VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA

Size: px
Start display at page:

Download "VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA"

Transcription

1 VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA GLUCOSE AND TOTAL PROTEIN LEVEL IN LABORATORY RATS UNDER CONDITIONS OF SHORT-TERM FASTING Suljević D., Hasković E., Mitrašinović Maja Abstract Glucose level (UV enzymatic method) and total protein level (Biuret method) were measured in the blood samples of the rats exposed to short-term starvation. We found a statistically significant increase in the glucose level in experimental animals during starvation, which is also evident in males and females in the experimental group (p <0.05), while decrease in the total protein level was not statistically significant. During starvation, more significant weight loss was observed in females compared to males. Key words: glucose, total protein, serum, Rattus Kratak sadrţaj - Vrijednosti koncentracije glukoze (UV enzimatska metoda) i totalnih proteina (Biuret metoda) odreċene su u krvi pacova podvrgnutih kratkotrajnom gladovanju. Konstatovano je statistiĉki znaĉajno povećanje koncentracije glukoze kod eksperimentalnih jedinki za vrijeme gladovanja, koje je takoċer evidentno kod muţjaka i ţenki eksperimentalne grupe (p <0,05), dok smanjenje koncentracije ukupnih proteina nije statistiĉki signifikantno. Prilikom gladovanja zabiljeţen je veći gubitak mase tijela kod ţenki u odnosu na muţjake. Kljuĉne rijeĉi: glukoza, ukupni proteini, serum, Rattus Mr. sc. Suljević Damir, biolog, asistent; dr. sc. Hasković Edhem, vanredni professor; mr. sc. Mitrašinović Maja, biolog, viši asistent: Odsjek za biologiju, Prirodno-matematiĉki fakultet, Univerzitet u Sarajevu Suljević Damir, MSc, Biologist, Assistant; Hasković Edhem, PhD, Associate Professor; Mitrašinović Maja, Biologist, Senior Assistant: Department of Biology, Faculty of Science, University of Sarajevo Veterinaria 58 (3-4), , Sarajevo

2 Uvod Svako odstupanje od normalnog reţima ishrane dovodi u pitanje normalno odvijanje metaboliĉkih procesa u organizmu ţivotinja i ĉovjeka. Faktori neophodni za ishranu dijele se na nespecifiĉne materije (sluţe za proizvodnju energije, rast i razvoj) i specifiĉne, koje organizam ne sintetiše u adekvatnim koliĉinama i one moraju biti nadopunjene zbog neophodnosti za metabolizam, rast i razvoj (4). Glad se moţe opisati kao nepovoljno tjelesno stanje koje ţivotinje i ljude nagoni na uzimanje hrane. Regulacija gladi i sitosti kod ljudi, a i kod ţivotinja je vrlo kompleksan proces u kojem uĉestvuju brojni faktori, meċu kojima mnogi nisu istraţeni (7). Jedinke koje su izloţene gladovanju imaju znatno intezivniju razmjenu vode izmeċu tkivnih stanica iscrpljenih nutritivnim defektom i ekstracelularnog prostora. OdreĊivanje proteina u plazmi je od velikog znaĉaja za ocjenjivanje stanja metabolizma proteina. Nagli gubitak tjelesne mase i jaĉe izraţena mršavost predstavljaju znakove koji snaţno govore u prilog postojanju proteinske deficitarnosti. Ako je unos hrane preobilan, pa prema tome unos energije veći od potrošnje, suvišak energije se pohranjuje u obliku masti, pri ĉemu se povećava tjelesna masa. Ako je unos energije nedovoljan za metaboliĉke potrebe tijela, organizam gladuje, tjelesna masa se smanjuje (9). Gladovanje se moţe podijeliti na akutno i hroniĉno (2). Prema lipostatskoj teoriji, hormon leptin, koji se stvara u masnom tkivu ima znaĉajnu ulogu u procesu gladovanja i što je manje leptina u krvi, javlja se izraţeniji osjećaj gladi. Prema glikostatskoj teoriji, biohemijske promjene u krvi signaliziraju glad i sitost (8). Tokom gladovanja troše se tjelesne zalihe: prvo se troše rezerve glikogena iz jetre i mišića u toku nekoliko sati, a zatim rezerve masti i na kraju proteina. Lipidi se razgraċuju do ketonskih tijela koja postaju glavno staniĉno energetsko gorivo. Bazalni metabolizam se smanjuje i do 40% kao posljedica smanjenog luĉenja hormona, prvenstveno hormona štitnjaĉe. Osim ovoga, kao posljedica akutnog gladovanja javlja se: smanjenje plazmatske koncentracije K, Mg i P, smanjenje srĉane i bubreţne mase, smanjen je i minutni volumen srca kao i smanjenje glomerularne filtracije (3). Hroniĉno gladovanje se naziva i opća pothranjenost koja nastaje kao primarna bolest, ali i sekundarno zbog neprimjerenog iskorištavanja hranjivih tvari. U ovom sluĉaju ĉesto dolazi i do hipovitaminoze (2). Istraţivanja sprovedena na miševima pokazala su da hormon leptin ima vaţnu ulogu u nastanku osjećaja gladi izmeċu obroka (8). Osnovni cilj ovoga eksperimenta je usmjeren na utvrċivanje vrijednosti koncentracije glukoze i ukupnih proteina tokom gladovanja u serumu laboratorijskih pacova u kontrolisanim uvjetima. 192

3 Materijal i metode Glodari se smatraju najbrojnijom skupinom u okviru klase sisara i imaju široko rasprostranjenje na planeti Zemlji. Zahvaljujući snaţnim evolucionim faktorima veoma su divergirali. Odlikuju se izrazitom plodnošću. Ţenke raċaju nekoliko puta godišnje po više mladunaca. Rattus norvegicus (soj Wistar) u Evropu se doselio iz Azije prije dva vijeka. Ova vrsta je odliĉan plivaĉ zbog ĉega ga nazivaju vodeni pacov. Prekriveni su bijelom bojom krzna, a ima varijateta sa smeċom i crnom bojom krzna. Ţivotni vijek u kavezu je ĉetiri godine. Jedinke korištene u ovom eksperimentu uzgajane su u vivariju Odsjeka za biologiju Prirodno-matematiĉkog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu. U ovom radu koristili smo 29 jedinki pacova, od ĉega je deset individua korišteno kao kontrolna grupa (5 i 5 ) i 19 jedinki eksperimentalne grupe (10 i 9 ). Sve jedinke su bile starosne dobi sedam mjeseci. OdreĊivanje mase tijela. Prije izvoċenja eksperimenta sve jedinke su razvrstane po spolovima u namjenski pripremljene kaveze. OdreĊivanje spola izvršeno je vizuelnim prepoznavanjem. Masa tijela odreċena je pomoću precizne digitalne vage. Mjerenja su izvoċena dva puta: prvi put nakon odabira i razvrstavanja jedinki, a drugi put nakon tri dana totalnog gladovanja. Priprema jedinki za uzimanje krvi. Kod svih jedinki krv je uzimana direktnom metodom punkcije krvi iz srca bez korištenja antikoagulansa. Krv dobivena ovom metodom prenesena je u centrifugalne epruvete i nakon stajanja 60 min. pri sobnoj temperaturi izvršeno je centrifugiranje na rpm u trajanju od 10 min. Nakon centrifugiranja izdvojen je krvni serum i pristupilo se biohemijskoj analizi (5). Biohemijska analiza. U krvnom serumu smo odredili koncentraciju glukoze i ukupnih proteina spektrofotometrijski. OdreĊivanje koncentracije glukoze izvršeno je UV metodom sa heksokinazom pri valnoj duţini od 340 nm, dok je koncentracija ukupnih proteina u serumu odreċivana spektrofotometrijski Biuret metodom pri 546 nm. Statistiĉka obrada podataka. Svi rezultati istraţivanja su obraċeni metodama deskriptivne i analitiĉke statistike (1, 6), uz primjenu statistiĉkog programa Microsoft Excel. Rezultati Nakon biohemijske analize i dobivenih rezultata za vrijednosti koncentracije glukoze i ukupnih proteina izvršena je statistiĉka obrada podataka, a rezultati su prikazani u tabelama, kako slijedi. Posmatrajući srednje vrijednosti glukoze u serumu pacova moţemo vidjeti da je ona iznosila 3,48 mmol/l, što je niţa vrijednost od donje referentne vrijednosti za ĉovjeka i većinu drugih sisara (tab. 1). Gledano po spolnoj strukturi muţjaci imaju nešto niţu vrijednost koncentracije glukoze (3,16 mmol/l), u odnosu na ţenke, gdje je zabiljeţena Veterinaria 58 (3-4), , Sarajevo

4 srednja vrijednost od 3,8 mmol/l. Kada su u pitanju ukupni proteini, prosjeĉna vrijednost jedinki iz kontrolne grupe iznosila je 74,05 g/l, pri ĉemu muţjaci imaju veću vrijednost (75,84 g/l) u odnosu na ţenke gdje je srednja vrijednost koncentracije proteina iznosila 72,25 g/l. Tabela 1. Vrijednosti koncentracije glukoze i ukupnih proteina u serumu kontrolne grupe pacova Table 1. Glucose and total protein level in serum of control group rats Glukoza Proteini (mmol/l) (g/l) Parametar (n=10) (n=5) (n=5) (n=10) (n=5) (n=5) X 194 3,48 3,16 3,80 74,05 75,84 72,25 Min 2,37 2,37 2,37 60,70 60,70 65,55 Max 4,75 3,96 4,75 94,20 89,30 94,20 Std 0,76 0,56 0,86 11,62 12,03 12,28 V % 21,83 17,72 22,63 15,69 15,86 16,31 Tabela 2. Vrijednosti koncentracije glukoze i ukupnih proteina u serumu eksperimentalne grupe pacova Table 2. Glucose and total protein level in serum of experimental group rats Glukoza Proteini (mmol/l) (g/l) Parametar X (n=19) (n=10) (n=9) (n=19) (n=10) (n=9) 5,98 6,15 5,79 66,87 73,10 59,95 Min 4,44 4,90 4,44 45,39 46,73 45,39 Max 7,77 7,40 7,77 106,44 106,44 71,05 Std 1,01 0,97 1,07 17,73 21,14 10,10 V % 16,88 15,77 18,48 26,51 28,91 16,84 Analizom rezultata iz tabele 2., moţe se vidjeti da je srednja vrijednost koncentracije glukoze kod eksperimentalne grupe ţivotinja iznosila 5,98 mmol/l. Kod muţjaka srednja vrijednost koncentracije glukoze je iznosila 6,15 mmol/l, što je znatno veće u odnosu na istu kod ţenki koja je iznosila 5,79 mmol/l. Srednja vrijednost koncentracije ukupnih proteina iznosila je 66,87 g/l, sa znatno većim vrijednostima kod muţjaka (73,10 g/l) u odnosu na ţenke (59,95 g/l). Nakon toga dobivene rezultate smo komparirali i analizirali preko studentovog t-testa signifikantnosti dobijenih razlika. Rezultati su prikazani u tabeli 3. Kako se moţe konstatovati na osnovu rezultata predstavljenih u tabeli 3., vrijednosti koncentracije glukoze rastu kod eksperimentalne grupe pacova u odnosu na kontrolnu, o ĉemu govori vrijednost p (p<0,05). Muţjaci iz eksperimentalne grupe kao i ţenke imaju takoċer signifikantno veće vrijednosti koncentracije glukoze u odnosu na muţjake i ţenke iz kontrolne grupe. Kada su u pitanju vrijednosti proteina, kontrolna

5 grupa jedinki ima veću vrijednost koncentracije proteina u odnosu na eksperimentalnu grupu, ali razlika nije signifikantna, o ĉemu govori vrijednost p (p 0,05). Muţjaci iz eksperimentalne grupe imaju neznatno manju vrijednost koncentracije ukupnih proteina u odnosu na muţjake iz kontrolne grupe i ta razlika takoċer nije statistiĉki znaĉajna. S druge strane, kod ţenki iz eksperimentalne grupe zabiljeţen je znatan pad vrijednosti koncentracije ukupnih proteina (59,95 g/l) u odnosu na ţenke iz kontrolne grupe gdje je srednja vrijednost iznosila 72,25 g/l. Razlika nije statistiĉki znaĉajna, što se moţe pripisati vjerovatno veliĉini uzorka. Tabela 3. Komparativni pregled analiziranih biohemijskih parametara u serumu kontrolne i eksperimentalne grupe pacova u uslovima gladovanja Table 3. Comparative overview of analyzed biochemical parameters in serum of control and experimental group rats under conditions of starvation Parametar Glukoza (mmol/l) Proteini (g/l) Kontrolna grupa ( X ) 3,48 3,16 3,80 74,05 75,84 72,25 Eksp. grupa ( X ) 5,98 6,15 5,79 66,87 73,10 59,95 T test p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p 0,05 p 0,05 p 0,05 Pored ovih biohemijskih parametara analizirali smo i razlike u tjelesnoj masi kontrolne i eksperimentalne grupe po spolovima. Rezultati su prikazani u tabeli 4. Tabela 4. Komparativni pregled mase tijela po spolovima Table 4. Comparative review of body mass by gender Grupa Spol Prvo mjerenje Σ (g) Drugo mjerenje Σ (g) Razlika Σ (g) Kontrola n = n = n = n = Eksperiment n = n = U tabeli 4., date su vrijednosti mase tijela kontrolne i eksperimentalne grupe. Mjerenja su izvršena dva puta u vremenskom razmaku od tri dana. Sve jedinke su bile iste uzrasne kategorije. Ukupna masa tijela jedinki kontrolne grupe na poĉetku eksperimenta iznosila je 2462 g, a nakon tri dana 2760 g. Dobijena razlika iznosila je 298 g. Ukupna masa tijela muţjaka kontrolne grupe na poĉetku eksperimenta iznosila je 1221 g, a nakon tri dana 1398 g. Dobijena razlika iznosila je 177 g. Masa tijela ţenki kontrolne grupe na poĉetku eksperimenta iznosila je 1241 g, a nakon tri dana 1362 g. Dobijena razlika iznosila je 121 g. Ukupna masa eksperimentalne grupe iznosila je 5002 g, a nakon tri dana gladovanja 4060 g, što predstavlja gubitak od 942 g. Masa tijela muţjaka iznosila Veterinaria 58 (3-4), , Sarajevo

6 je 2832 g, a nakon tri dana 2440 g, što ĉini ukupni gubitak od 392 g. Na poĉetku eksperimenta ţenke su imale manju masu u odnosu na muţjake (2170 g), a nakon tri dana 1620 g, dok je ukupni gubitak iznosio 550 g. TakoĊer smo analizirali moguću korelaciju izmeċu mase tijela i ispitivanih biohemijskih parametara kod eksperimentalne grupe pacova. Ti rezultati su prikazani u tabeli 5. Tabela 5. Korelacija biohemijskih parametara i mase tijela eksperimentalne grupe pacova Table 5. Correlation of biochemical parameters and body mass of experimental group rats Spol Masa Σ (g) Glukoza (mmol/l) Proteini (g/l) Gubitak mase tijela je u pozitivnoj korelaciji sa koncentracijom glukoze i proteina kod muţjaka, dok kod ţenki imamo negativnu korelaciju glukoze, a pozitivnu proteina. Ovakva reakcija je razumljiva: gubitak mase tijela uvjetovan je razgradnjom glikogena i povećanom lipolizom da bi se nadoknadila glukoza, što je uvjetovalo povećanje koncentracije glukoze u krvi i to znaĉajnije u odnosu na iste vrijednosti kod ţenki. Kod ţenki dolazi do većeg gubitka mase tijela, što je u negativnoj korelaciji sa vrijednostima glukoze, a pozitivnoj u odnosu na vrijednosti proteina. Ţenke su izgubile veću masu tijela, što je posljedica intezivnije glikogeneze i lipolize. Zbog manjka glukoze u organizmu ţenki usljed intezivnijeg metabolizma (gravidnost) dolazi do pojaĉane glukoneogeneze, odnosno razgradnje proteina da bi se nadoknadile potrebe glukoze, a što ima za posljedicu pad koncentracije proteina kod ţenki. Diskusija Kako smo već spomenuli, pacovi imaju veoma nisku koncentraciju glukoze u serumu. S druge strane, muţjaci pacova imaju niţe vrijednosti glukoze u serumu i s obzirom na niţe vrijednosti V% individualne razlike su ujednaĉenije kod muţjaka u odnosu na ţenke. Ovo moţe biti posljedica razliĉitog metabolizma ţenki u odnosu na muţjake, jer ţenke ostaju nekoliko puta godišnje u gravidnom stanju, što je vjerovatno posljedica ovakve vrijednosti koncentracije glukoze. Vrijednosti koncentracije ukupnih proteina su u granicama referentnih vrijednosti za sisare i spolne specifiĉnosti nisu toliko izraţene kao što je sluĉaj sa vrijednostima za glukozu. U uslovima kratkotrajnog gladovanja dolazi do porasta koncentracije glukoze u odnosu na kontrolnu grupu, a takoċer evidentan je porast kada je u pitanju razlika u odnosu na spol. Kod muţjaka u gladovanju konstatovan je veći porast koncentracije glukoze u odnosu na ţenke, dok u normalnim uslovima, kako smo već rekli, ţenke imaju 196

7 veće vrijednosti koncentracije glukoze u serumu. Ta razlika je statistiĉki signifikantna što se moţe objasniti većim intenzitetom metabolizma kod ţenki. Koncentracija ukupnih proteina u serumu pacova u gladovanju pada u odnosu na kontrolnu grupu, pri ĉemu je posebno izraţen pad kod ţenki. Kod muţjaka su zabiljeţene nešto niţe vrijednosti ukupnih proteina u odnosu na kontrolne muţjake, ali ta razlika je neznatna. Glukoza 6,15 5,79 3,48 3,8 3,16 3,8 Kontrola Eksperiment Grafikon 1. Vrijednosti glukoze kod ispitivanih pacova Graph 1. Glucose level in the tested rats Pad koncentracije proteina u uslovima gladovanja evidentan je, prvenstveno kod ţenki, kod kojih dolazi do naglog pada ovog ispitivanog parametra. U uslovima gladovanja evidentne su razlike u gubitku mase muţjaka i ţenki koje su izgubile znaĉajno više mase u odnosu na muţjake. Ovakva posljedica gubitka mase tijela kod ţenki više nego kod muţjaka moţe biti posljedica razlika u intenzitetu metabolizma ili gravidnosti. Na osnovu grafiĉkog prikaza evidentno je povećanje koncentracije glukoze u uslovima gladovanja. Ovo je posljedica mobilizacije glukoze iz depoa (jetra i mišići) kao i trošenja zaliha masti iz adipocita kako bi organizam imao na raspolaganju dovoljnu koliĉinu glukoze što je poznata pojava. Smanjenje koncentracije proteina je vjerovatno uslovljeno korištenjem proteina u kataboliĉke procese kako bi organizam u vrijeme kratkotrajnog gladovanja mogao imati na raspolaganju potrebne aminokiseline za sintezu regulatornih supstanci kao što su hormoni i enzimi, ali i drugih fiziološki aktivnih materija. Na osnovu rezultata prikazanih na grafikonu moţe se konstatovati smanjenje koncentracije proteina u serumu pacova u uslovima kratkotrajnog gladovanja. Ovo je rezultat pojaĉanog katabolizma bjelanĉevina, o ĉemu smo već diskutovali. Veterinaria 58 (3-4), , Sarajevo

8 Ukupni proteini 74,05 75,84 66,87 73,1 72,25 59,95 Kontrola Eksperiment Grafikon 2. Vrijednosti ukupnih proteina kod ispitivanih pacova Graph 2. Total proteins level in the tested rats Zakljuĉci Na osnovu dobivenih rezultata istraţivanja moţe se zakljuĉiti: Vrijednosti koncentracije glukoze u serumu pacova su znatno niţe u odnosu na iste vrijednosti u serumu sisara, dok je koncentracija ukupnih proteina u intervalu referentnih vrijednosti za sisare. Muţjaci imaju niţe vrijednosti glukoze u odnosu na ţenke, dok se vrijednosti ukupnih proteina ne razlikuju po spolovima. Tokom gladovanja evidentan je i statistiĉki signifikantan porast koncentracije glukoze, što se takoċer moţe uoĉiti kada se posmatraju vrijednosti glukoze po spolovima. Vrijednosti koncentracije ukupnih proteina su mnogo niţe tokom gladovanja, a posebno niske vrijednosti evidentne su u serumu ţenki u periodu kratkotrajnog gladovanja, meċutim, dobiveni rezultati nisu statistiĉki znaĉajni. Za vrijeme gladovanja evidentan je rapidan gubitak mase tijela posebno karakteristiĉan za ţenke koje brţe gube masu u odnosu na muţjake. Kod muţjaka kontrolne grupe koji su redovito hranjeni zabiljeţeno je veće povećanje mase tijela u odnosu na ţenke, dok ţenke za vrijeme gladovanja brţe gube masu tijela. LITERATURA 1. Fowler J, Cohen L, Jarvis P. Practical Statistics for Field Biology. 2 izd. England;

9 2. Gamulin S, Martušić M. Patofiziologija. Zagreb: Medicinska naklada; Guyton i Hall. Medicinska fiziologija. Zagreb: Medicinska naklada; Hasković E. Uticaj gladovanja na koncentraciju proteina i aktivnost enzima u serumu stanovnika Dobrinje (magistarski rad), Sarajevo; Hasković E, Ivanc A, Mitrašinović M. Praktikum iz Uporedne fiziologije ţivotinja i ĉovjeka. Sarajevo: Odsjek za biologiju Prirodno-matematiĉkog fakulteta; Petz B. Osnovne statistiĉke metode za nematematiĉare. Drugo izdanje, Zagreb: SNL; Pollmer U, Warmuth S. Lexikon der populären Ernährungsirrtümer. München; Provencher L, Reichart SE. 1991: Short-Term Effects of Hunger Conditioning on Spider Behavior, Predation, and Gain of Weight Oikos.1991; 62: Stojić V. Veterinarska fiziologija. Beograd: Nauĉna knjiga,; Uredništvo primilo rukopis Veterinaria 58 (3-4), , Sarajevo

EFEKTI HIPERTERMIJE NA KONCENTRACIJU GLUKOZE I HEMOGRAM ŠTAKORA (Rattus norvegicus)

EFEKTI HIPERTERMIJE NA KONCENTRACIJU GLUKOZE I HEMOGRAM ŠTAKORA (Rattus norvegicus) NAUČNI RAD Original Paper EFEKTI HIPERTERMIJE NA KONCENTRACIJU GLUKOZE I HEMOGRAM ŠTAKORA (Rattus norvegicus) EFFECTS OF HYPERTHERMIA ON BLOOD SERUM GLUCOSE LEVEL AND HAEMOGRAM IN RATS (Rattus norvegicus)

More information

Bactrim sirup doziranje

Bactrim sirup doziranje 23 апр 2016. Doziranje i uputstvo za upotrebu.. Bactrim (sirup i tablete) je antibiotik koji se koristi za lečenje infekcija koje izazivaju bakterije i drugi pluća,. not socialist metformin stinks thyroxine

More information

BROJLER. Specifikacije ishrane. An Aviagen Brand

BROJLER. Specifikacije ishrane. An Aviagen Brand BROJLER 308 Specifikacije ishrane 2014 An Aviagen Brand Uvod Specifikacije ishrane za brojlere su date u sledećim tabelama za različitu proizvodnju i tržišnu situaciju širom sveta: Neseksirani

More information

Uticaj temperature okoline na hepatocelularno oštećenje kod pacova nakon unošenja 3,4-metilendioksimetamfetamina

Uticaj temperature okoline na hepatocelularno oštećenje kod pacova nakon unošenja 3,4-metilendioksimetamfetamina Volumen 68, Broj 7 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 561 ORIGINALNI Č LANAK UDC: 616.36-091.8-092.9:615.099]:612.014.43 DOI: 10.2298/VSP1107561M Uticaj temperature okoline na hepatocelularno oštećenje kod

More information

THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF MILK ON YIELD OF SEMI-HARD CHEESE

THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF MILK ON YIELD OF SEMI-HARD CHEESE Biotechnology in Animal Husbandry 26 (3-4), p 167-177, 2010 ISSN 1450-9156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun UDC 637.04:637.353 DOI:10.2298/BAH1004167B THE INFLUENCE OF CHEMICAL

More information

Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1

Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1 original research paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XVI, 31 (2011) 43-49 Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1 Valentina Bozhkova Fruit Growing Institute,

More information

Kakvoća toplinski tretiranih plodova mandarine (Citrus unshiu Marc., cv. Owari) nakon skladištenja

Kakvoća toplinski tretiranih plodova mandarine (Citrus unshiu Marc., cv. Owari) nakon skladištenja Kakvoća toplinski tretiranih plodova mandarine Effects of prestorage heat treatments on Satsuma mandarin fruits (Citrus unshiu Marc., cv. Owari) quality after storage Martina Skendrović Babojelić, Iva

More information

Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća

Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća Utjecaj IZVORNI temperature ZNANSTVENI zraka RAD tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog

More information

Susceptibility of Sweet Cherry Cultivars to Rain Induced Fruit Cracking in Region of Sarajevo

Susceptibility of Sweet Cherry Cultivars to Rain Induced Fruit Cracking in Region of Sarajevo Original scientific paper Originalan naučni rad UDK: 634.232-154.7(497.6) DOI: 10.7251/AGREN1302179S Susceptibility of Sweet Cherry Cultivars to Rain Induced Fruit Cracking in Region of Sarajevo Mirjana

More information

Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties

Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties Professional paper Stručni rad UDK: 634.1/.8-152.7:664.2.0938 DOI: 10.7251/AGREN1204681N Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties

More information

DIFFERENT STERILIZATION METHODS FOR OVERCOMING INTERNAL BACTERIAL INFECTION IN SUNFLOWER SEEDS

DIFFERENT STERILIZATION METHODS FOR OVERCOMING INTERNAL BACTERIAL INFECTION IN SUNFLOWER SEEDS Zbornik Matice srpske za prirodne nauke / Proc. Nat. Sci, Matica Srpska Novi Sad, 109, 59 64, 2005 UDC 633.854.78:631.53.027.2 Ksenija J. Taški-Ajdukoviã 1, Dragana M. Vasiã 2 1 National Laboratory for

More information

III Међунардна Конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, Бања Лука, октобар године

III Међунардна Конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, Бања Лука, октобар године KOMPARACIJA KONCENTRACIJA ALKOHOLA IZMJERENIH ALKOTESTIRANJEM IZDAHNUTOG VAZDUHA I KONCENTRACIJA ALKOHOLA UTVRĐENIH ANALIZOM UZORAKA KRVI NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE TOKOM PERIODA OD DESET GODINA COMPARISON

More information

Agrobiological and technological characteristics of variety pinot gris clone B10 and pinot gris clone rulander 2/54 in the Niš subregion

Agrobiological and technological characteristics of variety pinot gris clone B10 and pinot gris clone rulander 2/54 in the Niš subregion UDC: 634.8-152.6(497.11) COBISS.SR-ID: 212202508 Original research paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XIX, 38 (2014); 87-95 1 Agrobiological and technological characteristics of variety pinot gris clone

More information

THE EXPRESSION OF rin GENE IN PROLONGATED TOMATO FRUIT RIPENING (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.)

THE EXPRESSION OF rin GENE IN PROLONGATED TOMATO FRUIT RIPENING (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) UDC 575.21:635.64 Original scientific paper THE EXPRESSION OF rin GENE IN PROLONGATED TOMATO FRUIT RIPENING (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) Jasmina ZDRAVKOVIĆ, Živoslav MARKOVIĆ, Milan DAMJANOVIĆ, Milan

More information

NAUČNI RAD. Ključne reči: modifikovana atmosfera, pastrmka, šaran, svežina, ukupan isparljivi azot, ph. UDK :597:66

NAUČNI RAD. Ključne reči: modifikovana atmosfera, pastrmka, šaran, svežina, ukupan isparljivi azot, ph. UDK :597:66 Uticaj pakovanja u modifikovanoj atmosferi i vakuumu na odabrane hemijske parametre svežine kalifornijske pastrmke (Oncorhynchus mykiss) i odrezaka šarana (Cyprinus carpio) Jelena A. Babić 1, Mirjana R.

More information

Aktivnost alkoholdehidrogenaze u jetri krava muzara

Aktivnost alkoholdehidrogenaze u jetri krava muzara Izvorni naučni rad UDK 619:611.36:636.2 Aktivnost alkoholdehidrogenaze u jetri krava muzara Mira Kovačević 1, Slavica Košarčić 1, Milovan Jovičin 1, Ivan Vujanac 2, Aleksandar Milovanović 1, Dejan Bugarski

More information

Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant Apple Varieties*

Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant Apple Varieties* Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant * Senzorička evaluacija plodova jabuke nekih sorata otpornih na čađavu krastavost* Zlatko Čmelik, Jasmina Družić, Bogdan Cvjetković i Krunoslav Dugalić

More information

NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA

NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA UDK: 637.146 NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA Prof, dr Tihomir MILKOViC, dr Jovan PETROViC, Tehnološki fakultet, Leskovac Sažetak Kompozicija startera

More information

THE MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF THE FLOWER AND THE PER CENT OF FERTILISED PISTILS OF PROMISING YELLOW FRUITING RASPBERRY HYBRIDS

THE MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF THE FLOWER AND THE PER CENT OF FERTILISED PISTILS OF PROMISING YELLOW FRUITING RASPBERRY HYBRIDS UDK 634.711:631.527.5 THE MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF THE FLOWER AND THE PER CENT OF FERTILISED PISTILS OF PROMISING YELLOW FRUITING RASPBERRY HYBRIDS Dragan Nikolić, Aleksandar Radović 1 Abstract The

More information

Seminarski rad: Poremecaji metabolizma gvozdja

Seminarski rad: Poremecaji metabolizma gvozdja Seminarski rad: Poremecaji metabolizma gvozdja SADRZAJ: 1. UVOD 1 2. REGULACIJA METABOLIZMA GVOZDJA 2 3. LABORATORIJSKI PARAMETRI KAO POKAZATELJ STANJA METABOLIZMA GVOZDJA. 2 3.1.KONCENTRCIJA GVOZDJA.

More information

CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY

CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY Journal of Agricultural Sciences Vol. 54, No 3, 2009 Pages 205-212 UDC: 635.14+635.53:66.047.4/.5 Original scientific paper CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY Jelena Marković

More information

UTJECAJ SILAZNOG SIROVOG MLEKA NA STADILNOST KRATKOTRAJNO UHT STERIUZOVANOG ČOKOLADNOG MLEKA U TOKU LAGEROVANJA

UTJECAJ SILAZNOG SIROVOG MLEKA NA STADILNOST KRATKOTRAJNO UHT STERIUZOVANOG ČOKOLADNOG MLEKA U TOKU LAGEROVANJA UK: 637. UTJECAJ SILAZNOG SIROVOG MLEKA NA STAILNOST KRATKOTRAJNO UHT STERIUZOVANOG ČOKOLANOG MLEKA U TOKU LAGEROVANJA r Božidar MASLOVARIĆ, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Života BURMA- ZOVlC, inž.,

More information

H. [amanc, Danijela Kirovski, \. Sladojevi}, I. Vujanac, Simona Zarcula **

H. [amanc, Danijela Kirovski, \. Sladojevi}, I. Vujanac, Simona Zarcula ** ORIGINALNI RAD ORIGINAL PAPER UDK 636.2.09:612.126:616.33 KONCENTRACIJA KALCIJUMA I FOSFORA U KRVNOM SERUMU KRAVA SA DISLOKACIJOM SIRI[TA NA LEVO * BLOOD CALCIUM AND PHOSPHORUS CONCENTRATIONS IN COWS WITH

More information

MOGUĆNOSTI DJELOVANJA AEROBNIM VJEŽBANEM NA OSTEOPENIJU I OSTEOPOROZU KOD ODRASLIH ŽENA

MOGUĆNOSTI DJELOVANJA AEROBNIM VJEŽBANEM NA OSTEOPENIJU I OSTEOPOROZU KOD ODRASLIH ŽENA Sekcija I, Sport u funkciji preventive i rehabilitacije MOGUĆNOSTI DJELOVANJA AEROBNIM VJEŽBANEM NA OSTEOPENIJU I OSTEOPOROZU KOD ODRASLIH ŽENA POSIBILITIES OF EXERCISE ACTING FORWARD TO OSTEOPENIA AND

More information

Josip BELJAK 1, Ana JEROMEL 1 *, Stanka HERJAVEC 1, Sandi ORLIC 2 ORIGINAL PAPER

Josip BELJAK 1, Ana JEROMEL 1 *, Stanka HERJAVEC 1, Sandi ORLIC 2 ORIGINAL PAPER ORIGINAL PAPER INFLUENCE OF AUTOCHTHONOUS SACCHAROMYCES SPP. STRAINS ON THE SULFUR DIOXIDE CONCENTRATION IN WINE UTJECAJ AUTOHTONIH SOJEVA SACCHAROMYCES SPP. NA KONCENTRACIJU SUMPORNOG DIOKSIDA U VINU

More information

Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu drvnih proizvoda Republike Hrvatske

Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu drvnih proizvoda Republike Hrvatske ...Pirc, Motik, Moro, Posavec, Kopljar: Analiza pokazatelja stanja na tržištu drvnih... Andreja Pirc 1, Darko Motik 1, Maja Moro 1, Stjepan Posavec 1, Aida Kopljar 2 Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu

More information

RODITELJSKO JATO ROSS 308. Specifikacije Ishrane. An Aviagen Brand

RODITELJSKO JATO ROSS 308. Specifikacije Ishrane. An Aviagen Brand 1 RODITELJSKO JATO ROSS 308 Specifikacije Ishrane An Aviagen Brand Uvod Ova knjižica sadrži nutritivne preporuke za roditeljsko jato Ross 308 (sporo operjavajući) i koristi se zajedno sa Ross Roditeljsko

More information

Prelomna tačka rentabiliteta. LOGO 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton

Prelomna tačka rentabiliteta. LOGO 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton Prelomna tačka rentabiliteta 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton 1 Cilj učenja Pokazati kako promene u vrednostima Izazivača troškova

More information

UTICAJ TRENINGA PLIOMETRIJE NA EKSPLOZIVNU SNAGU KOD RUKOMETAŠA

UTICAJ TRENINGA PLIOMETRIJE NA EKSPLOZIVNU SNAGU KOD RUKOMETAŠA SPORT - Nauka i Praksa, Vol. 3, 1, 2013, str. 17-27 Originalni naučni članak UTICAJ TRENINGA PLIOMETRIJE NA EKSPLOZIVNU SNAGU KOD RUKOMETAŠA UDK 796.322.015.136.52 Andrija Atanasković 1 Osnovna škola Svetozar

More information

Ispitivanje reoloških svojstava tekućeg jogurta tijekom dugotrajnijeg čuvanja primjenom metode dinamičkog oscilacijskog testa

Ispitivanje reoloških svojstava tekućeg jogurta tijekom dugotrajnijeg čuvanja primjenom metode dinamičkog oscilacijskog testa Ispitivanje reoloških svojstava tekućeg jogurta tijekom dugotrajnijeg čuvanja primjenom metode dinamičkog oscilacijskog testa Milica Vilušić Izvorni znanstveni rad-original scientific paper UDK:637.146.34

More information

IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION. Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ

IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION. Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ UDC 575.827 Original scientific paper IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ Agricultural Research Institute Srbija, Belgrade Agricultural and Technological

More information

Primena proteolitičkih enzima u cilju ubrzanja zrenja Gruyerea (Usage of Proteolytics Enzymes for Accelerated Gruyere Ripening)

Primena proteolitičkih enzima u cilju ubrzanja zrenja Gruyerea (Usage of Proteolytics Enzymes for Accelerated Gruyere Ripening) M. Carić i sur.: Primena proteolitičkih... Mljekarstvo (9) 5 Primena proteolitičkih enzima u cilju ubrzanja zrenja Gruyerea (Usage of Proteolytics Enzymes for Accelerated Gruyere Ripening) Dr. Marijana

More information

Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines

Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines Marijan BUBOLA 1, Danijela JANJANIN 1, Zoran UŽILA 1, Kristina DIKLIĆ

More information

Porodna težina i duljina kao predskazatelji rasta u ranoj adolescenciji

Porodna težina i duljina kao predskazatelji rasta u ranoj adolescenciji Zdravlje školske djece i studenata Porodna težina i duljina kao predskazatelji rasta u ranoj adolescenciji (Birth Weight and Length as Predictors of Growth in Early Adolescence) Domagoj Šegregur(1), Ljiljana

More information

CO C K T A I L M E N U

CO C K T A I L M E N U COCKTAIL MENU COCKTAIL MENU COCKTAILS M A R A S I TA C A I P I R I S I M A CC A I P I R O S I A Havan Rum 3 yo, Raspberry lime, Brown sugar, Apple liquer, Apple juice, Passoa Havana Rum 3 yo, Lime, Brown

More information

Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj

Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj PREGLEDNI RAD Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj Martina LIPAR 1, Gordana BOSANKIĆ 1, Antonija HORVAT HRŽIĆ 2, Zvonimir SAVIĆ

More information

Binokularnost i vertikalni strabizmi

Binokularnost i vertikalni strabizmi Volumen 64, Broj 2 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 109 ORIGINALNI Č L A N C I UDC: 617.761 009.11:612.843 721 Binokularnost i vertikalni strabizmi Binocular responses and vertical strabismus Dušica Risović*,

More information

ELEKTROFORETSKO ISPITIVANJE RAZGRADNJE PROTEINA MLEKA TOKOM ZRENJA NOVOSADSKOG SIRA PROIZVEDENOG PRIMENOM RENILAZE*

ELEKTROFORETSKO ISPITIVANJE RAZGRADNJE PROTEINA MLEKA TOKOM ZRENJA NOVOSADSKOG SIRA PROIZVEDENOG PRIMENOM RENILAZE* Literatura 1. Alais Ch.: Science du lait. Principles des techniques laitieres, Sep, Paris, 1974. 2. Cantin Ch.: Guide pratiques des fromages Solar, Paris, 1976. 3. Davis J. G.: Cheese, Vol III, Churchill

More information

UČINAK ZAMJENE ŽIVOTINJSKIH BJELANČEVINA U HRANI SJEMENKAMA LUPINE NA PRODUKTIVNOST KOKOŠI NESILICA

UČINAK ZAMJENE ŽIVOTINJSKIH BJELANČEVINA U HRANI SJEMENKAMA LUPINE NA PRODUKTIVNOST KOKOŠI NESILICA UČINAK ZAMJENE ŽIVOTINJSKIH BJELANČEVINA U HRANI SJEMENKAMA LUPINE NA PRODUKTIVNOST THE PLANT-BASED DIET CONTAINING TREATED LUPIN SEED IN THE NUTRITION OF HENS AND THE COMPARISON OF ITS PRODUCTION EFFICACY

More information

BIOHEMIJSKE AKTIVNOSTI SELEKTOVANIH SOJEVA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE 1. Aleksandra Martinović, R. K. Abrahamsen, D. Obradović 2

BIOHEMIJSKE AKTIVNOSTI SELEKTOVANIH SOJEVA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE 1. Aleksandra Martinović, R. K. Abrahamsen, D. Obradović 2 Biotechnology in Animal Husbandry 22 (1-2), p 139-151, 26 ISSN 145-9156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun UDC 637.33 BIOHEMIJSKE AKTIVNOSTI SELEKTOVANIH SOJEVA BAKTERIJA MLEČNE

More information

Pomološke i hemijske osobine ploda nekih sorti krušaka gajenih u uslovima Bratunca

Pomološke i hemijske osobine ploda nekih sorti krušaka gajenih u uslovima Bratunca Originalan naučni rad Original scientific paper UDK: 634.13-152.6(497.6 BRATUNAC) DOI: 10.7251/AGRSR1303357K Pomološke i hemijske osobine ploda nekih sorti krušaka gajenih u uslovima Bratunca Mirko Kulina

More information

Hrvatsko društvo za kvalitetu Članovi za članove 6. prosinca Damir Keller i Dean Rennert Qualitas d.o.o. Zagreb

Hrvatsko društvo za kvalitetu Članovi za članove 6. prosinca Damir Keller i Dean Rennert Qualitas d.o.o. Zagreb Hrvatsko društvo za kvalitetu Članovi za članove 6. prosinca 2016. Damir Keller i Dean Rennert Qualitas d.o.o. Zagreb www.qualitas.hr Qualitas d.o.o. Analiziranje i poboljšavanje procesa pomoću mapiranja

More information

Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela

Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela Zoran Iličković, Eldin Redžić, Franc Andrejaš, Gordan

More information

Rast i zdravlje teladi hranjenih različitim vrstama tekuće hrane

Rast i zdravlje teladi hranjenih različitim vrstama tekuće hrane IZVORNI ZNANSTVENI RAD Rast i zdravlje teladi hranjenih različitim vrstama tekuće hrane Tomislav Ivanković 1, Matija Domaćinović 2, Marcela Šperanda 2, Mislav Đidara 2, Zvonimir Steiner 2, Ivana Klarić

More information

VODIČ ZA RODITELJE ALKOHOL I MLADI

VODIČ ZA RODITELJE ALKOHOL I MLADI VODIČ ZA RODITELJE ALKOHOL I MLADI Alkohol je među prvim sredstvima ovisnosti s kojim djeca dolaze u dodir i to nažalost, u većini slučajeva u vlastitom domu uz podršku roditelja, rodbine ili prijatelja.

More information

OdreĊivanje hlapivih spojeva i metanola u vinu modificiranom metodom plinske kromatografije

OdreĊivanje hlapivih spojeva i metanola u vinu modificiranom metodom plinske kromatografije IZVORNI ZNANSTVENI RAD OdreĊivanje hlapivih spojeva i metanola u vinu modificiranom metodom plinske kromatografije Renata Bukovţan, Tatjana Varga, Veronika Kubanoviš, Ljiljana Gašparec-Skoţiš Hrvatski

More information

Korelacija izme u dužine dugih kostiju podlaktice i potkolenice sa telesnom visinom u našoj populaciji

Korelacija izme u dužine dugih kostiju podlaktice i potkolenice sa telesnom visinom u našoj populaciji Strana 394 VOJNOSANITETSKI PREGLED Vojnosanit Pregl 2012; 69(5): 394 398. ORIGINALNI LANAK UDC: 611.087.1:340.6 DOI: 10.2298/VSP1205394M Korelacija izme u dužine dugih kostiju podlaktice i potkolenice

More information

LIJEČNIČKI VJESNIK G O D. L X V III. Z A G R E B. K O L O V O Z B R O J 7 i 8

LIJEČNIČKI VJESNIK G O D. L X V III. Z A G R E B. K O L O V O Z B R O J 7 i 8 LIJEČNIČKI VJESNIK G O D. L X V III. Z A G R E B. K O L O V O Z 1946. B R O J 7 i 8 iz Laboratorija za standardizaciju organoterapeutskih preparata»plive«, Savjetovališta za dijabetičare i II. Internog

More information

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK Dora Hajek UTJECAJ PROMJENE TESTNIH PARAMETARA NA REZULTATE ISPITIVANJA REOLOŠKOG PROFILA PŠENIČNOG BRAŠNA POMOĆU

More information

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu gronomski fakultet Zoran ahat i Domagoj Stepinac Nedostatak željeza kod biljaka s različitim mehanizmima usvajanja željeza, case study : kukuruz i uljana repica Zagreb, 2011. 1 Ovaj

More information

Utjecaj trajanja maceracije na kemijski sastav i organoleptička svojstva vina Cabernet sauvignon

Utjecaj trajanja maceracije na kemijski sastav i organoleptička svojstva vina Cabernet sauvignon IZVORNI ZNANSTVENI RAD Utjecaj trajanja maceracije na kemijski sastav i organoleptička svojstva vina Cabernet sauvignon Josip MESIĆ, Valentina OBRADOVIĆ, Maja ERGOVIĆ RAVANČIĆ, Brankica SVITLICA Veleučilište

More information

Poređenje antropometrijskih karakteristika i telesnog sastava između školske dece i košarkaša istog uzrasta

Poređenje antropometrijskih karakteristika i telesnog sastava između školske dece i košarkaša istog uzrasta Naučni članak Poređenje antropometrijskih karakteristika i telesnog sastava između školske dece i košarkaša istog uzrasta Milica Sinobad Institut za anatomiju, Medicinski fakultet, Beograd Sažetak Specifične

More information

UTICAJ BAKRA I CINKA U SIRI NA SADRZAJ VISIH ALKOHOLA U VINU

UTICAJ BAKRA I CINKA U SIRI NA SADRZAJ VISIH ALKOHOLA U VINU APTEFF, 31, 1-748 (2) UDC 663.251 : 663.252.4 : 546.56+546.47 BIBLlD: 145-7188, (2) 31, pp. 239-246 UTICAJ BAKRA I CINKA U SIRI NA SADRZAJ VISIH ALKOHOLA U VINU Nadeida E. Ruiic U radu su prikazani rezultati

More information

SMERNICE ZA PROBLEM REFERENTNIH VREDNOSTI U DЕČIJEM UZRASTU. Slobodan Jovanović MD, PhD, Bsc JUGOLAB, Sombor

SMERNICE ZA PROBLEM REFERENTNIH VREDNOSTI U DЕČIJEM UZRASTU. Slobodan Jovanović MD, PhD, Bsc JUGOLAB, Sombor SMERNICE ZA PROBLEM REFERENTNIH VREDNOSTI U DЕČIJEM UZRASTU Slobodan Jovanović MD, PhD, Bsc JUGOLAB, Sombor UVOD Svako ko koristi referentne vrednosti treba da zna da u one samo vodilje za kliniĉara odn.

More information

THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI

THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI B. KALANOVIĆ, B. DIMITRIJEVIĆ, Snežana TRMČIĆ, Nebojša MARKOVIĆ Faculty of Agriculture, Belgrade Zemun,

More information

HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK

HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK Ivana Pažur Vojvodić Knjižnica Instituta Ruđer Bošković, Zagreb ipazur@irb.hr Sažetak Web 2.0 donio je interaktivna sučelja

More information

SVOJSTVA TOVNOSTI I KAKVO E MESA ROSS 308 I COBB 500 PILI A FATTENING TRAITS AND MEAT QUALITY CHARACTERISTICS OF THE ROSS 308 AND COBB 500 CHICKENS

SVOJSTVA TOVNOSTI I KAKVO E MESA ROSS 308 I COBB 500 PILI A FATTENING TRAITS AND MEAT QUALITY CHARACTERISTICS OF THE ROSS 308 AND COBB 500 CHICKENS SVOJSTVA TOVNOSTI I KAKVO E MESA ROSS 308 I COBB 500 PILI A FATTENING TRAITS AND MEAT QUALITY CHARACTERISTICS OF THE ROSS 308 AND COBB 500 CHICKENS Gordana Kralik, Z. Škrti, Zlata Maltar, Danica Hanžek

More information

EKSTRAKCIJA I ODREĐIVANJE SADRŢAJA KOFEINA U MLJEVENOJ KAHVI DOSTUPNOJ NA DOMAĆEM TRŢIŠTU

EKSTRAKCIJA I ODREĐIVANJE SADRŢAJA KOFEINA U MLJEVENOJ KAHVI DOSTUPNOJ NA DOMAĆEM TRŢIŠTU UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET KATEDRA ZA PRIRODNO-MATEMATIČKE PREDMETE U FARMACIJI EKSTRAKCIJA I ODREĐIVANJE SADRŢAJA KOFEINA U MLJEVENOJ KAHVI DOSTUPNOJ NA DOMAĆEM TRŢIŠTU ZAVRŠNI RAD INTEGRISANOG

More information

DETEKCIJA KRATERA IZ DIGITALNIH TOPOGRAFSKIH SLIKA

DETEKCIJA KRATERA IZ DIGITALNIH TOPOGRAFSKIH SLIKA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Goran Salamunićcar DETEKCIJA KRATERA IZ DIGITALNIH TOPOGRAFSKIH SLIKA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2012 UNIVERSITY OF ZAGREB FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING

More information

Ispitivanje oksidativne stabilnosti hladno presovanog ulja suncokreta visokooleinskog tipa pri povišenoj temperaturi

Ispitivanje oksidativne stabilnosti hladno presovanog ulja suncokreta visokooleinskog tipa pri povišenoj temperaturi Ispitivanje oksidativne stabilnosti hladno presovanog ulja suncokreta visokooleinskog tipa pri povišenoj temperaturi Ranko S. Romanić, Snežana Z. Kravić Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi

More information

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti MARINA ČOVIĆ BIOLOŠKI AKTIVNE TVARI U LIŠĆU ISTARSKIH SORTA MASLINA

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti MARINA ČOVIĆ BIOLOŠKI AKTIVNE TVARI U LIŠĆU ISTARSKIH SORTA MASLINA Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti MARINA ČOVIĆ BIOLOŠKI AKTIVNE TVARI U LIŠĆU ISTARSKIH SORTA MASLINA Diplomski rad Pula,studeni, 2016. Sveučilište Jurja Dobrile

More information

Proizvodni učinak punomasnog mlijeka i mliječne zamjenice u othrani teladi

Proizvodni učinak punomasnog mlijeka i mliječne zamjenice u othrani teladi 296 M. DOMAĆINOVIĆ i sur.: Mlijeko i mliječna zamjenica u othrani teladi, Mljekarstvo 59 (4), 296-301 (2009) Izvorni znanstveni rad - Original scientific paper UDK: 636.2/637.12 Proizvodni učinak punomasnog

More information

FRUIT CHARACTERISTICS IN WALNUT TREE POPULATION IN RELATION TO GROWING SEASON ONSET. University of Belgrade, Serbia

FRUIT CHARACTERISTICS IN WALNUT TREE POPULATION IN RELATION TO GROWING SEASON ONSET. University of Belgrade, Serbia UDC 575:634.5 DOI:10.2298/GENSR1003493M Original scientific paper FRUIT CHARACTERISTICS IN WALNUT TREE POPULATION IN RELATION TO GROWING SEASON ONSET Rade MILETIĆ 1, Nevena MITIĆ 2, and Radomirka NIKOLIĆ

More information

Utjecaj uvjeta vrenja na kakvoću rakije od šljive cv Elena (Prunus domestica L.)

Utjecaj uvjeta vrenja na kakvoću rakije od šljive cv Elena (Prunus domestica L.) Utjecaj uvjeta vrenja na kakvoću rakije od šljive cv Elena (Prunus Effect of fermentation condition on the quality of plum brandy made from cv Elena (Prunus Pavica Tupajić, Zlatko Čmelik, Marko Boljat,

More information

Obilježja konzumiranja alkohola kod učenika srednje medicinske škole. Olivera Petrak 1, Verica Oreščanin 2, Aleksandar Racz 1

Obilježja konzumiranja alkohola kod učenika srednje medicinske škole. Olivera Petrak 1, Verica Oreščanin 2, Aleksandar Racz 1 Obilježja konzumiranja alkohola kod učenika srednje medicinske škole Olivera Petrak 1, Verica Oreščanin 2, Aleksandar Racz 1 1 Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2 Klinička bolnica Dubrava, Zagreb Sažetak

More information

Utjecaj maceracije na sastav polifenola vina Plavac mali i Babić

Utjecaj maceracije na sastav polifenola vina Plavac mali i Babić Sveuĉilište u Zagrebu Agronomski fakultet Šime Frane Boţiković Utjecaj maceracije na sastav polifenola vina Plavac mali i Babić Diplomski rad Zagreb, 2016. SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET Hortikultura-

More information

THE CURRENT STATE OF VARIOUS CHARACTERISTICS RELATED TO THE WINE MARKET IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

THE CURRENT STATE OF VARIOUS CHARACTERISTICS RELATED TO THE WINE MARKET IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ERAZ konferencija 2015: Održivi ekonomski razvoj savremeni i multidisciplinarni pristupi THE CURRENT STATE OF VARIOUS CHARACTERISTICS RELATED TO THE WINE MARKET IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA TRENUTNO STANJE

More information

Fruit characteristics of some traditional pear varieties in the Prespa region

Fruit characteristics of some traditional pear varieties in the Prespa region UDC 634.13-152.632(497.7) COBISS.SR-ID: 220299020 Original research paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XX, 40 (2015);107-115 1 Fruit characteristics of some traditional pear varieties in the Prespa

More information

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Irena Petrak Narodna knjižnica Krk prostor, građa i korisnici (DIPLOMSKI RAD) Rijeka, 2015. SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Odsjek za kroatistiku Irena

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 685/USH

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 685/USH SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD Zagreb, rujan 2016. Magi Lukač 685/USH UTJECAJ DODATKA LIMUNSKE KISELINE NA FUNKCIONALNA SVOJSTVA TEKUĆIH PASTERIZIRANIH JAJA Rad

More information

PRAĆENJE PTH, VITAMINA D, KALCIJA I FOSFORA KOD BOLESNIKA S ENDEMSKOM NEFROPATIJOM LIJEČENIH HEMODIJALIZOM

PRAĆENJE PTH, VITAMINA D, KALCIJA I FOSFORA KOD BOLESNIKA S ENDEMSKOM NEFROPATIJOM LIJEČENIH HEMODIJALIZOM SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike Zoran Ivezić PRAĆENJE PTH, VITAMINA D, KALCIJA I FOSFORA KOD BOLESNIKA S ENDEMSKOM

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 641/PI

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 641/PI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD Zagreb, rujan 2016. Matea Vrdoljak 641/PI UTJECAJ DODATKA LIMUNSKE KISELINE NA SVOJSTVA TEKUĆIH PASTERIZIRANIH JAJA TIJEKOM 4 TJEDNA

More information

DEPRESIVNOST KOD DJECE I MLADIH

DEPRESIVNOST KOD DJECE I MLADIH SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET ODSJEK ZA ODGOJITELJSKI STUDIJ ANAMARIJA KOS ZAVRŠNI RAD DEPRESIVNOST KOD DJECE I MLADIH PETRINJA,RUJAN 2016. 1 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET ODSJEK

More information

Aleksandar ODALOVIĆ, Ranko PRENKIĆ, Marijana BULATOVIĆ, Vesna MRDOVIĆ, Ivana BURZANOVIĆ 1

Aleksandar ODALOVIĆ, Ranko PRENKIĆ, Marijana BULATOVIĆ, Vesna MRDOVIĆ, Ivana BURZANOVIĆ 1 NATURA MONTENEGRINA, Podgorica, 10(1): 49-55 NATURAL FRUIT JUICES PRODUCTION IN MONTENEGRO Aleksandar ODALOVIĆ, Ranko PRENKIĆ, Marijana BULATOVIĆ, Vesna MRDOVIĆ, Ivana BURZANOVIĆ 1 1 University of Montenegro,

More information

Procjena sklonosti depresiji kod starijih osoba smještenih u instituciju i izvan nje

Procjena sklonosti depresiji kod starijih osoba smještenih u instituciju i izvan nje Završni rad br. 894/SS/2017 Procjena sklonosti depresiji kod starijih osoba smještenih u instituciju i izvan nje Vlatka Kivač, 0212/336 Varaždin, rujan 2017. Odjel za Biomedicinske znanosti Završni rad

More information

Prosciutto & Wine Bar

Prosciutto & Wine Bar Prosciutto & Wine Bar DALMATIAN SMOKED HAM Dalmatian smoked ham is produced from leg of Yorkshire and Landras pigs and their crosses. Pork leg is salted exclusively with sea salt, which acts as a natural

More information

DESIKACIJA U REDOVNOJ I POSTRNOJ SJETVI SUNCOKRETA

DESIKACIJA U REDOVNOJ I POSTRNOJ SJETVI SUNCOKRETA ISSN 1330-7142 UDK = 633.854.78/57.8 DESIKACIJA U REDOVNOJ I POSTRNOJ SJETVI SUNCOKRETA I. Liović (1), J. Martinović (2), M. Bilandžić (1), M. Krizmanić (1), A. Mijić (1), B. Šimić (1) SAŽETAK Izvorni

More information

Osetljivost Monilinia laxa (Ader. & Ruhl.) na fungicide različitog mehanizma delovanja

Osetljivost Monilinia laxa (Ader. & Ruhl.) na fungicide različitog mehanizma delovanja Pestic. fitomed. (Beograd), 21 (2006) 297304 UDC: 632.3:632.952 Pestic. Phytomed. (Belgrade), 21 (2006) 297304 Naučni rad * Scientific Paper Osetljivost Monilinia laxa (Ader. & Ruhl.) na fungicide različitog

More information

Kontrolirana klinička studija analgetskog učinka HWA 272 u usporedbi s paracetamolom i placebom

Kontrolirana klinička studija analgetskog učinka HWA 272 u usporedbi s paracetamolom i placebom s paracetamolom i placebom. Med Vjesn 1993; 25(1-2):77-82 77 Kontrolirana klinička studija analgetskog učinka HWA 272 u usporedbi s paracetamolom i placebom Zlatko Hrgović i Senad Habibović Stručni rad

More information

UTICAJ MAGNEZIJUMA NA PARAMETRE AKTIVNOSTI HIPOTALAMO-HIPOFIZNO- NADBUBREŽNE I HIPOTALAMO-HIPOFIZNO- GONADNE OSOVINE KOD RAGBISTA

UTICAJ MAGNEZIJUMA NA PARAMETRE AKTIVNOSTI HIPOTALAMO-HIPOFIZNO- NADBUBREŽNE I HIPOTALAMO-HIPOFIZNO- GONADNE OSOVINE KOD RAGBISTA UNIVERZITET U BEOGRADU FARMACEUTSKI FAKULTET Gordana M. Dmitrašinović UTICAJ MAGNEZIJUMA NA PARAMETRE AKTIVNOSTI HIPOTALAMO-HIPOFIZNO- NADBUBREŽNE I HIPOTALAMO-HIPOFIZNO- GONADNE OSOVINE KOD RAGBISTA doktorska

More information

Razlika u pojavnosti ranih komplikacija perkutanog zračenja raka vrata maternice između pacijentica s planiranim liječenjem 2D i 3D tehnikom

Razlika u pojavnosti ranih komplikacija perkutanog zračenja raka vrata maternice između pacijentica s planiranim liječenjem 2D i 3D tehnikom J. appl. health sci. 207; 3(2): 227-233 Razlika u pojavnosti ranih komplikacija perkutanog zračenja raka vrata maternice između pacijentica s planiranim liječenjem 2D i 3D tehnikom Dorjana Vidmar Adem

More information

UTJECAJ KONSTRUKCIJSKIH KARAKTERISTIKA I BRZINE RADA KOMBAJNA ZA BERBU GRAŠKA NA KAKVOĆU RADA

UTJECAJ KONSTRUKCIJSKIH KARAKTERISTIKA I BRZINE RADA KOMBAJNA ZA BERBU GRAŠKA NA KAKVOĆU RADA UTJECAJ KONSTRUKCIJSKIH KARAKTERISTIKA I BRZINE RADA KOMBAJNA ZA BERBU GRAŠKA NA KAKVOĆU RADA THE IMPACT OF STRUCTURAL CHARACTERISTICS AND WORKING SPEED OF PEA HARVESTER ON THE QUALITY OF WORK SAŽETAK

More information

Utvđivanje nivoa rezistentnosti Myzus persicae (Sulzer) biohemijskim metodama

Utvđivanje nivoa rezistentnosti Myzus persicae (Sulzer) biohemijskim metodama Pestic. fitomed. (Beograd), 22 (2007) 291-299 UDC: 632.95.025.8:632.6:634.25+633.71 Pestic. Phytomed. (Belgrade), 22 (2007) 291-299 Naučni rad * Scientific Paper Utvđivanje nivoa rezistentnosti Myzus persicae

More information

Kakvoća rakija proizvedenih od šljive (Prunus domestica) kultivara Elena, Top i Felsina

Kakvoća rakija proizvedenih od šljive (Prunus domestica) kultivara Elena, Top i Felsina Kakvoća rakija proizvedenih od šljive (Prunus domestica) kultivara Quality of plum brandies made from Cvs. Elena, Top and Felsina (Prunus domestica L.) Pavica Tupajić, Zlatko Čmelik, Jasmina Družić SAŽETAK

More information

UTJECAJ RAZLIČITIH TERMINA DEFOLIJACIJE NA NEKE KVALITATIVNE PARAMETRE KULTIVARA FRANKOVKA (VITIS VINIFERA L.) U VINOGORJU ĐAKOVO U 2015.

UTJECAJ RAZLIČITIH TERMINA DEFOLIJACIJE NA NEKE KVALITATIVNE PARAMETRE KULTIVARA FRANKOVKA (VITIS VINIFERA L.) U VINOGORJU ĐAKOVO U 2015. SVEUĈILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU Branimir Ronĉević, apsolvent Sveuĉilišni diplomski studij Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo Smjer: Vinogradarstvo i vinarstvo

More information

Razlike u navikama pijenja alkohola između učenika završnih razreda osnovnih škola i maturanata grada Splita

Razlike u navikama pijenja alkohola između učenika završnih razreda osnovnih škola i maturanata grada Splita Izvorni znanstveni članak ISSN 1848-817X Original scientific paper Coden: MEJAD 45 (2015) 1-2 Razlike u navikama pijenja alkohola između učenika završnih razreda osnovnih i maturanata grada Splita Differences

More information

Introduction. L.B. Roostita, H. A. W. Lengkey

Introduction. L.B. Roostita, H. A. W. Lengkey Biotechnology in Animal Husbandry 30 (2), p 289293, 2014 ISSN 14509156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, BelgradeZemun UDC 637.07'636.4 DOI: 10.2298/BAH1402289R DETERMINATION OF PORK ADULTERATION

More information

VRIJEDNOST INFRACRVENE SPEKTROSKOPIJE U ODREĐIVANJU SASTAVA TIJELA

VRIJEDNOST INFRACRVENE SPEKTROSKOPIJE U ODREĐIVANJU SASTAVA TIJELA STRUČNI RADOVI IZVAN TEME Maroje Sorić VRIJEDNOST INFRACRVENE SPEKTROSKOPIJE U ODREĐIVANJU SASTAVA TIJELA 1. UVOD Posljednjih nekoliko godina određivanje sastava tijela sve je prisutnije kako u medicini

More information

Utjecaj različitih količina sirutke u mliječnoj zamjenici na othranu jaradi* Dasna Posavac

Utjecaj različitih količina sirutke u mliječnoj zamjenici na othranu jaradi* Dasna Posavac J. Posavac: Utjecaj različitih količina... Mljekarstvo 42 (4) 271 280,1992, Utjecaj različitih količina sirutke u mliječnoj zamjenici na othranu jaradi* Dasna Posavac Izvorni znanstveni rad Original Scientific

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 832/N

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 832/N SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD Zagreb, lipanj 2017. Ana Lana Ivančić 832/N ANALIZA UDJELA KOFEINA U ENERGETSKIM NAPITCIMA I UČESTALOST KONZUMIRANJA ISTIH OD STRANE

More information

FIZIČKI RAZVOJ I FIZIČKE SPOSOBNOSTI ČETRNAESTOGODIŠNJIH UČENIKA U CRNOJ GORI U ODNOSU NA VRŠNJAKE IZ EVROPSKIH ZEMALJA

FIZIČKI RAZVOJ I FIZIČKE SPOSOBNOSTI ČETRNAESTOGODIŠNJIH UČENIKA U CRNOJ GORI U ODNOSU NA VRŠNJAKE IZ EVROPSKIH ZEMALJA Branislav Radulović, Dragan Krivokapić Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić UDK: 796:159.92-053.5 FIZIČKI RAZVOJ I FIZIČKE SPOSOBNOSTI ČETRNAESTOGODIŠNJIH UČENIKA U CRNOJ GORI U ODNOSU NA VRŠNJAKE

More information

KURS SPORTSKE ISHRANE I SUPLEMENTACIJE. Glutamin. Dr Ivana Baralić

KURS SPORTSKE ISHRANE I SUPLEMENTACIJE. Glutamin. Dr Ivana Baralić Glutamin Dr Ivana Baralić Glutamin KURS SPORTSKE ISHRANE Glutamin je jedna od neesencijalnih amino kiselina Glutamin je najzastupljenija slobodna aminokiselina u mišićima i plazmi kod čoveka Skeletni mišići

More information

DYNAMICS OF DRY MATTER SYNTHESIS DURING CORN DEVELOPMENT

DYNAMICS OF DRY MATTER SYNTHESIS DURING CORN DEVELOPMENT Zbornik Matice srpske za prirodne nauke / Proc. Nat. Sci, Matica Srpska Novi Sad, 110, 107 114, 2006 UDC 633.15:631.8 Dragana S. Latkoviã Ljubinko Ð. Staråeviã Branko J. Marinkoviã Faculty of Agriculture,

More information

Jabučno mliječna fermentacija u vinu

Jabučno mliječna fermentacija u vinu Plavša T. 1 Pregledni rad Jabučno mliječna fermentacija u vinu Sažetak Jabučno-mliječna fermentacija (JMF) je proces biološkog otkiseljavanja vina u kojem se dikarboksilna L-jabučna kiselina pretvara u

More information

Ivona Kuraica 6834/N FUNKCIONALNA SVOJSTVA CHIA SJEMENKI

Ivona Kuraica 6834/N FUNKCIONALNA SVOJSTVA CHIA SJEMENKI Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet Preddiplomski studij Nutricionizam Ivona Kuraica 6834/N FUNKCIONALNA SVOJSTVA CHIA SJEMENKI ZAVRŠNI RAD Predmet: Nova hrana Mentor: prof. dr.sc.

More information

UČESTALOST I ODREDNICE PROVOĐENJA DIJETA KOD ADOLESCENATA

UČESTALOST I ODREDNICE PROVOĐENJA DIJETA KOD ADOLESCENATA Sveučilište u Zadru Odjel za psihologiju UČESTALOST I ODREDNICE PROVOĐENJA DIJETA KOD ADOLESCENATA Diplomski rad Marija Colić Mentor: Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić Zadar, 2013. SADRŽAJ : UVOD...

More information

Sigurno snabdevanje Hranom dobrih nutritivnih osobina I bez prisustva štetnih supstanci

Sigurno snabdevanje Hranom dobrih nutritivnih osobina I bez prisustva štetnih supstanci Sigurno snabdevanje Hranom dobrih nutritivnih osobina I bez prisustva štetnih supstanci Kontaminacija hrane, vode i zemljišta Smanjenje sadrţaja nutritivnih materija Promena ukusa (jagode) Zaštite potrošača

More information

GLASILO ZBORA LIJEČNIKA HRVATSKE

GLASILO ZBORA LIJEČNIKA HRVATSKE P oštarin a p la ćen a u gotovu GLASILO ZBORA LIJEČNIKA HRVATSKE THE JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF CROATIA ORGANE OFFICIEL DE LA SOCIĆTfi MĆDICALE DE CROATIE SADRŽAJ Prof. D r. P. L em kau : Razvoj

More information

Pomološke i kemijske osobine introduciranih sorata šljive (Prunus domestica L.)

Pomološke i kemijske osobine introduciranih sorata šljive (Prunus domestica L.) Pomološke i kemijske osobine introduciranih sorata šljive Pomological and chemical properties of introduced plum cultivars Jelena Gadže, Z. Čmelik, Dragica Kaštelanac SAŽETAK Istraživanje je provedeno

More information

Utjecaj tehnologije fermentacije imobiliziranim kvascima na prisutnost biogenih amina u pjenušcu

Utjecaj tehnologije fermentacije imobiliziranim kvascima na prisutnost biogenih amina u pjenušcu Miličević, B. 1, J. Babić 1, Đurđica Ačkar 1*, A. Jozinović 1, V. Previšić 2, R. Miličević 3, D. Šubarić 1 Izvorni znanstveni rad Utjecaj tehnologije fermentacije imobiliziranim kvascima na prisutnost

More information