ and Milica FOTIRIĆ Faculty

More information

POSSIBILITIES OF PRODUCING GRAPE-BASED ALCOHOLIC DRINKS FROM NEWLY CREATED GRAPEVINE VARIETIES

POSSIBILITIES OF PRODUCING GRAPE-BASED ALCOHOLIC DRINKS FROM NEWLY CREATED GRAPEVINE VARIETIES Journal of Agricultural Sciences Vol. 50, No 2, 2005 Pages 183-191 UDC: 663.5:634.8.076 Original scientific paper POSSIBILITIES OF PRODUCING GRAPE-BASED ALCOHOLIC DRINKS FROM NEWLY CREATED GRAPEVINE VARIETIES

More information

APPLICATION OF SUGAR BEET MOLASSES IN THE PRODUCTION OF TEA BISCUITS

APPLICATION OF SUGAR BEET MOLASSES IN THE PRODUCTION OF TEA BISCUITS APPLICATION OF SUGAR BEET MOLASSES IN THE PRODUCTION OF TEA BISCUITS Olivera D. Šimurina 1*, Bojana V. Filipč ev 1, Ljubinko B. Lević 2, Vjera D. Pribiš 2 UDC 664.121 : 631.42 : 631. 811 2009 1 Institute

More information

Utjecaj trajanja maceracije na kemijski sastav i organoleptička svojstva vina Cabernet sauvignon

Utjecaj trajanja maceracije na kemijski sastav i organoleptička svojstva vina Cabernet sauvignon IZVORNI ZNANSTVENI RAD Utjecaj trajanja maceracije na kemijski sastav i organoleptička svojstva vina Cabernet sauvignon Josip MESIĆ, Valentina OBRADOVIĆ, Maja ERGOVIĆ RAVANČIĆ, Brankica SVITLICA Veleučilište

More information

Evaluation of Quality Characteristics and Microbial Contamination of Saffron Samples Dried by Microwave

Evaluation of Quality Characteristics and Microbial Contamination of Saffron Samples Dried by Microwave Evaluation of Quality Characteristics and Microbial Contamination of Saffron Samples Dried by Microwave Marzieh Hosseini Nejad Department of Food Technology, Iranian Research Organization for Science and

More information

CO C K T A I L M E N U

CO C K T A I L M E N U COCKTAIL MENU COCKTAIL MENU COCKTAILS M A R A S I TA C A I P I R I S I M A CC A I P I R O S I A Havan Rum 3 yo, Raspberry lime, Brown sugar, Apple liquer, Apple juice, Passoa Havana Rum 3 yo, Lime, Brown

More information

THE EFFECT OF IMPROVER ON DOUGH RHEOLOGY AND BREAD PROPERTIES. Agricultural Institute Osijek, Južno predgraðe 17, Osijek, Croatia

THE EFFECT OF IMPROVER ON DOUGH RHEOLOGY AND BREAD PROPERTIES. Agricultural Institute Osijek, Južno predgraðe 17, Osijek, Croatia THE EFFECT OF IMPROVER ON DOUGH RHEOLOGY AND BREAD D. Horvat 1, D. Magdiæ 2, G. Drezner 1, G. Šimiæ 1, K. Dvojkoviæ 1, M. Broðanac 3, J. Lukinac 2 1 Agricultural Institute Osijek, Južno predgraðe 17, 31000

More information

Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties

Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties Professional paper Stručni rad UDK: 634.1/.8-152.7:664.2.0938 DOI: 10.7251/AGREN1204681N Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties

More information

CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO

CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/17 CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO COBA Systems Robno Materijalno Finansijska Kartica i Registar Kartica artikla Kontrola ispravnosti

More information

Zbirna Lista objava. KORISNIK Republicka Komisija za sprecavanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske

Zbirna Lista objava. KORISNIK Republicka Komisija za sprecavanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske PRESS CLIPPING,BIH Bulevar Desanke Maksimović 8 78000 BANJA LUKA, RS-BiH tel/fax: +387 (0)65 / 728628 tel/fax: +387 (0)63 / 990069 e-mail: office@pressclipping.info www.pressclipping.info www.m1g.info

More information

Clonal research of black wine grape cultivars in different Serbian localities

Clonal research of black wine grape cultivars in different Serbian localities Branislava EXPERT PAPER SIVČEV, Zorica RANKOVIĆ-VASIĆ, Dragan NIKOLIĆ, Dragoslav IVANIŠEVIĆ, Clonal research of black wine grape cultivars in different Serbian localities Branislava SIVČEV 1, Zorica RANKOVIĆ-VASIĆ

More information

INVESTIGATION OF THE IMPACT OF GRAPE CULTIVARS ON THE GRAPE BRANDIES QUALITY UDC 547: , :

INVESTIGATION OF THE IMPACT OF GRAPE CULTIVARS ON THE GRAPE BRANDIES QUALITY UDC 547: , : FACTA UNIVERSITATIS Series: Physics, Chemistry and Technology Vol. 3, N o 1, 2004, pp. 61-66 INVESTIGATION OF THE IMPACT OF GRAPE CULTIVARS ON THE GRAPE BRANDIES QUALITY UDC 547:663.241, 663.241:634.8.09

More information

Sigurno snabdevanje Hranom dobrih nutritivnih osobina I bez prisustva štetnih supstanci

Sigurno snabdevanje Hranom dobrih nutritivnih osobina I bez prisustva štetnih supstanci Sigurno snabdevanje Hranom dobrih nutritivnih osobina I bez prisustva štetnih supstanci Kontaminacija hrane, vode i zemljišta Smanjenje sadrţaja nutritivnih materija Promena ukusa (jagode) Zaštite potrošača

More information

Fig.1 Diagram of vacuum cooling system [7-8]

Fig.1 Diagram of vacuum cooling system [7-8] 1 5 5 Journal of Chinese Institute of Food Science and Technology Vol. 15 No. 5 May 1 5 * ( 1),, :, (P

More information

Buckwheat and Quinoa seeds as supplements in wheat bread production

Buckwheat and Quinoa seeds as supplements in wheat bread production Buckwheat and Quinoa seeds as supplements in wheat bread production Mirjana A. Demin 1, Biljana V. Vucelić-Radović 1, Nebojša R. Banjac 1, Neli Nikolaevna Tipsina 2, Mirjana M. Milovanović 1 1 University

More information

Proizvodnja alkohola i vina iz sirutke* (Production of Ethanol and Wine From Whey)

Proizvodnja alkohola i vina iz sirutke* (Production of Ethanol and Wine From Whey) S. G'rba i sur.: Proizvodnja alkohola... Mljekarstvo 38 (6) 143 150 Proizvodnja alkohola i vina iz sirutke* (Production of Ethanol and Wine From Whey) Prof. dr. Slobodan GRBA, mr. Vesna STEHLIK-TOMAS i

More information

Momčilo RADULOVIĆ, Stoja LJUTICA, Slavojka MALIDŽAN 1,

Momčilo RADULOVIĆ, Stoja LJUTICA, Slavojka MALIDŽAN 1, Agriculture & Forestry, Vol. 55. (09) (1-4): 39-47, 2012, Podgorica 39 1, UDC (UDK) 634.322 BIOLOGICAL POMOLOGICAL FEATURES OF MANDARIN CLEMENTINE IN THE CONDITIONS OF THE MONTENEGRIN SUBTROPICAL ZONE

More information

GROWTH AND YIELD ATTRIBUTES OF ZEA MAYS L. AND VIGNA UNGUICULATA L. (WALP) TO DIFFERENT DENSITIES OF TITHONIA DIVERSIFOLIA (HELMS) A.

GROWTH AND YIELD ATTRIBUTES OF ZEA MAYS L. AND VIGNA UNGUICULATA L. (WALP) TO DIFFERENT DENSITIES OF TITHONIA DIVERSIFOLIA (HELMS) A. GROWTH AND YIELD ATTRIBUTES OF ZEA MAYS L. AND VIGNA UNGUICULATA L. (WALP) TO DIFFERENT DENSITIES OF TITHONIA DIVERSIFOLIA (HELMS) A. GRAY ZNAČAJKE RASTA I PRINOSA ZEA MAYS L. I VIGNA UNGUICULATA L. (WALP)

More information

UTICAJ BAKRA I CINKA U SIRI NA SADRZAJ VISIH ALKOHOLA U VINU

UTICAJ BAKRA I CINKA U SIRI NA SADRZAJ VISIH ALKOHOLA U VINU APTEFF, 31, 1-748 (2) UDC 663.251 : 663.252.4 : 546.56+546.47 BIBLlD: 145-7188, (2) 31, pp. 239-246 UTICAJ BAKRA I CINKA U SIRI NA SADRZAJ VISIH ALKOHOLA U VINU Nadeida E. Ruiic U radu su prikazani rezultati

More information

POTENTIAL OF ANNUAL LEGUMES FOR UTILISATION IN ANIMAL FEEDING**

POTENTIAL OF ANNUAL LEGUMES FOR UTILISATION IN ANIMAL FEEDING** Biotechnology in Animal Husbandry 23 (5-6), p 573-581, 2007 ISSN 1450-9156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun UDC 633.31 POTENTIAL OF ANNUAL LEGUMES FOR UTILISATION IN ANIMAL FEEDING**

More information

UTJECAJ KONSTRUKCIJSKIH KARAKTERISTIKA I BRZINE RADA KOMBAJNA ZA BERBU GRAŠKA NA KAKVOĆU RADA

UTJECAJ KONSTRUKCIJSKIH KARAKTERISTIKA I BRZINE RADA KOMBAJNA ZA BERBU GRAŠKA NA KAKVOĆU RADA UTJECAJ KONSTRUKCIJSKIH KARAKTERISTIKA I BRZINE RADA KOMBAJNA ZA BERBU GRAŠKA NA KAKVOĆU RADA THE IMPACT OF STRUCTURAL CHARACTERISTICS AND WORKING SPEED OF PEA HARVESTER ON THE QUALITY OF WORK SAŽETAK

More information

UTILIZATION OF SUNFLOWER AND SESAME SEEDS IN TAHINA AND HALAWA PROCESSING. A Thesis. Presented to Graduate School

UTILIZATION OF SUNFLOWER AND SESAME SEEDS IN TAHINA AND HALAWA PROCESSING. A Thesis. Presented to Graduate School -54- Summary of UTILIZATION OF SUNFLOWER AND SESAME SEEDS IN TAHINA AND HALAWA PROCESSING A Thesis Presented to Graduate School Faculty of Agriculture, Alexandria University )Damanhour Branch( In Partial

More information

Ispitivanje reoloških svojstava tekućeg jogurta tijekom dugotrajnijeg čuvanja primjenom metode dinamičkog oscilacijskog testa

Ispitivanje reoloških svojstava tekućeg jogurta tijekom dugotrajnijeg čuvanja primjenom metode dinamičkog oscilacijskog testa Ispitivanje reoloških svojstava tekućeg jogurta tijekom dugotrajnijeg čuvanja primjenom metode dinamičkog oscilacijskog testa Milica Vilušić Izvorni znanstveni rad-original scientific paper UDK:637.146.34

More information

Projekt doedukacije i specijalizacije iz obiteljske medicine u Makedoniji

Projekt doedukacije i specijalizacije iz obiteljske medicine u Makedoniji Projekt doedukacije i specijalizacije iz obiteljske medicine u Makedoniji D- r sci Katarina Stavric Katedra obiteljske medicine Medicinski Fakultet Skopje Kako je pocelo? 1999 2002 Proekat Svetske Banke

More information

CHANGE OF ANTHOCYANINS CONTENT DURING RASPBERRY EXTRACTION

CHANGE OF ANTHOCYANINS CONTENT DURING RASPBERRY EXTRACTION Journal of Agricultural Sciences Vol. 48, No 1, 2003 Pages 85-102 UDC: 547.973:633.816:634.711 Original scientific paper CHANGE OF ANTHOCYANINS CONTENT DURING RASPBERRY EXTRACTION P.Vukosavljević, 1 Branka

More information

Lista CE tipskih certifikata prema Direktivi 2013/29/EU (List of EU type-examination certificates according to Directive 2013/29/EU)

Lista CE tipskih certifikata prema Direktivi 2013/29/EU (List of EU type-examination certificates according to Directive 2013/29/EU) xagncija Lista C tipskih certifikata prema Direktivi 2013/29/U (List of U typeexamination certificates according to Directive 2013/29/U) Date of issue of U typeexamination 2465F216001 11.05.2016. Romano

More information

THE EFFECT OF STARTER DOSAGE AND FERMENTATION TIME ON ph AND LACTIC ACID PRODUCTION

THE EFFECT OF STARTER DOSAGE AND FERMENTATION TIME ON ph AND LACTIC ACID PRODUCTION Biotechnology in Animal Husbandry 30 (2), p 339-347, 2014 ISSN 1450-9156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun UDC 637.146.2 DOI: 10.2298/BAH1402339L THE EFFECT OF STARTER DOSAGE AND

More information

Josip BELJAK 1, Ana JEROMEL 1 *, Stanka HERJAVEC 1, Sandi ORLIC 2 ORIGINAL PAPER

Josip BELJAK 1, Ana JEROMEL 1 *, Stanka HERJAVEC 1, Sandi ORLIC 2 ORIGINAL PAPER ORIGINAL PAPER INFLUENCE OF AUTOCHTHONOUS SACCHAROMYCES SPP. STRAINS ON THE SULFUR DIOXIDE CONCENTRATION IN WINE UTJECAJ AUTOHTONIH SOJEVA SACCHAROMYCES SPP. NA KONCENTRACIJU SUMPORNOG DIOKSIDA U VINU

More information

DEVELOPMENT OF MILK AND CEREAL BASED EXTRUDED PRODUCTS

DEVELOPMENT OF MILK AND CEREAL BASED EXTRUDED PRODUCTS International Journal of Science, Environment and Technology, Vol. 3, No 5, 2014, 1797 1802 ISSN 2278-3687 (O) DEVELOPMENT OF MILK AND CEREAL BASED EXTRUDED PRODUCTS Thejaswini, M. L and H.G. Ramachandra

More information

Pilot Malting and Brewing Trials with 2011 Crop CDC Meredith Barley

Pilot Malting and Brewing Trials with 2011 Crop CDC Meredith Barley 2012 Pilot Malting and Brewing Trials with 2011 Crop Barley 7/5/2012 Pilot Malting and Brewing Trails with 2011 Crop Samples of Barley Executive summary CMBTC conducted several pilot malting and brewing

More information

Utjecaj temperature fermentacije na aromatski profil vina Rizling rajnski

Utjecaj temperature fermentacije na aromatski profil vina Rizling rajnski IZVORNI ZNANSTVENI RAD Utjecaj temperature fermentacije na aromatski profil vina Rizling rajnski Snježana JAKOBOVIĆ 1, Mario JAKOBOVIĆ 2, Hrvoje HRVOJČEC 3, Natalija HORVAT 3 1 Zavod za znanstveni i umjetnički

More information

Ivona Kuraica 6834/N FUNKCIONALNA SVOJSTVA CHIA SJEMENKI

Ivona Kuraica 6834/N FUNKCIONALNA SVOJSTVA CHIA SJEMENKI Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet Preddiplomski studij Nutricionizam Ivona Kuraica 6834/N FUNKCIONALNA SVOJSTVA CHIA SJEMENKI ZAVRŠNI RAD Predmet: Nova hrana Mentor: prof. dr.sc.

More information

Biološke karakteristike izolata Botrytis cinerea Pers. različite osetljivosti na dikarboksimide

Biološke karakteristike izolata Botrytis cinerea Pers. različite osetljivosti na dikarboksimide Pestic. fitomed. (Beograd), 22 (2007) 37-54 UDC: 632.4:632.952) Pestic. Phytomed. (Belgrade), 22 (2007) 37-54 Naučni rad * Scientific Paper Biološke karakteristike izolata Botrytis cinerea Pers. različite

More information